Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Wed Dec 07 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 3B-1
Tianying Ji · Tongda Xu · Giulia Denevi · Aibek Alanov · Martin Wistuba · Wei Zhang · Yuesong Shen · Massimiliano Pontil · Vadim Titov · Yan Wang · Yu Luo · Daniel Cremers · Yanjun Han · Arlind Kadra · Dailan He · Josif Grabocka · Zhengyuan Zhou · Fuchun Sun · Carlo Ciliberto · Dmitry Vetrov · Mingxuan Jing · Chenjian Gao · Aaron Flores · Tsachy Weissman · Han Gao · Fengxiang He · Kunzan Liu · Wenbing Huang · Hongwei Qin
Panel
Wed Dec 07 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3B-1: Censored Quantile Regression… & Deconfounded Representation Similarity…
Tim Pearce · Tianyu Cui
Lightning Talk
Wed Dec 07 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 3B-2
Yu Huang · Tero Karras · Maxim Kodryan · Shiau Hong Lim · Shudong Huang · Ziyu Wang · Siqiao Xue · ILYAS MALIK · Ekaterina Lobacheva · Miika Aittala · Hongjie Wu · Yuhao Zhou · Yingbin Liang · Xiaoming Shi · Jun Zhu · Maksim Nakhodnov · Timo Aila · Yazhou Ren · James Zhang · Longbo Huang · Dmitry Vetrov · Ivor Tsang · Hongyuan Mei · Samuli Laine · Zenglin Xu · Wentao Feng · Jiancheng Lv
Panel
Wed Dec 07 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3B-2: Exponential Separations in… & The Neural Covariance…
Aaron Zweig · Mihai Nica
Lightning Talk
Wed Dec 07 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 3B-3
Sitao Luan · Zhiyuan You · Ruofan Liu · Linhao Qu · Yuwei Fu · Jiaxi Wang · Chunyu Wei · Jian Liang · xiaoyuan luo · Di Wu · Yun Lin · Lei Cui · Ji Wu · Chenqing Hua · Yujun Shen · Qincheng Lu · XIANGLIN YANG · Benoit Boulet · Manning Wang · Di Liu · Lei Huang · Fei Wang · Kai Yang · Jiaqi Zhu · Jin Song Dong · Zhijian Song · Xin Lu · Mingde Zhao · Shuyuan Zhang · Yu Zheng · Xiao-Wen Chang · Xinyi Le · Doina Precup
Panel
Wed Dec 07 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3B-3: A Multi-Resolution Framework… & Staircase Attention for…
Da JU · Fabian Falck
Lightning Talk
Wed Dec 07 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 3B-4
Guanghu Yuan · Yijing Liu · Li Yang · Yongri Piao · Zekang Zhang · Yaxin Xiao · Lin Chen · Yinqi Li · Fajie Yuan · Guangyu Gao · Hong Chang · Qinxian Liu · Zhixiang Wei · Qingqing Ye · Chenyang Lu · Jian Meng · Haibo Hu · Xin Jin · Yudong Li · Miao Zhang · Zhiyuan Fang · Jae-sun Seo · Bingpeng MA · Jian-Wei Zhang · Shiguang Shan · Haozhe Feng · Huaian Chen · Deliang Fan · Huadi Zheng · Jianbo Jiao · Huchuan Lu · Beibei Kong · Miao Zheng · Chengfang Fang · Shujie Li · Zhongwei Wang · Yunchao Wei · Xilin Chen · Jie Shi · Kai Chen · Zihan Zhou · Lei Chen · Yi Jin · Wei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
Panel
Wed Dec 07 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3B-4: Learning and Covering… & Asymptotics of smoothed…
Jonathan Niles-Weed · Konstantinos Stavropoulos