Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Thu Dec 08 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 5A-1
Yao Mu · Jin Zhang · Haoyi Niu · Rui Yang · Mingdong Wu · Ze Gong · shubham sharma · Chenjia Bai · Yu ("Tony") Zhang · Siyuan Li · Yuzheng Zhuang · Fangwei Zhong · Yiwen Qiu · Xiaoteng Ma · Fei Ni · Yulong Xia · Chongjie Zhang · Hao Dong · Ming Li · Zhaoran Wang · Bin Wang · Chongjie Zhang · Jianyu Chen · Guyue Zhou · Lei Han · Jianming HU · Jianye Hao · Xianyuan Zhan · Ping Luo
Panel
Thu Dec 08 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5A-1: Precise Regret Bounds… & Bayesian inference via…
Naitong Chen · Changlong Wu
Lightning Talk
Thu Dec 08 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 5A-2
Qiang LI · Zhiwei Xu · Jiaqi Yang · Thai Hung Le · Haoxuan Qu · Yang Li · Artyom Sorokin · Peirong Zhang · Mira Finkelstein · Nitsan levy · Chung-Yiu Yau · dapeng li · Thommen Karimpanal George · De-Chuan Zhan · Nazar Buzun · Jiajia Jiang · Li Xu · Yichuan Mo · Yujun Cai · Yuliang Liu · Leonid Pugachev · Bin Zhang · Lucy Liu · Hoi-To Wai · Liangliang Shi · Majid Abdolshah · Yoav Kolumbus · Lin Geng Foo · Junchi Yan · Mikhail Burtsev · Lianwen Jin · Yuan Zhan · Dung Nguyen · David Parkes · Yunpeng Baiia · Jun Liu · Kien Do · Guoliang Fan · Jeffrey S Rosenschein · Sunil Gupta · Sarah Keren · Svetha Venkatesh
Panel
Thu Dec 08 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5A-2: Causal Identification under… & Markovian Interference in…
Andrew Zheng · Amin Jaber
Lightning Talk
Thu Dec 08 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 5A-3
Minting Pan · Xiang Chen · Wenhan Huang · Can Chang · Zhecheng Yuan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Ke Xue · Zhengrong Xue · Zhiqiang Lou · Xiangming Zhu · Lei Li · Zhiming Li · Kai Li · Jiacheng Xu · Dongyu Ji · Ni Mu · Kun Shao · Tianpei Yang · Kunyang Lin · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Bo Yuan · Hongchang Zhang · Jiajun Wu · Tianze Zhou · Xueqian Wang · Ling Pan · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Xiaozhuan Liang · Hao Zhang · Weiwen Hu · Miqing Li · YAN ZHENG · Matthew Taylor · Huazhe Xu · Shumin Deng · Chao Qian · YI WU · Shuncheng He · Wenbing Huang · Chuanqi Tan · Zongzhang Zhang · Yang Gao · Jun Luo · Yi Li · Xiangyang Ji · Thomas Li · Mingkui Tan · Fei Huang · Yang Yu · Huazhe Xu · Dongge Wang · Jianye Hao · Chuang Gan · Yang Liu · Luo Si · Hangyu Mao · Huajun Chen · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
Panel
Thu Dec 08 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5A-3: Active Surrogate Estimators:… & DaDA: Distortion-aware Domain…
Jannik Kossen · Sujin Jang
Lightning Talk
Thu Dec 08 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 5A-4
Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
[ Slides
Panel
Thu Dec 08 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5A-4: Uni[MASK]: Unified Inference… & Model-Based Offline Reinforcement…
Kaiyang Guo · Micah Carroll