Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Tue Dec 06 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 1B-1
Qitian Wu · Runlin Lei · Rongqin Chen · Luca Pinchetti · Yangze Zhou · Abhinav Kumar · Hans Hao-Hsun Hsu · Wentao Zhao · Chenhao Tan · Zhen Wang · Shenghui Zhang · Yuesong Shen · Tommaso Salvatori · Gitta Kutyniok · Zenan Li · Amit Sharma · Leong Hou U · Yordan Yordanov · Christian Tomani · Bruno Ribeiro · Yaliang Li · David P Wipf · Daniel Cremers · Bolin Ding · Beren Millidge · Ye Li · Yuhang Song · Junchi Yan · Zhewei Wei · Thomas Lukasiewicz
Panel
Tue Dec 06 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1B-1: Online Minimax Multiobjective… & Minimax-Optimal Multi-Agent RL…
Gen Li · Georgy Noarov
Lightning Talk
Tue Dec 06 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 1B-2
Eugene Golikov · Nils M. Kriege · Qing Xiu · Kai Han · Greg Yang · Jing Tang · Shuang Cui · He Huang
Panel
Tue Dec 06 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1B-2: Multi-Game Decision Transformers… & A Continuous Time…
Andrew Campbell · Kuang-Huei Lee
Lightning Talk
Tue Dec 06 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 1B-3
Chaofei Wang · Qixun Wang · Jing Xu · Long-Kai Huang · Xi Weng · Fei Ye · Harsh Rangwani · shrinivas ramasubramanian · Yifei Wang · Qisen Yang · Xu Luo · Lei Huang · Adrian G. Bors · Ying Wei · Xinglin Pan · Sho Takemori · Hong Zhu · Rui Huang · Lei Zhao · Yisen Wang · Kato Takashi · Shiji Song · Yanan Li · Rao Anwer · Yuhei Umeda · Salman Khan · Gao Huang · Wenjie Pei · Fahad Shahbaz Khan · Venkatesh Babu R · Zenglin Xu
Panel
Tue Dec 06 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1B-3: Shield Decentralization for… & DHRL: A Graph-Based…
Seungjae Lee · Daniel Melcer
Lightning Talk
Tue Dec 06 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 1B-4
Andrei Atanov · Shiqi Yang · Wanshan Li · Yongchang Hao · Ziquan Liu · Jiaxin Shi · Anton Plaksin · Jiaxiang Chen · Ziqi Pan · yaxing wang · Yuxin Liu · Stepan Martyanov · Alessandro Rinaldo · Yuhao Zhou · Li Niu · Qingyuan Yang · Andrei Filatov · Yi Xu · Liqing Zhang · Lili Mou · Ruomin Huang · Teresa Yeo · kai wang · Daren Wang · Jessica Hwang · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hu Ding · Michalis Titsias · Shangling Jui · Ajay Sohmshetty · Lester Mackey · Joost van de Weijer · Hao Li · Amir Zamir · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
Panel
Tue Dec 06 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 1B-4: Video PreTraining (VPT):… & Energy-Based Contrastive Learning…
Beomsu Kim · Bowen Baker