Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Tue Dec 06 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 1A-1
Siba Smarak Panigrahi · Xuhong Li · Mikhail Usvyatsov · Shaohan Chen · Sohan Patnaik · Haoyi Xiong · Nikolaos V Sahinidis · Rafael Ballester-Ripoll · Chuanhou Gao · Xingjian Li · Konrad Schindler · Xuanyu Wu · Zeyu Chen · Dejing Dou
Panel
Tue Dec 06 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1A-1: Near-Optimal Collaborative Learning… & Minimax Regret for…
Clémence Réda · Daniel Vial
Lightning Talk
Tue Dec 06 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 1A-2
Urša Zrimšek · Andy Chen · Shion Matsumoto · Rohan Sinha Varma
Panel
Tue Dec 06 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1A-2: Posterior Collapse of… & Understanding and Extending…
Fabrizio Frasca · Liu Ziyin
Lightning Talk
Tue Dec 06 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 1A-3
Kimia Noorbakhsh · Ronan Perry · Qi Lyu · Jiawei Jiang · Christian Toth · Olivier Jeunen · Xin Liu · Yuan Cheng · Lei Li · Manuel Rodriguez · Julius von Kügelgen · Lars Lorch · Nicolas Donati · Lukas Burkhalter · Xiao Fu · Zhongdao Wang · Songtao Feng · Ciarán Gilligan-Lee · Rishabh Mehrotra · Fangcheng Fu · Jing Yang · Bernhard Schölkopf · Ya-Li Li · Christian Knoll · Maks Ovsjanikov · Andreas Krause · Shengjin Wang · Hong Zhang · Mounia Lalmas · Bolin Ding · Bo Du · Yingbin Liang · Franz Pernkopf · Robert Peharz · Anwar Hithnawi · Julius von Kügelgen · Bo Li · Ce Zhang
Panel
Tue Dec 06 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1A-3: A gradient sampling… & Local Bayesian optimization…
Swati Padmanabhan · Quan Nguyen
Lightning Talk
Tue Dec 06 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 1A-4
Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Eloïse Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu
[ Slides
Panel
Tue Dec 06 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1A-4: Hardness of Noise-Free… & Adversarially Robust Learning:…
Aravind Gollakota · Omar Montasser