Skip to yearly menu bar Skip to main content


(3237 events)   Timezone:  
Toggle Poster Visibility
Expo Workshop
@ Room 291 None
DGL: Impactful graph neural networks: A Tale of Research and Productionization
Poster
None
Estimating Noise Transition Matrix with Label Correlations for Noisy Multi-Label Learning
Shikun Li · Xiaobo Xia · Hansong Zhang · Yibing Zhan · Shiming Ge · Tongliang Liu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Mixture Of Surprises for Unsupervised Reinforcement Learning
Andrew Zhao · Matthieu Lin · Yangguang Li · Yong-jin Liu · Gao Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Combining Explicit and Implicit Regularization for Efficient Learning in Deep Networks
Dan Zhao
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Robust Anytime Learning of Markov Decision Processes
Marnix Suilen · Thiago D. Simão · David Parker · Nils Jansen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
You Never Stop Dancing: Non-freezing Dance Generation via Bank-constrained Manifold Projection
Jiangxin Sun · Chunyu Wang · Huang Hu · Hanjiang Lai · Zhi Jin · Jian-Fang Hu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Diverse and Faithful One-shot Adaption of Generative Adversarial Networks
Yabo Zhang · mingshuai Yao · Yuxiang Wei · Zhilong Ji · Jinfeng Bai · Wangmeng Zuo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
"Lossless" Compression of Deep Neural Networks: A High-dimensional Neural Tangent Kernel Approach
lingyu gu · Yongqi Du · yuan zhang · Di Xie · Shiliang Pu · Robert Qiu · Zhenyu Liao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Text-Adaptive Multiple Visual Prototype Matching for Video-Text Retrieval
Chengzhi Lin · Ancong Wu · Junwei Liang · Jun Zhang · Wenhang Ge · Wei-Shi Zheng · Chunhua Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Differentiable hierarchical and surrogate gradient search for spiking neural networks
Kaiwei Che · Luziwei Leng · Kaixuan Zhang · Jianguo Zhang · Qinghu Meng · Jie Cheng · Qinghai Guo · Jianxing Liao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Keypoint-Guided Optimal Transport with Applications in Heterogeneous Domain Adaptation
Xiang Gu · Yucheng Yang · Wei Zeng · Jian Sun · Zongben Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Model for Multi-class Anomaly Detection
Zhiyuan You · Lei Cui · Yujun Shen · Kai Yang · Xin Lu · Yu Zheng · Xinyi Le
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Generalizable Models for Vehicle Routing Problems via Knowledge Distillation
Jieyi Bi · Yining Ma · Jiahai Wang · Zhiguang Cao · Jinbiao Chen · Yuan Sun · Yeow Meng Chee
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Isometric 3D Adversarial Examples in the Physical World
yibo miao · Yinpeng Dong · Jun Zhu · Xiao-Shan Gao
[ OpenReview
Poster
None
SNN-RAT: Robustness-enhanced Spiking Neural Network through Regularized Adversarial Training
Jianhao Ding · Tong Bu · Zhaofei Yu · Tiejun Huang · Jian Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Privacy-preserving collaborative learning with automatic transformation search
Alfonso Taboada Warmerdam · Lodewijk Loerakker · Lucas Meijer · Ole Nissen
Poster
None
A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Yuanxin Liu · Fandong Meng · Zheng Lin · Jiangnan Li · Peng Fu · Yanan Cao · Weiping Wang · Jie Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SCL-WC: Cross-Slide Contrastive Learning for Weakly-Supervised Whole-Slide Image Classification
Xiyue Wang · Jinxi Xiang · Jun Zhang · Sen Yang · Zhongyi Yang · Ming-Hui Wang · Jing Zhang · Wei Yang · Junzhou Huang · Xiao Han
[ OpenReview
Poster
None
Improving Generative Adversarial Networks via Adversarial Learning in Latent Space
Yang Li · Yichuan Mo · Liangliang Shi · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Probing Classifiers are Unreliable for Concept Removal and Detection
Abhinav Kumar · Chenhao Tan · Amit Sharma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Skill Discovery via Recurrent Skill Training
Zheyuan Jiang · Jingyue Gao · Jianyu Chen
[ OpenReview
Poster
None
Combinatorial Bandits with Linear Constraints: Beyond Knapsacks and Fairness
Qingsong Liu · Weihang Xu · Siwei Wang · Zhixuan Fang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
TA-MoE: Topology-Aware Large Scale Mixture-of-Expert Training
Chang Chen · Min Li · Zhihua Wu · Dianhai Yu · Chao Yang
[ OpenReview
Poster
None
Decoupled Self-supervised Learning for Graphs
Teng Xiao · Zhengyu Chen · Zhimeng Guo · Zeyang Zhuang · Suhang Wang
[ OpenReview
Poster
None
Distributed Learning of Finite Gaussian Mixtures
Qiong Zhang · Jiahua Chen
Poster
None
Multi-dataset Training of Transformers for Robust Action Recognition
Junwei Liang · Enwei Zhang · Jun Zhang · Chunhua Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] GANSpace: Discovering Interpretable GAN Controls
Vishnu Dasu · Midhush Manohar Thevendria Karthic
Poster
None
MetaTeacher: Coordinating Multi-Model Domain Adaptation for Medical Image Classification
Zhenbin Wang · Mao Ye · Xiatian Zhu · Liuhan Peng · Liang Tian · Yingying Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Bayesian subset selection and variable importance for interpretable prediction and classification
Daniel R. Kowal
Poster
None
Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Yulei Niu · Long Chen · Chang Zhou · Hanwang Zhang
[ OpenReview
Poster
None
LOG: Active Model Adaptation for Label-Efficient OOD Generalization
Jie-Jing Shao · Lan-Zhe Guo · Xiao-wen Yang · Yu-Feng Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Does Self-Supervision Always Improve Few-Shot Learning?
Arjun Ashok · Haswanth Aekula
Poster
None
Robust Semi-Supervised Learning when Not All Classes have Labels
Lan-Zhe Guo · Yi-Ge Zhang · Zhi-Fan Wu · Jie-Jing Shao · Yu-Feng Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Debiasing Graph Neural Networks via Learning Disentangled Causal Substructure
Shaohua Fan · Xiao Wang · Yanhu Mo · Chuan Shi · Jian Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SegNeXt: Rethinking Convolutional Attention Design for Semantic Segmentation
Meng-Hao Guo · Cheng-Ze Lu · Qibin Hou · Zhengning Liu · Ming-Ming Cheng · Shi-min Hu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
GLIF: A Unified Gated Leaky Integrate-and-Fire Neuron for Spiking Neural Networks
Xingting Yao · Fanrong Li · Zitao Mo · Jian Cheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SNAKE: Shape-aware Neural 3D Keypoint Field
Chengliang Zhong · Peixing You · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
4D Unsupervised Object Discovery
Yuqi Wang · Yuntao Chen · ZHAO-XIANG ZHANG
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Collaborative Learning by Detecting Collaboration Partners
Shu Ding · Wei Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Constrained Update Projection Approach to Safe Policy Optimization
Long Yang · Jiaming Ji · Juntao Dai · Linrui Zhang · Binbin Zhou · Pengfei Li · Yaodong Yang · Gang Pan
[ OpenReview
Poster
None
Defending Against Adversarial Attacks via Neural Dynamic System
Xiyuan Li · Zou Xin · Weiwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Neural Stochastic Control
Jingdong Zhang · Qunxi Zhu · Wei LIN
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Adaptation Accelerating Sampling-based Bayesian Inference in Attractor Neural Networks
Xingsi Dong · Zilong Ji · Tianhao Chu · Tiejun Huang · Wenhao Zhang · Si Wu
[ OpenReview
Poster
None
Online Frank-Wolfe with Arbitrary Delays
Yuanyu Wan · Wei-Wei Tu · Lijun Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Perturbation Learning Based Anomaly Detection
Jinyu Cai · Jicong Fan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
RORL: Robust Offline Reinforcement Learning via Conservative Smoothing
Rui Yang · Chenjia Bai · Xiaoteng Ma · Zhaoran Wang · Chongjie Zhang · Lei Han
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Hierarchical Graph Transformer with Adaptive Node Sampling
ZAIXI ZHANG · Qi Liu · Qingyong Hu · Chee-Kong Lee
[ OpenReview
Poster
None
Learning Causally Invariant Representations for Out-of-Distribution Generalization on Graphs
Yongqiang Chen · Yonggang Zhang · Yatao Bian · Han Yang · MA Kaili · Binghui Xie · Tongliang Liu · Bo Han · James Cheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Align then Fusion: Generalized Large-scale Multi-view Clustering with Anchor Matching Correspondences
Siwei Wang · Xinwang Liu · Suyuan Liu · Jiaqi Jin · Wenxuan Tu · Xinzhong Zhu · En Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Discrete Compositional Representations as an Abstraction for Goal Conditioned Reinforcement Learning
Riashat Islam · Hongyu Zang · Anirudh Goyal · Alex Lamb · Kenji Kawaguchi · Xin Li · Romain Laroche · Yoshua Bengio · Remi Tachet des Combes
[ OpenReview
Poster
None
VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components
Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Transfer Learning in Information Criteria-based Feature Selection
Shaohan Chen · Nikolaos V Sahinidis · Chuanhou Gao
Poster
None
Teach Less, Learn More: On the Undistillable Classes in Knowledge Distillation
Yichen Zhu · Ning Liu · Zhiyuan Xu · Xin Liu · Weibin Meng · Louis Wang · Zhicai Ou · Jian Tang
[ OpenReview
Poster
None
CoNT: Contrastive Neural Text Generation
Chenxin An · Jiangtao Feng · Kai Lv · Lingpeng Kong · Xipeng Qiu · Xuanjing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Semi-supervised Semantic Segmentation with Prototype-based Consistency Regularization
Haiming Xu · Lingqiao Liu · Qiuchen Bian · Zhen Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Deliberated Domain Bridging for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Lin Chen · Zhixiang Wei · Xin Jin · Huaian Chen · Miao Zheng · Kai Chen · Yi Jin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalization Bounds for Gradient Methods via Discrete and Continuous Prior
Xuanyuan Luo · Bei Luo · Jian Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SoLar: Sinkhorn Label Refinery for Imbalanced Partial-Label Learning
Haobo Wang · Mingxuan Xia · Yixuan Li · Yuren Mao · Lei Feng · Gang Chen · Junbo Zhao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
LAPO: Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline Reinforcement Learning
Xi Chen · Ali Ghadirzadeh · Tianhe Yu · Jianhao Wang · Alex Yuan Gao · Wenzhe Li · Liang Bin · Chelsea Finn · Chongjie Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TarGF: Learning Target Gradient Field to Rearrange Objects without Explicit Goal Specification
Mingdong Wu · Fangwei Zhong · Yulong Xia · Hao Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the Tradeoff Between Robustness and Fairness
Xinsong Ma · Zekai Wang · Weiwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
One-Inlier is First: Towards Efficient Position Encoding for Point Cloud Registration
Fan Yang · Lin Guo · Zhi Chen · Wenbing Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Learning Unknown from Correlations: Graph Neural Network for Inter-novel-protein Interaction Prediction
Urša Zrimšek
Poster
None
TANGO: Text-driven Photorealistic and Robust 3D Stylization via Lighting Decomposition
yongwei chen · chen rui · Jiabao Lei · Yabin Zhang · Kui Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Approximate Secular Equations for the Cubic Regularization Subproblem
Yihang Gao · Man-Chung Yue · Michael Ng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymptotically Unbiased Instance-wise Regularized Partial AUC Optimization: Theory and Algorithm
HuiYang Shao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Shilong Bao · Qingming Huang
[ OpenReview
Poster
None
[Re] Background-Aware Pooling and Noise-Aware Loss for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Aryan Mehta · Karan Uppal · Kaushal Jadhav · Monish Natarajan · Mradul Agrawal · Debashish Chakravarty
Poster
None
Bridging the Gap Between Vision Transformers and Convolutional Neural Networks on Small Datasets
Zhiying Lu · Hongtao Xie · Chuanbin Liu · Yongdong Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Can Adversarial Training Be Manipulated By Non-Robust Features?
Lue Tao · Lei Feng · Hongxin Wei · Jinfeng Yi · Sheng-Jun Huang · Songcan Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Reproducibility Report: Contrastive Learning of Socially-aware Motion Representations
Roopsa Sen · Sidharth Sinha · Animesh Jha · Parv Maheshwari
Poster
None
[Re] AdaBelief Optimizer: Adapting Stepsizes by the Belief in Observed Gradients
Anirudh Buvanesh · Madhur Panwar
Poster
None
[Re] Differentiable Spatial Planning using Transformers
Rohit Ranjan · Himadri Bhakta · Animesh Jha · Parv Maheshwari
Poster
None
Optimality and Stability in Non-Convex Smooth Games
Guojun Zhang · Pascal Poupart · Yaoliang Yu
Poster
None
Sparse Additive Gaussian Process Regression
Hengrui Luo · Giovanni Nattino · Matthew Pratola
Poster
None
Faster Stochastic Algorithms for Minimax Optimization under Polyak-{\L}ojasiewicz Condition
Lesi Chen · Boyuan Yao · Luo Luo
[ OpenReview
Poster
None
Inception Transformer
Chenyang Si · Weihao Yu · Pan Zhou · Yichen Zhou · Xinchao Wang · Shuicheng Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Exploring the Algorithm-Dependent Generalization of AUPRC Optimization with List Stability
Peisong Wen · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Qingming Huang
[ OpenReview
Poster
None
[Re] Lifting 2D StyleGAN for 3D-Aware Face Generation
Doğa Yılmaz · Furkan Kınlı · Barış Özcan · Furkan Kıraç
Poster
None
Exploring Example Influence in Continual Learning
Qing Sun · Fan Lyu · Fanhua Shang · Wei Feng · Liang Wan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
When to Update Your Model: Constrained Model-based Reinforcement Learning
Tianying Ji · Yu Luo · Fuchun Sun · Mingxuan Jing · Fengxiang He · Wenbing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Non-asymptotic Analysis of Non-parametric Temporal-Difference Learning
Eloïse Berthier · Ziad Kobeissi · Francis Bach
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Optical Flow from Continuous Spike Streams
Rui Zhao · Ruiqin Xiong · Jing Zhao · Zhaofei Yu · Xiaopeng Fan · Tiejun Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Multi-resolution Functional Maps with Spectral Attention for Robust Shape Matching
Lei Li · Nicolas Donati · Maks Ovsjanikov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Hard-Constraint Framework for Solving Geometrically Complex PDEs
Songming Liu · Hao Zhongkai · Chengyang Ying · Hang Su · Jun Zhu · Ze Cheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
HUMANISE: Language-conditioned Human Motion Generation in 3D Scenes
Zan Wang · Yixin Chen · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Siyuan Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
S-Prompts Learning with Pre-trained Transformers: An Occam’s Razor for Domain Incremental Learning
Yabin Wang · Zhiwu Huang · Xiaopeng Hong
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
OOD Link Prediction Generalization Capabilities of Message-Passing GNNs in Larger Test Graphs
Yangze Zhou · Gitta Kutyniok · Bruno Ribeiro
[ OpenReview
Poster
None
When Combinatorial Thompson Sampling meets Approximation Regret
Pierre Perrault
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework
Tingting Liang · Hongwei Xie · Kaicheng Yu · Zhongyu Xia · Zhiwei Lin · Yongtao Wang · Tao Tang · Bing Wang · Zhi Tang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the relationship between variational inference and auto-associative memory
Louis Annabi · Alexandre Pitti · Mathias Quoy
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Joey Tianyi Zhou · Xi Peng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Personalized Federated Learning towards Communication Efficiency, Robustness and Fairness
Shiyun Lin · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Alleviating the Sample Selection Bias in Few-shot Learning by Removing Projection to the Centroid
Jing Xu · Xu Luo · Xinglin Pan · Yanan Li · Wenjie Pei · Zenglin Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-view Subspace Clustering on Topological Manifold
Shudong Huang · Hongjie Wu · Yazhou Ren · Ivor Tsang · Zenglin Xu · Wentao Feng · Jiancheng Lv
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Falconn++: A Locality-sensitive Filtering Approach for Approximate Nearest Neighbor Search
Ninh Pham · Tao Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Understanding Self-Supervised Learning Dynamics without Contrastive Pairs
Tobias Höppe · Agnieszka Miszkurka · Dennis Bogatov Wilkman
Poster
None
I2Q: A Fully Decentralized Q-Learning Algorithm
Jiechuan Jiang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ViewFool: Evaluating the Robustness of Visual Recognition to Adversarial Viewpoints
Yinpeng Dong · Shouwei Ruan · Hang Su · Caixin Kang · Xingxing Wei · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Differentiable Semantic Metric Approximation in Probabilistic Embedding for Cross-Modal Retrieval
Hao Li · Jingkuan Song · Lianli Gao · Pengpeng Zeng · Haonan Zhang · Gongfu Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Are You Stealing My Model? Sample Correlation for Fingerprinting Deep Neural Networks
Jiyang Guan · Jian Liang · Ran He
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Reproducibility Study of “Counterfactual Generative Networks”
Piyush Bagad · Paul Hilders · Jesse Maas · Danilo de Goede
Poster
None
Predicting Label Distribution from Multi-label Ranking
Yunan Lu · Xiuyi Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
tntorch: Tensor Network Learning with PyTorch
Mikhail Usvyatsov · Rafael Ballester-Ripoll · Konrad Schindler
Poster
None
Joint Entropy Search for Multi-Objective Bayesian Optimization
Ben Tu · Axel Gandy · Nikolas Kantas · Behrang Shafei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Conformal Frequency Estimation with Sketched Data
Matteo Sesia · Stefano Favaro
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fixed-Distance Hamiltonian Monte Carlo
Hadi Mohasel Afshar · Sally Cripps
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
HyperDomainNet: Universal Domain Adaptation for Generative Adversarial Networks
Aibek Alanov · Vadim Titov · Dmitry Vetrov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Training Spiking Neural Networks with Event-driven Backpropagation
Yaoyu Zhu · Zhaofei Yu · Wei Fang · Xiaodong Xie · Tiejun Huang · Timothée Masquelier
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Projection-based Algorithm for Updating the TruncatedSVD of Evolving Matrices
Andy Chen · Shion Matsumoto · Rohan Sinha Varma
Poster
None
Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the role of overparameterization in off-policy Temporal Difference learning with linear function approximation
Valentin Thomas
[ OpenReview
Poster
None
Embracing Consistency: A One-Stage Approach for Spatio-Temporal Video Grounding
Yang Jin · yongzhi li · Zehuan Yuan · Yadong Mu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Practical Control of Singular Values of Convolutional Layers
Alexandra Senderovich · Ekaterina Bulatova · Anton Obukhov · Maxim Rakhuba
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Nonnegative Tensor Completion via Integer Optimization
Caleb Bugg · Chen Chen · Anil Aswani
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SegViT: Semantic Segmentation with Plain Vision Transformers
Bowen Zhang · Zhi Tian · Quan Tang · Xiangxiang Chu · Xiaolin Wei · Chunhua Shen · Yifan liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Dynamic Graph Neural Networks Under Spatio-Temporal Distribution Shift
Zeyang Zhang · Xin Wang · Ziwei Zhang · Haoyang Li · Zhou Qin · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
InterpretDL: Explaining Deep Models in PaddlePaddle
Xuhong Li · Haoyi Xiong · Xingjian Li · Xuanyu Wu · Zeyu Chen · Dejing Dou
Poster
None
AnimeSR: Learning Real-World Super-Resolution Models for Animation Videos
Yanze Wu · Xintao Wang · GEN LI · Ying Shan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Natural image synthesis for the retina with variational information bottleneck representation
Babak Rahmani · Demetri Psaltis · Christophe Moser
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DARE: Disentanglement-Augmented Rationale Extraction
Linan Yue · Qi Liu · Yichao Du · Yanqing An · Li Wang · Enhong Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
CalFAT: Calibrated Federated Adversarial Training with Label Skewness
Chen Chen · Yuchen Liu · Xingjun Ma · Lingjuan Lyu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Hard-pose Virtual Try-on via 3D-aware Global Correspondence Learning
Zaiyu Huang · Hanhui Li · Zhenyu Xie · Michael Kampffmeyer · qingling Cai · Xiaodan Liang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Parameter tuning and model selection in Optimal Transport with semi-dual Brenier formulation
Adrien Vacher · Francois-Xavier Vialard
[ OpenReview
Poster
None
A Unified Evaluation of Textual Backdoor Learning: Frameworks and Benchmarks
Ganqu Cui · Lifan Yuan · Bingxiang He · Yangyi Chen · Zhiyuan Liu · Maosong Sun
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Sample Training for Neural Image Compression
Tongda Xu · Yan Wang · Dailan He · Chenjian Gao · Han Gao · Kunzan Liu · Hongwei Qin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
FNeVR: Neural Volume Rendering for Face Animation
Bohan Zeng · Boyu Liu · Hong Li · Xuhui Liu · Jianzhuang Liu · Dapeng Chen · Wei Peng · Baochang Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Less-forgetting Multi-lingual Fine-tuning
Yuren Mao · Yaobo Liang · Nan Duan · Haobo Wang · Kai Wang · Lu Chen · Yunjun Gao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fused Orthogonal Alternating Least Squares for Tensor Clustering
Jiacheng Wang · Dan Nicolae
[ OpenReview
Poster
None
Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models
Tero Karras · Miika Aittala · Timo Aila · Samuli Laine
[ OpenReview
Poster
None
Active Learning for Multiple Target Models
Ying-Peng Tang · Sheng-Jun Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PointTAD: Multi-Label Temporal Action Detection with Learnable Query Points
Jing Tan · Xiaotong Zhao · Xintian Shi · Bin Kang · Limin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Provable General Function Class Representation Learning in Multitask Bandits and MDP
Rui Lu · Andrew Zhao · Simon Du · Gao Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Instance Causal Representation Learning for Instance Label Prediction and Out-of-Distribution Generalization
Weijia Zhang · Xuanhui Zhang · hanwen deng · Min-Ling Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
D^2NeRF: Self-Supervised Decoupling of Dynamic and Static Objects from a Monocular Video
Tianhao Wu · Fangcheng Zhong · Andrea Tagliasacchi · Forrester Cole · Cengiz Oztireli
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Forecasting Human Trajectory from Scene History
Mancheng Meng · Ziyan Wu · Terrence Chen · Xiran Cai · Xiang Zhou · Fan Yang · Dinggang Shen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fair Bayes-Optimal Classifiers Under Predictive Parity
Xianli Zeng · Edgar Dobriban · Guang Cheng
[ OpenReview
Poster
None
ZARTS: On Zero-order Optimization for Neural Architecture Search
Xiaoxing Wang · Wenxuan Guo · Jianlin Su · Xiaokang Yang · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Compressible-composable NeRF via Rank-residual Decomposition
Jiaxiang Tang · Xiaokang Chen · Jingbo Wang · Gang Zeng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TANKBind: Trigonometry-Aware Neural NetworKs for Drug-Protein Binding Structure Prediction
Wei Lu · Qifeng Wu · Jixian Zhang · Jiahua Rao · Chengtao Li · Shuangjia Zheng
[ OpenReview
Poster
None
Tiered Reinforcement Learning: Pessimism in the Face of Uncertainty and Constant Regret
Jiawei Huang · Li Zhao · Tao Qin · Wei Chen · Nan Jiang · Tie-Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
QueryPose: Sparse Multi-Person Pose Regression via Spatial-Aware Part-Level Query
Yabo Xiao · Kai Su · Xiaojuan Wang · Dongdong Yu · Lei Jin · Mingshu He · Zehuan Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Para-CFlows: $C^k$-universal diffeomorphism approximators as superior neural surrogates
Junlong Lyu · Zhitang Chen · Chang Feng · Wenjing Cun · Shengyu Zhu · Yanhui Geng · ZHIJIE XU · Chen Yongwei
[ OpenReview
Poster
None
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
[ OpenReview
Poster
None
Dict-TTS: Learning to Pronounce with Prior Dictionary Knowledge for Text-to-Speech
Ziyue Jiang · Zhe Su · Zhou Zhao · Qian Yang · Yi Ren · Jinglin Liu · 振辉 叶
[ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Object Detection Pretraining with Joint Object Priors Generation and Detector Learning
Yizhou Wang · Meilin Chen · SHIXIANG TANG · Feng Zhu · Haiyang Yang · LEI BAI · Rui Zhao · Yunfeng Yan · Donglian Qi · Wanli Ouyang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Parameter-free Dynamic Graph Embedding for Link Prediction
Jiahao Liu · Dongsheng Li · Hansu Gu · Tun Lu · Peng Zhang · Ning Gu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
GAR: Generalized Autoregression for Multi-Fidelity Fusion
Yuxin Wang · Zheng Xing · WEI XING
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Hilbert Distillation for Cross-Dimensionality Networks
Dian Qin · Haishuai Wang · Zhe Liu · HONGJIA XU · Sheng Zhou · Jiajun Bu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks
Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Convergence Theorem for Stochastic Optimization Methods
Xiao Li · Andre Milzarek
[ OpenReview
Poster
None
ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation
Yufei Xu · Jing Zhang · Qiming ZHANG · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation
Fei He · Haoyang Zhang · Naiyu Gao · Jian Jia · Yanhu Shan · Xin Zhao · Kaiqi Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Delving into Sequential Patches for Deepfake Detection
Jiazhi Guan · Hang Zhou · Zhibin Hong · Errui Ding · Jingdong Wang · Chengbin Quan · Youjian Zhao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Xi Jiang · Jianlin Liu · Jinbao Wang · Qiang Nie · Kai WU · Yong Liu · Chengjie Wang · Feng Zheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Divert More Attention to Vision-Language Tracking
Mingzhe Guo · Zhipeng Zhang · Heng Fan · Liping Jing
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Zhaoqiang Liu · Xinshao Wang · Jiulong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BMU-MoCo: Bidirectional Momentum Update for Continual Video-Language Modeling
Yizhao Gao · Nanyi Fei · Haoyu Lu · Zhiwu Lu · Hao Jiang · Yijie Li · Zhao Cao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
An Adaptive Deep RL Method for Non-Stationary Environments with Piecewise Stable Context
Xiaoyu Chen · Xiangming Zhu · Yufeng Zheng · Pushi Zhang · Li Zhao · Wenxue Cheng · Peng CHENG · Yongqiang Xiong · Tao Qin · Jianyu Chen · Tie-Yan Liu
[ OpenReview
Poster
None
TotalSelfScan: Learning Full-body Avatars from Self-Portrait Videos of Faces, Hands, and Bodies
Junting Dong · Qi Fang · Yudong Guo · Sida Peng · Qing Shuai · Xiaowei Zhou · Hujun Bao
[ OpenReview
Poster
None
Rethinking Knowledge Graph Evaluation Under the Open-World Assumption
Haotong Yang · Zhouchen Lin · Muhan Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
RankFeat: Rank-1 Feature Removal for Out-of-distribution Detection
Yue Song · Nicu Sebe · Wei Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Cross-Image Context for Single Image Inpainting
Tingliang Feng · Wei Feng · Weiqi Li · Di Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Zheng Chen · Yulun Zhang · Jinjin Gu · yongbing zhang · Linghe Kong · Xin Yuan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Natural Color Fool: Towards Boosting Black-box Unrestricted Attacks
Shengming Yuan · Qilong Zhang · Lianli Gao · Yaya Cheng · Jingkuan Song
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MoVQ: Modulating Quantized Vectors for High-Fidelity Image Generation
Chuanxia Zheng · Tung-Long Vuong · Jianfei Cai · Dinh Phung
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Plan To Predict: Learning an Uncertainty-Foreseeing Model For Model-Based Reinforcement Learning
Zifan Wu · Chao Yu · Chen Chen · Jianye Hao · Hankz Hankui Zhuo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Knowledge Distillation from Model Checkpoints
Chaofei Wang · Qisen Yang · Rui Huang · Shiji Song · Gao Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Let Images Give You More: Point Cloud Cross-Modal Training for Shape Analysis
Xu Yan · Heshen Zhan · Chaoda Zheng · Jiantao Gao · Ruimao Zhang · Shuguang Cui · Zhen Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Jiangmeng Li · Wenwen Qiang · Yanan Zhang · Wenyi Mo · Changwen Zheng · Bing Su · Hui Xiong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PyramidCLIP: Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining
Yuting Gao · Jinfeng Liu · Zihan Xu · Jun Zhang · Ke Li · Rongrong Ji · Chunhua Shen
[ OpenReview
Poster
None
TTOpt: A Maximum Volume Quantized Tensor Train-based Optimization and its Application to Reinforcement Learning
Konstantin Sozykin · Andrei Chertkov · Roman Schutski · Anh-Huy Phan · Andrzej S CICHOCKI · Ivan Oseledets
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Flexible Neural Image Compression via Code Editing
Chenjian Gao · Tongda Xu · Dailan He · Yan Wang · Hongwei Qin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Rank Diminishing in Deep Neural Networks
Ruili Feng · Kecheng Zheng · Yukun Huang · Deli Zhao · Michael Jordan · Zheng-Jun Zha
[ OpenReview
Poster
None
Generalizing Consistent Multi-Class Classification with Rejection to be Compatible with Arbitrary Losses
Yuzhou Cao · Tianchi Cai · Lei Feng · Lihong Gu · Jinjie GU · Bo An · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Theoretically Better and Numerically Faster Distributed Optimization with Smoothness-Aware Quantization Techniques
Bokun Wang · Mher Safaryan · Peter Richtarik
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Measuring and Reducing Model Update Regression in Structured Prediction for NLP
Deng Cai · Elman Mansimov · Yi-An Lai · Yixuan Su · Lei Shu · Yi Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Concentration of Data Encoding in Parameterized Quantum Circuits
Guangxi Li · Ruilin Ye · Xuanqiang Zhao · Xin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
RSA: Reducing Semantic Shift from Aggressive Augmentations for Self-supervised Learning
Yingbin Bai · Erkun Yang · Zhaoqing Wang · Yuxuan Du · Bo Han · Cheng Deng · Dadong Wang · Tongliang Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Multi-agent Communication via Self-supervised Information Aggregation
Cong Guan · Feng Chen · Lei Yuan · Chenghe Wang · Hao Yin · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ OpenReview
Poster
None
Trading Off Resource Budgets For Improved Regret Bounds
Thomas Orton · Damon Falck
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On Translation and Reconstruction Guarantees of the Cycle-Consistent Generative Adversarial Networks
Anish Chakrabarty · Swagatam Das
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pareto Set Learning for Expensive Multi-Objective Optimization
Xi Lin · Zhiyuan Yang · Xiaoyuan Zhang · Qingfu Zhang
[ OpenReview
Poster
None
SAPipe: Staleness-Aware Pipeline for Data Parallel DNN Training
Yangrui Chen · Cong Xie · Meng Ma · Juncheng Gu · Yanghua Peng · Haibin Lin · Chuan Wu · Yibo Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Closer Look at Offline RL Agents
Yuwei Fu · Di Wu · Benoit Boulet
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Neural Surface Reconstruction of Dynamic Scenes with Monocular RGB-D Camera
Hongrui Cai · Wanquan Feng · Xuetao Feng · Yan Wang · Juyong Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Versatile Multi-stage Graph Neural Network for Circuit Representation
shuwen yang · Zhihao Yang · Dong Li · Yingxueff Zhang · Zhanguang Zhang · Guojie Song · Jianye Hao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Benefits of Additive Noise in Composing Classes with Bounded Capacity
Alireza Fathollah Pour · Hassan Ashtiani
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Efficient Vision Transformers via Fine-Grained Manifold Distillation
Zhiwei Hao · Jianyuan Guo · Ding Jia · Kai Han · Yehui Tang · Chao Zhang · Han Hu · Yunhe Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Make Sharpness-Aware Minimization Stronger: A Sparsified Perturbation Approach
Peng Mi · Li Shen · Tianhe Ren · Yiyi Zhou · Xiaoshuai Sun · Rongrong Ji · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Revisiting Realistic Test-Time Training: Sequential Inference and Adaptation by Anchored Clustering
Yongyi Su · Xun Xu · Kui Jia
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Knowledge Distillation Improves Graph Structure Augmentation for Graph Neural Networks
Lirong Wu · Haitao Lin · Yufei Huang · Stan Z. Li
[ OpenReview
Poster
None
Contact-aware Human Motion Forecasting
Wei Mao · miaomiao Liu · Richard I Hartley · Mathieu Salzmann
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Shadow Knowledge Distillation: Bridging Offline and Online Knowledge Transfer
Lujun Li · ZHE JIN
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
ACIL: Analytic Class-Incremental Learning with Absolute Memorization and Privacy Protection
HUIPING ZHUANG · Zhenyu Weng · Hongxin Wei · RENCHUNZI XIE · Kar-Ann Toh · Zhiping Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Policy-Guided Imitation Approach for Offline Reinforcement Learning
Haoran Xu · Li Jiang · Li Jianxiong · Xianyuan Zhan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improving Out-of-Distribution Generalization by Adversarial Training with Structured Priors
Qixun Wang · Yifei Wang · Hong Zhu · Yisen Wang
[ OpenReview
Poster
None
Data Augmentation MCMC for Bayesian Inference from Privatized Data
Nianqiao Ju · Jordan Awan · Ruobin Gong · Vinayak Rao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Graph Similarity Computation with Alignment Regularization
Wei Zhuo · Guang Tan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Transformer Memory as a Differentiable Search Index
Yi Tay · Vinh Tran · Mostafa Dehghani · Jianmo Ni · Dara Bahri · Harsh Mehta · Zhen Qin · Kai Hui · Zhe Zhao · Jai Gupta · Tal Schuster · William Cohen · Donald Metzler
[ OpenReview
Poster
None
Transformer-based Working Memory for Multiagent Reinforcement Learning with Action Parsing
Yaodong Yang · Guangyong Chen · Weixun Wang · Xiaotian Hao · Jianye Hao · Pheng-Ann Heng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Adversarial Training with Complementary Labels: On the Benefit of Gradually Informative Attacks
Jianan Zhou · Jianing Zhu · Jingfeng ZHANG · Tongliang Liu · Gang Niu · Bo Han · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Peer Prediction for Learning Agents
Shi Feng · Fang-Yi Yu · Yiling Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SPD: Synergy Pattern Diversifying Oriented Unsupervised Multi-agent Reinforcement Learning
Yuhang Jiang · Jianzhun Shao · Shuncheng He · Hongchang Zhang · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Disentangling Causal Effects from Sets of Interventions in the Presence of Unobserved Confounders
Olivier Jeunen · Ciarán Gilligan-Lee · Rishabh Mehrotra · Mounia Lalmas
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks
Zhiyang Chen · Yousong Zhu · Zhaowen Li · Fan Yang · Wei Li · Haixin Wang · Chaoyang Zhao · Liwei Wu · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ming Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DropCov: A Simple yet Effective Method for Improving Deep Architectures
Qilong Wang · Mingze Gao · Zhaolin Zhang · Jiangtao Xie · Peihua Li · Qinghua Hu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Rethinking Alignment in Video Super-Resolution Transformers
Shuwei Shi · Jinjin Gu · Liangbin Xie · Xintao Wang · Yujiu Yang · Chao Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Residual Multiplicative Filter Networks for Multiscale Reconstruction
Shayan Shekarforoush · David Lindell · David Fleet · Marcus Brubaker
[ OpenReview
Poster
None
Don't Roll the Dice, Ask Twice: The Two-Query Distortion of Matching Problems and Beyond
Georgios Amanatidis · Georgios Birmpas · Aris Filos-Ratsikas · Alexandros Voudouris
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the Representation Collapse of Sparse Mixture of Experts
Zewen Chi · Li Dong · Shaohan Huang · Damai Dai · Shuming Ma · Barun Patra · Saksham Singhal · Payal Bajaj · XIA SONG · Xian-Ling Mao · Heyan Huang · Furu Wei
[ OpenReview
Poster
None
Information bottleneck theory of high-dimensional regression: relevancy, efficiency and optimality
Vudtiwat Ngampruetikorn · David Schwab
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Distributed Online Convex Optimization with Compressed Communication
Zhipeng Tu · Xi Wang · Yiguang Hong · Lei Wang · Deming Yuan · Guodong Shi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Shape, Light, and Material Decomposition from Images using Monte Carlo Rendering and Denoising
Jon Hasselgren · Nikolai Hofmann · Jacob Munkberg
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
NeuroSchedule: A Novel Effective GNN-based Scheduling Method for High-level Synthesis
Jun Zeng · Mingyang Kou · Hailong Yao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Long-Form Video-Language Pre-Training with Multimodal Temporal Contrastive Learning
Yuchong Sun · Hongwei Xue · Ruihua Song · Bei Liu · Huan Yang · Jianlong Fu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fully Convolutional One-Stage 3D Object Detection on LiDAR Range Images
Zhi Tian · Xiangxiang Chu · Xiaoming Wang · Xiaolin Wei · Chunhua Shen
[ OpenReview
Poster
None
Explicable Policy Search
Ze Gong · Yu ("Tony") Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Empirical Phase Diagram for Three-layer Neural Networks with Infinite Width
Hanxu Zhou · Zhou Qixuan · Zhenyuan Jin · Tao Luo · Yaoyu Zhang · Zhi-Qin Xu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
ResT V2: Simpler, Faster and Stronger
Qinglong Zhang · Yu-Bin Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
LBD: Decouple Relevance and Observation for Individual-Level Unbiased Learning to Rank
Mouxiang Chen · Chenghao Liu · Zemin Liu · Jianling Sun
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Enhanced Latent Space Blind Model for Real Image Denoising via Alternative Optimization
Chao Ren · Yizhong Pan · Jie Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
WT-MVSNet: Window-based Transformers for Multi-view Stereo
Jinli Liao · Yikang Ding · Yoli Shavit · Dihe Huang · Shihao Ren · Jia Guo · Wensen Feng · Kai Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fine-Grained Analysis of Stability and Generalization for Modern Meta Learning Algorithms
Jiechao Guan · Yong Liu · Zhiwu Lu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Density-driven Regularization for Out-of-distribution Detection
Wenjian Huang · Hao Wang · Jiahao Xia · Chengyan Wang · Jianguo Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Superpoint Graph Cut for 3D Instance Segmentation
Le Hui · Linghua Tang · Yaqi Shen · Jin Xie · Jian Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improved Utility Analysis of Private CountSketch
Rasmus Pagh · Mikkel Thorup
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
How and Why to Manipulate Your Own Agent: On the Incentives of Users of Learning Agents
Yoav Kolumbus · Noam Nisan
[ OpenReview
Poster
None
On Batch Teaching with Sample Complexity Bounded by VCD
Farnam Mansouri · Hans Simon · Adish Singla · Sandra Zilles
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Tracking Functional Changes in Nonstationary Signals with Evolutionary Ensemble Bayesian Model for Robust Neural Decoding
Xinyun Zhu · Yu Qi · Gang Pan · Yueming Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Could Giant Pre-trained Image Models Extract Universal Representations?
Yutong Lin · Ze Liu · Zheng Zhang · Han Hu · Nanning Zheng · Stephen Lin · Yue Cao
[ OpenReview
Poster
None
What Makes Graph Neural Networks Miscalibrated?
Hans Hao-Hsun Hsu · Yuesong Shen · Christian Tomani · Daniel Cremers
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Effective Backdoor Defense by Exploiting Sensitivity of Poisoned Samples
Weixin Chen · Baoyuan Wu · Haoqian Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Zero-Shot 3D Drug Design by Sketching and Generating
Siyu Long · Yi Zhou · Xinyu Dai · Hao Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-Organized Group for Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Jianzhun Shao · Zhiqiang Lou · Hongchang Zhang · Yuhang Jiang · Shuncheng He · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
HyperMiner: Topic Taxonomy Mining with Hyperbolic Embedding
Yi.shi Xu · Dongsheng Wang · Bo Chen · Ruiying Lu · Zhibin Duan · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
M2N: Mesh Movement Networks for PDE Solvers
Wenbin Song · Mingrui Zhang · Joseph G Wallwork · Junpeng Gao · Zheng Tian · Fanglei Sun · Matthew Piggott · Junqing Chen · Zuoqiang Shi · Xiang Chen · Jun Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Junjie Chen · Li Niu · Siyuan Zhou · Jianlou Si · Chen Qian · Liqing Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Optimizing Data Collection for Machine Learning
Rafid Mahmood · James Lucas · Jose M. Alvarez · Sanja Fidler · Marc Law
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Meta-Reward-Net: Implicitly Differentiable Reward Learning for Preference-based Reinforcement Learning
Runze Liu · Fengshuo Bai · Yali Du · Yaodong Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Non-stationary Transformers: Exploring the Stationarity in Time Series Forecasting
Yong Liu · Haixu Wu · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Structural Pruning via Latency-Saliency Knapsack
Maying Shen · Hongxu Yin · Pavlo Molchanov · Lei Mao · Jianna Liu · Jose M. Alvarez
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mingling Foresight with Imagination: Model-Based Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Zhiwei Xu · dapeng li · Bin Zhang · Yuan Zhan · Yunpeng Baiia · Guoliang Fan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
MsSVT: Mixed-scale Sparse Voxel Transformer for 3D Object Detection on Point Clouds
Shaocong Dong · lihe Ding · Haiyang Wang · Tingfa Xu · Xinli Xu · Jie Wang · Ziyang Bian · Ying Wang · Jianan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
LDSA: Learning Dynamic Subtask Assignment in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Mingyu Yang · Jian Zhao · Xunhan Hu · Wengang Zhou · Jiangcheng Zhu · Houqiang Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ZIN: When and How to Learn Invariance Without Environment Partition?
Yong Lin · Shengyu Zhu · Lu Tan · Peng Cui
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Object-Category Aware Reinforcement Learning
Qi Yi · Rui Zhang · shaohui peng · Jiaming Guo · Xing Hu · Zidong Du · xishan zhang · Qi Guo · Yunji Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Trajectory Inference via Mean-field Langevin in Path Space
Lénaïc Chizat · Stephen Zhang · Matthieu Heitz · Geoffrey Schiebinger
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Graph-embedded Key-event Back-tracing for Object Tracking in Event Clouds
Zhiyu Zhu · Junhui Hou · Xianqiang Lyu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Outlier Suppression: Pushing the Limit of Low-bit Transformer Language Models
Xiuying Wei · Yunchen Zhang · Xiangguo Zhang · Ruihao Gong · Shanghang Zhang · Qi Zhang · Fengwei Yu · Xianglong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Model-Based Offline Reinforcement Learning with Pessimism-Modulated Dynamics Belief
Kaiyang Guo · Shao Yunfeng · Yanhui Geng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Hub-Pathway: Transfer Learning from A Hub of Pre-trained Models
Yang Shu · Zhangjie Cao · Ziyang Zhang · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PKD: General Distillation Framework for Object Detectors via Pearson Correlation Coefficient
Weihan Cao · Yifan Zhang · Jianfei Gao · Anda Cheng · Ke Cheng · Jian Cheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
An Investigation into Whitening Loss for Self-supervised Learning
Xi Weng · Lei Huang · Lei Zhao · Rao Anwer · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-Supervised Learning via Maximum Entropy Coding
Xin Liu · Zhongdao Wang · Ya-Li Li · Shengjin Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
APT-36K: A Large-scale Benchmark for Animal Pose Estimation and Tracking
Yuxiang Yang · Junjie Yang · Yufei Xu · Jing Zhang · Long Lan · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
IM-Loss: Information Maximization Loss for Spiking Neural Networks
Yufei Guo · Yuanpei Chen · Liwen Zhang · Xiaode Liu · Yinglei Wang · Xuhui Huang · Zhe Ma
[ OpenReview
Poster
None
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ComGAN: Unsupervised Disentanglement and Segmentation via Image Composition
Rui Ding · Kehua Guo · Xiangyuan Zhu · Zheng Wu · Liwei Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training
Yulong Liu · Guibo Zhu · Bin Zhu · Qi Song · Guojing Ge · Haoran Chen · GuanHui Qiao · Ru Peng · Lingxiang Wu · Jinqiao Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Functional Indirection Neural Estimator for Better Out-of-distribution Generalization
Kha Pham · Thai Hung Le · Man Ngo · Truyen Tran
[ OpenReview
Poster
None
Towards Video Text Visual Question Answering: Benchmark and Baseline
Minyi Zhao · Bingjia Li · Jie Wang · Wanqing Li · Wenjing Zhou · Lan Zhang · Shijie Xuyang · Zhihang Yu · Xinkun Yu · Guangze Li · Aobotao Dai · Shuigeng Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection
Yanwei Li · Yilun Chen · Xiaojuan Qi · Zeming Li · Jian Sun · Jiaya Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Diversity Measure for Multiagent Reinforcement Learning
Zongkai Liu · Chao Yu · Yaodong Yang · peng sun · Zifan Wu · Yuan Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fully Sparse 3D Object Detection
Lue Fan · Feng Wang · Naiyan Wang · ZHAO-XIANG ZHANG
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalization Bounds for Estimating Causal Effects of Continuous Treatments
Xin Wang · Shengfei Lyu · Xingyu Wu · Tianhao Wu · Huanhuan Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Heterogeneous Skill Learning for Multi-agent Tasks
Yuntao Liu · Yuan Li · Xinhai Xu · Yong Dou · Donghong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Coded Residual Transform for Generalizable Deep Metric Learning
Shichao Kan · Yixiong Liang · Min Li · Yigang Cen · Jianxin Wang · Zhihai He
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Lower Bound of Hash Codes' Performance
Xiaosu Zhu · Jingkuan Song · Yu Lei · Lianli Gao · Hengtao Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Enhanced Representation for Tabular Data via Neighborhood Propagation
Kounianhua Du · Weinan Zhang · Ruiwen Zhou · Yangkun Wang · Xilong Zhao · Jiarui Jin · Quan Gan · Zheng Zhang · David P Wipf
[ OpenReview
Poster
None
METS-CoV: A Dataset of Medical Entity and Targeted Sentiment on COVID-19 Related Tweets
Peilin Zhou · Zeqiang Wang · Dading Chong · Zhijiang Guo · Yining Hua · Zichang Su · Zhiyang Teng · Jiageng Wu · Jie Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Analyzing Sharpness along GD Trajectory: Progressive Sharpening and Edge of Stability
Zixuan Wang · Zhouzi Li · Jian Li
[ OpenReview
Poster
None
Trustworthy Monte Carlo
Juha Harviainen · Mikko Koivisto · Petteri Kaski
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Monte Carlo Tree Search based Variable Selection for High Dimensional Bayesian Optimization
Lei Song · Ke Xue · Xiaobin Huang · Chao Qian
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pre-trained Adversarial Perturbations
Yuanhao Ban · Yinpeng Dong
[ OpenReview
Poster
None
Learning Optimal Flows for Non-Equilibrium Importance Sampling
Yu Cao · Eric Vanden-Eijnden
[ OpenReview
Poster
None
A Variant of Anderson Mixing with Minimal Memory Size
Fuchao Wei · Chenglong Bao · Yang Liu · Guangwen Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BadPrompt: Backdoor Attacks on Continuous Prompts
Xiangrui Cai · Haidong Xu · Sihan Xu · Ying ZHANG · Yuan xiaojie
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Task-Free Continual Learning via Online Discrepancy Distance Learning
Fei Ye · Adrian G. Bors
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Non-Monotonic Latent Alignments for CTC-Based Non-Autoregressive Machine Translation
Chenze Shao · Yang Feng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SCINet: Time Series Modeling and Forecasting with Sample Convolution and Interaction
Minhao LIU · Ailing Zeng · Muxi Chen · Zhijian Xu · Qiuxia LAI · Lingna Ma · Qiang Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generative Time Series Forecasting with Diffusion, Denoise, and Disentanglement
Yan Li · Xinjiang Lu · Yaqing Wang · Dejing Dou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Point Cloud Completion and Segmentation by Generative Adversarial Autoencoding Network
Changfeng Ma · Yang Yang · Jie Guo · Fei Pan · Chongjun Wang · Yanwen Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On Leave-One-Out Conditional Mutual Information For Generalization
Mohamad Rida Rammal · Alessandro Achille · Aditya Golatkar · Suhas Diggavi · Stefano Soatto
[ OpenReview
Poster
None
Geodesic Self-Attention for 3D Point Clouds
Zhengyu Li · XUAN TANG · Zihao Xu · Xihao Wang · Hui Yu · Mingsong Chen · xian wei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Dual-Curriculum Contrastive Multi-Instance Learning for Cancer Prognosis Analysis with Whole Slide Images
CHAO TU · YU ZHANG · Zhenyuan Ning
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
VF-PS: How to Select Important Participants in Vertical Federated Learning, Efficiently and Securely?
Jiawei Jiang · Lukas Burkhalter · Fangcheng Fu · Bolin Ding · Bo Du · Anwar Hithnawi · Bo Li · Ce Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymptotic Behaviors of Projected Stochastic Approximation: A Jump Diffusion Perspective
Jiadong Liang · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Label-invariant Augmentation for Semi-Supervised Graph Classification
Han Yue · Chunhui Zhang · Chuxu Zhang · Hongfu Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
OPEN: Orthogonal Propagation with Ego-Network Modeling
Liang Yang · Lina Kang · Qiuliang Zhang · Mengzhe Li · bingxin niu · Dongxiao He · Zhen Wang · Chuan Wang · Xiaochun Cao · Yuanfang Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention
Jingyun Liang · Yuchen Fan · Xiaoyu Xiang · Rakesh Ranjan · Eddy Ilg · Simon Green · Jiezhang Cao · Kai Zhang · Radu Timofte · Luc V Gool
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Model-Based Opponent Modeling
XiaoPeng Yu · Jiechuan Jiang · Wanpeng Zhang · Haobin Jiang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TOIST: Task Oriented Instance Segmentation Transformer with Noun-Pronoun Distillation
Pengfei Li · Beiwen Tian · Yongliang Shi · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Guyue Zhou · Ya-Qin Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Composition Theorems for Interactive Differential Privacy
Xin Lyu
[ OpenReview
Poster
None
Learning Expressive Meta-Representations with Mixture of Expert Neural Processes
Qi Wang · Herke van Hoof
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Distributed Learning of Conditional Quantiles in the Reproducing Kernel Hilbert Space
Heng Lian
[ OpenReview
Poster
None
RLIP: Relational Language-Image Pre-training for Human-Object Interaction Detection
Hangjie Yuan · Jianwen Jiang · Samuel Albanie · Tao Feng · Ziyuan Huang · Dong Ni · Mingqian Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mix and Reason: Reasoning over Semantic Topology with Data Mixing for Domain Generalization
Chaoqi Chen · Luyao Tang · Feng Liu · Gangming Zhao · Yue Huang · Yizhou Yu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TwiBot-22: Towards Graph-Based Twitter Bot Detection
Shangbin Feng · Zhaoxuan Tan · Herun Wan · Ningnan Wang · Zilong Chen · Binchi Zhang · Qinghua Zheng · Wenqian Zhang · Zhenyu Lei · Shujie Yang · Xinshun Feng · Qingyue Zhang · Hongrui Wang · Yuhan Liu · Yuyang Bai · Heng Wang · Zijian Cai · Yanbo Wang · Lijing Zheng · Zihan Ma · Jundong Li · Minnan Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Wasserstein Iterative Networks for Barycenter Estimation
Alexander Korotin · Vage Egiazarian · Lingxiao Li · Evgeny Burnaev
[ OpenReview
Poster
None
Learning Substructure Invariance for Out-of-Distribution Molecular Representations
Nianzu Yang · Kaipeng Zeng · Qitian Wu · Xiaosong Jia · Junchi Yan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
MExMI: Pool-based Active Model Extraction Crossover Membership Inference
Yaxin Xiao · Qingqing Ye · Haibo Hu · Huadi Zheng · Chengfang Fang · Jie Shi
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Semi-infinitely Constrained Markov Decision Processes
Liangyu Zhang · Yang Peng · Wenhao Yang · Zhihua Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Self-Supervised Image Restoration with Blurry and Noisy Pairs
Zhilu Zhang · RongJian Xu · Ming Liu · Zifei Yan · Wangmeng Zuo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Finite-Time Analysis of Adaptive Temporal Difference Learning with Deep Neural Networks
Tao Sun · Dongsheng Li · Bao Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning a Condensed Frame for Memory-Efficient Video Class-Incremental Learning
Yixuan Pei · Zhiwu Qing · Jun CEN · Xiang Wang · Shiwei Zhang · Yaxiong Wang · Mingqian Tang · Nong Sang · Xueming Qian
[ OpenReview
Poster
None
Leveraging Inter-Layer Dependency for Post -Training Quantization
changbao wang · DanDan Zheng · Yuanliu Liu · Liang Li
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
GAGA: Deciphering Age-path of Generalized Self-paced Regularizer
Xingyu Qu · Diyang Li · Xiaohan Zhao · Bin Gu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Haiyang Wang · lihe Ding · Shaocong Dong · Shaoshuai Shi · Aoxue Li · Jianan Li · Zhenguo Li · Liwei Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Accelerated Linearized Laplace Approximation for Bayesian Deep Learning
Zhijie Deng · Feng Zhou · Jun Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
When to Trust Your Simulator: Dynamics-Aware Hybrid Offline-and-Online Reinforcement Learning
Haoyi Niu · shubham sharma · Yiwen Qiu · Ming Li · Guyue Zhou · Jianming HU · Xianyuan Zhan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
SAViT: Structure-Aware Vision Transformer Pruning via Collaborative Optimization
Chuanyang Zheng · zheyang li · Kai Zhang · Zhi Yang · Wenming Tan · Jun Xiao · Ye Ren · Shiliang Pu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BackdoorBench: A Comprehensive Benchmark of Backdoor Learning
Baoyuan Wu · Hongrui Chen · Mingda Zhang · Zihao Zhu · Shaokui Wei · Danni Yuan · Chao Shen
[ OpenReview
Poster
None
Kantorovich Strikes Back! Wasserstein GANs are not Optimal Transport?
Alexander Korotin · Alexander Kolesov · Evgeny Burnaev
[ OpenReview
Poster
None
Posted Pricing and Dynamic Prior-independent Mechanisms with Value Maximizers
Yuan Deng · Vahab Mirrokni · Hanrui Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
[ OpenReview
Poster
None
Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Yaming Yang · Ziyu Guan · Zhe Wang · Wei Zhao · Cai Xu · Weigang Lu · Jianbin Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
MVP-N: A Dataset and Benchmark for Real-World Multi-View Object Classification
REN WANG · Jiayue Wang · Tae Sung Kim · JINSUNG KIM · Hyuk-Jae Lee
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Moderate-fitting as a Natural Backdoor Defender for Pre-trained Language Models
Biru Zhu · Yujia Qin · Ganqu Cui · Yangyi Chen · Weilin Zhao · Chong Fu · Yangdong Deng · Zhiyuan Liu · Jingang Wang · Wei Wu · Maosong Sun · Ming Gu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
When Adversarial Training Meets Vision Transformers: Recipes from Training to Architecture
Yichuan Mo · Dongxian Wu · Yifei Wang · Yiwen Guo · Yisen Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pile of Law: Learning Responsible Data Filtering from the Law and a 256GB Open-Source Legal Dataset
Peter Henderson · Mark Krass · Lucia Zheng · Neel Guha · Christopher D Manning · Dan Jurafsky · Daniel Ho
[ OpenReview
Poster
None
Towards Human-Level Bimanual Dexterous Manipulation with Reinforcement Learning
Yuanpei Chen · Tianhao Wu · Shengjie Wang · Xidong Feng · Jiechuan Jiang · Zongqing Lu · Stephen McAleer · Hao Dong · Song-Chun Zhu · Yaodong Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TGEA 2.0: A Large-Scale Diagnostically Annotated Dataset with Benchmark Tasks for Text Generation of Pretrained Language Models
Huibin Ge · Xiaohu Zhao · Chuang Liu · Yulong Zeng · Qun Liu · Deyi Xiong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DGraph: A Large-Scale Financial Dataset for Graph Anomaly Detection
Xuanwen Huang · Yang Yang · Yang Wang · Chunping Wang · Zhisheng Zhang · Jiarong Xu · Lei Chen · Michalis Vazirgiannis
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Out-of-Distribution Detection via Conditional Kernel Independence Model
Yu Wang · Jingjing Zou · Jingyang Lin · Qing Ling · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Sustainable Online Reinforcement Learning for Auto-bidding
Zhiyu Mou · Yusen Huo · Rongquan Bai · Mingzhou Xie · Chuan Yu · Jian Xu · Bo Zheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Effectiveness of Vision Transformer for Fast and Accurate Single-Stage Pedestrian Detection
Jing Yuan · Panagiotis Barmpoutis · Tania Stathaki
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Deep Combinatorial Aggregation
Yuesong Shen · Daniel Cremers
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Understanding the Failure of Batch Normalization for Transformers in NLP
Jiaxi Wang · Ji Wu · Lei Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Relation-Constrained Decoding for Text Generation
Xiang Chen · Zhixian Yang · Xiaojun Wan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Margin-Based Few-Shot Class-Incremental Learning with Class-Level Overfitting Mitigation
Yixiong Zou · Shanghang Zhang · Yuhua Li · Ruixuan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Online Neural Sequence Detection with Hierarchical Dirichlet Point Process
Weihan Li · Yu Qi · Gang Pan
[ OpenReview
Poster
None
pyKT: A Python Library to Benchmark Deep Learning based Knowledge Tracing Models
Zitao Liu · Qiongqiong Liu · Jiahao Chen · Shuyan Huang · Jiliang Tang · Weiqi Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Optimal Positive Generation via Latent Transformation for Contrastive Learning
Yinqi Li · Hong Chang · Bingpeng MA · Shiguang Shan · Xilin Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
[ OpenReview
Poster
None
Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model
Zhen LI · Gilles Stoltz
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Chromatic Correlation Clustering, Revisited
Qing Xiu · Kai Han · Jing Tang · Shuang Cui · He Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Exploring Figure-Ground Assignment Mechanism in Perceptual Organization
Wei Zhai · Yang Cao · Jing Zhang · Zheng-Jun Zha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Language Conditioned Spatial Relation Reasoning for 3D Object Grounding
Shizhe Chen · Pierre-Louis Guhur · Makarand Tapaswi · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Knowledge-Aware Bayesian Deep Topic Model
Dongsheng Wang · Yi.shi Xu · Miaoge Li · Zhibin Duan · Chaojie Wang · Bo Chen · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
FOF: Learning Fourier Occupancy Field for Monocular Real-time Human Reconstruction
Qiao Feng · Yebin Liu · Yu-Kun Lai · Jingyu Yang · Kun Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Geo-Neus: Geometry-Consistent Neural Implicit Surfaces Learning for Multi-view Reconstruction
Qiancheng Fu · Qingshan Xu · Yew Soon Ong · Wenbing Tao
[ OpenReview
Poster
None
A Deep Learning Dataloader with Shared Data Preparation
jian xie · Jingwei Xu · Guochang Wang · Yuan Yao · Zenan Li · Chun Cao · Hanghang Tong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Enhance the Visual Representation via Discrete Adversarial Training
Xiaofeng Mao · YueFeng Chen · Ranjie Duan · Yao Zhu · Gege Qi · shaokai ye · Xiaodan Li · Rong Zhang · Hui Xue'
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DTG-SSOD: Dense Teacher Guidance for Semi-Supervised Object Detection
Gang Li · Xiang Li · Yujie Wang · Wu Yichao · Ding Liang · Shanshan Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BLOX: Macro Neural Architecture Search Benchmark and Algorithms
Thomas Chau · Łukasz Dudziak · Hongkai Wen · Nicholas Lane · Mohamed Abdelfattah
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Tenrec: A Large-scale Multipurpose Benchmark Dataset for Recommender Systems
Guanghu Yuan · Fajie Yuan · Yudong Li · Beibei Kong · Shujie Li · Lei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
REVIVE: Regional Visual Representation Matters in Knowledge-Based Visual Question Answering
Yuanze Lin · Yujia Xie · Dongdong Chen · Yichong Xu · Chenguang Zhu · Lu Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Benchmarking and Analyzing 3D Human Pose and Shape Estimation Beyond Algorithms
Hui En Pang · Zhongang Cai · Lei Yang · Tianwei Zhang · Ziwei Liu
[ OpenReview
Poster
None
Generalized One-shot Domain Adaptation of Generative Adversarial Networks
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Tiande Guo · Ting Yao · Tao Mei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PatchComplete: Learning Multi-Resolution Patch Priors for 3D Shape Completion on Unseen Categories
Yuchen Rao · Yinyu Nie · Angela Dai
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mildly Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning
Jiafei Lyu · Xiaoteng Ma · Xiu Li · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning from Future: A Novel Self-Training Framework for Semantic Segmentation
Ye Du · Yujun Shen · Haochen Wang · Jingjing Fei · Wei Li · Liwei Wu · Rui Zhao · Zehua Fu · Qingjie LIU
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Addressing Resource Scarcity across Sign Languages with Multilingual Pretraining and Unified-Vocabulary Datasets
Gokul NC · Manideep Ladi · Sumit Negi · Prem Selvaraj · Pratyush Kumar · Mitesh Khapra
[ OpenReview
Poster
None
Supported Policy Optimization for Offline Reinforcement Learning
Jialong Wu · Haixu Wu · Zihan Qiu · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Distributional Reinforcement Learning for Risk-Sensitive Policies
Shiau Hong Lim · ILYAS MALIK
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Vision GNN: An Image is Worth Graph of Nodes
Kai Han · Yunhe Wang · Jianyuan Guo · Yehui Tang · Enhua Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation using Depth Distribution
Quanliang Wu · Huajun Liu
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Ziyi Wang · Xumin Yu · Yongming Rao · Jie Zhou · Jiwen Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Iso-Dream: Isolating and Leveraging Noncontrollable Visual Dynamics in World Models
Minting Pan · Xiangming Zhu · Yunbo Wang · Xiaokang Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improving Barely Supervised Learning by Discriminating Unlabeled Samples with Super-Class
Guan Gui · Zhen Zhao · Lei Qi · Luping Zhou · Lei Wang · Yinghuan Shi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
PALBERT: Teaching ALBERT to Ponder
Nikita Balagansky · Daniil Gavrilov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Revisiting Graph Contrastive Learning from the Perspective of Graph Spectrum
Nian Liu · Xiao Wang · Deyu Bo · Chuan Shi · Jian Pei
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
M4Singer: A Multi-Style, Multi-Singer and Musical Score Provided Mandarin Singing Corpus
Lichao Zhang · Ruiqi Li · Shoutong Wang · Liqun Deng · Jinglin Liu · Yi Ren · Jinzheng He · Rongjie Huang · Jieming Zhu · Xiao Chen · Zhou Zhao
[ OpenReview
Poster
None
Learning to Share in Networked Multi-Agent Reinforcement Learning
Yuxuan Yi · Ge Li · Yaowei Wang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Weixia Zhang · Dingquan Li · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Guodong Guo · Xiaokang Yang · Kede Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Scalable Infomin Learning
Yanzhi Chen · weihao sun · Yingzhen Li · Adrian Weller
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Antigen-Specific Antibody Design and Optimization with Diffusion-Based Generative Models for Protein Structures
Shitong Luo · Yufeng Su · Xingang Peng · Sheng Wang · Jian Peng · Jianzhu Ma
[ OpenReview
Poster
None
FreGAN: Exploiting Frequency Components for Training GANs under Limited Data
mengping yang · Zhe Wang · Ziqiu Chi · Yanbing Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Lipschitz Bandits with Batched Feedback
Yasong Feng · zengfeng Huang · Tianyu Wang
[ OpenReview
Poster
None
Quasi-Newton Methods for Saddle Point Problems
Chengchang Liu · Luo Luo
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Double Check Your State Before Trusting It: Confidence-Aware Bidirectional Offline Model-Based Imagination
Jiafei Lyu · Xiu Li · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Stochastic Window Transformer for Image Restoration
Jie Xiao · Xueyang Fu · Feng Wu · Zheng-Jun Zha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Product Ranking for Revenue Maximization with Multiple Purchases
Renzhe Xu · Xingxuan Zhang · Bo Li · Yafeng Zhang · Xiaolong Chen · Peng Cui
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
HumanLiker: A Human-like Object Detector to Model the Manual Labeling Process
Haoran Wei · Ping Guo · Yangguang Zhu · Chenglong Liu · Peng Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Near-Optimal Regret Bounds for Multi-batch Reinforcement Learning
Zihan Zhang · Yuhang Jiang · Yuan Zhou · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Surprise Minimizing Multi-Agent Learning with Energy-based Models
Karush Suri · Xiao Qi Shi · Konstantinos N Plataniotis · Yuri Lawryshyn
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Sparse Structure Search for Delta Tuning
Shengding Hu · Zhen Zhang · Ning Ding · Yadao Wang · Yasheng Wang · Zhiyuan Liu · Maosong Sun
[ OpenReview
Poster
None
MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Yunsong Zhou · Quan Liu · Hongzi Zhu · Yunzhe Li · Shan Chang · Minyi Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Finding Second-Order Stationary Points in Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Optimization
Luo Luo · Yujun Li · Cheng Chen
[ OpenReview
Poster
None
EvenNet: Ignoring Odd-Hop Neighbors Improves Robustness of Graph Neural Networks
Runlin Lei · Zhen Wang · Yaliang Li · Bolin Ding · Zhewei Wei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymmetric Temperature Scaling Makes Larger Networks Teach Well Again
Xin-Chun Li · Wen-shu Fan · Shaoming Song · Yinchuan Li · bingshuai Li · Shao Yunfeng · De-Chuan Zhan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 Steps
Cheng Lu · Yuhao Zhou · Fan Bao · Jianfei Chen · Chongxuan LI · Jun Zhu
[ OpenReview
Poster
None
Equivariant Graph Hierarchy-Based Neural Networks
Jiaqi Han · Wenbing Huang · Tingyang Xu · Yu Rong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Debugging and Explaining Metric Learning Approaches: An Influence Function Based Perspective
Ruofan Liu · Yun Lin · XIANGLIN YANG · Jin Song Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Lightweight Black-Box Attack Against Deep Neural Networks
Chenghao Sun · Yonggang Zhang · Wan Chaoqun · Qizhou Wang · Ya Li · Tongliang Liu · Bo Han · Xinmei Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Confidence-based Reliable Learning under Dual Noises
Peng Cui · Yang Yue · Zhijie Deng · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Efficient 3D Object Detection with Knowledge Distillation
Jihan Yang · Shaoshuai Shi · Runyu Ding · Zhe Wang · Xiaojuan Qi
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Tensor Wheel Decomposition and Its Tensor Completion Application
Zhong-Cheng Wu · Ting-Zhu Huang · Liang-Jian Deng · Hong-Xia Dou · Deyu Meng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Invariant Graph Representations for Out-of-Distribution Generalization
Haoyang Li · Ziwei Zhang · Xin Wang · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generative Status Estimation and Information Decoupling for Image Rain Removal
Di Lin · Xin WANG · Jia Shen · Renjie Zhang · Ruonan Liu · Miaohui Wang · Wuyuan Xie · Qing Guo · Ping Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang · Anwen Hu · Qin Jin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Quantized Training of Gradient Boosting Decision Trees
Yu Shi · Guolin Ke · Zhuoming Chen · Shuxin Zheng · Tie-Yan Liu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multilingual Abusive Comment Detection at Scale for Indic Languages
Vikram Gupta · Sumegh Roychowdhury · Mithun Das · Somnath Banerjee · Punyajoy Saha · Binny Mathew · hastagiri prakash vanchinathan · Animesh Mukherjee
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Meta Reinforcement Learning for Preference-based Fast Adaptation
Zhizhou Ren · Anji Liu · Yitao Liang · Jian Peng · Jianzhu Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
EGSDE: Unpaired Image-to-Image Translation via Energy-Guided Stochastic Differential Equations
Min Zhao · Fan Bao · Chongxuan LI · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination
Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Grounded Reinforcement Learning: Learning to Win the Game under Human Commands
Shusheng Xu · Huaijie Wang · YI WU
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning to Constrain Policy Optimization with Virtual Trust Region
Thai Hung Le · Thommen Karimpanal George · Majid Abdolshah · Dung Nguyen · Kien Do · Sunil Gupta · Svetha Venkatesh
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Amplifying Membership Exposure via Data Poisoning
Yufei Chen · Chao Shen · Yun Shen · Cong Wang · Yang Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Segmenting Moving Objects via an Object-Centric Layered Representation
Junyu Xie · Weidi Xie · Andrew Zisserman
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Byzantine-tolerant federated Gaussian process regression for streaming data
Xu Zhang · Zhenyuan Yuan · Minghui Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Escaping Saddle Points with Bias-Variance Reduced Local Perturbed SGD for Communication Efficient Nonconvex Distributed Learning
Tomoya Murata · Taiji Suzuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Stimulative Training of Residual Networks: A Social Psychology Perspective of Loafing
Peng Ye · Shengji Tang · Baopu Li · Tao Chen · Wanli Ouyang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Spectrum Random Masking for Generalization in Image-based Reinforcement Learning
Yangru Huang · Peixi Peng · Yifan Zhao · Guangyao Chen · Yonghong Tian
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Log-Polar Space Convolution Layers
Bing Su · Ji-Rong Wen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Counterfactual Temporal Point Processes
Kimia Noorbakhsh · Manuel Rodriguez
[ OpenReview
Poster
None
Conditional Meta-Learning of Linear Representations
Giulia Denevi · Massimiliano Pontil · Carlo Ciliberto
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning to Generate Inversion-Resistant Model Explanations
Hoyong Jeong · Suyoung Lee · Sung Ju Hwang · Sooel Son
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Federated Submodel Optimization for Hot and Cold Data Features
Yucheng Ding · Chaoyue Niu · Fan Wu · Shaojie Tang · Chengfei Lyu · yanghe feng · Guihai Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Your Out-of-Distribution Detection Method is Not Robust!
Mohammad Azizmalayeri · Arshia Soltani Moakhar · Arman Zarei · Reihaneh Zohrabi · Mohammad Manzuri · Mohammad Hossein Rohban
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Temporal Effective Batch Normalization in Spiking Neural Networks
Chaoteng Duan · Jianhao Ding · Shiyan Chen · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
[ OpenReview
Poster
None
Debiased, Longitudinal and Coordinated Drug Recommendation through Multi-Visit Clinic Records
Hongda Sun · Shufang Xie · Shuqi Li · Yuhan Chen · Ji-Rong Wen · Rui Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decision-based Black-box Attack Against Vision Transformers via Patch-wise Adversarial Removal
Yucheng Shi · Yahong Han · Yu-an Tan · Xiaohui Kuang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Provable Generalization of Overparameterized Meta-learning Trained with SGD
Yu Huang · Yingbin Liang · Longbo Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Zhecheng Yuan · Zhengrong Xue · Bo Yuan · Xueqian Wang · YI WU · Yang Gao · Huazhe Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Understanding the Condensation of Neural Networks at Initial Training
Hanxu Zhou · Zhou Qixuan · Tao Luo · Yaoyu Zhang · Zhi-Qin Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Estimating graphical models for count data with applications to single-cell gene network
Feiyi Xiao · Junjie Tang · Huaying Fang · Ruibin Xi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Domain Generalization by Learning and Removing Domain-specific Features
Yu Ding · Lei Wang · Bin Liang · Shuming Liang · Yang Wang · Fang Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Effective Multi-Modal Interchanges in Zero-Resource Sounding Object Localization
Yang Zhao · Chen Zhang · Haifeng Huang · Haoyuan Li · Zhou Zhao
[ OpenReview
Poster
None
GenerSpeech: Towards Style Transfer for Generalizable Out-Of-Domain Text-to-Speech
Rongjie Huang · Yi Ren · Jinglin Liu · Chenye Cui · Zhou Zhao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Module-Aware Optimization for Auxiliary Learning
Hong Chen · Xin Wang · Yue Liu · Yuwei Zhou · Chaoyu Guan · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
High-dimensional limit theorems for SGD: Effective dynamics and critical scaling
Gerard Ben Arous · Reza Gheissari · Aukosh Jagannath
[ OpenReview
Poster
None
A Greek Parliament Proceedings Dataset for Computational Linguistics and Political Analysis
Konstantina Dritsa · Aikaterini Thoma · Ioannis Pavlopoulos · Panos Louridas
[ OpenReview
Registration Desk
Mon Nov 28 05:00 AM -- 05:00 PM (PST) @ Lobby H None
Registration Desk
Affinity Workshop
Mon Nov 28 05:30 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall I-2 None
Women in Machine Learning
Mariam Arab · Konstantina Palla · Sergul Aydore · Gloria Namanya · Beliz Gunel · Kimia Nadjahi · Soomin Aga Lee
[ Slides
Affinity Workshop
Mon Nov 28 06:00 AM -- 04:00 PM (PST) @ Room 298 - 299 None
LatinX in AI
Maria Luisa Santiago · Juan Banda · CJ Barberan · MIGUEL GONZALEZ-MENDOZA · Caio Davi · Sara Garcia · Jorge Diaz · Fanny Nina Paravecino · Carlos Miranda · Gissella Bejarano Nicho · Fabian Latorre · Andres Munoz Medina · Abraham Ramos · Laura Montoya · Isabel Metzger · Andres Marquez · Miguel Felipe Arevalo-Castiblanco · Jorge Mendez · Karla Caballero · Atnafu Lambebo Tonja · Germán Olivo · Karla Caballero Barajas · Francisco Zabala
Workshop
Mon Nov 28 07:00 AM -- 04:00 PM (PST) @ Room 283 None
Queer in AI
Sarthak Arora · Jaidev Shriram · Evan Dong · Divija Nagaraju · Kruno Lehman · Yanan Long · Nenad Tomasev · Ashwin S · Hang Yuan · Ruchira Ray · Claas Voelcker
NewInML
Mon Nov 28 07:00 AM -- 03:30 PM (PST) @ Room 295 None
New In ML
Zhen Xu · Mélisande Teng · Jie Fu · Romain Egele · Daochen Zha · Minhao Fan · Eulalie Boucher · Alexandra Volokhova · Isabelle Guyon
[ Slides
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 07:30 AM -- 08:30 AM (PST) @ Theater A None
TIPDAT: ML based Optimization Explainer
Manan Chopra · Saurabh Unercat · Brijesh Singhal · Sholeh Forouzan
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 07:30 AM -- 08:30 AM (PST) @ Theater B None
End-to-end cloud-based Document Intelligence Architecture using the open-source Feathr Feature Store, the SynapseML Spark library, and Hugging Face Extractive Question Answering
Mario Inchiosa
Expo Workshop
Mon Nov 28 07:30 AM -- 10:30 AM (PST) @ Room 293 None
Fine-tuning stable diffusion models: massive creativity without massive bills
Stephen Balaban · Chuan Li · Justin Pinkney
Expo Workshop
Mon Nov 28 07:30 AM -- 10:30 AM (PST) @ Room 290 None
Get ready, your Jupyter Notebook goes to production!
Anastasia Egupova
Expo Workshop
Mon Nov 28 07:30 AM -- 10:30 AM (PST) @ Room 291 None
PyTorch: New advances for large-scale training and performance optimizations
Geeta Chauhan · Rohan Varma · Ke Wen · Taylor Robie · Andrew Gu · Anupam Bhatnagar · Bin Bao · Natalia Gimelshein · Animesh Jain · Sherlock Huang
Expo Workshop
Mon Nov 28 07:30 AM -- 10:25 AM (PST) @ Room 292 None
Graph Neural Networks in Tensorflow: A Practical Guide
Bryan Perozzi · Sami A Abu-El-Haija · Neslihan Bulut · Brandon Mayer
Affinity Workshop
Mon Nov 28 07:40 AM -- 04:00 PM (PST) @ Room 288 - 289 None
Black in AI
Victor Silva · Foutse Yuehgoh · Salomey Osei · Blessing Ogbuokiri · Idriss Cabrel Tsewalo Tondji · Deborah Dormah Kanubala · Lyse Wamba
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Full-Stack 3D Scene Understanding on an Extended Reality Headset
Hong Cai
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Build Better Models Faster with W&B
Carey Phelps
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Real-time Navigation of Chemical Space with Cloud-Based Inference from MoLFormer
Payel Das · Brian Belgodere
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Efficient super-resolution using 4-bit integer quantization for real-time mobile applications
Anjuman Raha
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Software-Delivered AI: Using Sparse-Quantization for Fastest Inference on Deep Neural Networks
Mark J Kurtz
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Practical Deployment of Secure Federated Learning: Challenges, Opportunities and Solutions
Yi Zhou · Nathalie Baracaldo
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Human Modeling and Strategic Reasoning in the Game of Diplomacy
Noam Brown · Alexander Miller · Gabriele Farina
Expo Demonstration
Mon Nov 28 08:00 AM -- 10:00 AM & Mon Nov 28 12:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Ballroom C None
Conditional Compute for On-device Video Understanding
Tijmen Blankevoort
Mentorship
Mon Nov 28 08:00 AM -- 01:00 PM (PST) @ Ballroom A+B None
Education Outreach
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 08:30 AM -- 09:30 AM (PST) @ Theater B None
Machine Learning and Optimization for Automated Trading at HRT
Miles Lubin · Marc Khoury
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 08:30 AM -- 09:30 AM (PST) @ Theater A None
Challenges & Opportunities for Ethical AI in Practice
Alice Xiang
Break
Mon Nov 28 09:00 AM -- 10:00 AM (PST) None
Coffee Break
Affinity Workshop
Mon Nov 28 09:30 AM -- 04:00 PM (PST) @ Room 286 None
Indigenous in AI
Michael Running Wolf · Mason Grimshaw
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 09:30 AM -- 10:30 AM (PST) @ Theater A None
Using AI for Reduced-Order Modeling
Lucas Garcia
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 09:30 AM -- 10:30 AM (PST) @ Theater B None
Uncertainty quantification for fair and transparent AI-assisted decision-making
Prasanna Sattigeri
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 11:00 AM -- 12:00 PM (PST) None
Understanding the Landscape of the latest Large Models - Virtual
Lavanya Shukla
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 12:00 PM -- 01:00 PM (PST) @ Theater A None
Sparse annotation strategies at scale
Wolfgang Pauli
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 12:00 PM -- 01:00 PM (PST) @ Theater B None
Towards learning agents for solving complex real-world tasks
Honglak Lee
Expo Workshop
Mon Nov 28 12:00 PM -- 03:00 PM (PST) @ Room 291 None
Impactful graph neural networks via DGL: A Tale of Research and Productization
Vassilis N. Ioannidis · Zak Jost
Expo Workshop
Mon Nov 28 12:00 PM -- 03:00 PM (PST) @ Room 290 None
Intro to TensorFlow and JAX
Josh Gordon
Expo Workshop
Mon Nov 28 12:00 PM -- 03:00 PM (PST) @ Room 293 None
AutoGluon: Empowering (MultiModal) AutoML for the next 10 Million users
Xingjian Shi · Nick Erickson · Caner Turkmen · Yi Zhu
Affinity Workshop
Mon Nov 28 12:30 PM -- 04:00 PM (PST) @ Room 287 None
Global South in AI
Sudha Jamthe · Susanna Raj · Pariya Sarin · Yashaswini Viswanath
[ Slides
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 01:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Theater B None
Adapt and Optimize ML Models for Hardware-Aware AI
Di Wu
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 01:00 PM -- 02:00 PM (PST) @ Theater A None
Generative Understanding of 3D Scenes
Miguel Angel Bautista
Break
Mon Nov 28 01:30 PM -- 02:30 PM (PST) None
Coffee Break
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 02:00 PM -- 03:00 PM (PST) @ Theater A None
Integrating modern machine learning and single cell technologies into drug target discovery - lessons from the frontline.
Lindsay Edwards
Expo Talk Panel
Mon Nov 28 02:00 PM -- 03:00 PM (PST) @ Theater B None
Human-in-the-Loop Is Here to Stay
Fedor Zhdanov
Affinity Poster Session
Mon Nov 28 02:30 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J None
Affinity Poster Session
Affinity Workshop
Mon Nov 28 02:30 PM -- 04:00 PM (PST) None
North Africans in ML
Hicham Hammouchi · Nedjma OUSIDHOUM · Wafaa Mohammed
Remarks
Mon Nov 28 03:00 PM -- 03:15 PM (PST) @ Hall H None
Opening Remarks
Invited Talk
Mon Nov 28 03:15 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall H None
Could a Large Language Model be Conscious?
David Chalmers
[ Slides
Reception
Mon Nov 28 04:00 PM -- 06:00 PM (PST) @ Hall G None
Reception
Registration Desk
Tue Nov 29 05:00 AM -- 04:00 PM (PST) @ Lobby H None
Registration Desk
Invited Talk
Tue Nov 29 07:30 AM -- 08:30 AM (PST) @ Hall H None
Algorithms On the Bench: Examining Validity of ML Systems in the Public Sphere
Rediet Abebe
Break
Tue Nov 29 08:30 AM -- 09:00 AM (PST) None
Coffee Break
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1001
Efficient Change-Point Detection for Tackling Piecewise-Stationary Bandits
Lilian Besson · Emilie Kaufmann · Odalric-Ambrym Maillard · Julien Seznec
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #143
FedPop: A Bayesian Approach for Personalised Federated Learning
Nikita Kotelevskii · Maxime Vono · Alain Durmus · Eric Moulines
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1010
A Comprehensive Study on Large-Scale Graph Training: Benchmarking and Rethinking
Keyu Duan · Zirui Liu · Peihao Wang · Wenqing Zheng · Kaixiong Zhou · Tianlong Chen · Xia Hu · Zhangyang Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #101
Adversarial Auto-Augment with Label Preservation: A Representation Learning Principle Guided Approach
Kaiwen Yang · Yanchao Sun · Jiahao Su · Fengxiang He · Xinmei Tian · Furong Huang · Tianyi Zhou · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #103
Functional Ensemble Distillation
Coby Penso · Idan Achituve · Ethan Fetaya
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #105
Improving Zero-Shot Generalization in Offline Reinforcement Learning using Generalized Similarity Functions
Bogdan Mazoure · Ilya Kostrikov · Ofir Nachum · Jonathan Tompson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #107
Differentially Private Model Compression
FatemehSadat Mireshghallah · Arturs Backurs · Huseyin A. Inan · Lukas Wutschitz · Janardhan Kulkarni
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #108
Self-explaining deep models with logic rule reasoning
Seungeon Lee · Xiting Wang · Sungwon Han · Xiaoyuan Yi · Xing Xie · Meeyoung Cha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #109
AutoLink: Self-supervised Learning of Human Skeletons and Object Outlines by Linking Keypoints
Xingzhe He · Bastian Wandt · Helge Rhodin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #110
Behavior Transformers: Cloning $k$ modes with one stone
Nur Muhammad Shafiullah · Zichen Cui · Ariuntuya (Arty) Altanzaya · Lerrel Pinto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #111
Equivariant Networks for Zero-Shot Coordination
Darius Muglich · Christian Schroeder de Witt · Elise van der Pol · Shimon Whiteson · Jakob Foerster
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #112
Bandit Theory and Thompson Sampling-Guided Directed Evolution for Sequence Optimization
Hui Yuan · Chengzhuo Ni · Huazheng Wang · Xuezhou Zhang · Le Cong · Csaba Szepesvari · Mengdi Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #113
What You See is What You Classify: Black Box Attributions
Steven Stalder · Nathanael Perraudin · Radhakrishna Achanta · Fernando Perez-Cruz · Michele Volpi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #114
Active Surrogate Estimators: An Active Learning Approach to Label-Efficient Model Evaluation
Jannik Kossen · Sebastian Farquhar · Yarin Gal · Thomas Rainforth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #115
Tree ensemble kernels for Bayesian optimization with known constraints over mixed-feature spaces
Alexander Thebelt · Calvin Tsay · Robert Lee · Nathan Sudermann-Merx · David Walz · Behrang Shafei · Ruth Misener
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #116
Sparse Fourier Backpropagation in Cryo-EM Reconstruction
Dari Kimanius · Kiarash Jamali · Sjors Scheres
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #117
Predictive Querying for Autoregressive Neural Sequence Models
Alex Boyd · Samuel Showalter · Stephan Mandt · Padhraic Smyth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #118
Extracting computational mechanisms from neural data using low-rank RNNs
Adrian Valente · Jonathan Pillow · Srdjan Ostojic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #119
Modeling the Machine Learning Multiverse
Samuel J. Bell · Onno Kampman · Jesse Dodge · Neil Lawrence
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #120
AUTOMATA: Gradient Based Data Subset Selection for Compute-Efficient Hyper-parameter Tuning
Krishnateja Killamsetty · Guttu Sai Abhishek · Aakriti Lnu · Ganesh Ramakrishnan · Alexandre Evfimievski · Lucian Popa · Rishabh Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #121
Retrospective Adversarial Replay for Continual Learning
Lilly Kumari · Shengjie Wang · Tianyi Zhou · Jeff A Bilmes
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #122
Learning Neural Set Functions Under the Optimal Subset Oracle
Zijing Ou · Tingyang Xu · Qinliang Su · Yingzhen Li · Peilin Zhao · Yatao Bian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #123
Efficient Architecture Search for Diverse Tasks
Junhong Shen · Misha Khodak · Ameet Talwalkar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #124
When Do Flat Minima Optimizers Work?
Jean Kaddour · Linqing Liu · Ricardo Silva · Matt Kusner
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #125
The Unreasonable Effectiveness of Fully-Connected Layers for Low-Data Regimes
Peter Kocsis · Peter Súkeník · Guillem Braso · Matthias Niessner · Laura Leal-Taixé · Ismail Elezi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #126
LTMD: Learning Improvement of Spiking Neural Networks with Learnable Thresholding Neurons and Moderate Dropout
SIQI WANG · Tee Hiang Cheng · Meng-Hiot Lim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #127
Attracting and Dispersing: A Simple Approach for Source-free Domain Adaptation
Shiqi Yang · yaxing wang · kai wang · Shangling Jui · Joost van de Weijer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #128
UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup
Zongbo Han · Zhipeng Liang · Fan Yang · Liu Liu · Lanqing Li · Yatao Bian · Peilin Zhao · Bingzhe Wu · Changqing Zhang · Jianhua Yao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #129
Scalable Multi-agent Covering Option Discovery based on Kronecker Graphs
Jiayu Chen · Jingdi Chen · Tian Lan · Vaneet Aggarwal
[ Poster [ OpenReview [ Topia
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #130
PaCo: Parameter-Compositional Multi-task Reinforcement Learning
Lingfeng Sun · Haichao Zhang · Wei Xu · Masayoshi TOMIZUKA
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #131
ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Qi Tian · Kun Kuang · Kelu Jiang · Furui Liu · Zhihua Wang · Fei Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #133
Mask-based Latent Reconstruction for Reinforcement Learning
Tao Yu · Zhizheng Zhang · Cuiling Lan · Yan Lu · Zhibo Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #134
Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data
Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #135
Redundancy-Free Message Passing for Graph Neural Networks
Rongqin Chen · Shenghui Zhang · Leong Hou U · Ye Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #136
Towards Improving Faithfulness in Abstractive Summarization
Xiuying Chen · Mingzhe Li · Xin Gao · Xiangliang Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #137
Delving into Out-of-Distribution Detection with Vision-Language Representations
Yifei Ming · Ziyang Cai · Jiuxiang Gu · Yiyou Sun · Wei Li · Yixuan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #138
CodeRL: Mastering Code Generation through Pretrained Models and Deep Reinforcement Learning
Hung Le · Yue Wang · Akhilesh Deepak Gotmare · Silvio Savarese · Steven Chu Hong Hoi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #139
Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Geng Yuan · Yanyu Li · Sheng Li · Zhenglun Kong · Sergey Tulyakov · Xulong Tang · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #140
EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed
Yanyu Li · Geng Yuan · Yang Wen · Ju Hu · Georgios Evangelidis · Sergey Tulyakov · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #141
VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training
Zhan Tong · Yibing Song · Jue Wang · Limin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #142
Large-batch Optimization for Dense Visual Predictions: Training Faster R-CNN in 4.2 Minutes
Zeyue Xue · Jianming Liang · Guanglu Song · Zhuofan Zong · Liang Chen · Yu Liu · Ping Luo
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #242
Semi-Supervised Video Salient Object Detection Based on Uncertainty-Guided Pseudo Labels
Yongri Piao · Chenyang Lu · Miao Zhang · Huchuan Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #241
UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #240
Controllable 3D Face Synthesis with Conditional Generative Occupancy Fields
Keqiang Sun · Shangzhe Wu · Zhaoyang Huang · Ning Zhang · Quan Wang · Hongsheng Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #239
Learning Consistency-Aware Unsigned Distance Functions Progressively from Raw Point Clouds
Junsheng Zhou · Baorui Ma · Yu-Shen Liu · Yi Fang · Zhizhong Han
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #238
Understanding Cross-Domain Few-Shot Learning Based on Domain Similarity and Few-Shot Difficulty
Jaehoon Oh · Sungnyun Kim · Namgyu Ho · Jin-Hwa Kim · Hwanjun Song · Se-Young Yun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #237
Okapi: Generalising Better by Making Statistical Matches Match
Myles Bartlett · Sara Romiti · Viktoriia Sharmanska · Novi Quadrianto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #236
Revisiting Sparse Convolutional Model for Visual Recognition
xili dai · Mingyang Li · Pengyuan Zhai · Shengbang Tong · Xingjian Gao · Shao-Lun Huang · Zhihui Zhu · Chong You · Yi Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #235
Random Normalization Aggregation for Adversarial Defense
Minjing Dong · Xinghao Chen · Yunhe Wang · Chang Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #234
Batch Multi-Fidelity Active Learning with Budget Constraints
Shibo Li · Jeff M Phillips · Xin Yu · Robert Kirby · Shandian Zhe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #233
Scalable and Efficient Training of Large Convolutional Neural Networks with Differential Privacy
Zhiqi Bu · Jialin Mao · Shiyun Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #232
Factuality Enhanced Language Models for Open-Ended Text Generation
Nayeon Lee · Wei Ping · Peng Xu · Mostofa Patwary · Pascale N Fung · Mohammad Shoeybi · Bryan Catanzaro
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #231
Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Pan Lu · Swaroop Mishra · Tanglin Xia · Liang Qiu · Kai-Wei Chang · Song-Chun Zhu · Oyvind Tafjord · Peter Clark · Ashwin Kalyan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #230
A Closer Look at Weakly-Supervised Audio-Visual Source Localization
Shentong Mo · Pedro Morgado
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #229
GlanceNets: Interpretable, Leak-proof Concept-based Models
Emanuele Marconato · Andrea Passerini · Stefano Teso
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #228
AgraSSt: Approximate Graph Stein Statistics for Interpretable Assessment of Implicit Graph Generators
Wenkai Xu · Gesine D Reinert
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #227
No Free Lunch from Deep Learning in Neuroscience: A Case Study through Models of the Entorhinal-Hippocampal Circuit
Rylan Schaeffer · Mikail Khona · Ila Fiete
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #226
Inherently Explainable Reinforcement Learning in Natural Language
Xiangyu Peng · Mark Riedl · Prithviraj Ammanabrolu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #225
EZNAS: Evolving Zero-Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Yash Akhauri · Juan Munoz · Nilesh Jain · Ravishankar Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #224
Uncertainty Estimation Using Riemannian Model Dynamics for Offline Reinforcement Learning
Guy Tennenholtz · Shie Mannor
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #223
Structured Energy Network As a Loss
Jay Yoon Lee · Dhruvesh Patel · Purujit Goyal · Wenlong Zhao · Zhiyang Xu · Andrew McCallum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #222
The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm
Shilong Bao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #221
Sharpness-Aware Training for Free
JIAWEI DU · Daquan Zhou · Jiashi Feng · Vincent Tan · Joey Tianyi Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #220
Interpreting Operation Selection in Differentiable Architecture Search: A Perspective from Influence-Directed Explanations
Miao Zhang · Wei Huang · Bin Yang
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #219
Scalable design of Error-Correcting Output Codes using Discrete Optimization with Graph Coloring
Samarth Gupta · Saurabh Amin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #218
Amortized Mixing Coupling Processes for Clustering
Huafeng Liu · Liping Jing
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #217
GraphQNTK: Quantum Neural Tangent Kernel for Graph Data
Yehui Tang · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #216
ShuffleMixer: An Efficient ConvNet for Image Super-Resolution
Long Sun · Jinshan Pan · Jinhui Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #215
Quo Vadis: Is Trajectory Forecasting the Key Towards Long-Term Multi-Object Tracking?
Patrick Dendorfer · Vladimir Yugay · Aljosa Osep · Laura Leal-Taixé
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #214
Adapting Self-Supervised Vision Transformers by Probing Attention-Conditioned Masking Consistency
Viraj Prabhu · Sriram Yenamandra · Aaditya Singh · Judy Hoffman
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #213
Learning Latent Seasonal-Trend Representations for Time Series Forecasting
Zhiyuan Wang · Xovee Xu · Weifeng Zhang · Goce Trajcevski · Ting Zhong · Fan Zhou
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #212
Pluralistic Image Completion with Gaussian Mixture Models
Xiaobo Xia · Wenhao Yang · Jie Ren · Yewen Li · Yibing Zhan · Bo Han · Tongliang Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #211
CoupAlign: Coupling Word-Pixel with Sentence-Mask Alignments for Referring Image Segmentation
Zicheng Zhang · Yi Zhu · Jianzhuang Liu · Xiaodan Liang · Wei Ke
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #210
Make an Omelette with Breaking Eggs: Zero-Shot Learning for Novel Attribute Synthesis
Yu-Hsuan Li · Tzu-Yin Chao · Ching-Chun Huang · Pin-Yu Chen · Wei-Chen Chiu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #209
Graph Few-shot Learning with Task-specific Structures
Song Wang · Chen Chen · Jundong Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #208
Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #207
Recommender Forest for Efficient Retrieval
Chao Feng · Wuchao Li · Defu Lian · Zheng Liu · Enhong Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #206
Label Noise in Adversarial Training: A Novel Perspective to Study Robust Overfitting
Chengyu Dong · Liyuan Liu · Jingbo Shang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #205
Randomized Message-Interception Smoothing: Gray-box Certificates for Graph Neural Networks
Yan Scholten · Jan Schuchardt · Simon Geisler · Aleksandar Bojchevski · Stephan Günnemann
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #204
SemiFL: Semi-Supervised Federated Learning for Unlabeled Clients with Alternate Training
Enmao Diao · Jie Ding · Vahid Tarokh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #203
Task-Agnostic Graph Explanations
Yaochen Xie · Sumeet Katariya · Xianfeng Tang · Edward Huang · Nikhil Rao · Karthik Subbian · Shuiwang Ji
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #202
CageNeRF: Cage-based Neural Radiance Field for Generalized 3D Deformation and Animation
Yicong Peng · Yichao Yan · Shengqi Liu · Yuhao Cheng · Shanyan Guan · Bowen Pan · Guangtao Zhai · Xiaokang Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #201
LECO: Learnable Episodic Count for Task-Specific Intrinsic Reward
Daejin Jo · Sungwoong Kim · Daniel Nam · Taehwan Kwon · Seungeun Rho · Jongmin Kim · Donghoon Lee
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #200
Resource-Adaptive Federated Learning with All-In-One Neural Composition
Yiqun Mei · Pengfei Guo · Mo Zhou · Vishal Patel
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #300
Block-Recurrent Transformers
DeLesley Hutchins · Imanol Schlag · Yuhuai Wu · Ethan Dyer · Behnam Neyshabur
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #302
Distinguishing Learning Rules with Brain Machine Interfaces
Jacob Portes · Christian Schmid · James M Murray
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #303
Imitating Past Successes can be Very Suboptimal
Benjamin Eysenbach · Soumith Udatha · Russ Salakhutdinov · Sergey Levine
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #304
Bounded-Regret MPC via Perturbation Analysis: Prediction Error, Constraints, and Nonlinearity
Yiheng Lin · Yang Hu · Guannan Qu · Tongxin Li · Adam Wierman
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #305
Neural Conservation Laws: A Divergence-Free Perspective
Jack Richter-Powell · Yaron Lipman · Ricky T. Q. Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #306
Relaxing Equivariance Constraints with Non-stationary Continuous Filters
Tycho van der Ouderaa · David W. Romero · Mark van der Wilk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #307
Continual Learning In Environments With Polynomial Mixing Times
Matthew Riemer · Sharath Chandra Raparthy · Ignacio Cases · Gopeshh Subbaraj · Maximilian Puelma Touzel · Irina Rish
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #308
Non-Linear Coordination Graphs
Yipeng Kang · Tonghan Wang · Qianlan Yang · Xiaoran Wu · Chongjie Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #309
Rate-Distortion Theoretic Bounds on Generalization Error for Distributed Learning
Milad Sefidgaran · Romain Chor · Abdellatif Zaidi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #310
Mirror Descent Maximizes Generalized Margin and Can Be Implemented Efficiently
Haoyuan Sun · Kwangjun Ahn · Christos Thrampoulidis · Navid Azizan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #311
Instance-Dependent Near-Optimal Policy Identification in Linear MDPs via Online Experiment Design
Andrew Wagenmaker · Kevin Jamieson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #312
On the Complexity of Adversarial Decision Making
Dylan J Foster · Alexander Rakhlin · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #313
Convergence beyond the over-parameterized regime using Rayleigh quotients
David A. R. Robin · Kevin Scaman · marc lelarge
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #314
An Algorithm for Learning Switched Linear Dynamics from Data
Guillaume Berger · Monal Narasimhamurthy · Kandai Watanabe · Morteza Lahijanian · Sriram Sankaranarayanan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #315
Differentially Private Learning Needs Hidden State (Or Much Faster Convergence)
Jiayuan Ye · Reza Shokri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #316
Cluster Randomized Designs for One-Sided Bipartite Experiments
Jennifer Brennan · Vahab Mirrokni · Jean Pouget-Abadie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #317
Near-Optimal Randomized Exploration for Tabular Markov Decision Processes
Zhihan Xiong · Ruoqi Shen · Qiwen Cui · Maryam Fazel · Simon Du
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #318
Order-Invariant Cardinality Estimators Are Differentially Private
Charlie Dickens · Justin Thaler · Daniel Ting
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #319
Mirror Descent with Relative Smoothness in Measure Spaces, with application to Sinkhorn and EM
Pierre-Cyril Aubin-Frankowski · Anna Korba · Flavien Léger
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #320
Generalization Error Bounds on Deep Learning with Markov Datasets
Lan V. Truong
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #321
Autoinverse: Uncertainty Aware Inversion of Neural Networks
Navid Ansari · Hans-peter Seidel · Nima Vahidi Ferdowsi · Vahid Babaei
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #322
Optimal Transport of Classifiers to Fairness
Maarten Buyl · Tijl De Bie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #323
Path Independent Equilibrium Models Can Better Exploit Test-Time Computation
Cem Anil · Ashwini Pokle · Kaiqu Liang · Johannes Treutlein · Yuhuai Wu · Shaojie Bai · J. Zico Kolter · Roger Grosse
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #324
Fair Infinitesimal Jackknife: Mitigating the Influence of Biased Training Data Points Without Refitting
Prasanna Sattigeri · Soumya Ghosh · Inkit Padhi · Pierre Dognin · Kush Varshney
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #325
On Sample Optimality in Personalized Collaborative and Federated Learning
Mathieu Even · Laurent Massoulié · Kevin Scaman
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #326
Active Ranking without Strong Stochastic Transitivity
Hao Lou · Tao Jin · Yue Wu · Pan Xu · Quanquan Gu · Farzad Farnoud
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #327
How Sampling Impacts the Robustness of Stochastic Neural Networks
Sina Däubener · Asja Fischer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #328
Convexity Certificates from Hessians
Julien Klaus · Niklas Merk · Konstantin Wiedom · Sören Laue · Joachim Giesen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #329
Optimal Binary Classification Beyond Accuracy
Shashank Singh · Justin Khim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #330
Sample Constrained Treatment Effect Estimation
Raghavendra Addanki · David Arbour · Tung Mai · Cameron Musco · Anup Rao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #331
Privacy of Noisy Stochastic Gradient Descent: More Iterations without More Privacy Loss
Jason Altschuler · Kunal Talwar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #332
SecureFedYJ: a safe feature Gaussianization protocol for Federated Learning
Tanguy Marchand · Boris Muzellec · Constance Béguier · Jean Ogier du Terrail · Mathieu Andreux
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #333
Continual learning: a feature extraction formalization, an efficient algorithm, and fundamental obstructions
Binghui Peng · Andrej Risteski
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #334
Evolution of Neural Tangent Kernels under Benign and Adversarial Training
Noel Loo · Ramin Hasani · Alexander Amini · Daniela Rus
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #335
Parameters or Privacy: A Provable Tradeoff Between Overparameterization and Membership Inference
Jasper Tan · Blake Mason · Hamid Javadi · Richard Baraniuk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #336
Active Exploration for Inverse Reinforcement Learning
David Lindner · Andreas Krause · Giorgia Ramponi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #337
A Unified Framework for Deep Symbolic Regression
Mikel Landajuela · Chak Shing Lee · Jiachen Yang · Ruben Glatt · Claudio P Santiago · Ignacio Aravena · Terrell Mundhenk · Garrett Mulcahy · Brenden K Petersen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #338
Learning Generalized Policy Automata for Relational Stochastic Shortest Path Problems
Rushang Karia · Rashmeet Kaur Nayyar · Siddharth Srivastava
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #339
CARD: Classification and Regression Diffusion Models
Xizewen Han · Huangjie Zheng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #340
GT-GAN: General Purpose Time Series Synthesis with Generative Adversarial Networks
Jinsung Jeon · JEONGHAK KIM · Haryong Song · Seunghyeon Cho · Noseong Park
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #341
So3krates: Equivariant attention for interactions on arbitrary length-scales in molecular systems
Thorben Frank · Oliver Unke · Klaus-Robert Müller
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #342
Micro and Macro Level Graph Modeling for Graph Variational Auto-Encoders
Kiarash Zahirnia · Oliver Schulte · Parmis Naddaf · Ke Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #442
Learning Representations via a Robust Behavioral Metric for Deep Reinforcement Learning
Jianda Chen · Sinno Pan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #441
Transferring Fairness under Distribution Shifts via Fair Consistency Regularization
Bang An · Zora Che · Mucong Ding · Furong Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #440
Bridging the Gap from Asymmetry Tricks to Decorrelation Principles in Non-contrastive Self-supervised Learning
Kang-Jun Liu · Masanori Suganuma · Takayuki Okatani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #439
Template based Graph Neural Network with Optimal Transport Distances
Cédric Vincent-Cuaz · Rémi Flamary · Marco Corneli · Titouan Vayer · Nicolas Courty
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #438
A composable machine-learning approach for steady-state simulations on high-resolution grids
Rishikesh Ranade · Chris Hill · Lalit Ghule · Jay Pathak
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #437
SoteriaFL: A Unified Framework for Private Federated Learning with Communication Compression
Zhize Li · Haoyu Zhao · Boyue Li · Yuejie Chi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #436
A Unified Analysis of Mixed Sample Data Augmentation: A Loss Function Perspective
Chanwoo Park · Sangdoo Yun · Sanghyuk Chun
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #435
From Gradient Flow on Population Loss to Learning with Stochastic Gradient Descent
Christopher De Sa · Satyen Kale · Jason Lee · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #434
Stability and Generalization for Markov Chain Stochastic Gradient Methods
Puyu Wang · Yunwen Lei · Yiming Ying · Ding-Xuan Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #433
Learning Energy Networks with Generalized Fenchel-Young Losses
Mathieu Blondel · Felipe Llinares-Lopez · Robert Dadashi · Leonard Hussenot · Matthieu Geist
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #432
AZ-whiteness test: a test for signal uncorrelation on spatio-temporal graphs
Daniele Zambon · Cesare Alippi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #431
Equivariant Networks for Crystal Structures
Oumar Kaba · Siamak Ravanbakhsh
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #430
Text Classification with Born's Rule
Emanuele Guidotti · Alfio Ferrara
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #429
A Probabilistic Graph Coupling View of Dimension Reduction
Hugues Van Assel · Thibault Espinasse · Julien Chiquet · Franck Picard
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #428
Laplacian Autoencoders for Learning Stochastic Representations
Marco Miani · Frederik Warburg · Pablo Moreno-Muñoz · Nicki Skafte · Søren Hauberg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #426
UQGAN: A Unified Model for Uncertainty Quantification of Deep Classifiers trained via Conditional GANs
Philipp Oberdiek · Gernot Fink · Matthias Rottmann
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #425
Variational Model Perturbation for Source-Free Domain Adaptation
Mengmeng Jing · Xiantong Zhen · Jingjing Li · Cees Snoek
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #424
On the Effect of Pre-training for Transformer in Different Modality on Offline Reinforcement Learning
Shiro Takagi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #423
Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
Yue Hu · Shaoheng Fang · Zixing Lei · Yiqi Zhong · Siheng Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #422
EcoFormer: Energy-Saving Attention with Linear Complexity
Jing Liu · Zizheng Pan · Haoyu He · Jianfei Cai · Bohan Zhuang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #421
Dataset Distillation using Neural Feature Regression
Yongchao Zhou · Ehsan Nezhadarya · Jimmy Ba
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #420
Iterative Scene Graph Generation
Siddhesh Khandelwal · Leonid Sigal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #419
ALIFE: Adaptive Logit Regularizer and Feature Replay for Incremental Semantic Segmentation
Youngmin Oh · Donghyeon Baek · Bumsub Ham
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #418
Hyperbolic Feature Augmentation via Distribution Estimation and Infinite Sampling on Manifolds
Zhi Gao · Yuwei Wu · Yunde Jia · Mehrtash Harandi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #417
Provably Adversarially Robust Detection of Out-of-Distribution Data (Almost) for Free
Alexander Meinke · Julian Bitterwolf · Matthias Hein
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #416
Distributed Methods with Compressed Communication for Solving Variational Inequalities, with Theoretical Guarantees
Aleksandr Beznosikov · Peter Richtarik · Michael Diskin · Max Ryabinin · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #415
Global Convergence and Stability of Stochastic Gradient Descent
Vivak Patel · Shushu Zhang · Bowen Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #414
Regret Bounds for Information-Directed Reinforcement Learning
Botao Hao · Tor Lattimore
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #413
Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Zhen Zhang · Ignavier Ng · Dong Gong · Yuhang Liu · Ehsan Abbasnejad · Mingming Gong · Kun Zhang · Javen Qinfeng Shi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #412
Error Analysis of Tensor-Train Cross Approximation
Zhen Qin · Alexander Lidiak · Zhexuan Gong · Gongguo Tang · Michael B Wakin · Zhihui Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #411
Efficient Risk-Averse Reinforcement Learning
Ido Greenberg · Yinlam Chow · Mohammad Ghavamzadeh · Shie Mannor
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #409
Learning Robust Dynamics through Variational Sparse Gating
Arnav Kumar Jain · Shivakanth Sujit · Shruti Joshi · Vincent Michalski · Danijar Hafner · Samira Ebrahimi Kahou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #408
DiSC: Differential Spectral Clustering of Features
Ram Dyuthi Sristi · Gal Mishne · Ariel Jaffe
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #407
WeightedSHAP: analyzing and improving Shapley based feature attributions
Yongchan Kwon · James Zou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #406
Learning to Reason with Neural Networks: Generalization, Unseen Data and Boolean Measures
Emmanuel Abbe · Samy Bengio · Elisabetta Cornacchia · Jon Kleinberg · Aryo Lotfi · Maithra Raghu · Chiyuan Zhang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #404
On the Global Convergence Rates of Decentralized Softmax Gradient Play in Markov Potential Games
Runyu Zhang · Jincheng Mei · Bo Dai · Dale Schuurmans · Na Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #403
Safety Guarantees for Neural Network Dynamic Systems via Stochastic Barrier Functions
Rayan Mazouz · Karan Muvvala · Akash Ratheesh Babu · Luca Laurenti · Morteza Lahijanian
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #402
A Unified Framework for Alternating Offline Model Training and Policy Learning
Shentao Yang · Shujian Zhang · Yihao Feng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #502
Decentralized Local Stochastic Extra-Gradient for Variational Inequalities
Aleksandr Beznosikov · Pavel Dvurechenskii · Anastasiia Koloskova · Valentin Samokhin · Sebastian Stich · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #503
Gradient Estimation with Discrete Stein Operators
Jiaxin Shi · Yuhao Zhou · Jessica Hwang · Michalis Titsias · Lester Mackey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #504
On the SDEs and Scaling Rules for Adaptive Gradient Algorithms
Sadhika Malladi · Kaifeng Lyu · Abhishek Panigrahi · Sanjeev Arora
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #506
Root Cause Analysis of Failures in Microservices through Causal Discovery
Azam Ikram · Sarthak Chakraborty · Subrata Mitra · Shiv Saini · Saurabh Bagchi · Murat Kocaoglu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #507
Low-rank Optimal Transport: Approximation, Statistics and Debiasing
Meyer Scetbon · Marco Cuturi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #508
Learning single-index models with shallow neural networks
Alberto Bietti · Joan Bruna · Clayton Sanford · Min Jae Song
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #509
Generalized Variational Inference in Function Spaces: Gaussian Measures meet Bayesian Deep Learning
Veit David Wild · Robert Hu · Dino Sejdinovic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #510
Efficient identification of informative features in simulation-based inference
Jonas Beck · Michael Deistler · Yves Bernaerts · Jakob H Macke · Philipp Berens
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #511
Exact learning dynamics of deep linear networks with prior knowledge
Lukas Braun · Clémentine Dominé · James Fitzgerald · Andrew Saxe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #512
Adversarial training for high-stakes reliability
Daniel Ziegler · Seraphina Nix · Lawrence Chan · Tim Bauman · Peter Schmidt-Nielsen · Tao Lin · Adam Scherlis · Noa Nabeshima · Benjamin Weinstein-Raun · Daniel de Haas · Buck Shlegeris · Nate Thomas
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #513
NaturalProver: Grounded Mathematical Proof Generation with Language Models
Sean Welleck · Jiacheng Liu · Ximing Lu · Hannaneh Hajishirzi · Yejin Choi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #514
Open-Ended Reinforcement Learning with Neural Reward Functions
Robert Meier · Asier Mujika
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #515
Gradient flow dynamics of shallow ReLU networks for square loss and orthogonal inputs
Etienne Boursier · Loucas PILLAUD-VIVIEN · Nicolas Flammarion
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #516
Memory safe computations with XLA compiler
Artem Artemev · Yuze An · Tilman Roeder · Mark van der Wilk
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #517
C2FAR: Coarse-to-Fine Autoregressive Networks for Precise Probabilistic Forecasting
Shane Bergsma · Tim Zeyl · Javad Rahimipour Anaraki · Lei Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #518
Continuous MDP Homomorphisms and Homomorphic Policy Gradient
Sahand Rezaei-Shoshtari · Rosie Zhao · Prakash Panangaden · David Meger · Doina Precup
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #519
Data augmentation for efficient learning from parametric experts
Alexandre Galashov · Josh Merel · Nicolas Heess
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #520
Generating Training Data with Language Models: Towards Zero-Shot Language Understanding
Yu Meng · Jiaxin Huang · Yu Zhang · Jiawei Han
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #521
Deep Surrogate Assisted Generation of Environments
Varun Bhatt · Bryon Tjanaka · Matthew Fontaine · Stefanos Nikolaidis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #522
SGAM: Building a Virtual 3D World through Simultaneous Generation and Mapping
Yuan Shen · Wei-Chiu Ma · Shenlong Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #523
Evaluating Latent Space Robustness and Uncertainty of EEG-ML Models under Realistic Distribution Shifts
Neeraj Wagh · Jionghao Wei · Samarth Rawal · Brent M Berry · Yogatheesan Varatharajah
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #524
Predicting Cellular Responses to Novel Drug Perturbations at a Single-Cell Resolution
Leon Hetzel · Simon Boehm · Niki Kilbertus · Stephan Günnemann · mohammad lotfollahi · Fabian Theis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #525
Fine-tuning language models to find agreement among humans with diverse preferences
Michiel Bakker · Martin Chadwick · Hannah Sheahan · Michael Tessler · Lucy Campbell-Gillingham · Jan Balaguer · Nat McAleese · Amelia Glaese · John Aslanides · Matt Botvinick · Christopher Summerfield
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #526
A Unified Sequence Interface for Vision Tasks
Ting Chen · Saurabh Saxena · Lala Li · Tsung-Yi Lin · David Fleet · Geoffrey Hinton
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #527
Learning Probabilistic Models from Generator Latent Spaces with Hat EBM
Mitch Hill · Erik Nijkamp · Jonathan Mitchell · Bo Pang · Song-Chun Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #528
Deep Generalized Schrödinger Bridge
Guan-Horng Liu · Tianrong Chen · Oswin So · Evangelos Theodorou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #529
NSNet: A General Neural Probabilistic Framework for Satisfiability Problems
Zhaoyu Li · Xujie Si
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #530
Distributionally Robust Optimization with Data Geometry
Jiashuo Liu · Jiayun Wu · Bo Li · Peng Cui
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #531
Quantifying Statistical Significance of Neural Network-based Image Segmentation by Selective Inference
Vo Nguyen Le Duy · Shogo Iwazaki · Ichiro Takeuchi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #532
On Efficient Online Imitation Learning via Classification
Yichen Li · Chicheng Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #533
Group Meritocratic Fairness in Linear Contextual Bandits
Riccardo Grazzi · Arya Akhavan · John IF Falk · Leonardo Cella · Massimiliano Pontil
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #534
Subspace Recovery from Heterogeneous Data with Non-isotropic Noise
John Duchi · Vitaly Feldman · Lunjia Hu · Kunal Talwar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #535
Knowledge Distillation: Bad Models Can Be Good Role Models
Gal Kaplun · Eran Malach · Preetum Nakkiran · Shai Shalev-Shwartz
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #536
Active Labeling: Streaming Stochastic Gradients
Vivien Cabannes · Francis Bach · Vianney Perchet · Alessandro Rudi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #537
Renyi Differential Privacy of Propose-Test-Release and Applications to Private and Robust Machine Learning
Jiachen T. Wang · Saeed Mahloujifar · Shouda Wang · Ruoxi Jia · Prateek Mittal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #538
Stability and Generalization of Kernel Clustering: from Single Kernel to Multiple Kernel
Weixuan Liang · Xinwang Liu · Yong Liu · sihang zhou · Jun-Jie Huang · Siwei Wang · Jiyuan Liu · Yi Zhang · En Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #539
Near-Optimal No-Regret Learning Dynamics for General Convex Games
Gabriele Farina · Ioannis Anagnostides · Haipeng Luo · Chung-Wei Lee · Christian Kroer · Tuomas Sandholm
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #540
Constrained Stochastic Nonconvex Optimization with State-dependent Markov Data
Abhishek Roy · Krishnakumar Balasubramanian · Saeed Ghadimi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #541
A Robust Phased Elimination Algorithm for Corruption-Tolerant Gaussian Process Bandits
Ilija Bogunovic · Zihan Li · Andreas Krause · Jonathan Scarlett
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #542
Global Convergence of Federated Learning for Mixed Regression
Lili Su · Jiaming Xu · Pengkun Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #642
Kernel similarity matching with Hebbian networks
Kyle Luther · Sebastian Seung
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #641
Improved techniques for deterministic l2 robustness
Sahil Singla · Soheil Feizi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #640
Matryoshka Representation Learning
Aditya Kusupati · Gantavya Bhatt · Aniket Rege · Matthew Wallingford · Aditya Sinha · Vivek Ramanujan · William Howard-Snyder · Kaifeng Chen · Sham Kakade · Prateek Jain · Ali Farhadi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #639
Ask4Help: Learning to Leverage an Expert for Embodied Tasks
Kunal Pratap Singh · Luca Weihs · Alvaro Herrasti · Jonghyun Choi · Aniruddha Kembhavi · Roozbeh Mottaghi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #638
Wavelet Feature Maps Compression for Image-to-Image CNNs
Shahaf E. Finder · Yair Zohav · Maor Ashkenazi · Eran Treister
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #637
Listen to Interpret: Post-hoc Interpretability for Audio Networks with NMF
Jayneel Parekh · Sanjeel Parekh · Pavlo Mozharovskyi · Florence d'Alché-Buc · Gaël Richard
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #636
Learning Dense Object Descriptors from Multiple Views for Low-shot Category Generalization
Stefan Stojanov · Anh Thai · Zixuan Huang · James Rehg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #635
Semantic Diffusion Network for Semantic Segmentation
Haoru Tan · Sitong Wu · Jimin Pi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #634
Non-Linguistic Supervision for Contrastive Learning of Sentence Embeddings
Yiren Jian · Chongyang Gao · Soroush Vosoughi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #633
CUP: Critic-Guided Policy Reuse
Jin Zhang · Siyuan Li · Chongjie Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #632
XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #631
ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #630
Distilling Representations from GAN Generator via Squeeze and Span
Yu Yang · Xiaotian Cheng · Chang Liu · Hakan Bilen · Xiangyang Ji
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #629
SHINE: SubHypergraph Inductive Neural nEtwork
Yuan Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #628
Q-ViT: Accurate and Fully Quantized Low-bit Vision Transformer
Yanjing Li · Sheng Xu · Baochang Zhang · Xianbin Cao · Peng Gao · Guodong Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #627
Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation
Botao Yu · Peiling Lu · Rui Wang · Wei Hu · Xu Tan · Wei Ye · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #626
LasUIE: Unifying Information Extraction with Latent Adaptive Structure-aware Generative Language Model
Hao Fei · Shengqiong Wu · Jingye Li · Bobo Li · Fei Li · Libo Qin · Meishan Zhang · Min Zhang · Tat-Seng Chua
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #625
LION: Latent Point Diffusion Models for 3D Shape Generation
xiaohui zeng · Arash Vahdat · Francis Williams · Zan Gojcic · Or Litany · Sanja Fidler · Karsten Kreis
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #624
Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Thierry Mora · Michael Berry · Stephanie Palmer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #623
Indicators of Attack Failure: Debugging and Improving Optimization of Adversarial Examples
Maura Pintor · Luca Demetrio · Angelo Sotgiu · Ambra Demontis · Nicholas Carlini · Battista Biggio · Fabio Roli
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #622
The Pitfalls of Regularization in Off-Policy TD Learning
Gaurav Manek · J. Zico Kolter
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #621
Fine-tuning Language Models over Slow Networks using Activation Quantization with Guarantees
Jue WANG · Binhang Yuan · Luka Rimanic · Yongjun He · Tri Dao · Beidi Chen · Christopher Ré · Ce Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #620
Online Training Through Time for Spiking Neural Networks
Mingqing Xiao · Qingyan Meng · Zongpeng Zhang · Di He · Zhouchen Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #619
General Cutting Planes for Bound-Propagation-Based Neural Network Verification
Huan Zhang · Shiqi Wang · Kaidi Xu · Linyi Li · Bo Li · Suman Jana · Cho-Jui Hsieh · J. Zico Kolter
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #618
Universality of Group Convolutional Neural Networks Based on Ridgelet Analysis on Groups
Sho Sonoda · Isao Ishikawa · Masahiro Ikeda
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #617
Single Loop Gaussian Homotopy Method for Non-convex Optimization
Hidenori Iwakiri · Yuhang Wang · Shinji Ito · Akiko Takeda
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #616
Bring Your Own Algorithm for Optimal Differentially Private Stochastic Minimax Optimization
Liang Zhang · Kiran Thekumparampil · Sewoong Oh · Niao He
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #615
Multi-agent Performative Prediction with Greedy Deployment and Consensus Seeking Agents
Qiang LI · Chung-Yiu Yau · Hoi-To Wai
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #614
A Multilabel Classification Framework for Approximate Nearest Neighbor Search
Ville Hyvönen · Elias Jääsaari · Teemu Roos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #613
Spectral Bias in Practice: The Role of Function Frequency in Generalization
Sara Fridovich-Keil · Raphael Gontijo Lopes · Rebecca Roelofs
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #612
Influencing Long-Term Behavior in Multiagent Reinforcement Learning
Dong-Ki Kim · Matthew Riemer · Miao Liu · Jakob Foerster · Michael Everett · Chuangchuang Sun · Gerald Tesauro · Jonathan How
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #611
Quality Not Quantity: On the Interaction between Dataset Design and Robustness of CLIP
Thao Nguyen · Gabriel Ilharco · Mitchell Wortsman · Sewoong Oh · Ludwig Schmidt
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #610
Giving Feedback on Interactive Student Programs with Meta-Exploration
Evan Liu · Moritz Stephan · Allen Nie · Chris Piech · Emma Brunskill · Chelsea Finn
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #609
Unsupervised Object Representation Learning using Translation and Rotation Group Equivariant VAE
Alireza Nasiri · Tristan Bepler
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #608
Few-Shot Continual Active Learning by a Robot
Ali Ayub · Carter Fendley
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #607
Data-Efficient Pipeline for Offline Reinforcement Learning with Limited Data
Allen Nie · Yannis Flet-Berliac · Deon Jordan · William Steenbergen · Emma Brunskill
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #606
VoiceBlock: Privacy through Real-Time Adversarial Attacks with Audio-to-Audio Models
Patrick O'Reilly · Andreas Bugler · Keshav Bhandari · Max Morrison · Bryan Pardo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #605
Retrieval-Augmented Diffusion Models
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Kaan Oktay · Jonas Müller · Björn Ommer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #604
On Analyzing Generative and Denoising Capabilities of Diffusion-based Deep Generative Models
Kamil Deja · Anna Kuzina · Tomasz Trzcinski · Jakub Tomczak
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #603
Toward Robust Spiking Neural Network Against Adversarial Perturbation
LING LIANG · Kaidi Xu · Xing Hu · Lei Deng · Yuan Xie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #602
Debiased Causal Tree: Heterogeneous Treatment Effects Estimation with Unmeasured Confounding
Caizhi Tang · Huiyuan Wang · Xinyu Li · Qing Cui · Ya-Lin Zhang · Feng Zhu · Longfei Li · Jun Zhou · Linbo Jiang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #701
On the Convergence of Stochastic Multi-Objective Gradient Manipulation and Beyond
Shiji Zhou · Wenpeng Zhang · Jiyan Jiang · Wenliang Zhong · Jinjie GU · Wenwu Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #702
Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #703
OTKGE: Multi-modal Knowledge Graph Embeddings via Optimal Transport
Zongsheng Cao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #704
Hierarchical Lattice Layer for Partially Monotone Neural Networks
Hiroki Yanagisawa · Kohei Miyaguchi · Takayuki Katsuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #705
On the symmetries of the synchronization problem in Cryo-EM: Multi-Frequency Vector Diffusion Maps on the Projective Plane
Gabriele Cesa · Arash Behboodi · Taco Cohen · Max Welling
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #706
What Makes a "Good" Data Augmentation in Knowledge Distillation - A Statistical Perspective
Huan Wang · Suhas Lohit · Michael Jones · Yun Fu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #707
HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions
Yongming Rao · Wenliang Zhao · Yansong Tang · Jie Zhou · Ser Nam Lim · Jiwen Lu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #708
Adversarial Attack on Attackers: Post-Process to Mitigate Black-Box Score-Based Query Attacks
Sizhe Chen · Zhehao Huang · Qinghua Tao · Yingwen Wu · Cihang Xie · Xiaolin Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #709
Revisiting Non-Parametric Matching Cost Volumes for Robust and Generalizable Stereo Matching
Kelvin Cheng · Tianfu Wu · Christopher Healey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #710
Learning Contrastive Embedding in Low-Dimensional Space
Shuo Chen · Chen Gong · Jun Li · Jian Yang · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #711
Few-Shot Fast-Adaptive Anomaly Detection
Ze Wang · Yipin Zhou · Rui Wang · Tsung-Yu Lin · Ashish Shah · Ser Nam Lim
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #712
Scalable Representation Learning in Linear Contextual Bandits with Constant Regret Guarantees
Andrea Tirinzoni · Matteo Papini · Ahmed Touati · Alessandro Lazaric · Matteo Pirotta
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #713
Exploration via Planning for Information about the Optimal Trajectory
Viraj Mehta · Ian Char · Joseph Abbate · Rory Conlin · Mark Boyer · Stefano Ermon · Jeff Schneider · Willie Neiswanger
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #714
Theoretical analysis of deep neural networks for temporally dependent observations
Mingliang Ma · Abolfazl Safikhani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #715
Provably sample-efficient RL with side information about latent dynamics
Yao Liu · Dipendra Misra · Miro Dudik · Robert Schapire
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #716
In What Ways Are Deep Neural Networks Invariant and How Should We Measure This?
Henry Kvinge · Tegan Emerson · Grayson Jorgenson · Scott Vasquez · Tim Doster · Jesse Lew
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #717
Truncated proposals for scalable and hassle-free simulation-based inference
Michael Deistler · Pedro Goncalves · Jakob H Macke
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #718
Calibrated Data-Dependent Constraints with Exact Satisfaction Guarantees
Songkai Xue · Yuekai Sun · Mikhail Yurochkin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #719
Policy Optimization with Linear Temporal Logic Constraints
Cameron Voloshin · Hoang Le · Swarat Chaudhuri · Yisong Yue
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #720
Fast Instrument Learning with Faster Rates
Ziyu Wang · Yuhao Zhou · Jun Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #722
Outlier-Robust Sparse Estimation via Non-Convex Optimization
Yu Cheng · Ilias Diakonikolas · Rong Ge · Shivam Gupta · Daniel Kane · Mahdi Soltanolkotabi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #723
Gradient Methods Provably Converge to Non-Robust Networks
Gal Vardi · Gilad Yehudai · Ohad Shamir
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #724
Operator Splitting Value Iteration
Amin Rakhsha · Andrew Wang · Mohammad Ghavamzadeh · Amir-massoud Farahmand
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #725
Bayesian Optimistic Optimization: Optimistic Exploration for Model-based Reinforcement Learning
Chenyang Wu · Tianci Li · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #726
Learning from Stochastically Revealed Preference
John Birge · Xiaocheng Li · Chunlin Sun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #727
Augmented RBMLE-UCB Approach for Adaptive Control of Linear Quadratic Systems
Akshay Mete · Rahul Singh · P. R. Kumar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #728
An $\alpha$-No-Regret Algorithm For Graphical Bilinear Bandits
Geovani Rizk · Igor Colin · Albert Thomas · Rida Laraki · Yann Chevaleyre
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #729
Outlier-Robust Sparse Mean Estimation for Heavy-Tailed Distributions
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Jasper Lee · Ankit Pensia
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #730
Distributed Inverse Constrained Reinforcement Learning for Multi-agent Systems
Shicheng Liu · Minghui Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #731
Uplifting Bandits
Yu-Guan Hsieh · Shiva Kasiviswanathan · Branislav Kveton
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #732
Poisson Flow Generative Models
Yilun Xu · Ziming Liu · Max Tegmark · Tommi Jaakkola
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #734
Multi-agent Dynamic Algorithm Configuration
Ke Xue · Jiacheng Xu · Lei Yuan · Miqing Li · Chao Qian · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #735
Muffliato: Peer-to-Peer Privacy Amplification for Decentralized Optimization and Averaging
Edwige Cyffers · Mathieu Even · Aurélien Bellet · Laurent Massoulié
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #736
A Theory of PAC Learnability under Transformation Invariances
Han Shao · Omar Montasser · Avrim Blum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #738
Lost in Latent Space: Examining failures of disentangled models at combinatorial generalisation
Milton Montero · Jeffrey Bowers · Rui Ponte Costa · Casimir Ludwig · Gaurav Malhotra
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #739
Biologically plausible solutions for spiking networks with efficient coding
Veronika Koren · Stefano Panzeri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #740
Phase transitions in when feedback is useful
Lokesh Boominathan · Xaq Pitkow
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #741
Simple and Optimal Greedy Online Contention Resolution Schemes
Vasilis Livanos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #742
Private Estimation with Public Data
Alex Bie · Gautam Kamath · Vikrant Singhal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #842
Robustness to Label Noise Depends on the Shape of the Noise Distribution
Diane Oyen · Michal Kucer · Nicolas Hengartner · Har Simrat Singh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #841
A general approximation lower bound in $L^p$ norm, with applications to feed-forward neural networks
El Mehdi Achour · Armand Foucault · Sébastien Gerchinovitz · François Malgouyres
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #840
Minimax Optimal Algorithms for Fixed-Budget Best Arm Identification
Junpei Komiyama · Taira Tsuchiya · Junya Honda
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #243
Minimax Optimal Online Imitation Learning via Replay Estimation
Gokul Swamy · Nived Rajaraman · Matt Peng · Sanjiban Choudhury · J. Bagnell · Steven Wu · Jiantao Jiao · Kannan Ramchandran
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #838
Approximate Euclidean lengths and distances beyond Johnson-Lindenstrauss
Aleksandros Sobczyk · Mathieu Luisier
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #837
List-Decodable Sparse Mean Estimation
Shiwei Zeng · Jie Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #836
Finite-Time Last-Iterate Convergence for Learning in Multi-Player Games
Yang Cai · Argyris Oikonomou · Weiqiang Zheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #835
SAGDA: Achieving $\mathcal{O}(\epsilon^{-2})$ Communication Complexity in Federated Min-Max Learning
Haibo Yang · Zhuqing Liu · Xin Zhang · Jia Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #834
Depth is More Powerful than Width with Prediction Concatenation in Deep Forest
Shen-Huan Lyu · Yi-Xiao He · Zhi-Hua Zhou
[ Slides [ Poster [