Skip to yearly menu bar Skip to main content


(409 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #143
FedPop: A Bayesian Approach for Personalised Federated Learning
Nikita Kotelevskii · Maxime Vono · Alain Durmus · Eric Moulines
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1001
Efficient Change-Point Detection for Tackling Piecewise-Stationary Bandits
Lilian Besson · Emilie Kaufmann · Odalric-Ambrym Maillard · Julien Seznec
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1010
A Comprehensive Study on Large-Scale Graph Training: Benchmarking and Rethinking
Keyu Duan · Zirui Liu · Peihao Wang · Wenqing Zheng · Kaixiong Zhou · Tianlong Chen · Xia Hu · Zhangyang Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #101
Adversarial Auto-Augment with Label Preservation: A Representation Learning Principle Guided Approach
Kaiwen Yang · Yanchao Sun · Jiahao Su · Fengxiang He · Xinmei Tian · Furong Huang · Tianyi Zhou · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #103
Functional Ensemble Distillation
Coby Penso · Idan Achituve · Ethan Fetaya
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #105
Improving Zero-Shot Generalization in Offline Reinforcement Learning using Generalized Similarity Functions
Bogdan Mazoure · Ilya Kostrikov · Ofir Nachum · Jonathan Tompson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #107
Differentially Private Model Compression
FatemehSadat Mireshghallah · Arturs Backurs · Huseyin A. Inan · Lukas Wutschitz · Janardhan Kulkarni
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #108
Self-explaining deep models with logic rule reasoning
Seungeon Lee · Xiting Wang · Sungwon Han · Xiaoyuan Yi · Xing Xie · Meeyoung Cha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #109
AutoLink: Self-supervised Learning of Human Skeletons and Object Outlines by Linking Keypoints
Xingzhe He · Bastian Wandt · Helge Rhodin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #110
Behavior Transformers: Cloning $k$ modes with one stone
Nur Muhammad Shafiullah · Zichen Cui · Ariuntuya (Arty) Altanzaya · Lerrel Pinto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #111
Equivariant Networks for Zero-Shot Coordination
Darius Muglich · Christian Schroeder de Witt · Elise van der Pol · Shimon Whiteson · Jakob Foerster
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #112
Bandit Theory and Thompson Sampling-Guided Directed Evolution for Sequence Optimization
Hui Yuan · Chengzhuo Ni · Huazheng Wang · Xuezhou Zhang · Le Cong · Csaba Szepesvari · Mengdi Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #113
What You See is What You Classify: Black Box Attributions
Steven Stalder · Nathanael Perraudin · Radhakrishna Achanta · Fernando Perez-Cruz · Michele Volpi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #114
Active Surrogate Estimators: An Active Learning Approach to Label-Efficient Model Evaluation
Jannik Kossen · Sebastian Farquhar · Yarin Gal · Thomas Rainforth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #115
Tree ensemble kernels for Bayesian optimization with known constraints over mixed-feature spaces
Alexander Thebelt · Calvin Tsay · Robert Lee · Nathan Sudermann-Merx · David Walz · Behrang Shafei · Ruth Misener
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #116
Sparse Fourier Backpropagation in Cryo-EM Reconstruction
Dari Kimanius · Kiarash Jamali · Sjors Scheres
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #117
Predictive Querying for Autoregressive Neural Sequence Models
Alex Boyd · Samuel Showalter · Stephan Mandt · Padhraic Smyth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #118
Extracting computational mechanisms from neural data using low-rank RNNs
Adrian Valente · Jonathan Pillow · Srdjan Ostojic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #119
Modeling the Machine Learning Multiverse
Samuel J. Bell · Onno Kampman · Jesse Dodge · Neil Lawrence
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #120
AUTOMATA: Gradient Based Data Subset Selection for Compute-Efficient Hyper-parameter Tuning
Krishnateja Killamsetty · Guttu Sai Abhishek · Aakriti Lnu · Ganesh Ramakrishnan · Alexandre Evfimievski · Lucian Popa · Rishabh Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #121
Retrospective Adversarial Replay for Continual Learning
Lilly Kumari · Shengjie Wang · Tianyi Zhou · Jeff A Bilmes
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #122
Learning Neural Set Functions Under the Optimal Subset Oracle
Zijing Ou · Tingyang Xu · Qinliang Su · Yingzhen Li · Peilin Zhao · Yatao Bian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #123
Efficient Architecture Search for Diverse Tasks
Junhong Shen · Misha Khodak · Ameet Talwalkar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #124
When Do Flat Minima Optimizers Work?
Jean Kaddour · Linqing Liu · Ricardo Silva · Matt Kusner
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #125
The Unreasonable Effectiveness of Fully-Connected Layers for Low-Data Regimes
Peter Kocsis · Peter Súkeník · Guillem Braso · Matthias Niessner · Laura Leal-Taixé · Ismail Elezi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #126
LTMD: Learning Improvement of Spiking Neural Networks with Learnable Thresholding Neurons and Moderate Dropout
SIQI WANG · Tee Hiang Cheng · Meng-Hiot Lim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #127
Attracting and Dispersing: A Simple Approach for Source-free Domain Adaptation
Shiqi Yang · yaxing wang · kai wang · Shangling Jui · Joost van de Weijer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #128
UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup
Zongbo Han · Zhipeng Liang · Fan Yang · Liu Liu · Lanqing Li · Yatao Bian · Peilin Zhao · Bingzhe Wu · Changqing Zhang · Jianhua Yao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #129
Scalable Multi-agent Covering Option Discovery based on Kronecker Graphs
Jiayu Chen · Jingdi Chen · Tian Lan · Vaneet Aggarwal
[ Poster [ OpenReview [ Topia
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #130
PaCo: Parameter-Compositional Multi-task Reinforcement Learning
Lingfeng Sun · Haichao Zhang · Wei Xu · Masayoshi TOMIZUKA
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #131
ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Qi Tian · Kun Kuang · Kelu Jiang · Furui Liu · Zhihua Wang · Fei Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #133
Mask-based Latent Reconstruction for Reinforcement Learning
Tao Yu · Zhizheng Zhang · Cuiling Lan · Yan Lu · Zhibo Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #134
Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data
Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #135
Redundancy-Free Message Passing for Graph Neural Networks
Rongqin Chen · Shenghui Zhang · Leong Hou U · Ye Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #136
Towards Improving Faithfulness in Abstractive Summarization
Xiuying Chen · Mingzhe Li · Xin Gao · Xiangliang Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #137
Delving into Out-of-Distribution Detection with Vision-Language Representations
Yifei Ming · Ziyang Cai · Jiuxiang Gu · Yiyou Sun · Wei Li · Yixuan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #138
CodeRL: Mastering Code Generation through Pretrained Models and Deep Reinforcement Learning
Hung Le · Yue Wang · Akhilesh Deepak Gotmare · Silvio Savarese · Steven Chu Hong Hoi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #139
Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Geng Yuan · Yanyu Li · Sheng Li · Zhenglun Kong · Sergey Tulyakov · Xulong Tang · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #140
EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed
Yanyu Li · Geng Yuan · Yang Wen · Ju Hu · Georgios Evangelidis · Sergey Tulyakov · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #141
VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training
Zhan Tong · Yibing Song · Jue Wang · Limin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #142
Large-batch Optimization for Dense Visual Predictions: Training Faster R-CNN in 4.2 Minutes
Zeyue Xue · Jianming Liang · Guanglu Song · Zhuofan Zong · Liang Chen · Yu Liu · Ping Luo
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #242
Semi-Supervised Video Salient Object Detection Based on Uncertainty-Guided Pseudo Labels
Yongri Piao · Chenyang Lu · Miao Zhang · Huchuan Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #241
UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #240
Controllable 3D Face Synthesis with Conditional Generative Occupancy Fields
Keqiang Sun · Shangzhe Wu · Zhaoyang Huang · Ning Zhang · Quan Wang · Hongsheng Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #239
Learning Consistency-Aware Unsigned Distance Functions Progressively from Raw Point Clouds
Junsheng Zhou · Baorui Ma · Yu-Shen Liu · Yi Fang · Zhizhong Han
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #238
Understanding Cross-Domain Few-Shot Learning Based on Domain Similarity and Few-Shot Difficulty
Jaehoon Oh · Sungnyun Kim · Namgyu Ho · Jin-Hwa Kim · Hwanjun Song · Se-Young Yun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #237
Okapi: Generalising Better by Making Statistical Matches Match
Myles Bartlett · Sara Romiti · Viktoriia Sharmanska · Novi Quadrianto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #236
Revisiting Sparse Convolutional Model for Visual Recognition
xili dai · Mingyang Li · Pengyuan Zhai · Shengbang Tong · Xingjian Gao · Shao-Lun Huang · Zhihui Zhu · Chong You · Yi Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #235
Random Normalization Aggregation for Adversarial Defense
Minjing Dong · Xinghao Chen · Yunhe Wang · Chang Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #234
Batch Multi-Fidelity Active Learning with Budget Constraints
Shibo Li · Jeff M Phillips · Xin Yu · Robert Kirby · Shandian Zhe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #233
Scalable and Efficient Training of Large Convolutional Neural Networks with Differential Privacy
Zhiqi Bu · Jialin Mao · Shiyun Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #232
Factuality Enhanced Language Models for Open-Ended Text Generation
Nayeon Lee · Wei Ping · Peng Xu · Mostofa Patwary · Pascale N Fung · Mohammad Shoeybi · Bryan Catanzaro
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #231
Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Pan Lu · Swaroop Mishra · Tanglin Xia · Liang Qiu · Kai-Wei Chang · Song-Chun Zhu · Oyvind Tafjord · Peter Clark · Ashwin Kalyan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #230
A Closer Look at Weakly-Supervised Audio-Visual Source Localization
Shentong Mo · Pedro Morgado
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #229
GlanceNets: Interpretable, Leak-proof Concept-based Models
Emanuele Marconato · Andrea Passerini · Stefano Teso
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #228
AgraSSt: Approximate Graph Stein Statistics for Interpretable Assessment of Implicit Graph Generators
Wenkai Xu · Gesine D Reinert
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #227
No Free Lunch from Deep Learning in Neuroscience: A Case Study through Models of the Entorhinal-Hippocampal Circuit
Rylan Schaeffer · Mikail Khona · Ila Fiete
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #226
Inherently Explainable Reinforcement Learning in Natural Language
Xiangyu Peng · Mark Riedl · Prithviraj Ammanabrolu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #225
EZNAS: Evolving Zero-Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Yash Akhauri · Juan Munoz · Nilesh Jain · Ravishankar Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #224
Uncertainty Estimation Using Riemannian Model Dynamics for Offline Reinforcement Learning
Guy Tennenholtz · Shie Mannor
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #223
Structured Energy Network As a Loss
Jay Yoon Lee · Dhruvesh Patel · Purujit Goyal · Wenlong Zhao · Zhiyang Xu · Andrew McCallum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #222
The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm
Shilong Bao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #221
Sharpness-Aware Training for Free
JIAWEI DU · Daquan Zhou · Jiashi Feng · Vincent Tan · Joey Tianyi Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #220
Interpreting Operation Selection in Differentiable Architecture Search: A Perspective from Influence-Directed Explanations
Miao Zhang · Wei Huang · Bin Yang
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #219
Scalable design of Error-Correcting Output Codes using Discrete Optimization with Graph Coloring
Samarth Gupta · Saurabh Amin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #218
Amortized Mixing Coupling Processes for Clustering
Huafeng Liu · Liping Jing
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #217
GraphQNTK: Quantum Neural Tangent Kernel for Graph Data
Yehui Tang · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #216
ShuffleMixer: An Efficient ConvNet for Image Super-Resolution
Long Sun · Jinshan Pan · Jinhui Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #215
Quo Vadis: Is Trajectory Forecasting the Key Towards Long-Term Multi-Object Tracking?
Patrick Dendorfer · Vladimir Yugay · Aljosa Osep · Laura Leal-Taixé
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #214
Adapting Self-Supervised Vision Transformers by Probing Attention-Conditioned Masking Consistency
Viraj Prabhu · Sriram Yenamandra · Aaditya Singh · Judy Hoffman
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #213
Learning Latent Seasonal-Trend Representations for Time Series Forecasting
Zhiyuan Wang · Xovee Xu · Weifeng Zhang · Goce Trajcevski · Ting Zhong · Fan Zhou
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #212
Pluralistic Image Completion with Gaussian Mixture Models
Xiaobo Xia · Wenhao Yang · Jie Ren · Yewen Li · Yibing Zhan · Bo Han · Tongliang Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #211
CoupAlign: Coupling Word-Pixel with Sentence-Mask Alignments for Referring Image Segmentation
Zicheng Zhang · Yi Zhu · Jianzhuang Liu · Xiaodan Liang · Wei Ke
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #210
Make an Omelette with Breaking Eggs: Zero-Shot Learning for Novel Attribute Synthesis
Yu-Hsuan Li · Tzu-Yin Chao · Ching-Chun Huang · Pin-Yu Chen · Wei-Chen Chiu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #209
Graph Few-shot Learning with Task-specific Structures
Song Wang · Chen Chen · Jundong Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #208
Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #207
Recommender Forest for Efficient Retrieval
Chao Feng · Wuchao Li · Defu Lian · Zheng Liu · Enhong Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #206
Label Noise in Adversarial Training: A Novel Perspective to Study Robust Overfitting
Chengyu Dong · Liyuan Liu · Jingbo Shang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #205
Randomized Message-Interception Smoothing: Gray-box Certificates for Graph Neural Networks
Yan Scholten · Jan Schuchardt · Simon Geisler · Aleksandar Bojchevski · Stephan Günnemann
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #204
SemiFL: Semi-Supervised Federated Learning for Unlabeled Clients with Alternate Training
Enmao Diao · Jie Ding · Vahid Tarokh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #203
Task-Agnostic Graph Explanations
Yaochen Xie · Sumeet Katariya · Xianfeng Tang · Edward Huang · Nikhil Rao · Karthik Subbian · Shuiwang Ji
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #202
CageNeRF: Cage-based Neural Radiance Field for Generalized 3D Deformation and Animation
Yicong Peng · Yichao Yan · Shengqi Liu · Yuhao Cheng · Shanyan Guan · Bowen Pan · Guangtao Zhai · Xiaokang Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #201
LECO: Learnable Episodic Count for Task-Specific Intrinsic Reward
Daejin Jo · Sungwoong Kim · Daniel Nam · Taehwan Kwon · Seungeun Rho · Jongmin Kim · Donghoon Lee
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #200
Resource-Adaptive Federated Learning with All-In-One Neural Composition
Yiqun Mei · Pengfei Guo · Mo Zhou · Vishal Patel
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #300
Block-Recurrent Transformers
DeLesley Hutchins · Imanol Schlag · Yuhuai Wu · Ethan Dyer · Behnam Neyshabur
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #302
Distinguishing Learning Rules with Brain Machine Interfaces
Jacob Portes · Christian Schmid · James M Murray
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #303
Imitating Past Successes can be Very Suboptimal
Benjamin Eysenbach · Soumith Udatha · Russ Salakhutdinov · Sergey Levine
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #304
Bounded-Regret MPC via Perturbation Analysis: Prediction Error, Constraints, and Nonlinearity
Yiheng Lin · Yang Hu · Guannan Qu · Tongxin Li · Adam Wierman
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #305
Neural Conservation Laws: A Divergence-Free Perspective
Jack Richter-Powell · Yaron Lipman · Ricky T. Q. Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #306
Relaxing Equivariance Constraints with Non-stationary Continuous Filters
Tycho van der Ouderaa · David W. Romero · Mark van der Wilk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #307
Continual Learning In Environments With Polynomial Mixing Times
Matthew Riemer · Sharath Chandra Raparthy · Ignacio Cases · Gopeshh Subbaraj · Maximilian Puelma Touzel · Irina Rish
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #308
Non-Linear Coordination Graphs
Yipeng Kang · Tonghan Wang · Qianlan Yang · Xiaoran Wu · Chongjie Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #309
Rate-Distortion Theoretic Bounds on Generalization Error for Distributed Learning
Milad Sefidgaran · Romain Chor · Abdellatif Zaidi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #310
Mirror Descent Maximizes Generalized Margin and Can Be Implemented Efficiently
Haoyuan Sun · Kwangjun Ahn · Christos Thrampoulidis · Navid Azizan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #311
Instance-Dependent Near-Optimal Policy Identification in Linear MDPs via Online Experiment Design
Andrew Wagenmaker · Kevin Jamieson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #312
On the Complexity of Adversarial Decision Making
Dylan J Foster · Alexander Rakhlin · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #313
Convergence beyond the over-parameterized regime using Rayleigh quotients
David A. R. Robin · Kevin Scaman · marc lelarge
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #314
An Algorithm for Learning Switched Linear Dynamics from Data
Guillaume Berger · Monal Narasimhamurthy · Kandai Watanabe · Morteza Lahijanian · Sriram Sankaranarayanan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #315
Differentially Private Learning Needs Hidden State (Or Much Faster Convergence)
Jiayuan Ye · Reza Shokri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #316
Cluster Randomized Designs for One-Sided Bipartite Experiments
Jennifer Brennan · Vahab Mirrokni · Jean Pouget-Abadie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #317
Near-Optimal Randomized Exploration for Tabular Markov Decision Processes
Zhihan Xiong · Ruoqi Shen · Qiwen Cui · Maryam Fazel · Simon Du
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #318
Order-Invariant Cardinality Estimators Are Differentially Private
Charlie Dickens · Justin Thaler · Daniel Ting
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #319
Mirror Descent with Relative Smoothness in Measure Spaces, with application to Sinkhorn and EM
Pierre-Cyril Aubin-Frankowski · Anna Korba · Flavien Léger
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #320
Generalization Error Bounds on Deep Learning with Markov Datasets
Lan V. Truong
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #321
Autoinverse: Uncertainty Aware Inversion of Neural Networks
Navid Ansari · Hans-peter Seidel · Nima Vahidi Ferdowsi · Vahid Babaei
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #322
Optimal Transport of Classifiers to Fairness
Maarten Buyl · Tijl De Bie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #323
Path Independent Equilibrium Models Can Better Exploit Test-Time Computation
Cem Anil · Ashwini Pokle · Kaiqu Liang · Johannes Treutlein · Yuhuai Wu · Shaojie Bai · J. Zico Kolter · Roger Grosse
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #324
Fair Infinitesimal Jackknife: Mitigating the Influence of Biased Training Data Points Without Refitting
Prasanna Sattigeri · Soumya Ghosh · Inkit Padhi · Pierre Dognin · Kush Varshney
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #325
On Sample Optimality in Personalized Collaborative and Federated Learning
Mathieu Even · Laurent Massoulié · Kevin Scaman
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #326
Active Ranking without Strong Stochastic Transitivity
Hao Lou · Tao Jin · Yue Wu · Pan Xu · Quanquan Gu · Farzad Farnoud
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #327
How Sampling Impacts the Robustness of Stochastic Neural Networks
Sina Däubener · Asja Fischer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #328
Convexity Certificates from Hessians
Julien Klaus · Niklas Merk · Konstantin Wiedom · Sören Laue · Joachim Giesen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #329
Optimal Binary Classification Beyond Accuracy
Shashank Singh · Justin Khim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #330
Sample Constrained Treatment Effect Estimation
Raghavendra Addanki · David Arbour · Tung Mai · Cameron Musco · Anup Rao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #331
Privacy of Noisy Stochastic Gradient Descent: More Iterations without More Privacy Loss
Jason Altschuler · Kunal Talwar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #332
SecureFedYJ: a safe feature Gaussianization protocol for Federated Learning
Tanguy Marchand · Boris Muzellec · Constance Béguier · Jean Ogier du Terrail · Mathieu Andreux
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #333
Continual learning: a feature extraction formalization, an efficient algorithm, and fundamental obstructions
Binghui Peng · Andrej Risteski
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #334
Evolution of Neural Tangent Kernels under Benign and Adversarial Training
Noel Loo · Ramin Hasani · Alexander Amini · Daniela Rus
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #335
Parameters or Privacy: A Provable Tradeoff Between Overparameterization and Membership Inference
Jasper Tan · Blake Mason · Hamid Javadi · Richard Baraniuk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #336
Active Exploration for Inverse Reinforcement Learning
David Lindner · Andreas Krause · Giorgia Ramponi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #337
A Unified Framework for Deep Symbolic Regression
Mikel Landajuela · Chak Shing Lee · Jiachen Yang · Ruben Glatt · Claudio P Santiago · Ignacio Aravena · Terrell Mundhenk · Garrett Mulcahy · Brenden K Petersen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #338
Learning Generalized Policy Automata for Relational Stochastic Shortest Path Problems
Rushang Karia · Rashmeet Kaur Nayyar · Siddharth Srivastava
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #339
CARD: Classification and Regression Diffusion Models
Xizewen Han · Huangjie Zheng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #340
GT-GAN: General Purpose Time Series Synthesis with Generative Adversarial Networks
Jinsung Jeon · JEONGHAK KIM · Haryong Song · Seunghyeon Cho · Noseong Park
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #341
So3krates: Equivariant attention for interactions on arbitrary length-scales in molecular systems
Thorben Frank · Oliver Unke · Klaus-Robert Müller
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #342
Micro and Macro Level Graph Modeling for Graph Variational Auto-Encoders
Kiarash Zahirnia · Oliver Schulte · Parmis Naddaf · Ke Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #442
Learning Representations via a Robust Behavioral Metric for Deep Reinforcement Learning
Jianda Chen · Sinno Pan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #441
Transferring Fairness under Distribution Shifts via Fair Consistency Regularization
Bang An · Zora Che · Mucong Ding · Furong Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #440
Bridging the Gap from Asymmetry Tricks to Decorrelation Principles in Non-contrastive Self-supervised Learning
Kang-Jun Liu · Masanori Suganuma · Takayuki Okatani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #439
Template based Graph Neural Network with Optimal Transport Distances
Cédric Vincent-Cuaz · Rémi Flamary · Marco Corneli · Titouan Vayer · Nicolas Courty
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #438
A composable machine-learning approach for steady-state simulations on high-resolution grids
Rishikesh Ranade · Chris Hill · Lalit Ghule · Jay Pathak
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #437
SoteriaFL: A Unified Framework for Private Federated Learning with Communication Compression
Zhize Li · Haoyu Zhao · Boyue Li · Yuejie Chi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #436
A Unified Analysis of Mixed Sample Data Augmentation: A Loss Function Perspective
Chanwoo Park · Sangdoo Yun · Sanghyuk Chun
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #435
From Gradient Flow on Population Loss to Learning with Stochastic Gradient Descent
Christopher De Sa · Satyen Kale · Jason Lee · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #434
Stability and Generalization for Markov Chain Stochastic Gradient Methods
Puyu Wang · Yunwen Lei · Yiming Ying · Ding-Xuan Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #433
Learning Energy Networks with Generalized Fenchel-Young Losses
Mathieu Blondel · Felipe Llinares-Lopez · Robert Dadashi · Leonard Hussenot · Matthieu Geist
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #432
AZ-whiteness test: a test for signal uncorrelation on spatio-temporal graphs
Daniele Zambon · Cesare Alippi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #431
Equivariant Networks for Crystal Structures
Oumar Kaba · Siamak Ravanbakhsh
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #430
Text Classification with Born's Rule
Emanuele Guidotti · Alfio Ferrara
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #429
A Probabilistic Graph Coupling View of Dimension Reduction
Hugues Van Assel · Thibault Espinasse · Julien Chiquet · Franck Picard
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #428
Laplacian Autoencoders for Learning Stochastic Representations
Marco Miani · Frederik Warburg · Pablo Moreno-Muñoz · Nicki Skafte · Søren Hauberg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #426
UQGAN: A Unified Model for Uncertainty Quantification of Deep Classifiers trained via Conditional GANs
Philipp Oberdiek · Gernot Fink · Matthias Rottmann
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #425
Variational Model Perturbation for Source-Free Domain Adaptation
Mengmeng Jing · Xiantong Zhen · Jingjing Li · Cees Snoek
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #424
On the Effect of Pre-training for Transformer in Different Modality on Offline Reinforcement Learning
Shiro Takagi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #423
Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
Yue Hu · Shaoheng Fang · Zixing Lei · Yiqi Zhong · Siheng Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #422
EcoFormer: Energy-Saving Attention with Linear Complexity
Jing Liu · Zizheng Pan · Haoyu He · Jianfei Cai · Bohan Zhuang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #421
Dataset Distillation using Neural Feature Regression
Yongchao Zhou · Ehsan Nezhadarya · Jimmy Ba
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #420
Iterative Scene Graph Generation
Siddhesh Khandelwal · Leonid Sigal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #419
ALIFE: Adaptive Logit Regularizer and Feature Replay for Incremental Semantic Segmentation
Youngmin Oh · Donghyeon Baek · Bumsub Ham
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #418
Hyperbolic Feature Augmentation via Distribution Estimation and Infinite Sampling on Manifolds
Zhi Gao · Yuwei Wu · Yunde Jia · Mehrtash Harandi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #417
Provably Adversarially Robust Detection of Out-of-Distribution Data (Almost) for Free
Alexander Meinke · Julian Bitterwolf · Matthias Hein
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #416
Distributed Methods with Compressed Communication for Solving Variational Inequalities, with Theoretical Guarantees
Aleksandr Beznosikov · Peter Richtarik · Michael Diskin · Max Ryabinin · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #415
Global Convergence and Stability of Stochastic Gradient Descent
Vivak Patel · Shushu Zhang · Bowen Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #414
Regret Bounds for Information-Directed Reinforcement Learning
Botao Hao · Tor Lattimore
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #413
Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Zhen Zhang · Ignavier Ng · Dong Gong · Yuhang Liu · Ehsan Abbasnejad · Mingming Gong · Kun Zhang · Javen Qinfeng Shi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #412
Error Analysis of Tensor-Train Cross Approximation
Zhen Qin · Alexander Lidiak · Zhexuan Gong · Gongguo Tang · Michael B Wakin · Zhihui Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #411
Efficient Risk-Averse Reinforcement Learning
Ido Greenberg · Yinlam Chow · Mohammad Ghavamzadeh · Shie Mannor
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #409
Learning Robust Dynamics through Variational Sparse Gating
Arnav Kumar Jain · Shivakanth Sujit · Shruti Joshi · Vincent Michalski · Danijar Hafner · Samira Ebrahimi Kahou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #408
DiSC: Differential Spectral Clustering of Features
Ram Dyuthi Sristi · Gal Mishne · Ariel Jaffe
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #407
WeightedSHAP: analyzing and improving Shapley based feature attributions
Yongchan Kwon · James Zou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #406
Learning to Reason with Neural Networks: Generalization, Unseen Data and Boolean Measures
Emmanuel Abbe · Samy Bengio · Elisabetta Cornacchia · Jon Kleinberg · Aryo Lotfi · Maithra Raghu · Chiyuan Zhang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #404
On the Global Convergence Rates of Decentralized Softmax Gradient Play in Markov Potential Games
Runyu Zhang · Jincheng Mei · Bo Dai · Dale Schuurmans · Na Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #403
Safety Guarantees for Neural Network Dynamic Systems via Stochastic Barrier Functions
Rayan Mazouz · Karan Muvvala · Akash Ratheesh Babu · Luca Laurenti · Morteza Lahijanian
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #402
A Unified Framework for Alternating Offline Model Training and Policy Learning
Shentao Yang · Shujian Zhang · Yihao Feng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #502
Decentralized Local Stochastic Extra-Gradient for Variational Inequalities
Aleksandr Beznosikov · Pavel Dvurechenskii · Anastasiia Koloskova · Valentin Samokhin · Sebastian Stich · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #503
Gradient Estimation with Discrete Stein Operators
Jiaxin Shi · Yuhao Zhou · Jessica Hwang · Michalis Titsias · Lester Mackey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #504
On the SDEs and Scaling Rules for Adaptive Gradient Algorithms
Sadhika Malladi · Kaifeng Lyu · Abhishek Panigrahi · Sanjeev Arora
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #506
Root Cause Analysis of Failures in Microservices through Causal Discovery
Azam Ikram · Sarthak Chakraborty · Subrata Mitra · Shiv Saini · Saurabh Bagchi · Murat Kocaoglu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #507
Low-rank Optimal Transport: Approximation, Statistics and Debiasing
Meyer Scetbon · Marco Cuturi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #508
Learning single-index models with shallow neural networks
Alberto Bietti · Joan Bruna · Clayton Sanford · Min Jae Song
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #509
Generalized Variational Inference in Function Spaces: Gaussian Measures meet Bayesian Deep Learning
Veit David Wild · Robert Hu · Dino Sejdinovic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #510
Efficient identification of informative features in simulation-based inference
Jonas Beck · Michael Deistler · Yves Bernaerts · Jakob H Macke · Philipp Berens
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #511
Exact learning dynamics of deep linear networks with prior knowledge
Lukas Braun · Clémentine Dominé · James Fitzgerald · Andrew Saxe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #512
Adversarial training for high-stakes reliability
Daniel Ziegler · Seraphina Nix · Lawrence Chan · Tim Bauman · Peter Schmidt-Nielsen · Tao Lin · Adam Scherlis · Noa Nabeshima · Benjamin Weinstein-Raun · Daniel de Haas · Buck Shlegeris · Nate Thomas
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #513
NaturalProver: Grounded Mathematical Proof Generation with Language Models
Sean Welleck · Jiacheng Liu · Ximing Lu · Hannaneh Hajishirzi · Yejin Choi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #514
Open-Ended Reinforcement Learning with Neural Reward Functions
Robert Meier · Asier Mujika
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #515
Gradient flow dynamics of shallow ReLU networks for square loss and orthogonal inputs
Etienne Boursier · Loucas PILLAUD-VIVIEN · Nicolas Flammarion
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #516
Memory safe computations with XLA compiler
Artem Artemev · Yuze An · Tilman Roeder · Mark van der Wilk
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #517
C2FAR: Coarse-to-Fine Autoregressive Networks for Precise Probabilistic Forecasting
Shane Bergsma · Tim Zeyl · Javad Rahimipour Anaraki · Lei Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #518
Continuous MDP Homomorphisms and Homomorphic Policy Gradient
Sahand Rezaei-Shoshtari · Rosie Zhao · Prakash Panangaden · David Meger · Doina Precup
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #519
Data augmentation for efficient learning from parametric experts
Alexandre Galashov · Josh Merel · Nicolas Heess
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #520
Generating Training Data with Language Models: Towards Zero-Shot Language Understanding
Yu Meng · Jiaxin Huang · Yu Zhang · Jiawei Han
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #521
Deep Surrogate Assisted Generation of Environments
Varun Bhatt · Bryon Tjanaka · Matthew Fontaine · Stefanos Nikolaidis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #522
SGAM: Building a Virtual 3D World through Simultaneous Generation and Mapping
Yuan Shen · Wei-Chiu Ma · Shenlong Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #523
Evaluating Latent Space Robustness and Uncertainty of EEG-ML Models under Realistic Distribution Shifts
Neeraj Wagh · Jionghao Wei · Samarth Rawal · Brent M Berry · Yogatheesan Varatharajah
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #524
Predicting Cellular Responses to Novel Drug Perturbations at a Single-Cell Resolution
Leon Hetzel · Simon Boehm · Niki Kilbertus · Stephan Günnemann · mohammad lotfollahi · Fabian Theis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #525
Fine-tuning language models to find agreement among humans with diverse preferences
Michiel Bakker · Martin Chadwick · Hannah Sheahan · Michael Tessler · Lucy Campbell-Gillingham · Jan Balaguer · Nat McAleese · Amelia Glaese · John Aslanides · Matt Botvinick · Christopher Summerfield
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #526
A Unified Sequence Interface for Vision Tasks
Ting Chen · Saurabh Saxena · Lala Li · Tsung-Yi Lin · David Fleet · Geoffrey Hinton
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #527
Learning Probabilistic Models from Generator Latent Spaces with Hat EBM
Mitch Hill · Erik Nijkamp · Jonathan Mitchell · Bo Pang · Song-Chun Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #528
Deep Generalized Schrödinger Bridge
Guan-Horng Liu · Tianrong Chen · Oswin So · Evangelos Theodorou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #529
NSNet: A General Neural Probabilistic Framework for Satisfiability Problems
Zhaoyu Li · Xujie Si
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #530
Distributionally Robust Optimization with Data Geometry
Jiashuo Liu · Jiayun Wu · Bo Li · Peng Cui
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #531
Quantifying Statistical Significance of Neural Network-based Image Segmentation by Selective Inference
Vo Nguyen Le Duy · Shogo Iwazaki · Ichiro Takeuchi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #532
On Efficient Online Imitation Learning via Classification
Yichen Li · Chicheng Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #533
Group Meritocratic Fairness in Linear Contextual Bandits
Riccardo Grazzi · Arya Akhavan · John IF Falk · Leonardo Cella · Massimiliano Pontil
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #534
Subspace Recovery from Heterogeneous Data with Non-isotropic Noise
John Duchi · Vitaly Feldman · Lunjia Hu · Kunal Talwar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #535
Knowledge Distillation: Bad Models Can Be Good Role Models
Gal Kaplun · Eran Malach · Preetum Nakkiran · Shai Shalev-Shwartz
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #536
Active Labeling: Streaming Stochastic Gradients
Vivien Cabannes · Francis Bach · Vianney Perchet · Alessandro Rudi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #537
Renyi Differential Privacy of Propose-Test-Release and Applications to Private and Robust Machine Learning
Jiachen T. Wang · Saeed Mahloujifar · Shouda Wang · Ruoxi Jia · Prateek Mittal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #538
Stability and Generalization of Kernel Clustering: from Single Kernel to Multiple Kernel
Weixuan Liang · Xinwang Liu · Yong Liu · sihang zhou · Jun-Jie Huang · Siwei Wang · Jiyuan Liu · Yi Zhang · En Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #539
Near-Optimal No-Regret Learning Dynamics for General Convex Games
Gabriele Farina · Ioannis Anagnostides · Haipeng Luo · Chung-Wei Lee · Christian Kroer · Tuomas Sandholm
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #540
Constrained Stochastic Nonconvex Optimization with State-dependent Markov Data
Abhishek Roy · Krishnakumar Balasubramanian · Saeed Ghadimi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #541
A Robust Phased Elimination Algorithm for Corruption-Tolerant Gaussian Process Bandits
Ilija Bogunovic · Zihan Li · Andreas Krause · Jonathan Scarlett
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #542
Global Convergence of Federated Learning for Mixed Regression
Lili Su · Jiaming Xu · Pengkun Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #642
Kernel similarity matching with Hebbian networks
Kyle Luther · Sebastian Seung
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #641
Improved techniques for deterministic l2 robustness
Sahil Singla · Soheil Feizi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #640
Matryoshka Representation Learning
Aditya Kusupati · Gantavya Bhatt · Aniket Rege · Matthew Wallingford · Aditya Sinha · Vivek Ramanujan · William Howard-Snyder · Kaifeng Chen · Sham Kakade · Prateek Jain · Ali Farhadi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #639
Ask4Help: Learning to Leverage an Expert for Embodied Tasks
Kunal Pratap Singh · Luca Weihs · Alvaro Herrasti · Jonghyun Choi · Aniruddha Kembhavi · Roozbeh Mottaghi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #638
Wavelet Feature Maps Compression for Image-to-Image CNNs
Shahaf E. Finder · Yair Zohav · Maor Ashkenazi · Eran Treister
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #637
Listen to Interpret: Post-hoc Interpretability for Audio Networks with NMF
Jayneel Parekh · Sanjeel Parekh · Pavlo Mozharovskyi · Florence d'Alché-Buc · Gaël Richard
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #636
Learning Dense Object Descriptors from Multiple Views for Low-shot Category Generalization
Stefan Stojanov · Anh Thai · Zixuan Huang · James Rehg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #635
Semantic Diffusion Network for Semantic Segmentation
Haoru Tan · Sitong Wu · Jimin Pi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #634
Non-Linguistic Supervision for Contrastive Learning of Sentence Embeddings
Yiren Jian · Chongyang Gao · Soroush Vosoughi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #633
CUP: Critic-Guided Policy Reuse
Jin Zhang · Siyuan Li · Chongjie Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #632
XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #631
ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #630
Distilling Representations from GAN Generator via Squeeze and Span
Yu Yang · Xiaotian Cheng · Chang Liu · Hakan Bilen · Xiangyang Ji
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #629
SHINE: SubHypergraph Inductive Neural nEtwork
Yuan Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #628
Q-ViT: Accurate and Fully Quantized Low-bit Vision Transformer
Yanjing Li · Sheng Xu · Baochang Zhang · Xianbin Cao · Peng Gao · Guodong Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #627
Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation
Botao Yu · Peiling Lu · Rui Wang · Wei Hu · Xu Tan · Wei Ye · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #626
LasUIE: Unifying Information Extraction with Latent Adaptive Structure-aware Generative Language Model
Hao Fei · Shengqiong Wu · Jingye Li · Bobo Li · Fei Li · Libo Qin · Meishan Zhang · Min Zhang · Tat-Seng Chua
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #625
LION: Latent Point Diffusion Models for 3D Shape Generation
xiaohui zeng · Arash Vahdat · Francis Williams · Zan Gojcic · Or Litany · Sanja Fidler · Karsten Kreis
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #624
Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Thierry Mora · Michael Berry · Stephanie Palmer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #623
Indicators of Attack Failure: Debugging and Improving Optimization of Adversarial Examples
Maura Pintor · Luca Demetrio · Angelo Sotgiu · Ambra Demontis · Nicholas Carlini · Battista Biggio · Fabio Roli
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #622
The Pitfalls of Regularization in Off-Policy TD Learning
Gaurav Manek · J. Zico Kolter
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #621
Fine-tuning Language Models over Slow Networks using Activation Quantization with Guarantees
Jue WANG · Binhang Yuan · Luka Rimanic · Yongjun He · Tri Dao · Beidi Chen · Christopher Ré · Ce Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #620
Online Training Through Time for Spiking Neural Networks
Mingqing Xiao · Qingyan Meng · Zongpeng Zhang · Di He · Zhouchen Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #619
General Cutting Planes for Bound-Propagation-Based Neural Network Verification
Huan Zhang · Shiqi Wang · Kaidi Xu · Linyi Li · Bo Li · Suman Jana · Cho-Jui Hsieh · J. Zico Kolter
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #618
Universality of Group Convolutional Neural Networks Based on Ridgelet Analysis on Groups
Sho Sonoda · Isao Ishikawa · Masahiro Ikeda
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #617
Single Loop Gaussian Homotopy Method for Non-convex Optimization
Hidenori Iwakiri · Yuhang Wang · Shinji Ito · Akiko Takeda
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #616
Bring Your Own Algorithm for Optimal Differentially Private Stochastic Minimax Optimization
Liang Zhang · Kiran Thekumparampil · Sewoong Oh · Niao He
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #615
Multi-agent Performative Prediction with Greedy Deployment and Consensus Seeking Agents
Qiang LI · Chung-Yiu Yau · Hoi-To Wai
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #614
A Multilabel Classification Framework for Approximate Nearest Neighbor Search
Ville Hyvönen · Elias Jääsaari · Teemu Roos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #613
Spectral Bias in Practice: The Role of Function Frequency in Generalization
Sara Fridovich-Keil · Raphael Gontijo Lopes · Rebecca Roelofs
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #612
Influencing Long-Term Behavior in Multiagent Reinforcement Learning
Dong-Ki Kim · Matthew Riemer · Miao Liu · Jakob Foerster · Michael Everett · Chuangchuang Sun · Gerald Tesauro · Jonathan How
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #611
Quality Not Quantity: On the Interaction between Dataset Design and Robustness of CLIP
Thao Nguyen · Gabriel Ilharco · Mitchell Wortsman · Sewoong Oh · Ludwig Schmidt
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #610
Giving Feedback on Interactive Student Programs with Meta-Exploration
Evan Liu · Moritz Stephan · Allen Nie · Chris Piech · Emma Brunskill · Chelsea Finn
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #609
Unsupervised Object Representation Learning using Translation and Rotation Group Equivariant VAE
Alireza Nasiri · Tristan Bepler
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #608
Few-Shot Continual Active Learning by a Robot
Ali Ayub · Carter Fendley
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #607
Data-Efficient Pipeline for Offline Reinforcement Learning with Limited Data
Allen Nie · Yannis Flet-Berliac · Deon Jordan · William Steenbergen · Emma Brunskill
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #606
VoiceBlock: Privacy through Real-Time Adversarial Attacks with Audio-to-Audio Models
Patrick O'Reilly · Andreas Bugler · Keshav Bhandari · Max Morrison · Bryan Pardo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #605
Retrieval-Augmented Diffusion Models
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Kaan Oktay · Jonas Müller · Björn Ommer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #604
On Analyzing Generative and Denoising Capabilities of Diffusion-based Deep Generative Models
Kamil Deja · Anna Kuzina · Tomasz Trzcinski · Jakub Tomczak
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #603
Toward Robust Spiking Neural Network Against Adversarial Perturbation
LING LIANG · Kaidi Xu · Xing Hu · Lei Deng · Yuan Xie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #602
Debiased Causal Tree: Heterogeneous Treatment Effects Estimation with Unmeasured Confounding
Caizhi Tang · Huiyuan Wang · Xinyu Li · Qing Cui · Ya-Lin Zhang · Feng Zhu · Longfei Li · Jun Zhou · Linbo Jiang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #701
On the Convergence of Stochastic Multi-Objective Gradient Manipulation and Beyond
Shiji Zhou · Wenpeng Zhang · Jiyan Jiang · Wenliang Zhong · Jinjie GU · Wenwu Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #702
Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #703
OTKGE: Multi-modal Knowledge Graph Embeddings via Optimal Transport
Zongsheng Cao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #704
Hierarchical Lattice Layer for Partially Monotone Neural Networks
Hiroki Yanagisawa · Kohei Miyaguchi · Takayuki Katsuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #705
On the symmetries of the synchronization problem in Cryo-EM: Multi-Frequency Vector Diffusion Maps on the Projective Plane
Gabriele Cesa · Arash Behboodi · Taco Cohen · Max Welling
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #706
What Makes a "Good" Data Augmentation in Knowledge Distillation - A Statistical Perspective
Huan Wang · Suhas Lohit · Michael Jones · Yun Fu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #707
HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions
Yongming Rao · Wenliang Zhao · Yansong Tang · Jie Zhou · Ser Nam Lim · Jiwen Lu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #708
Adversarial Attack on Attackers: Post-Process to Mitigate Black-Box Score-Based Query Attacks
Sizhe Chen · Zhehao Huang · Qinghua Tao · Yingwen Wu · Cihang Xie · Xiaolin Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #709
Revisiting Non-Parametric Matching Cost Volumes for Robust and Generalizable Stereo Matching
Kelvin Cheng · Tianfu Wu · Christopher Healey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #710
Learning Contrastive Embedding in Low-Dimensional Space
Shuo Chen · Chen Gong · Jun Li · Jian Yang · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #711
Few-Shot Fast-Adaptive Anomaly Detection
Ze Wang · Yipin Zhou · Rui Wang · Tsung-Yu Lin · Ashish Shah · Ser Nam Lim
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #712
Scalable Representation Learning in Linear Contextual Bandits with Constant Regret Guarantees
Andrea Tirinzoni · Matteo Papini · Ahmed Touati · Alessandro Lazaric · Matteo Pirotta
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #713
Exploration via Planning for Information about the Optimal Trajectory
Viraj Mehta · Ian Char · Joseph Abbate · Rory Conlin · Mark Boyer · Stefano Ermon · Jeff Schneider · Willie Neiswanger
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #714
Theoretical analysis of deep neural networks for temporally dependent observations
Mingliang Ma · Abolfazl Safikhani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #715
Provably sample-efficient RL with side information about latent dynamics
Yao Liu · Dipendra Misra · Miro Dudik · Robert Schapire
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #716
In What Ways Are Deep Neural Networks Invariant and How Should We Measure This?
Henry Kvinge · Tegan Emerson · Grayson Jorgenson · Scott Vasquez · Tim Doster · Jesse Lew
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #717
Truncated proposals for scalable and hassle-free simulation-based inference
Michael Deistler · Pedro Goncalves · Jakob H Macke
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #718
Calibrated Data-Dependent Constraints with Exact Satisfaction Guarantees
Songkai Xue · Yuekai Sun · Mikhail Yurochkin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #719
Policy Optimization with Linear Temporal Logic Constraints
Cameron Voloshin · Hoang Le · Swarat Chaudhuri · Yisong Yue
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #720
Fast Instrument Learning with Faster Rates
Ziyu Wang · Yuhao Zhou · Jun Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #722
Outlier-Robust Sparse Estimation via Non-Convex Optimization
Yu Cheng · Ilias Diakonikolas · Rong Ge · Shivam Gupta · Daniel Kane · Mahdi Soltanolkotabi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #723
Gradient Methods Provably Converge to Non-Robust Networks
Gal Vardi · Gilad Yehudai · Ohad Shamir
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #724
Operator Splitting Value Iteration
Amin Rakhsha · Andrew Wang · Mohammad Ghavamzadeh · Amir-massoud Farahmand
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #725
Bayesian Optimistic Optimization: Optimistic Exploration for Model-based Reinforcement Learning
Chenyang Wu · Tianci Li · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #726
Learning from Stochastically Revealed Preference
John Birge · Xiaocheng Li · Chunlin Sun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #727
Augmented RBMLE-UCB Approach for Adaptive Control of Linear Quadratic Systems
Akshay Mete · Rahul Singh · P. R. Kumar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #728
An $\alpha$-No-Regret Algorithm For Graphical Bilinear Bandits
Geovani Rizk · Igor Colin · Albert Thomas · Rida Laraki · Yann Chevaleyre
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #729
Outlier-Robust Sparse Mean Estimation for Heavy-Tailed Distributions
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Jasper Lee · Ankit Pensia
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #730
Distributed Inverse Constrained Reinforcement Learning for Multi-agent Systems
Shicheng Liu · Minghui Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #731
Uplifting Bandits
Yu-Guan Hsieh · Shiva Kasiviswanathan · Branislav Kveton
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #732
Poisson Flow Generative Models
Yilun Xu · Ziming Liu · Max Tegmark · Tommi Jaakkola
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #734
Multi-agent Dynamic Algorithm Configuration
Ke Xue · Jiacheng Xu · Lei Yuan · Miqing Li · Chao Qian · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #735
Muffliato: Peer-to-Peer Privacy Amplification for Decentralized Optimization and Averaging
Edwige Cyffers · Mathieu Even · Aurélien Bellet · Laurent Massoulié
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #736
A Theory of PAC Learnability under Transformation Invariances
Han Shao · Omar Montasser · Avrim Blum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #738
Lost in Latent Space: Examining failures of disentangled models at combinatorial generalisation
Milton Montero · Jeffrey Bowers · Rui Ponte Costa · Casimir Ludwig · Gaurav Malhotra
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #739
Biologically plausible solutions for spiking networks with efficient coding
Veronika Koren · Stefano Panzeri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #740
Phase transitions in when feedback is useful
Lokesh Boominathan · Xaq Pitkow
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #741
Simple and Optimal Greedy Online Contention Resolution Schemes
Vasilis Livanos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #742
Private Estimation with Public Data
Alex Bie · Gautam Kamath · Vikrant Singhal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #842
Robustness to Label Noise Depends on the Shape of the Noise Distribution
Diane Oyen · Michal Kucer · Nicolas Hengartner · Har Simrat Singh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #841
A general approximation lower bound in $L^p$ norm, with applications to feed-forward neural networks
El Mehdi Achour · Armand Foucault · Sébastien Gerchinovitz · François Malgouyres
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #840
Minimax Optimal Algorithms for Fixed-Budget Best Arm Identification
Junpei Komiyama · Taira Tsuchiya · Junya Honda
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #243
Minimax Optimal Online Imitation Learning via Replay Estimation
Gokul Swamy · Nived Rajaraman · Matt Peng · Sanjiban Choudhury · J. Bagnell · Steven Wu · Jiantao Jiao · Kannan Ramchandran
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #838
Approximate Euclidean lengths and distances beyond Johnson-Lindenstrauss
Aleksandros Sobczyk · Mathieu Luisier
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #837
List-Decodable Sparse Mean Estimation
Shiwei Zeng · Jie Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #836
Finite-Time Last-Iterate Convergence for Learning in Multi-Player Games
Yang Cai · Argyris Oikonomou · Weiqiang Zheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #835
SAGDA: Achieving $\mathcal{O}(\epsilon^{-2})$ Communication Complexity in Federated Min-Max Learning
Haibo Yang · Zhuqing Liu · Xin Zhang · Jia Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #834
Depth is More Powerful than Width with Prediction Concatenation in Deep Forest
Shen-Huan Lyu · Yi-Xiao He · Zhi-Hua Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #833
Neural Abstractions
Alessandro Abate · Alec Edwards · Mirco Giacobbe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #831
Random Rank: The One and Only Strategyproof and Proportionally Fair Randomized Facility Location Mechanism
Haris Aziz · Alexander Lam · Mashbat Suzuki · Toby Walsh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #830
Smooth Fictitious Play in Stochastic Games with Perturbed Payoffs and Unknown Transitions
Lucas Baudin · Rida Laraki
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #829
The Query Complexity of Cake Cutting
Simina Branzei · Noam Nisan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #828
Learning (Very) Simple Generative Models Is Hard
Sitan Chen · Jerry Li · Yuanzhi Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #827
Cryptographic Hardness of Learning Halfspaces with Massart Noise
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Pasin Manurangsi · Lisheng Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #826
Stochastic Second-Order Methods Improve Best-Known Sample Complexity of SGD for Gradient-Dominated Functions
Saeed Masiha · Saber Salehkaleybar · Niao He · Negar Kiyavash · Patrick Thiran
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #825
Accelerated Primal-Dual Gradient Method for Smooth and Convex-Concave Saddle-Point Problems with Bilinear Coupling
Dmitry Kovalev · Alexander Gasnikov · Peter Richtarik
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #824
Sample-Efficient Learning of Correlated Equilibria in Extensive-Form Games
Ziang Song · Song Mei · Yu Bai
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #823
SAPD+: An Accelerated Stochastic Method for Nonconvex-Concave Minimax Problems
Xuan Zhang · Necdet Serhat Aybat · Mert Gurbuzbalaban
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #822
On Optimal Learning Under Targeted Data Poisoning
Steve Hanneke · Amin Karbasi · Mohammad Mahmoody · Idan Mehalel · Shay Moran
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #821
Taming Fat-Tailed (“Heavier-Tailed” with Potentially Infinite Variance) Noise in Federated Learning
Haibo Yang · Peiwen Qiu · Jia Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #820
Nearly Optimal Best-of-Both-Worlds Algorithms for Online Learning with Feedback Graphs
Shinji Ito · Taira Tsuchiya · Junya Honda
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #819
Better Best of Both Worlds Bounds for Bandits with Switching Costs
Idan Amir · Guy Azov · Tomer Koren · Roi Livni
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #818
Coreset for Line-Sets Clustering
Sagi Lotan · Ernesto Evgeniy Sanches Shayda · Dan Feldman
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #817
On the Efficient Implementation of High Accuracy Optimality of Profile Maximum Likelihood
Moses Charikar · Zhihao Jiang · Kirankumar Shiragur · Aaron Sidford
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #816
Society of Agents: Regret Bounds of Concurrent Thompson Sampling
Yan Chen · Perry Dong · Qinxun Bai · Maria Dimakopoulou · Wei Xu · Zhengyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #815
Improved Convergence Rate of Stochastic Gradient Langevin Dynamics with Variance Reduction and its Application to Optimization
Yuri Kinoshita · Taiji Suzuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #814
Kernel Multimodal Continuous Attention
Alexander Moreno · Zhenke Wu · Supriya Nagesh · Walter Dempsey · James Rehg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #813
Empirical Gateaux Derivatives for Causal Inference
Michael Jordan · Yixin Wang · Angela Zhou
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #812
Bayesian Persuasion for Algorithmic Recourse
Keegan Harris · Valerie Chen · Joon Kim · Ameet Talwalkar · Hoda Heidari · Steven Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #811
Hardness of Noise-Free Learning for Two-Hidden-Layer Neural Networks
Sitan Chen · Aravind Gollakota · Adam Klivans · Raghu Meka
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #810
The Hessian Screening Rule
Johan Larsson · Jonas Wallin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #809
Distributed Optimization for Overparameterized Problems: Achieving Optimal Dimension Independent Communication Complexity
Bingqing Song · Ioannis Tsaknakis · Chung-Yiu Yau · Hoi-To Wai · Mingyi Hong
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #808
Will Bilevel Optimizers Benefit from Loops
Kaiyi Ji · Mingrui Liu · Yingbin Liang · Lei Ying
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #807
Expected Improvement for Contextual Bandits
Hung Tran-The · Sunil Gupta · Santu Rana · Tuan Truong · Long Tran-Thanh · Svetha Venkatesh
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #806
Fast Neural Kernel Embeddings for General Activations
Insu Han · Amir Zandieh · Jaehoon Lee · Roman Novak · Lechao Xiao · Amin Karbasi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #805
Maximum Common Subgraph Guided Graph Retrieval: Late and Early Interaction Networks
Indradyumna Roy · Soumen Chakrabarti · Abir De
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #804
Hierarchical Agglomerative Graph Clustering in Poly-Logarithmic Depth
Laxman Dhulipala · David Eisenstat · Jakub Lacki · Vahab Mirrokni · Jessica Shi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #803
Understanding Deep Contrastive Learning via Coordinate-wise Optimization
Yuandong Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #802
Deciding What to Model: Value-Equivalent Sampling for Reinforcement Learning
Dilip Arumugam · Benjamin Van Roy
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #801
Sparse Hypergraph Community Detection Thresholds in Stochastic Block Model
Erchuan Zhang · David Suter · Giang Truong · Syed Zulqarnain Gilani
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #800
Don't Pour Cereal into Coffee: Differentiable Temporal Logic for Temporal Action Segmentation
Ziwei Xu · Yogesh Rawat · Yongkang Wong · Mohan Kankanhalli · Mubarak Shah
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #900
Towards Versatile Embodied Navigation
Hanqing Wang · Wei Liang · Luc V Gool · Wenguan Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #901
CASA: Category-agnostic Skeletal Animal Reconstruction
Yuefan Wu · Zeyuan Chen · Shaowei Liu · Zhongzheng Ren · Shenlong Wang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #902
Counterfactual Neural Temporal Point Process for Estimating Causal Influence of Misinformation on Social Media
Yizhou Zhang · Defu Cao · Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #903
Outsourcing Training without Uploading Data via Efficient Collaborative Open-Source Sampling
Junyuan Hong · Lingjuan Lyu · Jiayu Zhou · Michael Spranger
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #904
Brain Network Transformer
Xuan Kan · Wei Dai · Hejie Cui · Zilong Zhang · Ying Guo · Carl Yang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #905
Policy Optimization with Advantage Regularization for Long-Term Fairness in Decision Systems
Eric Yu · Zhizhen Qin · Min Kyung Lee · Sicun Gao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #906
SizeShiftReg: a Regularization Method for Improving Size-Generalization in Graph Neural Networks
Davide Buffelli · Pietro Lió · Fabio Vandin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #907
The Phenomenon of Policy Churn
Tom Schaul · Andre Barreto · John Quan · Georg Ostrovski
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #908
Learning to Find Proofs and Theorems by Learning to Refine Search Strategies: The Case of Loop Invariant Synthesis
Jonathan Laurent · André Platzer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #909
Censored Quantile Regression Neural Networks for Distribution-Free Survival Analysis
Tim Pearce · Jong-Hyeon Jeong · yichen jia · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #910
Certifying Robust Graph Classification under Orthogonal Gromov-Wasserstein Threats
Hongwei Jin · Zishun Yu · Xinhua Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #911
To update or not to update? Neurons at equilibrium in deep models
Andrea Bragagnolo · Enzo Tartaglione · Marco Grangetto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #912
Improving Intrinsic Exploration with Language Abstractions
Jesse Mu · Victor Zhong · Roberta Raileanu · Minqi Jiang · Noah Goodman · Tim Rocktäschel · Edward Grefenstette
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #913
Masked Generative Adversarial Networks are Data-Efficient Generation Learners
Jiaxing Huang · Kaiwen Cui · Dayan Guan · Aoran Xiao · Fangneng Zhan · Shijian Lu · Shengcai Liao · Eric Xing
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #914
Dance of SNN and ANN: Solving binding problem by combining spike timing and reconstructive attention
Hao Zheng · Hui Lin · Rong Zhao · Luping Shi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #915
Theseus: A Library for Differentiable Nonlinear Optimization
Luis Pineda · Taosha Fan · Maurizio Monge · Shobha Venkataraman · Paloma Sodhi · Ricky T. Q. Chen · Joseph Ortiz · Daniel DeTone · Austin Wang · Stuart Anderson · Jing Dong · Brandon Amos · Mustafa Mukadam
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #916
Distributed Influence-Augmented Local Simulators for Parallel MARL in Large Networked Systems
Miguel Suau · Jinke He · Mustafa Mert Çelikok · Matthijs Spaan · Frans Oliehoek
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #917
Synthetic Model Combination: An Instance-wise Approach to Unsupervised Ensemble Learning
Alex Chan · Mihaela van der Schaar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #918
S4ND: Modeling Images and Videos as Multidimensional Signals with State Spaces
Eric Nguyen · Karan Goel · Albert Gu · Gordon Downs · Preey Shah · Tri Dao · Stephen Baccus · Christopher Ré
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #919
Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #920
Is Out-of-Distribution Detection Learnable?
Zhen Fang · Yixuan Li · Jie Lu · Jiahua Dong · Bo Han · Feng Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #921
QUARK: Controllable Text Generation with Reinforced Unlearning
Ximing Lu · Sean Welleck · Jack Hessel · Liwei Jiang · Lianhui Qin · Peter West · Prithviraj Ammanabrolu · Yejin Choi
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #922
Dynamics of SGD with Stochastic Polyak Stepsizes: Truly Adaptive Variants and Convergence to Exact Solution
Antonio Orvieto · Simon Lacoste-Julien · Nicolas Loizou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #923
Homomorphic Matrix Completion
Xiao-Yang Liu · Zechu (Steven) Li · Xiaodong Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #924
Practical Adversarial Attacks on Spatiotemporal Traffic Forecasting Models
Fan LIU · Hao Liu · Wenzhao Jiang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #925
Characterizing the Ventral Visual Stream with Response-Optimized Neural Encoding Models
Meenakshi Khosla · Keith Jamison · Amy Kuceyeski · Mert Sabuncu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #926
GET3D: A Generative Model of High Quality 3D Textured Shapes Learned from Images
Jun Gao · Tianchang Shen · Zian Wang · Wenzheng Chen · Kangxue Yin · Daiqing Li · Or Litany · Zan Gojcic · Sanja Fidler
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #927
What I Cannot Predict, I Do Not Understand: A Human-Centered Evaluation Framework for Explainability Methods
Julien Colin · Thomas FEL · Remi Cadene · Thomas Serre
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #928
CLIPDraw: Exploring Text-to-Drawing Synthesis through Language-Image Encoders
Kevin Frans · Lisa Soros · Olaf Witkowski
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #929
VisFIS: Visual Feature Importance Supervision with Right-for-the-Right-Reason Objectives
Zhuofan Ying · Peter Hase · Mohit Bansal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #930
Accelerated Training of Physics-Informed Neural Networks (PINNs) using Meshless Discretizations
Ramansh Sharma · Varun Shankar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #931
On the Importance of Gradient Norm in PAC-Bayesian Bounds
Itai Gat · Yossi Adi · Alex Schwing · Tamir Hazan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #932
Temporally Disentangled Representation Learning
Weiran Yao · Guangyi Chen · Kun Zhang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #933
Natural gradient enables fast sampling in spiking neural networks
Paul Masset · Jacob Zavatone-Veth · J. Patrick Connor · Venkatesh Murthy · Cengiz Pehlevan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #934
Triangulation candidates for Bayesian optimization
Robert Gramacy · Annie Sauer · Nathan Wycoff
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #935
Near-Isometric Properties of Kronecker-Structured Random Tensor Embeddings
Qijia Jiang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #936
A permutation-free kernel two-sample test
Shubhanshu Shekhar · Ilmun Kim · Aaditya Ramdas
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #937
Learning with little mixing
Ingvar Ziemann · Stephen Tu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #343
Exponential Family Model-Based Reinforcement Learning via Score Matching
Gene Li · Junbo Li · Anmol Kabra · Nati Srebro · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #938
Collaborative Linear Bandits with Adversarial Agents: Near-Optimal Regret Bounds
Aritra Mitra · Arman Adibi · George J. Pappas · Hamed Hassani
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #939
Communication Efficient Federated Learning for Generalized Linear Bandits
Chuanhao Li · Hongning Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #940
On Scrambling Phenomena for Randomly Initialized Recurrent Networks
Vaggos Chatziafratis · Ioannis Panageas · Clayton Sanford · Stelios Stavroulakis
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #941
Exponentially Improving the Complexity of Simulating the Weisfeiler-Lehman Test with Graph Neural Networks
Anders Aamand · Justin Chen · Piotr Indyk · Shyam Narayanan · Ronitt Rubinfeld · Nicholas Schiefer · Sandeep Silwal · Tal Wagner
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #942
Last-Iterate Convergence of Optimistic Gradient Method for Monotone Variational Inequalities
Eduard Gorbunov · Adrien Taylor · Gauthier Gidel
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1042
3DB: A Framework for Debugging Computer Vision Models
Guillaume Leclerc · Hadi Salman · Andrew Ilyas · Sai Vemprala · Logan Engstrom · Vibhav Vineet · Kai Xiao · Pengchuan Zhang · Shibani Santurkar · Greg Yang · Ashish Kapoor · Aleksander Madry
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1041
Unifying and Boosting Gradient-Based Training-Free Neural Architecture Search
YAO SHU · Zhongxiang Dai · Zhaoxuan Wu · Bryan Kian Hsiang Low
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1040
Measuring Data Reconstruction Defenses in Collaborative Inference Systems
Mengda Yang · Ziang Li · Juan Wang · Hongxin Hu · Ao Ren · Xiaoyang Xu · Wenzhe Yi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1039
Function Classes for Identifiable Nonlinear Independent Component Analysis
Simon Buchholz · Michel Besserve · Bernhard Schölkopf
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1038
Towards Disentangling Information Paths with Coded ResNeXt
Apostolos Avranas · Marios Kountouris
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1037
Why do We Need Large Batchsizes in Contrastive Learning? A Gradient-Bias Perspective
Changyou Chen · Jianyi Zhang · Yi Xu · Liqun Chen · Jiali Duan · Yiran Chen · Son Tran · Belinda Zeng · Trishul Chilimbi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1036
On Robust Multiclass Learnability
Jingyuan Xu · Weiwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1035
Generalised Mutual Information for Discriminative Clustering
Louis Ohl · Pierre-Alexandre Mattei · Charles Bouveyron · Warith HARCHAOUI · Mickaël Leclercq · Arnaud Droit · Frederic Precioso
[ Poster [ OpenReview [ Topia
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1034
A Theoretical Understanding of Gradient Bias in Meta-Reinforcement Learning
Bo Liu · Xidong Feng · Jie Ren · Luo Mai · Rui Zhu · Haifeng Zhang · Jun Wang · Yaodong Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1033
Anytime-Valid Inference For Multinomial Count Data
Michael Lindon · Alan Malek
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1031
OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection
Jingkang Yang · Pengyun Wang · Dejian Zou · Zitang Zhou · Kunyuan Ding · WENXUAN PENG · Haoqi Wang · Guangyao Chen · Bo Li · Yiyou Sun · Xuefeng Du · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Dan Hendrycks · Yixuan Li · Ziwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1030
FinRL-Meta: Market Environments and Benchmarks for Data-Driven Financial Reinforcement Learning
Xiao-Yang Liu · Ziyi Xia · Jingyang Rui · Jiechao Gao · Hongyang Yang · Ming Zhu · Christina Wang · Zhaoran Wang · Jian Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1029
NAS-Bench-360: Benchmarking Neural Architecture Search on Diverse Tasks
Renbo Tu · Nicholas Roberts · Misha Khodak · Junhong Shen · Frederic Sala · Ameet Talwalkar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1028
ETAB: A Benchmark Suite for Visual Representation Learning in Echocardiography
Ahmed M. Alaa · Anthony Philippakis · David Sontag
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1027
Turning the Tables: Biased, Imbalanced, Dynamic Tabular Datasets for ML Evaluation
Sérgio Jesus · José Pombal · Duarte Alves · André Cruz · Pedro Saleiro · Rita Ribeiro · João Gama · Pedro Bizarro
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1026
How Well Do Unsupervised Learning Algorithms Model Human Real-time and Life-long Learning?
Chengxu Zhuang · Ziyu Xiang · Yoon Bai · Xiaoxuan Jia · Nicholas Turk-Browne · Kenneth Norman · James J DiCarlo · Dan Yamins
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1025
ActionSense: A Multimodal Dataset and Recording Framework for Human Activities Using Wearable Sensors in a Kitchen Environment
Joseph DelPreto · Chao Liu · Yiyue Luo · Michael Foshey · Yunzhu Li · Antonio Torralba · Wojciech Matusik · Daniela Rus
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1024
Breaking Bad: A Dataset for Geometric Fracture and Reassembly
Silvia Sellán · Yun-Chun Chen · Ziyi Wu · Animesh Garg · Alec Jacobson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1023
FlyView: a bio-informed optical flow truth dataset for visual navigation using panoramic stereo vision
Alix Leroy · Graham Taylor
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1022
Chartalist: Labeled Graph Datasets for UTXO and Account-based Blockchains
Kiarash Shamsi · Friedhelm Victor · Murat Kantarcioglu · Yulia Gel · Cuneyt G Akcora
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1021
SMPL: Simulated Industrial Manufacturing and Process Control Learning Environments
Mohan Zhang · Xiaozhou Wang · Benjamin Decardi-Nelson · Bo Song · An Zhang · Jinfeng Liu · Sile Tao · Jiayi Cheng · Xiaohong Liu · Dengdeng Yu · Matthew Poon · Animesh Garg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1020
WinoGAViL: Gamified Association Benchmark to Challenge Vision-and-Language Models
Yonatan Bitton · Nitzan Bitton Guetta · Ron Yosef · Yuval Elovici · Mohit Bansal · Gabriel Stanovsky · Roy Schwartz
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1019
MTNeuro: A Benchmark for Evaluating Representations of Brain Structure Across Multiple Levels of Abstraction
Jorge Quesada · Lakshmi Sathidevi · Ran Liu · Nauman Ahad · Joy Jackson · Mehdi Azabou · Jingyun Xiao · Christopher Liding · Matthew Jin · Carolina Urzay · William Gray-Roncal · Erik Johnson · Eva Dyer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1018
xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery
Fernando Paolo · Tsu-ting Tim Lin · Ritwik Gupta · Bryce Goodman · Nirav Patel · Daniel Kuster · David Kroodsma · Jared Dunnmon
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1017
CEDe: A collection of expert-curated datasets with atom-level entity annotations for Optical Chemical Structure Recognition
Rodrigo Hormazabal · Changyoung Park · Soonyoung Lee · Sehui Han · Yeonsik Jo · Jaewan Lee · Ahra Jo · Seung Hwan Kim · Jaegul Choo · Moontae Lee · Honglak Lee
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1016
FETA: Towards Specializing Foundational Models for Expert Task Applications
Amit Alfassy · Assaf Arbelle · Oshri Halimi · Sivan Harary · Roei Herzig · Eli Schwartz · Rameswar Panda · Michele Dolfi · Christoph Auer · Peter Staar · Kate Saenko · Rogerio Feris · Leonid Karlinsky
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1015
CAESAR: An Embodied Simulator for Generating Multimodal Referring Expression Datasets
Md Mofijul Islam · Reza Mirzaiee · Alexi Gladstone · Haley Green · Tariq Iqbal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1014
Evaluating Out-of-Distribution Performance on Document Image Classifiers
Stefan Larson · Yi Yang Gordon Lim · Yutong Ai · David Kuang · Kevin Leach
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1013
Learning Long-Term Crop Management Strategies with CyclesGym
Matteo Turchetta · Luca Corinzia · Scott Sussex · Amanda Burton · Juan Herrera · Ioannis Athanasiadis · Joachim M Buhmann · Andreas Krause
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1012
pFL-Bench: A Comprehensive Benchmark for Personalized Federated Learning
Daoyuan Chen · Dawei Gao · Weirui Kuang · Yaliang Li · Bolin Ding
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1011
Myriad: a real-world testbed to bridge trajectory optimization and deep learning
Nikolaus Howe · Simon Dufort-Labbé · Nitarshan Rajkumar · Pierre-Luc Bacon
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1009
Deep Limits and a Cut-Off Phenomenon for Neural Networks
Benny Avelin · Anders Karlsson
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1008
Non-asymptotic and Accurate Learning of Nonlinear Dynamical Systems
Yahya Sattar · Samet Oymak
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1007
Robust and scalable manifold learning via landmark diffusion for long-term medical signal processing
Chao Shen · Yu-Ting Lin · Hau-Tieng Wu
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1006
The Importance of Being Correlated: Implications of Dependence in Joint Spectral Inference across Multiple Networks
Konstantinos Pantazis · Avanti Athreya · Jesus Arroyo · William N Frost · Evan S Hill · Vince Lyzinski
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1005
Foolish Crowds Support Benign Overfitting
Niladri S. Chatterji · Philip Long
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1004
[Re] Exacerbating Algorithmic Bias through Fairness Attacks
Angelos Nalmpantis · Apostolos Panagiotopoulos · John Gkountouras · Konstantinos Papakostas
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1003
[Re] Replication Study of "Fairness and Bias in Online Selection"
Diego van der Mast · Soufiane Ben Haddou · Jacky Chu · Jaap Stefels
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1002
[Re] Reproduction Study of Variational Fair Clustering
Floor Eijkjelboom · Mark Fokkema · Anna Lau · Luuk Verheijen