Skip to yearly menu bar Skip to main content


(2904 events)   Timezone:  
Toggle Poster Visibility
Poster
None
Make Sharpness-Aware Minimization Stronger: A Sparsified Perturbation Approach
Peng Mi · Li Shen · Tianhe Ren · Yiyi Zhou · Xiaoshuai Sun · Rongrong Ji · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ACIL: Analytic Class-Incremental Learning with Absolute Memorization and Privacy Protection
HUIPING ZHUANG · Zhenyu Weng · Hongxin Wei · RENCHUNZI XIE · Kar-Ann Toh · Zhiping Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Natural image synthesis for the retina with variational information bottleneck representation
Babak Rahmani · Demetri Psaltis · Christophe Moser
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Shadow Knowledge Distillation: Bridging Offline and Online Knowledge Transfer
Lujun Li · ZHE JIN
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
HyperDomainNet: Universal Domain Adaptation for Generative Adversarial Networks
Aibek Alanov · Vadim Titov · Dmitry Vetrov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Knowledge Distillation Improves Graph Structure Augmentation for Graph Neural Networks
Lirong Wu · Haitao Lin · Yufei Huang · Stan Z. Li
[ OpenReview
Poster
None
APT-36K: A Large-scale Benchmark for Animal Pose Estimation and Tracking
Yuxiang Yang · Junjie Yang · Yufei Xu · Jing Zhang · Long Lan · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Revisiting Realistic Test-Time Training: Sequential Inference and Adaptation by Anchored Clustering
Yongyi Su · Xun Xu · Kui Jia
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Graph Similarity Computation with Alignment Regularization
Wei Zhuo · Guang Tan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Transformer Memory as a Differentiable Search Index
Yi Tay · Vinh Tran · Mostafa Dehghani · Jianmo Ni · Dara Bahri · Harsh Mehta · Zhen Qin · Kai Hui · Zhe Zhao · Jai Gupta · Tal Schuster · William Cohen · Donald Metzler
[ OpenReview
Poster
None
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Density-driven Regularization for Out-of-distribution Detection
Wenjian Huang · Hao Wang · Jiahao Xia · Chengyan Wang · Jianguo Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
EGSDE: Unpaired Image-to-Image Translation via Energy-Guided Stochastic Differential Equations
Min Zhao · Fan Bao · Chongxuan LI · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
[ OpenReview
Poster
None
Hilbert Distillation for Cross-Dimensionality Networks
Dian Qin · Haishuai Wang · Zhe Liu · HONGJIA XU · Sheng Zhou · Jiajun Bu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation
Yufei Xu · Jing Zhang · Qiming ZHANG · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Superpoint Graph Cut for 3D Instance Segmentation
Le Hui · Linghua Tang · Yaqi Shen · Jin Xie · Jian Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning to Constrain Policy Optimization with Virtual Trust Region
Thai Hung Le · Thommen Karimpanal George · Majid Abdolshah · Dung Nguyen · Kien Do · Sunil Gupta · Svetha Venkatesh
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Amplifying Membership Exposure via Data Poisoning
Yufei Chen · Chao Shen · Yun Shen · Cong Wang · Yang Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Divert More Attention to Vision-Language Tracking
Mingzhe Guo · Zhipeng Zhang · Heng Fan · Liping Jing
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
How and Why to Manipulate Your Own Agent: On the Incentives of Users of Learning Agents
Yoav Kolumbus · Noam Nisan
[ OpenReview
Poster
None
Escaping Saddle Points with Bias-Variance Reduced Local Perturbed SGD for Communication Efficient Nonconvex Distributed Learning
Tomoya Murata · Taiji Suzuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Data Augmentation MCMC for Bayesian Inference from Privatized Data
Nianqiao Ju · Jordan Awan · Ruobin Gong · Vinayak Rao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Stimulative Training of Residual Networks: A Social Psychology Perspective of Loafing
Peng Ye · Shengji Tang · Baopu Li · Tao Chen · Wanli Ouyang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
TotalSelfScan: Learning Full-body Avatars from Self-Portrait Videos of Faces, Hands, and Bodies
Junting Dong · Qi Fang · Yudong Guo · Sida Peng · Qing Shuai · Xiaowei Zhou · Hujun Bao
[ OpenReview
Poster
None
On Batch Teaching with Sample Complexity Bounded by VCD
Farnam Mansouri · Hans Simon · Adish Singla · Sandra Zilles
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Cross-Image Context for Single Image Inpainting
Tingliang Feng · Wei Feng · Weiqi Li · Di Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Natural Color Fool: Towards Boosting Black-box Unrestricted Attacks
Shengming Yuan · Qilong Zhang · Lianli Gao · Yaya Cheng · Jingkuan Song
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Could Giant Pre-trained Image Models Extract Universal Representations?
Yutong Lin · Ze Liu · Zheng Zhang · Han Hu · Nanning Zheng · Stephen Lin · Yue Cao
[ OpenReview
Poster
None
Zero-Shot 3D Drug Design by Sketching and Generating
Siyu Long · Yi Zhou · Xinyu Dai · Hao Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-Organized Group for Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Jianzhun Shao · Zhiqiang Lou · Hongchang Zhang · Yuhang Jiang · Shuncheng He · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
HyperMiner: Topic Taxonomy Mining with Hyperbolic Embedding
Yi.shi Xu · Dongsheng Wang · Bo Chen · Ruiying Lu · Zhibin Duan · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Your Out-of-Distribution Detection Method is Not Robust!
Mohammad Azizmalayeri · Arshia Soltani Moakhar · Arman Zarei · Reihaneh Zohrabi · Mohammad Manzuri · Mohammad Hossein Rohban
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Don't Roll the Dice, Ask Twice: The Two-Query Distortion of Matching Problems and Beyond
Georgios Amanatidis · Georgios Birmpas · Aris Filos-Ratsikas · Alexandros Voudouris
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decision-based Black-box Attack Against Vision Transformers via Patch-wise Adversarial Removal
Yucheng Shi · Yahong Han · Yu-an Tan · Xiaohui Kuang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Trading Off Resource Budgets For Improved Regret Bounds
Thomas Orton · Damon Falck
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Understanding the Condensation of Neural Networks at Initial Training
Hanxu Zhou · Zhou Qixuan · Tao Luo · Yaoyu Zhang · Zhi-Qin Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Domain Generalization by Learning and Removing Domain-specific Features
Yu Ding · Lei Wang · Bin Liang · Shuming Liang · Yang Wang · Fang Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mingling Foresight with Imagination: Model-Based Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Zhiwei Xu · dapeng li · Bin Zhang · Yuan Zhan · Yunpeng Baiia · Guoliang Fan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Shape, Light, and Material Decomposition from Images using Monte Carlo Rendering and Denoising
Jon Hasselgren · Nikolai Hofmann · Jacob Munkberg
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
GenerSpeech: Towards Style Transfer for Generalizable Out-Of-Domain Text-to-Speech
Rongjie Huang · Yi Ren · Jinglin Liu · Chenye Cui · Zhou Zhao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
NeuroSchedule: A Novel Effective GNN-based Scheduling Method for High-level Synthesis
Jun Zeng · Mingyang Kou · Hailong Yao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SAPipe: Staleness-Aware Pipeline for Data Parallel DNN Training
Yangrui Chen · Cong Xie · Meng Ma · Juncheng Gu · Yanghua Peng · Haibin Lin · Chuan Wu · Yibo Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Neural Surface Reconstruction of Dynamic Scenes with Monocular RGB-D Camera
Hongrui Cai · Wanquan Feng · Xuetao Feng · Yan Wang · Juyong Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
LDSA: Learning Dynamic Subtask Assignment in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Mingyu Yang · Jian Zhao · Xunhan Hu · Wengang Zhou · Jiangcheng Zhu · Houqiang Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Versatile Multi-stage Graph Neural Network for Circuit Representation
shuwen yang · Zhihao Yang · Dong Li · Yingxueff Zhang · Zhanguang Zhang · Guojie Song · Jianye Hao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
CalFAT: Calibrated Federated Adversarial Training with Label Skewness
Chen Chen · Yuchen Liu · Xingjun Ma · Lingjuan Lyu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Hard-pose Virtual Try-on via 3D-aware Global Correspondence Learning
Zaiyu Huang · Hanhui Li · Zhenyu Xie · Michael Kampffmeyer · qingling Cai · Xiaodan Liang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ZIN: When and How to Learn Invariance Without Environment Partition?
Yong Lin · Shengyu Zhu · Lu Tan · Peng Cui
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ResT V2: Simpler, Faster and Stronger
Qinglong Zhang · Yu-Bin Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Object-Category Aware Reinforcement Learning
Qi Yi · Rui Zhang · shaohui peng · Jiaming Guo · Xing Hu · Zidong Du · xishan zhang · Qi Guo · Yunji Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Enhanced Latent Space Blind Model for Real Image Denoising via Alternative Optimization
Chao Ren · Yizhong Pan · Jie Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Sample Training for Neural Image Compression
Tongda Xu · Yan Wang · Dailan He · Chenjian Gao · Han Gao · Kunzan Liu · Hongwei Qin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Outlier Suppression: Pushing the Limit of Low-bit Transformer Language Models
Xiuying Wei · Yunchen Zhang · Xiangguo Zhang · Ruihao Gong · Shanghang Zhang · Qi Zhang · Fengwei Yu · Xianglong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fine-Grained Analysis of Stability and Generalization for Modern Meta Learning Algorithms
Jiechao Guan · Yong Liu · Zhiwu Lu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improving Out-of-Distribution Generalization by Adversarial Training with Structured Priors
Qixun Wang · Yifei Wang · Hong Zhu · Yisen Wang
[ OpenReview
Poster
None
D^2NeRF: Self-Supervised Decoupling of Dynamic and Static Objects from a Monocular Video
Tianhao Wu · Fangcheng Zhong · Andrea Tagliasacchi · Forrester Cole · Cengiz Oztireli
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improved Utility Analysis of Private CountSketch
Rasmus Pagh · Mikkel Thorup
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Forecasting Human Trajectory from Scene History
Mancheng Meng · Ziyan Wu · Terrence Chen · Xiran Cai · Xiang Zhou · Fan Yang · Dinggang Shen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Compressible-composable NeRF via Rank-residual Decomposition
Jiaxiang Tang · Xiaokang Chen · Jingbo Wang · Gang Zeng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Tracking Functional Changes in Nonstationary Signals with Evolutionary Ensemble Bayesian Model for Robust Neural Decoding
Xinyun Zhu · Yu Qi · Gang Pan · Yueming Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Model-Based Offline Reinforcement Learning with Pessimism-Modulated Dynamics Belief
Kaiyang Guo · Shao Yunfeng · Yanhui Geng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Hub-Pathway: Transfer Learning from A Hub of Pre-trained Models
Yang Shu · Zhangjie Cao · Ziyang Zhang · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
An Investigation into Whitening Loss for Self-supervised Learning
Xi Weng · Lei Huang · Lei Zhao · Rao Anwer · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Graph-embedded Key-event Back-tracing for Object Tracking in Event Clouds
Zhiyu Zhu · Junhui Hou · Xianqiang Lyu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
M2N: Mesh Movement Networks for PDE Solvers
Wenbin Song · Mingrui Zhang · Joseph G Wallwork · Junpeng Gao · Zheng Tian · Fanglei Sun · Matthew Piggott · Junqing Chen · Zuoqiang Shi · Xiang Chen · Jun Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Dict-TTS: Learning to Pronounce with Prior Dictionary Knowledge for Text-to-Speech
Ziyue Jiang · Zhe Su · Zhou Zhao · Qian Yang · Yi Ren · Jinglin Liu · 振辉 叶
[ OpenReview
Poster
None
Optimizing Data Collection for Machine Learning
Rafid Mahmood · James Lucas · Jose M. Alvarez · Sanja Fidler · Marc Law
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Object Detection Pretraining with Joint Object Priors Generation and Detector Learning
Yizhou Wang · Meilin Chen · SHIXIANG TANG · Feng Zhu · Haiyang Yang · LEI BAI · Rui Zhao · Yunfeng Yan · Donglian Qi · Wanli Ouyang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Trajectory Inference via Mean-field Langevin in Path Space
Lénaïc Chizat · Stephen Zhang · Matthieu Heitz · Geoffrey Schiebinger
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Meta-Reward-Net: Implicitly Differentiable Reward Learning for Preference-based Reinforcement Learning
Runze Liu · Fengshuo Bai · Yali Du · Yaodong Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
GAR: Generalized Autoregression for Multi-Fidelity Fusion
Yuxin Wang · Zheng Xing · WEI XING
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
MsSVT: Mixed-scale Sparse Voxel Transformer for 3D Object Detection on Point Clouds
Shaocong Dong · lihe Ding · Haiyang Wang · Tingfa Xu · Xinli Xu · Jie Wang · Ziyang Bian · Ying Wang · Jianan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Structural Pruning via Latency-Saliency Knapsack
Maying Shen · Hongxu Yin · Pavlo Molchanov · Lei Mao · Jianna Liu · Jose M. Alvarez
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks
Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Non-stationary Transformers: Exploring the Stationarity in Time Series Forecasting
Yong Liu · Haixu Wu · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Junjie Chen · Li Niu · Siyuan Zhou · Jianlou Si · Chen Qian · Liqing Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Effective Backdoor Defense by Exploiting Sensitivity of Poisoned Samples
Weixin Chen · Baoyuan Wu · Haoqian Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
What Makes Graph Neural Networks Miscalibrated?
Hans Hao-Hsun Hsu · Yuesong Shen · Christian Tomani · Daniel Cremers
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Explicable Policy Search
Ze Gong · Yu ("Tony") Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation
Fei He · Haoyang Zhang · Naiyu Gao · Jian Jia · Yanhu Shan · Xin Zhao · Kaiqi Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Delving into Sequential Patches for Deepfake Detection
Jiazhi Guan · Hang Zhou · Zhibin Hong · Errui Ding · Jingdong Wang · Chengbin Quan · Youjian Zhao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Zhaoqiang Liu · Xinshao Wang · Jiulong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BMU-MoCo: Bidirectional Momentum Update for Continual Video-Language Modeling
Yizhao Gao · Nanyi Fei · Haoyu Lu · Zhiwu Lu · Hao Jiang · Yijie Li · Zhao Cao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fully Convolutional One-Stage 3D Object Detection on LiDAR Range Images
Zhi Tian · Xiangxiang Chu · Xiaoming Wang · Xiaolin Wei · Chunhua Shen
[ OpenReview
Poster
None
Distributed Online Convex Optimization with Compressed Communication
Zhipeng Tu · Xi Wang · Yiguang Hong · Lei Wang · Deming Yuan · Guodong Shi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
RankFeat: Rank-1 Feature Removal for Out-of-distribution Detection
Yue Song · Nicu Sebe · Wei Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PKD: General Distillation Framework for Object Detectors via Pearson Correlation Coefficient
Weihan Cao · Yifan Zhang · Jianfei Gao · Anda Cheng · Ke Cheng · Jian Cheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Cross Aggregation Transformer for Image Restoration
Zheng Chen · Yulun Zhang · Jinjin Gu · yongbing zhang · Linghe Kong · Xin Yuan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Residual Multiplicative Filter Networks for Multiscale Reconstruction
Shayan Shekarforoush · David Lindell · David Fleet · Marcus Brubaker
[ OpenReview
Poster
None
Rethinking Alignment in Video Super-Resolution Transformers
Shuwei Shi · Jinjin Gu · Liangbin Xie · Xintao Wang · Yujiu Yang · Chao Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MoVQ: Modulating Quantized Vectors for High-Fidelity Image Generation
Chuanxia Zheng · Tung-Long Vuong · Jianfei Cai · Dinh Phung
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
DropCov: A Simple yet Effective Method for Improving Deep Architectures
Qilong Wang · Mingze Gao · Zhaolin Zhang · Jiangtao Xie · Peihua Li · Qinghua Hu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Knowledge Distillation from Model Checkpoints
Chaofei Wang · Qisen Yang · Rui Huang · Shiji Song · Gao Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Let Images Give You More: Point Cloud Cross-Modal Training for Shape Analysis
Xu Yan · Heshen Zhan · Chaoda Zheng · Jiantao Gao · Ruimao Zhang · Shuguang Cui · Zhen Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks
Zhiyang Chen · Yousong Zhu · Zhaowen Li · Fan Yang · Wei Li · Haixin Wang · Chaoyang Zhao · Liwei Wu · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ming Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Jiangmeng Li · Wenwen Qiang · Yanan Zhang · Wenyi Mo · Changwen Zheng · Bing Su · Hui Xiong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SPD: Synergy Pattern Diversifying Oriented Unsupervised Multi-agent Reinforcement Learning
Yuhang Jiang · Jianzhun Shao · Shuncheng He · Hongchang Zhang · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PyramidCLIP: Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining
Yuting Gao · Jinfeng Liu · Zihan Xu · Jun Zhang · Ke Li · Rongrong Ji · Chunhua Shen
[ OpenReview
Poster
None
Flexible Neural Image Compression via Code Editing
Chenjian Gao · Tongda Xu · Dailan He · Yan Wang · Hongwei Qin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Rank Diminishing in Deep Neural Networks
Ruili Feng · Kecheng Zheng · Yukun Huang · Deli Zhao · Michael Jordan · Zheng-Jun Zha
[ OpenReview
Poster
None
Adversarial Training with Complementary Labels: On the Benefit of Gradually Informative Attacks
Jianan Zhou · Jianing Zhu · Jingfeng ZHANG · Tongliang Liu · Gang Niu · Bo Han · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Transformer-based Working Memory for Multiagent Reinforcement Learning with Action Parsing
Yaodong Yang · Guangyong Chen · Weixun Wang · Xiaotian Hao · Jianye Hao · Pheng-Ann Heng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalizing Consistent Multi-Class Classification with Rejection to be Compatible with Arbitrary Losses
Yuzhou Cao · Tianchi Cai · Lei Feng · Lihong Gu · Jinjie GU · Bo An · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Theoretically Better and Numerically Faster Distributed Optimization with Smoothness-Aware Quantization Techniques
Bokun Wang · Mher Safaryan · Peter Richtarik
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Measuring and Reducing Model Update Regression in Structured Prediction for NLP
Deng Cai · Elman Mansimov · Yi-An Lai · Yixuan Su · Lei Shu · Yi Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Concentration of Data Encoding in Parameterized Quantum Circuits
Guangxi Li · Ruilin Ye · Xuanqiang Zhao · Xin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Multi-agent Communication via Self-supervised Information Aggregation
Cong Guan · Feng Chen · Lei Yuan · Chenghe Wang · Hao Yin · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ OpenReview
Poster
None
A Policy-Guided Imitation Approach for Offline Reinforcement Learning
Haoran Xu · Li Jiang · Li Jianxiong · Xianyuan Zhan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Contact-aware Human Motion Forecasting
Wei Mao · miaomiao Liu · Richard I Hartley · Mathieu Salzmann
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pareto Set Learning for Expensive Multi-Objective Optimization
Xi Lin · Zhiyuan Yang · Xiaoyuan Zhang · Qingfu Zhang
[ OpenReview
Poster
None
A Closer Look at Offline RL Agents
Yuwei Fu · Di Wu · Benoit Boulet
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Efficient Vision Transformers via Fine-Grained Manifold Distillation
Zhiwei Hao · Jianyuan Guo · Ding Jia · Kai Han · Yehui Tang · Chao Zhang · Han Hu · Yunhe Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ViewFool: Evaluating the Robustness of Visual Recognition to Adversarial Viewpoints
Yinpeng Dong · Shouwei Ruan · Hang Su · Caixin Kang · Xingxing Wei · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training
Yulong Liu · Guibo Zhu · Bin Zhu · Qi Song · Guojing Ge · Haoran Chen · GuanHui Qiao · Ru Peng · Lingxiang Wu · Jinqiao Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-view Subspace Clustering on Topological Manifold
Shudong Huang · Hongjie Wu · Yazhou Ren · Ivor Tsang · Zenglin Xu · Wentao Feng · Jiancheng Lv
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Video Text Visual Question Answering: Benchmark and Baseline
Minyi Zhao · Bingjia Li · Jie Wang · Wanqing Li · Wenjing Zhou · Lan Zhang · Shijie Xuyang · Zhihang Yu · Xinkun Yu · Guangze Li · Aobotao Dai · Shuigeng Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Alleviating the Sample Selection Bias in Few-shot Learning by Removing Projection to the Centroid
Jing Xu · Xu Luo · Xinglin Pan · Yanan Li · Wenjie Pei · Zenglin Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Benefits of Additive Noise in Composing Classes with Bounded Capacity
Alireza Fathollah Pour · Hassan Ashtiani
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Peer Prediction for Learning Agents
Shi Feng · Fang-Yi Yu · Yiling Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On Translation and Reconstruction Guarantees of the Cycle-Consistent Generative Adversarial Networks
Anish Chakrabarty · Swagatam Das
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
RSA: Reducing Semantic Shift from Aggressive Augmentations for Self-supervised Learning
Yingbin Bai · Erkun Yang · Zhaoqing Wang · Yuxuan Du · Bo Han · Cheng Deng · Dadong Wang · Tongliang Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework
Tingting Liang · Hongwei Xie · Kaicheng Yu · Zhongyu Xia · Zhiwei Lin · Yongtao Wang · Tao Tang · Bing Wang · Zhi Tang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
METS-CoV: A Dataset of Medical Entity and Targeted Sentiment on COVID-19 Related Tweets
Peilin Zhou · Zeqiang Wang · Dading Chong · Zhijiang Guo · Yining Hua · Zichang Su · Zhiyang Teng · Jiageng Wu · Jie Yang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
HUMANISE: Language-conditioned Human Motion Generation in 3D Scenes
Zan Wang · Yixin Chen · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Siyuan Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Multi-resolution Functional Maps with Spectral Attention for Robust Shape Matching
Lei Li · Nicolas Donati · Maks Ovsjanikov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Disentangling Causal Effects from Sets of Interventions in the Presence of Unobserved Confounders
Olivier Jeunen · Ciarán Gilligan-Lee · Rishabh Mehrotra · Mounia Lalmas
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TTOpt: A Maximum Volume Quantized Tensor Train-based Optimization and its Application to Reinforcement Learning
Konstantin Sozykin · Andrei Chertkov · Roman Schutski · Anh-Huy Phan · Andrzej S CICHOCKI · Ivan Oseledets
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DARE: Disentanglement-Augmented Rationale Extraction
Linan Yue · Qi Liu · Yichao Du · Yanqing An · Li Wang · Enhong Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the Representation Collapse of Sparse Mixture of Experts
Zewen Chi · Li Dong · Shaohan Huang · Damai Dai · Shuming Ma · Barun Patra · Saksham Singhal · Payal Bajaj · XIA SONG · Xian-Ling Mao · Heyan Huang · Furu Wei
[ OpenReview
Poster
None
Plan To Predict: Learning an Uncertainty-Foreseeing Model For Model-Based Reinforcement Learning
Zifan Wu · Chao Yu · Chen Chen · Jianye Hao · Hankz Hankui Zhuo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Information bottleneck theory of high-dimensional regression: relevancy, efficiency and optimality
Vudtiwat Ngampruetikorn · David Schwab
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Rethinking Knowledge Graph Evaluation Under the Open-World Assumption
Haotong Yang · Zhouchen Lin · Muhan Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Functional Indirection Neural Estimator for Better Out-of-distribution Generalization
Kha Pham · Thai Hung Le · Man Ngo · Truyen Tran
[ OpenReview
Poster
None
An Adaptive Deep RL Method for Non-Stationary Environments with Piecewise Stable Context
Xiaoyu Chen · Xiangming Zhu · Yufeng Zheng · Pushi Zhang · Li Zhao · Wenxue Cheng · Peng CHENG · Yongqiang Xiong · Tao Qin · Jianyu Chen · Tie-Yan Liu
[ OpenReview
Poster
None
SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Xi Jiang · Jianlin Liu · Jinbao Wang · Qiang Nie · Kai WU · Yong Liu · Chengjie Wang · Feng Zheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalization Bounds for Estimating Causal Effects of Continuous Treatments
Xin Wang · Shengfei Lyu · Xingyu Wu · Tianhao Wu · Huanhuan Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Long-Form Video-Language Pre-Training with Multimodal Temporal Contrastive Learning
Yuchong Sun · Hongwei Xue · Ruihua Song · Bei Liu · Huan Yang · Jianlong Fu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Convergence Theorem for Stochastic Optimization Methods
Xiao Li · Andre Milzarek
[ OpenReview
Poster
None
Parameter-free Dynamic Graph Embedding for Link Prediction
Jiahao Liu · Dongsheng Li · Hansu Gu · Tun Lu · Peng Zhang · Ning Gu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Para-CFlows: $C^k$-universal diffeomorphism approximators as superior neural surrogates
Junlong Lyu · Zhitang Chen · Chang Feng · Wenjing Cun · Shengyu Zhu · Yanhui Geng · ZHIJIE XU · Chen Yongwei
[ OpenReview
Poster
None
Tiered Reinforcement Learning: Pessimism in the Face of Uncertainty and Constant Regret
Jiawei Huang · Li Zhao · Tao Qin · Wei Chen · Nan Jiang · Tie-Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TANKBind: Trigonometry-Aware Neural NetworKs for Drug-Protein Binding Structure Prediction
Wei Lu · Qifeng Wu · Jixian Zhang · Jiahua Rao · Chengtao Li · Shuangjia Zheng
[ OpenReview
Poster
None
TwiBot-22: Towards Graph-Based Twitter Bot Detection
Shangbin Feng · Zhaoxuan Tan · Herun Wan · Ningnan Wang · Zilong Chen · Binchi Zhang · Qinghua Zheng · Wenqian Zhang · Zhenyu Lei · Shujie Yang · Xinshun Feng · Qingyue Zhang · Hongrui Wang · Yuhan Liu · Yuyang Bai · Heng Wang · Zijian Cai · Yanbo Wang · Lijing Zheng · Zihan Ma · Jundong Li · Minnan Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Yaming Yang · Ziyu Guan · Zhe Wang · Wei Zhao · Cai Xu · Weigang Lu · Jianbin Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Posted Pricing and Dynamic Prior-independent Mechanisms with Value Maximizers
Yuan Deng · Vahab Mirrokni · Hanrui Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Empirical Phase Diagram for Three-layer Neural Networks with Infinite Width
Hanxu Zhou · Zhou Qixuan · Zhenyuan Jin · Tao Luo · Yaoyu Zhang · Zhi-Qin Xu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Temporal Effective Batch Normalization in Spiking Neural Networks
Chaoteng Duan · Jianhao Ding · Shiyan Chen · Zhaofei Yu · Tiejun Huang
[ OpenReview
Poster
None
Learning Optimal Flows for Non-Equilibrium Importance Sampling
Yu Cao · Eric Vanden-Eijnden
[ OpenReview
Poster
None
LBD: Decouple Relevance and Observation for Individual-Level Unbiased Learning to Rank
Mouxiang Chen · Chenghao Liu · Zemin Liu · Jianling Sun
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-Supervised Learning via Maximum Entropy Coding
Xin Liu · Zhongdao Wang · Ya-Li Li · Shengjin Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
WT-MVSNet: Window-based Transformers for Multi-view Stereo
Jinli Liao · Yikang Ding · Yoli Shavit · Dihe Huang · Shihao Ren · Jia Guo · Wensen Feng · Kai Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
IM-Loss: Information Maximization Loss for Spiking Neural Networks
Yufei Guo · Yuanpei Chen · Liwen Zhang · Xiaode Liu · Yinglei Wang · Xuhui Huang · Zhe Ma
[ OpenReview
Poster
None
Task-Free Continual Learning via Online Discrepancy Distance Learning
Fei Ye · Adrian G. Bors
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ComGAN: Unsupervised Disentanglement and Segmentation via Image Composition
Rui Ding · Kehua Guo · Xiangyuan Zhu · Zheng Wu · Liwei Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generative Time Series Forecasting with Diffusion, Denoise, and Disentanglement
Yan Li · Xinjiang Lu · Yaqing Wang · Dejing Dou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection
Yanwei Li · Yilun Chen · Xiaojuan Qi · Zeming Li · Jian Sun · Jiaya Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BackdoorBench: A Comprehensive Benchmark of Backdoor Learning
Baoyuan Wu · Hongrui Chen · Mingda Zhang · Zihao Zhu · Shaokui Wei · Danni Yuan · Chao Shen
[ OpenReview
Poster
None
Kantorovich Strikes Back! Wasserstein GANs are not Optimal Transport?
Alexander Korotin · Alexander Kolesov · Evgeny Burnaev
[ OpenReview
Poster
None
A Unified Diversity Measure for Multiagent Reinforcement Learning
Zongkai Liu · Chao Yu · Yaodong Yang · peng sun · Zifan Wu · Yuan Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
[ OpenReview
Poster
None
Fully Sparse 3D Object Detection
Lue Fan · Feng Wang · Naiyan Wang · ZHAO-XIANG ZHANG
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Heterogeneous Skill Learning for Multi-agent Tasks
Yuntao Liu · Yuan Li · Xinhai Xu · Yong Dou · Donghong Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MVP-N: A Dataset and Benchmark for Real-World Multi-View Object Classification
REN WANG · Jiayue Wang · Tae Sung Kim · JINSUNG KIM · Hyuk-Jae Lee
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Coded Residual Transform for Generalizable Deep Metric Learning
Shichao Kan · Yixiong Liang · Min Li · Yigang Cen · Jianxin Wang · Zhihai He
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pile of Law: Learning Responsible Data Filtering from the Law and a 256GB Open-Source Legal Dataset
Peter Henderson · Mark Krass · Lucia Zheng · Neel Guha · Christopher D Manning · Dan Jurafsky · Daniel Ho
[ OpenReview
Poster
None
A Lower Bound of Hash Codes' Performance
Xiaosu Zhu · Jingkuan Song · Yu Lei · Lianli Gao · Hengtao Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Human-Level Bimanual Dexterous Manipulation with Reinforcement Learning
Yuanpei Chen · Tianhao Wu · Shengjie Wang · Xidong Feng · Jiechuan Jiang · Zongqing Lu · Stephen McAleer · Hao Dong · Song-Chun Zhu · Yaodong Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TGEA 2.0: A Large-Scale Diagnostically Annotated Dataset with Benchmark Tasks for Text Generation of Pretrained Language Models
Huibin Ge · Xiaohu Zhao · Chuang Liu · Yulong Zeng · Qun Liu · Deyi Xiong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DGraph: A Large-Scale Financial Dataset for Graph Anomaly Detection
Xuanwen Huang · Yang Yang · Yang Wang · Chunping Wang · Zhisheng Zhang · Jiarong Xu · Lei Chen · Michalis Vazirgiannis
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Enhanced Representation for Tabular Data via Neighborhood Propagation
Kounianhua Du · Weinan Zhang · Ruiwen Zhou · Yangkun Wang · Xilong Zhao · Jiarui Jin · Quan Gan · Zheng Zhang · David P Wipf
[ OpenReview
Poster
None
Analyzing Sharpness along GD Trajectory: Progressive Sharpening and Edge of Stability
Zixuan Wang · Zhouzi Li · Jian Li
[ OpenReview
Poster
None
Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention
Jingyun Liang · Yuchen Fan · Xiaoyu Xiang · Rakesh Ranjan · Eddy Ilg · Simon Green · Jiezhang Cao · Kai Zhang · Radu Timofte · Luc V Gool
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TOIST: Task Oriented Instance Segmentation Transformer with Noun-Pronoun Distillation
Pengfei Li · Beiwen Tian · Yongliang Shi · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Guyue Zhou · Ya-Qin Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Trustworthy Monte Carlo
Juha Harviainen · Mikko Koivisto · Petteri Kaski
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Monte Carlo Tree Search based Variable Selection for High Dimensional Bayesian Optimization
Lei Song · Ke Xue · Xiaobin Huang · Chao Qian
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pre-trained Adversarial Perturbations
Yuanhao Ban · Yinpeng Dong
[ OpenReview
Poster
None
A Variant of Anderson Mixing with Minimal Memory Size
Fuchao Wei · Chenglong Bao · Yang Liu · Guangwen Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
BadPrompt: Backdoor Attacks on Continuous Prompts
Xiangrui Cai · Haidong Xu · Sihan Xu · Ying ZHANG · Yuan xiaojie
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
pyKT: A Python Library to Benchmark Deep Learning based Knowledge Tracing Models
Zitao Liu · Qiongqiong Liu · Jiahao Chen · Shuyan Huang · Jiliang Tang · Weiqi Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Non-Monotonic Latent Alignments for CTC-Based Non-Autoregressive Machine Translation
Chenze Shao · Yang Feng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SCINet: Time Series Modeling and Forecasting with Sample Convolution and Interaction
Minhao LIU · Ailing Zeng · Muxi Chen · Zhijian Xu · Qiuxia LAI · Lingna Ma · Qiang Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Point Cloud Completion and Segmentation by Generative Adversarial Autoencoding Network
Changfeng Ma · Yang Yang · Jie Guo · Fei Pan · Chongjun Wang · Yanwen Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On Leave-One-Out Conditional Mutual Information For Generalization
Mohamad Rida Rammal · Alessandro Achille · Aditya Golatkar · Suhas Diggavi · Stefano Soatto
[ OpenReview
Poster
None
Geodesic Self-Attention for 3D Point Clouds
Zhengyu Li · XUAN TANG · Zihao Xu · Xihao Wang · Hui Yu · Mingsong Chen · xian wei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Dual-Curriculum Contrastive Multi-Instance Learning for Cancer Prognosis Analysis with Whole Slide Images
CHAO TU · YU ZHANG · Zhenyuan Ning
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
RLIP: Relational Language-Image Pre-training for Human-Object Interaction Detection
Hangjie Yuan · Jianwen Jiang · Samuel Albanie · Tao Feng · Ziyuan Huang · Dong Ni · Mingqian Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mix and Reason: Reasoning over Semantic Topology with Data Mixing for Domain Generalization
Chaoqi Chen · Luyao Tang · Feng Liu · Gangming Zhao · Yue Huang · Yizhou Yu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
VF-PS: How to Select Important Participants in Vertical Federated Learning, Efficiently and Securely?
Jiawei Jiang · Lukas Burkhalter · Fangcheng Fu · Bolin Ding · Bo Du · Anwar Hithnawi · Bo Li · Ce Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Substructure Invariance for Out-of-Distribution Molecular Representations
Nianzu Yang · Kaipeng Zeng · Qitian Wu · Xiaosong Jia · Junchi Yan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymptotic Behaviors of Projected Stochastic Approximation: A Jump Diffusion Perspective
Jiadong Liang · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Label-invariant Augmentation for Semi-Supervised Graph Classification
Han Yue · Chunhui Zhang · Chuxu Zhang · Hongfu Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
OPEN: Orthogonal Propagation with Ego-Network Modeling
Liang Yang · Lina Kang · Qiuliang Zhang · Mengzhe Li · bingxin niu · Dongxiao He · Zhen Wang · Chuan Wang · Xiaochun Cao · Yuanfang Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Model-Based Opponent Modeling
XiaoPeng Yu · Jiechuan Jiang · Wanpeng Zhang · Haobin Jiang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Self-Supervised Image Restoration with Blurry and Noisy Pairs
Zhilu Zhang · RongJian Xu · Ming Liu · Zifei Yan · Wangmeng Zuo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Finite-Time Analysis of Adaptive Temporal Difference Learning with Deep Neural Networks
Tao Sun · Dongsheng Li · Bao Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Composition Theorems for Interactive Differential Privacy
Xin Lyu
[ OpenReview
Poster
None
BLOX: Macro Neural Architecture Search Benchmark and Algorithms
Thomas Chau · Łukasz Dudziak · Hongkai Wen · Nicholas Lane · Mohamed Abdelfattah
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Expressive Meta-Representations with Mixture of Expert Neural Processes
Qi Wang · Herke van Hoof
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Tenrec: A Large-scale Multipurpose Benchmark Dataset for Recommender Systems
Guanghu Yuan · Fajie Yuan · Yudong Li · Beibei Kong · Shujie Li · Lei Chen · Min Yang · Chenyun YU · Bo Hu · Zang Li · Yu Xu · Xiaohu Qie
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
CAGroup3D: Class-Aware Grouping for 3D Object Detection on Point Clouds
Haiyang Wang · lihe Ding · Shaocong Dong · Shaoshuai Shi · Aoxue Li · Jianan Li · Zhenguo Li · Liwei Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Benchmarking and Analyzing 3D Human Pose and Shape Estimation Beyond Algorithms
Hui En Pang · Zhongang Cai · Lei Yang · Tianwei Zhang · Ziwei Liu
[ OpenReview
Poster
None
Distributed Learning of Conditional Quantiles in the Reproducing Kernel Hilbert Space
Heng Lian
[ OpenReview
Poster
None
Wasserstein Iterative Networks for Barycenter Estimation
Alexander Korotin · Vage Egiazarian · Lingxiao Li · Evgeny Burnaev
[ OpenReview
Poster
None
MExMI: Pool-based Active Model Extraction Crossover Membership Inference
Yaxin Xiao · Qingqing Ye · Haibo Hu · Huadi Zheng · Chengfang Fang · Jie Shi
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SAViT: Structure-Aware Vision Transformer Pruning via Collaborative Optimization
Chuanyang Zheng · zheyang li · Kai Zhang · Zhi Yang · Wenming Tan · Jun Xiao · Ye Ren · Shiliang Pu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Semi-infinitely Constrained Markov Decision Processes
Liangyu Zhang · Yang Peng · Wenhao Yang · Zhihua Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Addressing Resource Scarcity across Sign Languages with Multilingual Pretraining and Unified-Vocabulary Datasets
Gokul NC · Manideep Ladi · Sumit Negi · Prem Selvaraj · Pratyush Kumar · Mitesh Khapra
[ OpenReview
Poster
None
Learning a Condensed Frame for Memory-Efficient Video Class-Incremental Learning
Yixuan Pei · Zhiwu Qing · Jun CEN · Xiang Wang · Shiwei Zhang · Yaxiong Wang · Mingqian Tang · Nong Sang · Xueming Qian
[ OpenReview
Poster
None
Leveraging Inter-Layer Dependency for Post -Training Quantization
changbao wang · DanDan Zheng · Yuanliu Liu · Liang Li
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
GAGA: Deciphering Age-path of Generalized Self-paced Regularizer
Xingyu Qu · Diyang Li · Xiaohan Zhao · Bin Gu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Accelerated Linearized Laplace Approximation for Bayesian Deep Learning
Zhijie Deng · Feng Zhou · Jun Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
When to Trust Your Simulator: Dynamics-Aware Hybrid Offline-and-Online Reinforcement Learning
Haoyi Niu · shubham sharma · Yiwen Qiu · Ming Li · Guyue Zhou · Jianming HU · Xianyuan Zhan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Moderate-fitting as a Natural Backdoor Defender for Pre-trained Language Models
Biru Zhu · Yujia Qin · Ganqu Cui · Yangyi Chen · Weilin Zhao · Chong Fu · Yangdong Deng · Zhiyuan Liu · Jingang Wang · Wei Wu · Maosong Sun · Ming Gu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
When Adversarial Training Meets Vision Transformers: Recipes from Training to Architecture
Yichuan Mo · Dongxian Wu · Yifei Wang · Yiwen Guo · Yisen Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Out-of-Distribution Detection via Conditional Kernel Independence Model
Yu Wang · Jingjing Zou · Jingyang Lin · Qing Ling · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Deep Combinatorial Aggregation
Yuesong Shen · Daniel Cremers
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Understanding the Failure of Batch Normalization for Transformers in NLP
Jiaxi Wang · Ji Wu · Lei Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
M4Singer: A Multi-Style, Multi-Singer and Musical Score Provided Mandarin Singing Corpus
Lichao Zhang · Ruiqi Li · Shoutong Wang · Liqun Deng · Jinglin Liu · Yi Ren · Jinzheng He · Rongjie Huang · Jieming Zhu · Xiao Chen · Zhou Zhao
[ OpenReview
Poster
None
Relation-Constrained Decoding for Text Generation
Xiang Chen · Zhixian Yang · Xiaojun Wan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Sustainable Online Reinforcement Learning for Auto-bidding
Zhiyu Mou · Yusen Huo · Rongquan Bai · Mingzhou Xie · Chuan Yu · Jian Xu · Bo Zheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multilingual Abusive Comment Detection at Scale for Indic Languages
Vikram Gupta · Sumegh Roychowdhury · Mithun Das · Somnath Banerjee · Punyajoy Saha · Binny Mathew · hastagiri prakash vanchinathan · Animesh Mukherjee
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Effectiveness of Vision Transformer for Fast and Accurate Single-Stage Pedestrian Detection
Jing Yuan · Panagiotis Barmpoutis · Tania Stathaki
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Margin-Based Few-Shot Class-Incremental Learning with Class-Level Overfitting Mitigation
Yixiong Zou · Shanghang Zhang · Yuhua Li · Ruixuan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Online Neural Sequence Detection with Hierarchical Dirichlet Point Process
Weihan Li · Yu Qi · Gang Pan
[ OpenReview
Poster
None
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
[ OpenReview
Poster
None
Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model
Zhen LI · Gilles Stoltz
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Exploring Figure-Ground Assignment Mechanism in Perceptual Organization
Wei Zhai · Yang Cao · Jing Zhang · Zheng-Jun Zha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Optimal Positive Generation via Latent Transformation for Contrastive Learning
Yinqi Li · Hong Chang · Bingpeng MA · Shiguang Shan · Xilin Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Language Conditioned Spatial Relation Reasoning for 3D Object Grounding
Shizhe Chen · Pierre-Louis Guhur · Makarand Tapaswi · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Chromatic Correlation Clustering, Revisited
Qing Xiu · Kai Han · Jing Tang · Shuang Cui · He Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
FOF: Learning Fourier Occupancy Field for Monocular Real-time Human Reconstruction
Qiao Feng · Yebin Liu · Yu-Kun Lai · Jingyu Yang · Kun Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Knowledge-Aware Bayesian Deep Topic Model
Dongsheng Wang · Yi.shi Xu · Miaoge Li · Zhibin Duan · Chaojie Wang · Bo Chen · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Geo-Neus: Geometry-Consistent Neural Implicit Surfaces Learning for Multi-view Reconstruction
Qiancheng Fu · Qingshan Xu · Yew Soon Ong · Wenbing Tao
[ OpenReview
Poster
None
A Deep Learning Dataloader with Shared Data Preparation
jian xie · Jingwei Xu · Guochang Wang · Yuan Yao · Zenan Li · Chun Cao · Hanghang Tong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Enhance the Visual Representation via Discrete Adversarial Training
Xiaofeng Mao · YueFeng Chen · Ranjie Duan · Yao Zhu · Gege Qi · shaokai ye · Xiaodan Li · Rong Zhang · Hui Xue'
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Evaluation of Textual Backdoor Learning: Frameworks and Benchmarks
Ganqu Cui · Lifan Yuan · Bingxiang He · Yangyi Chen · Zhiyuan Liu · Maosong Sun
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
DTG-SSOD: Dense Teacher Guidance for Semi-Supervised Object Detection
Gang Li · Xiang Li · Yujie Wang · Wu Yichao · Ding Liang · Shanshan Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
REVIVE: Regional Visual Representation Matters in Knowledge-Based Visual Question Answering
Yuanze Lin · Yujia Xie · Dongdong Chen · Yichong Xu · Chenguang Zhu · Lu Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalized One-shot Domain Adaptation of Generative Adversarial Networks
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Tiande Guo · Ting Yao · Tao Mei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PatchComplete: Learning Multi-Resolution Patch Priors for 3D Shape Completion on Unseen Categories
Yuchen Rao · Yinyu Nie · Angela Dai
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Mildly Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning
Jiafei Lyu · Xiaoteng Ma · Xiu Li · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning from Future: A Novel Self-Training Framework for Semantic Segmentation
Ye Du · Yujun Shen · Haochen Wang · Jingjing Fei · Wei Li · Liwei Wu · Rui Zhao · Zehua Fu · Qingjie LIU
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Provable General Function Class Representation Learning in Multitask Bandits and MDP
Rui Lu · Andrew Zhao · Simon Du · Gao Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Supported Policy Optimization for Offline Reinforcement Learning
Jialong Wu · Haixu Wu · Zihan Qiu · Jianmin Wang · Mingsheng Long
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Vision GNN: An Image is Worth Graph of Nodes
Kai Han · Yunhe Wang · Jianyuan Guo · Yehui Tang · Enhua Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fair Bayes-Optimal Classifiers Under Predictive Parity
Xianli Zeng · Edgar Dobriban · Guang Cheng
[ OpenReview
Poster
None
P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Ziyi Wang · Xumin Yu · Yongming Rao · Jie Zhou · Jiwen Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Scalable Infomin Learning
Yanzhi Chen · weihao sun · Yingzhen Li · Adrian Weller
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Antigen-Specific Antibody Design and Optimization with Diffusion-Based Generative Models for Protein Structures
Shitong Luo · Yufeng Su · Xingang Peng · Sheng Wang · Jian Peng · Jianzhu Ma
[ OpenReview
Poster
None
Stochastic Window Transformer for Image Restoration
Jie Xiao · Xueyang Fu · Feng Wu · Zheng-Jun Zha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Product Ranking for Revenue Maximization with Multiple Purchases
Renzhe Xu · Xingxuan Zhang · Bo Li · Yafeng Zhang · Xiaolong Chen · Peng Cui
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
HumanLiker: A Human-like Object Detector to Model the Manual Labeling Process
Haoran Wei · Ping Guo · Yangguang Zhu · Chenglong Liu · Peng Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Lightweight Black-Box Attack Against Deep Neural Networks
Chenghao Sun · Yonggang Zhang · Wan Chaoqun · Qizhou Wang · Ya Li · Tongliang Liu · Bo Han · Xinmei Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Efficient 3D Object Detection with Knowledge Distillation
Jihan Yang · Shaoshuai Shi · Runyu Ding · Zhe Wang · Xiaojuan Qi
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Distributional Reinforcement Learning for Risk-Sensitive Policies
Shiau Hong Lim · ILYAS MALIK
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation using Depth Distribution
Quanliang Wu · Huajun Liu
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Tensor Wheel Decomposition and Its Tensor Completion Application
Zhong-Cheng Wu · Ting-Zhu Huang · Liang-Jian Deng · Hong-Xia Dou · Deyu Meng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Invariant Graph Representations for Out-of-Distribution Generalization
Haoyang Li · Ziwei Zhang · Xin Wang · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generative Status Estimation and Information Decoupling for Image Rain Removal
Di Lin · Xin WANG · Jia Shen · Renjie Zhang · Ruonan Liu · Miaohui Wang · Wuyuan Xie · Qing Guo · Ping Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Iso-Dream: Isolating and Leveraging Noncontrollable Visual Dynamics in World Models
Minting Pan · Xiangming Zhu · Yunbo Wang · Xiaokang Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Improving Barely Supervised Learning by Discriminating Unlabeled Samples with Super-Class
Guan Gui · Zhen Zhao · Lei Qi · Luping Zhou · Lei Wang · Yinghuan Shi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
PALBERT: Teaching ALBERT to Ponder
Nikita Balagansky · Daniil Gavrilov
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang · Anwen Hu · Qin Jin
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Quantized Training of Gradient Boosting Decision Trees
Yu Shi · Guolin Ke · Zhuoming Chen · Shuxin Zheng · Tie-Yan Liu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Revisiting Graph Contrastive Learning from the Perspective of Graph Spectrum
Nian Liu · Xiao Wang · Deyu Bo · Chuan Shi · Jian Pei
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning to Share in Networked Multi-Agent Reinforcement Learning
Yuxuan Yi · Ge Li · Yaowei Wang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Weixia Zhang · Dingquan Li · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Guodong Guo · Xiaokang Yang · Kede Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Efficient Meta Reinforcement Learning for Preference-based Fast Adaptation
Zhizhou Ren · Anji Liu · Yitao Liang · Jian Peng · Jianzhu Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination
Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Grounded Reinforcement Learning: Learning to Win the Game under Human Commands
Shusheng Xu · Huaijie Wang · YI WU
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Segmenting Moving Objects via an Object-Centric Layered Representation
Junyu Xie · Weidi Xie · Andrew Zisserman
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
FreGAN: Exploiting Frequency Components for Training GANs under Limited Data
mengping yang · Zhe Wang · Ziqiu Chi · Yanbing Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Byzantine-tolerant federated Gaussian process regression for streaming data
Xu Zhang · Zhenyuan Yuan · Minghui Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Lipschitz Bandits with Batched Feedback
Yasong Feng · zengfeng Huang · Tianyu Wang
[ OpenReview
Poster
None
Quasi-Newton Methods for Saddle Point Problems
Chengchang Liu · Luo Luo
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Double Check Your State Before Trusting It: Confidence-Aware Bidirectional Offline Model-Based Imagination
Jiafei Lyu · Xiu Li · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Spectrum Random Masking for Generalization in Image-based Reinforcement Learning
Yangru Huang · Peixi Peng · Yifan Zhao · Guangyao Chen · Yonghong Tian
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Log-Polar Space Convolution Layers
Bing Su · Ji-Rong Wen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Counterfactual Temporal Point Processes
Kimia Noorbakhsh · Manuel Rodriguez
[ OpenReview
Poster
None
Conditional Meta-Learning of Linear Representations
Giulia Denevi · Massimiliano Pontil · Carlo Ciliberto
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning to Generate Inversion-Resistant Model Explanations
Hoyong Jeong · Suyoung Lee · Sung Ju Hwang · Sooel Son
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Federated Submodel Optimization for Hot and Cold Data Features
Yucheng Ding · Chaoyue Niu · Fan Wu · Shaojie Tang · Chengfei Lyu · yanghe feng · Guihai Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Near-Optimal Regret Bounds for Multi-batch Reinforcement Learning
Zihan Zhang · Yuhang Jiang · Yuan Zhou · Xiangyang Ji
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Surprise Minimizing Multi-Agent Learning with Energy-based Models
Karush Suri · Xiao Qi Shi · Konstantinos N Plataniotis · Yuri Lawryshyn
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Sparse Structure Search for Delta Tuning
Shengding Hu · Zhen Zhang · Ning Ding · Yadao Wang · Yasheng Wang · Zhiyuan Liu · Maosong Sun
[ OpenReview
Poster
None
Debiased, Longitudinal and Coordinated Drug Recommendation through Multi-Visit Clinic Records
Hongda Sun · Shufang Xie · Shuqi Li · Yuhan Chen · Ji-Rong Wen · Rui Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Provable Generalization of Overparameterized Meta-learning Trained with SGD
Yu Huang · Yingbin Liang · Longbo Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Zhecheng Yuan · Zhengrong Xue · Bo Yuan · Xueqian Wang · YI WU · Yang Gao · Huazhe Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Yunsong Zhou · Quan Liu · Hongzi Zhu · Yunzhe Li · Shan Chang · Minyi Guo
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Finding Second-Order Stationary Points in Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Optimization
Luo Luo · Yujun Li · Cheng Chen
[ OpenReview
Poster
None
Estimating graphical models for count data with applications to single-cell gene network
Feiyi Xiao · Junjie Tang · Huaying Fang · Ruibin Xi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Effective Multi-Modal Interchanges in Zero-Resource Sounding Object Localization
Yang Zhao · Chen Zhang · Haifeng Huang · Haoyuan Li · Zhou Zhao
[ OpenReview
Poster
None
EvenNet: Ignoring Odd-Hop Neighbors Improves Robustness of Graph Neural Networks
Runlin Lei · Zhen Wang · Yaliang Li · Bolin Ding · Zhewei Wei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymmetric Temperature Scaling Makes Larger Networks Teach Well Again
Xin-Chun Li · Wen-shu Fan · Shaoming Song · Yinchuan Li · bingshuai Li · Shao Yunfeng · De-Chuan Zhan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 Steps
Cheng Lu · Yuhao Zhou · Fan Bao · Jianfei Chen · Chongxuan LI · Jun Zhu
[ OpenReview
Poster
None
Equivariant Graph Hierarchy-Based Neural Networks
Jiaqi Han · Wenbing Huang · Tingyang Xu · Yu Rong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Debugging and Explaining Metric Learning Approaches: An Influence Function Based Perspective
Ruofan Liu · Yun Lin · XIANGLIN YANG · Jin Song Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Module-Aware Optimization for Auxiliary Learning
Hong Chen · Xin Wang · Yue Liu · Yuwei Zhou · Chaoyu Guan · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
High-dimensional limit theorems for SGD: Effective dynamics and critical scaling
Gerard Ben Arous · Reza Gheissari · Aukosh Jagannath
[ OpenReview
Poster
None
Parameter tuning and model selection in Optimal Transport with semi-dual Brenier formulation
Adrien Vacher · Francois-Xavier Vialard
[ OpenReview
Poster
None
FNeVR: Neural Volume Rendering for Face Animation
Bohan Zeng · Boyu Liu · Hong Li · Xuhui Liu · Jianzhuang Liu · Dapeng Chen · Wei Peng · Baochang Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Confidence-based Reliable Learning under Dual Noises
Peng Cui · Yang Yue · Zhijie Deng · Jun Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Less-forgetting Multi-lingual Fine-tuning
Yuren Mao · Yaobo Liang · Nan Duan · Haobo Wang · Kai Wang · Lu Chen · Yunjun Gao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fused Orthogonal Alternating Least Squares for Tensor Clustering
Jiacheng Wang · Dan Nicolae
[ OpenReview
Poster
None
Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models
Tero Karras · Miika Aittala · Timo Aila · Samuli Laine
[ OpenReview
Poster
None
Active Learning for Multiple Target Models
Ying-Peng Tang · Sheng-Jun Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
PointTAD: Multi-Label Temporal Action Detection with Learnable Query Points
Jing Tan · Xiaotong Zhao · Xintian Shi · Bin Kang · Limin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Instance Causal Representation Learning for Instance Label Prediction and Out-of-Distribution Generalization
Weijia Zhang · Xuanhui Zhang · hanwen deng · Min-Ling Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
ZARTS: On Zero-order Optimization for Neural Architecture Search
Xiaoxing Wang · Wenxuan Guo · Jianlin Su · Xiaokang Yang · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
QueryPose: Sparse Multi-Person Pose Regression via Spatial-Aware Part-Level Query
Yabo Xiao · Kai Su · Xiaojuan Wang · Dongdong Yu · Lei Jin · Mingshu He · Zehuan Yuan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Fixed-Distance Hamiltonian Monte Carlo
Hadi Mohasel Afshar · Sally Cripps
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Unsupervised Skill Discovery via Recurrent Skill Training
Zheyuan Jiang · Jingyue Gao · Jianyu Chen
[ OpenReview
Poster
None
Inception Transformer
Chenyang Si · Weihao Yu · Pan Zhou · Yichen Zhou · Xinchao Wang · Shuicheng Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Nonnegative Tensor Completion via Integer Optimization
Caleb Bugg · Chen Chen · Anil Aswani
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Can Adversarial Training Be Manipulated By Non-Robust Features?
Lue Tao · Lei Feng · Hongxin Wei · Jinfeng Yi · Sheng-Jun Huang · Songcan Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
SegNeXt: Rethinking Convolutional Attention Design for Semantic Segmentation
Meng-Hao Guo · Cheng-Ze Lu · Qibin Hou · Zhengning Liu · Ming-Ming Cheng · Shi-min Hu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Combining Explicit and Implicit Regularization for Efficient Learning in Deep Networks
Dan Zhao
[ Slides [ OpenReview
Poster
None
Text-Adaptive Multiple Visual Prototype Matching for Video-Text Retrieval
Chengzhi Lin · Ancong Wu · Junwei Liang · Jun Zhang · Wenhang Ge · Wei-Shi Zheng · Chunhua Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Decoupled Self-supervised Learning for Graphs
Teng Xiao · Zhengyu Chen · Zhimeng Guo · Zeyang Zhuang · Suhang Wang
[ OpenReview
Poster
None
Neural Stochastic Control
Jingdong Zhang · Qunxi Zhu · Wei LIN
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Exploring Example Influence in Continual Learning
Qing Sun · Fan Lyu · Fanhua Shang · Wei Feng · Liang Wan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-dataset Training of Transformers for Robust Action Recognition
Junwei Liang · Enwei Zhang · Jun Zhang · Chunhua Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Yulei Niu · Long Chen · Chang Zhou · Hanwang Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Defending Against Adversarial Attacks via Neural Dynamic System
Xiyuan Li · Zou Xin · Weiwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
GLIF: A Unified Gated Leaky Integrate-and-Fire Neuron for Spiking Neural Networks
Xingting Yao · Fanrong Li · Zitao Mo · Jian Cheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Constrained Update Projection Approach to Safe Policy Optimization
Long Yang · Jiaming Ji · Juntao Dai · Linrui Zhang · Binbin Zhou · Pengfei Li · Yaodong Yang · Gang Pan
[ OpenReview
Poster
None
Estimating Noise Transition Matrix with Label Correlations for Noisy Multi-Label Learning
Shikun Li · Xiaobo Xia · Hansong Zhang · Yibing Zhan · Shiming Ge · Tongliang Liu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Exploring the Algorithm-Dependent Generalization of AUPRC Optimization with List Stability
Peisong Wen · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Qingming Huang
[ OpenReview
Poster
None
Combinatorial Bandits with Linear Constraints: Beyond Knapsacks and Fairness
Qingsong Liu · Weihang Xu · Siwei Wang · Zhixuan Fang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Learning Unknown from Correlations: Graph Neural Network for Inter-novel-protein Interaction Prediction
Urša Zrimšek
Poster
None
On the Tradeoff Between Robustness and Fairness
Xinsong Ma · Zekai Wang · Weiwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TarGF: Learning Target Gradient Field to Rearrange Objects without Explicit Goal Specification
Mingdong Wu · Fangwei Zhong · Yulong Xia · Hao Dong
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Joey Tianyi Zhou · Xi Peng
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Predicting Label Distribution from Multi-label Ranking
Yunan Lu · Xiuyi Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Personalized Federated Learning towards Communication Efficiency, Robustness and Fairness
Shiyun Lin · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Semi-supervised Semantic Segmentation with Prototype-based Consistency Regularization
Haiming Xu · Lingqiao Liu · Qiuchen Bian · Zhen Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Reproducibility Study of “Counterfactual Generative Networks”
Piyush Bagad · Paul Hilders · Jesse Maas · Danilo de Goede
Poster
None
Falconn++: A Locality-sensitive Filtering Approach for Approximate Nearest Neighbor Search
Ninh Pham · Tao Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Robust Anytime Learning of Markov Decision Processes
Marnix Suilen · Thiago D. Simão · David Parker · Nils Jansen
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Understanding Self-Supervised Learning Dynamics without Contrastive Pairs
Tobias Höppe · Agnieszka Miszkurka · Dennis Bogatov Wilkman
Poster
None
I2Q: A Fully Decentralized Q-Learning Algorithm
Jiechuan Jiang · Zongqing Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
"Lossless" Compression of Deep Neural Networks: A High-dimensional Neural Tangent Kernel Approach
lingyu gu · Yongqi Du · yuan zhang · Di Xie · Shiliang Pu · Robert Qiu · Zhenyu Liao
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Differentiable Semantic Metric Approximation in Probabilistic Embedding for Cross-Modal Retrieval
Hao Li · Jingkuan Song · Lianli Gao · Pengpeng Zeng · Haonan Zhang · Gongfu Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Are You Stealing My Model? Sample Correlation for Fingerprinting Deep Neural Networks
Jiyang Guan · Jian Liang · Ran He
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
One-Inlier is First: Towards Efficient Position Encoding for Point Cloud Registration
Fan Yang · Lin Guo · Zhi Chen · Wenbing Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Keypoint-Guided Optimal Transport with Applications in Heterogeneous Domain Adaptation
Xiang Gu · Yucheng Yang · Wei Zeng · Jian Sun · Zongben Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Unified Model for Multi-class Anomaly Detection
Zhiyuan You · Lei Cui · Yujun Shen · Kai Yang · Xin Lu · Yu Zheng · Xinyi Le
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
tntorch: Tensor Network Learning with PyTorch
Mikhail Usvyatsov · Rafael Ballester-Ripoll · Konrad Schindler
Poster
None
SNN-RAT: Robustness-enhanced Spiking Neural Network through Regularized Adversarial Training
Jianhao Ding · Tong Bu · Zhaofei Yu · Tiejun Huang · Jian Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Joint Entropy Search for Multi-Objective Bayesian Optimization
Ben Tu · Axel Gandy · Nikolas Kantas · Behrang Shafei
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Background-Aware Pooling and Noise-Aware Loss for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Aryan Mehta · Karan Uppal · Kaushal Jadhav · Monish Natarajan · Mradul Agrawal · Debashish Chakravarty
Poster
None
Conformal Frequency Estimation with Sketched Data
Matteo Sesia · Stefano Favaro
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Projection-based Algorithm for Updating the TruncatedSVD of Evolving Matrices
Andy Chen · Shion Matsumoto · Rohan Sinha Varma
Poster
None
A Unified Hard-Constraint Framework for Solving Geometrically Complex PDEs
Songming Liu · Hao Zhongkai · Chengyang Ying · Hang Su · Jun Zhu · Ze Cheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components
Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
TA-MoE: Topology-Aware Large Scale Mixture-of-Expert Training
Chang Chen · Min Li · Zhihua Wu · Dianhai Yu · Chao Yang
[ OpenReview
Poster
None
TANGO: Text-driven Photorealistic and Robust 3D Stylization via Lighting Decomposition
yongwei chen · chen rui · Jiabao Lei · Yabin Zhang · Kui Jia
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the role of overparameterization in off-policy Temporal Difference learning with linear function approximation
Valentin Thomas
[ OpenReview
Poster
None
Deliberated Domain Bridging for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Lin Chen · Zhixiang Wei · Xin Jin · Huaian Chen · Miao Zheng · Kai Chen · Yi Jin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Embracing Consistency: A One-Stage Approach for Spatio-Temporal Video Grounding
Yang Jin · yongzhi li · Zehuan Yuan · Yadong Mu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
MetaTeacher: Coordinating Multi-Model Domain Adaptation for Medical Image Classification
Zhenbin Wang · Mao Ye · Xiatian Zhu · Liuhan Peng · Liang Tian · Yingying Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Causally Invariant Representations for Out-of-Distribution Generalization on Graphs
Yongqiang Chen · Yonggang Zhang · Yatao Bian · Han Yang · MA Kaili · Binghui Xie · Tongliang Liu · Bo Han · James Cheng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
LOG: Active Model Adaptation for Label-Efficient OOD Generalization
Jie-Jing Shao · Lan-Zhe Guo · Xiao-wen Yang · Yu-Feng Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Practical Control of Singular Values of Convolutional Layers
Alexandra Senderovich · Ekaterina Bulatova · Anton Obukhov · Maxim Rakhuba
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Robust Semi-Supervised Learning when Not All Classes have Labels
Lan-Zhe Guo · Yi-Ge Zhang · Zhi-Fan Wu · Jie-Jing Shao · Yu-Feng Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Debiasing Graph Neural Networks via Learning Disentangled Causal Substructure
Shaohua Fan · Xiao Wang · Yanhu Mo · Chuan Shi · Jian Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
CoNT: Contrastive Neural Text Generation
Chenxin An · Jiangtao Feng · Kai Lv · Lingpeng Kong · Xipeng Qiu · Xuanjing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Bridging the Gap Between Vision Transformers and Convolutional Neural Networks on Small Datasets
Zhiying Lu · Hongtao Xie · Chuanbin Liu · Yongdong Zhang
[ OpenReview
Poster
None
Approximate Secular Equations for the Cubic Regularization Subproblem
Yihang Gao · Man-Chung Yue · Michael Ng
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Asymptotically Unbiased Instance-wise Regularized Partial AUC Optimization: Theory and Algorithm
HuiYang Shao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Shilong Bao · Qingming Huang
[ OpenReview
Poster
None
[Re] Reproducibility Report: Contrastive Learning of Socially-aware Motion Representations
Roopsa Sen · Sidharth Sinha · Animesh Jha · Parv Maheshwari
Poster
None
[Re] AdaBelief Optimizer: Adapting Stepsizes by the Belief in Observed Gradients
Anirudh Buvanesh · Madhur Panwar
Poster
None
Dynamic Graph Neural Networks Under Spatio-Temporal Distribution Shift
Zeyang Zhang · Xin Wang · Ziwei Zhang · Haoyang Li · Zhou Qin · Wenwu Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
When to Update Your Model: Constrained Model-based Reinforcement Learning
Tianying Ji · Yu Luo · Fuchun Sun · Mingxuan Jing · Fengxiang He · Wenbing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Hierarchical Graph Transformer with Adaptive Node Sampling
ZAIXI ZHANG · Qi Liu · Qingyong Hu · Chee-Kong Lee
[ OpenReview
Poster
None
InterpretDL: Explaining Deep Models in PaddlePaddle
Xuhong Li · Haoyi Xiong · Xingjian Li · Xuanyu Wu · Zeyu Chen · Dejing Dou
Poster
None
SegViT: Semantic Segmentation with Plain Vision Transformers
Bowen Zhang · Zhi Tian · Quan Tang · Xiangxiang Chu · Xiaolin Wei · Chunhua Shen · Yifan liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
AnimeSR: Learning Real-World Super-Resolution Models for Animation Videos
Yanze Wu · Xintao Wang · GEN LI · Ying Shan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Non-asymptotic Analysis of Non-parametric Temporal-Difference Learning
Eloïse Berthier · Ziad Kobeissi · Francis Bach
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Mixture Of Surprises for Unsupervised Reinforcement Learning
Andrew Zhao · Matthieu Lin · Yangguang Li · Yong-jin Liu · Gao Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Learning Optical Flow from Continuous Spike Streams
Rui Zhao · Ruiqin Xiong · Jing Zhao · Zhaofei Yu · Xiaopeng Fan · Tiejun Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
You Never Stop Dancing: Non-freezing Dance Generation via Bank-constrained Manifold Projection
Jiangxin Sun · Chunyu Wang · Huang Hu · Hanjiang Lai · Zhi Jin · Jian-Fang Hu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Towards Diverse and Faithful One-shot Adaption of Generative Adversarial Networks
Yabo Zhang · mingshuai Yao · Yuxiang Wei · Zhilong Ji · Jinfeng Bai · Wangmeng Zuo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Differentiable hierarchical and surrogate gradient search for spiking neural networks
Kaiwei Che · Luziwei Leng · Kaixuan Zhang · Jianguo Zhang · Qinghu Meng · Jie Cheng · Qinghai Guo · Jianxing Liao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
S-Prompts Learning with Pre-trained Transformers: An Occam’s Razor for Domain Incremental Learning
Yabin Wang · Zhiwu Huang · Xiaopeng Hong
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Perturbation Learning Based Anomaly Detection
Jinyu Cai · Jicong Fan
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
RORL: Robust Offline Reinforcement Learning via Conservative Smoothing
Rui Yang · Chenjia Bai · Xiaoteng Ma · Zhaoran Wang · Chongjie Zhang · Lei Han
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Teach Less, Learn More: On the Undistillable Classes in Knowledge Distillation
Yichen Zhu · Ning Liu · Zhiyuan Xu · Xin Liu · Weibin Meng · Louis Wang · Zhicai Ou · Jian Tang
[ OpenReview
Poster
None
Discrete Compositional Representations as an Abstraction for Goal Conditioned Reinforcement Learning
Riashat Islam · Hongyu Zang · Anirudh Goyal · Alex Lamb · Kenji Kawaguchi · Xin Li · Romain Laroche · Yoshua Bengio · Remi Tachet des Combes
[ OpenReview
Poster
None
[Re] Differentiable Spatial Planning using Transformers
Rohit Ranjan · Himadri Bhakta · Animesh Jha · Parv Maheshwari
Poster
None
OOD Link Prediction Generalization Capabilities of Message-Passing GNNs in Larger Test Graphs
Yangze Zhou · Gitta Kutyniok · Bruno Ribeiro
[ OpenReview
Poster
None
Align then Fusion: Generalized Large-scale Multi-view Clustering with Anchor Matching Correspondences
Siwei Wang · Xinwang Liu · Suyuan Liu · Jiaqi Jin · Wenxuan Tu · Xinzhong Zhu · En Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Optimality and Stability in Non-Convex Smooth Games
Guojun Zhang · Pascal Poupart · Yaoliang Yu
Poster
None
Learning Generalizable Models for Vehicle Routing Problems via Knowledge Distillation
Jieyi Bi · Yining Ma · Jiahai Wang · Zhiguang Cao · Jinbiao Chen · Yuan Sun · Yeow Meng Chee
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
Isometric 3D Adversarial Examples in the Physical World
yibo miao · Yinpeng Dong · Jun Zhu · Xiao-Shan Gao
[ OpenReview
Poster
None
When Combinatorial Thompson Sampling meets Approximation Regret
Pierre Perrault
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Collaborative Learning by Detecting Collaboration Partners
Shu Ding · Wei Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
None
On the relationship between variational inference and auto-associative memory
Louis Annabi · Alexandre Pitti · Mathias Quoy
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Privacy-preserving collaborative learning with automatic transformation search
Alfonso Taboada Warmerdam · Lodewijk Loerakker · Lucas Meijer · Ole Nissen
Poster
None
Sparse Additive Gaussian Process Regression
Hengrui Luo · Giovanni Nattino · Matthew Pratola
Poster
None
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
4D Unsupervised Object Discovery
Yuqi Wang · Yuntao Chen · ZHAO-XIANG ZHANG
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Generalization Bounds for Gradient Methods via Discrete and Continuous Prior
Xuanyuan Luo · Bei Luo · Jian Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Yuanxin Liu · Fandong Meng · Zheng Lin · Jiangnan Li · Peng Fu · Yanan Cao · Weiping Wang · Jie Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Distributed Learning of Finite Gaussian Mixtures
Qiong Zhang · Jiahua Chen
Poster
None
SoLar: Sinkhorn Label Refinery for Imbalanced Partial-Label Learning
Haobo Wang · Mingxuan Xia · Yixuan Li · Yuren Mao · Lei Feng · Gang Chen · Junbo Zhao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
LAPO: Latent-Variable Advantage-Weighted Policy Optimization for Offline Reinforcement Learning
Xi Chen · Ali Ghadirzadeh · Tianhe Yu · Jianhao Wang · Alex Yuan Gao · Wenzhe Li · Liang Bin · Chelsea Finn · Chongjie Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] GANSpace: Discovering Interpretable GAN Controls
Vishnu Dasu · Midhush Manohar Thevendria Karthic
Poster
None
SCL-WC: Cross-Slide Contrastive Learning for Weakly-Supervised Whole-Slide Image Classification
Xiyue Wang · Jinxi Xiang · Jun Zhang · Sen Yang · Zhongyi Yang · Ming-Hui Wang · Jing Zhang · Wei Yang · Junzhou Huang · Xiao Han
[ OpenReview
Poster
None
Bayesian subset selection and variable importance for interpretable prediction and classification
Daniel R. Kowal
Poster
None
Improving Generative Adversarial Networks via Adversarial Learning in Latent Space
Yang Li · Yichuan Mo · Liangliang Shi · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Does Self-Supervision Always Improve Few-Shot Learning?
Arjun Ashok · Haswanth Aekula
Poster
None
SNAKE: Shape-aware Neural 3D Keypoint Field
Chengliang Zhong · Peixing You · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Online Frank-Wolfe with Arbitrary Delays
Yuanyu Wan · Wei-Wei Tu · Lijun Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Training Spiking Neural Networks with Event-driven Backpropagation
Yaoyu Zhu · Zhaofei Yu · Wei Fang · Xiaodong Xie · Tiejun Huang · Timothée Masquelier
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
Probing Classifiers are Unreliable for Concept Removal and Detection
Abhinav Kumar · Chenhao Tan · Amit Sharma
[ Poster [ OpenReview
Poster
None
[Re] Lifting 2D StyleGAN for 3D-Aware Face Generation
Doğa Yılmaz · Furkan Kınlı · Barış Özcan · Furkan Kıraç
Poster
None
Faster Stochastic Algorithms for Minimax Optimization under Polyak-{\L}ojasiewicz Condition
Lesi Chen · Boyuan Yao · Luo Luo
[ OpenReview
Poster
None
Adaptation Accelerating Sampling-based Bayesian Inference in Attractor Neural Networks
Xingsi Dong · Zilong Ji · Tianhao Chu · Tiejun Huang · Wenhao Zhang · Si Wu
[ OpenReview
Poster
None
Transfer Learning in Information Criteria-based Feature Selection
Shaohan Chen · Nikolaos V Sahinidis · Chuanhou Gao
Poster
None
A Greek Parliament Proceedings Dataset for Computational Linguistics and Political Analysis
Konstantina Dritsa · Aikaterini Thoma · Ioannis Pavlopoulos · Panos Louridas
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1010
A Comprehensive Study on Large-Scale Graph Training: Benchmarking and Rethinking
Keyu Duan · Zirui Liu · Peihao Wang · Wenqing Zheng · Kaixiong Zhou · Tianlong Chen · Xia Hu · Zhangyang Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #143
FedPop: A Bayesian Approach for Personalised Federated Learning
Nikita Kotelevskii · Maxime Vono · Alain Durmus · Eric Moulines
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1001
Efficient Change-Point Detection for Tackling Piecewise-Stationary Bandits
Lilian Besson · Emilie Kaufmann · Odalric-Ambrym Maillard · Julien Seznec
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #101
Adversarial Auto-Augment with Label Preservation: A Representation Learning Principle Guided Approach
Kaiwen Yang · Yanchao Sun · Jiahao Su · Fengxiang He · Xinmei Tian · Furong Huang · Tianyi Zhou · Dacheng Tao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #103
Functional Ensemble Distillation
Coby Penso · Idan Achituve · Ethan Fetaya
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #105
Improving Zero-Shot Generalization in Offline Reinforcement Learning using Generalized Similarity Functions
Bogdan Mazoure · Ilya Kostrikov · Ofir Nachum · Jonathan Tompson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #107
Differentially Private Model Compression
FatemehSadat Mireshghallah · Arturs Backurs · Huseyin A. Inan · Lukas Wutschitz · Janardhan Kulkarni
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #108
Self-explaining deep models with logic rule reasoning
Seungeon Lee · Xiting Wang · Sungwon Han · Xiaoyuan Yi · Xing Xie · Meeyoung Cha
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #109
AutoLink: Self-supervised Learning of Human Skeletons and Object Outlines by Linking Keypoints
Xingzhe He · Bastian Wandt · Helge Rhodin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #110
Behavior Transformers: Cloning $k$ modes with one stone
Nur Muhammad Shafiullah · Zichen Cui · Ariuntuya (Arty) Altanzaya · Lerrel Pinto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #111
Equivariant Networks for Zero-Shot Coordination
Darius Muglich · Christian Schroeder de Witt · Elise van der Pol · Shimon Whiteson · Jakob Foerster
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #112
Bandit Theory and Thompson Sampling-Guided Directed Evolution for Sequence Optimization
Hui Yuan · Chengzhuo Ni · Huazheng Wang · Xuezhou Zhang · Le Cong · Csaba Szepesvari · Mengdi Wang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #113
What You See is What You Classify: Black Box Attributions
Steven Stalder · Nathanael Perraudin · Radhakrishna Achanta · Fernando Perez-Cruz · Michele Volpi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #114
Active Surrogate Estimators: An Active Learning Approach to Label-Efficient Model Evaluation
Jannik Kossen · Sebastian Farquhar · Yarin Gal · Thomas Rainforth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #115
Tree ensemble kernels for Bayesian optimization with known constraints over mixed-feature spaces
Alexander Thebelt · Calvin Tsay · Robert Lee · Nathan Sudermann-Merx · David Walz · Behrang Shafei · Ruth Misener
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #116
Sparse Fourier Backpropagation in Cryo-EM Reconstruction
Dari Kimanius · Kiarash Jamali · Sjors Scheres
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #117
Predictive Querying for Autoregressive Neural Sequence Models
Alex Boyd · Samuel Showalter · Stephan Mandt · Padhraic Smyth
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #118
Extracting computational mechanisms from neural data using low-rank RNNs
Adrian Valente · Jonathan Pillow · Srdjan Ostojic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #119
Modeling the Machine Learning Multiverse
Samuel J. Bell · Onno Kampman · Jesse Dodge · Neil Lawrence
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #120
AUTOMATA: Gradient Based Data Subset Selection for Compute-Efficient Hyper-parameter Tuning
Krishnateja Killamsetty · Guttu Sai Abhishek · Aakriti Lnu · Ganesh Ramakrishnan · Alexandre Evfimievski · Lucian Popa · Rishabh Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #121
Retrospective Adversarial Replay for Continual Learning
Lilly Kumari · Shengjie Wang · Tianyi Zhou · Jeff A Bilmes
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #122
Learning Neural Set Functions Under the Optimal Subset Oracle
Zijing Ou · Tingyang Xu · Qinliang Su · Yingzhen Li · Peilin Zhao · Yatao Bian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #123
Efficient Architecture Search for Diverse Tasks
Junhong Shen · Misha Khodak · Ameet Talwalkar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #124
When Do Flat Minima Optimizers Work?
Jean Kaddour · Linqing Liu · Ricardo Silva · Matt Kusner
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #125
The Unreasonable Effectiveness of Fully-Connected Layers for Low-Data Regimes
Peter Kocsis · Peter Súkeník · Guillem Braso · Matthias Niessner · Laura Leal-Taixé · Ismail Elezi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #126
LTMD: Learning Improvement of Spiking Neural Networks with Learnable Thresholding Neurons and Moderate Dropout
SIQI WANG · Tee Hiang Cheng · Meng-Hiot Lim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #127
Attracting and Dispersing: A Simple Approach for Source-free Domain Adaptation
Shiqi Yang · yaxing wang · kai wang · Shangling Jui · Joost van de Weijer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #128
UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup
Zongbo Han · Zhipeng Liang · Fan Yang · Liu Liu · Lanqing Li · Yatao Bian · Peilin Zhao · Bingzhe Wu · Changqing Zhang · Jianhua Yao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #129
Scalable Multi-agent Covering Option Discovery based on Kronecker Graphs
Jiayu Chen · Jingdi Chen · Tian Lan · Vaneet Aggarwal
[ Poster [ OpenReview [ Topia
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #130
PaCo: Parameter-Compositional Multi-task Reinforcement Learning
Lingfeng Sun · Haichao Zhang · Wei Xu · Masayoshi TOMIZUKA
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #131
ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Qi Tian · Kun Kuang · Kelu Jiang · Furui Liu · Zhihua Wang · Fei Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #133
Mask-based Latent Reconstruction for Reinforcement Learning
Tao Yu · Zhizheng Zhang · Cuiling Lan · Yan Lu · Zhibo Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #134
Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data
Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #135
Redundancy-Free Message Passing for Graph Neural Networks
Rongqin Chen · Shenghui Zhang · Leong Hou U · Ye Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #136
Towards Improving Faithfulness in Abstractive Summarization
Xiuying Chen · Mingzhe Li · Xin Gao · Xiangliang Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #137
Delving into Out-of-Distribution Detection with Vision-Language Representations
Yifei Ming · Ziyang Cai · Jiuxiang Gu · Yiyou Sun · Wei Li · Yixuan Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #138
CodeRL: Mastering Code Generation through Pretrained Models and Deep Reinforcement Learning
Hung Le · Yue Wang · Akhilesh Deepak Gotmare · Silvio Savarese · Steven Chu Hong Hoi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #139
Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Geng Yuan · Yanyu Li · Sheng Li · Zhenglun Kong · Sergey Tulyakov · Xulong Tang · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #140
EfficientFormer: Vision Transformers at MobileNet Speed
Yanyu Li · Geng Yuan · Yang Wen · Ju Hu · Georgios Evangelidis · Sergey Tulyakov · Yanzhi Wang · Jian Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #141
VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training
Zhan Tong · Yibing Song · Jue Wang · Limin Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #142
Large-batch Optimization for Dense Visual Predictions: Training Faster R-CNN in 4.2 Minutes
Zeyue Xue · Jianming Liang · Guanglu Song · Zhuofan Zong · Liang Chen · Yu Liu · Ping Luo
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #242
Semi-Supervised Video Salient Object Detection Based on Uncertainty-Guided Pseudo Labels
Yongri Piao · Chenyang Lu · Miao Zhang · Huchuan Lu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #241
UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #240
Controllable 3D Face Synthesis with Conditional Generative Occupancy Fields
Keqiang Sun · Shangzhe Wu · Zhaoyang Huang · Ning Zhang · Quan Wang · Hongsheng Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #239
Learning Consistency-Aware Unsigned Distance Functions Progressively from Raw Point Clouds
Junsheng Zhou · Baorui Ma · Yu-Shen Liu · Yi Fang · Zhizhong Han
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #238
Understanding Cross-Domain Few-Shot Learning Based on Domain Similarity and Few-Shot Difficulty
Jaehoon Oh · Sungnyun Kim · Namgyu Ho · Jin-Hwa Kim · Hwanjun Song · Se-Young Yun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #237
Okapi: Generalising Better by Making Statistical Matches Match
Myles Bartlett · Sara Romiti · Viktoriia Sharmanska · Novi Quadrianto
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #236
Revisiting Sparse Convolutional Model for Visual Recognition
xili dai · Mingyang Li · Pengyuan Zhai · Shengbang Tong · Xingjian Gao · Shao-Lun Huang · Zhihui Zhu · Chong You · Yi Ma
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #235
Random Normalization Aggregation for Adversarial Defense
Minjing Dong · Xinghao Chen · Yunhe Wang · Chang Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #234
Batch Multi-Fidelity Active Learning with Budget Constraints
Shibo Li · Jeff M Phillips · Xin Yu · Robert Kirby · Shandian Zhe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #233
Scalable and Efficient Training of Large Convolutional Neural Networks with Differential Privacy
Zhiqi Bu · Jialin Mao · Shiyun Xu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #232
Factuality Enhanced Language Models for Open-Ended Text Generation
Nayeon Lee · Wei Ping · Peng Xu · Mostofa Patwary · Pascale N Fung · Mohammad Shoeybi · Bryan Catanzaro
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #231
Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Pan Lu · Swaroop Mishra · Tanglin Xia · Liang Qiu · Kai-Wei Chang · Song-Chun Zhu · Oyvind Tafjord · Peter Clark · Ashwin Kalyan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #230
A Closer Look at Weakly-Supervised Audio-Visual Source Localization
Shentong Mo · Pedro Morgado
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #229
GlanceNets: Interpretable, Leak-proof Concept-based Models
Emanuele Marconato · Andrea Passerini · Stefano Teso
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #228
AgraSSt: Approximate Graph Stein Statistics for Interpretable Assessment of Implicit Graph Generators
Wenkai Xu · Gesine D Reinert
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #227
No Free Lunch from Deep Learning in Neuroscience: A Case Study through Models of the Entorhinal-Hippocampal Circuit
Rylan Schaeffer · Mikail Khona · Ila Fiete
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #226
Inherently Explainable Reinforcement Learning in Natural Language
Xiangyu Peng · Mark Riedl · Prithviraj Ammanabrolu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #225
EZNAS: Evolving Zero-Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Yash Akhauri · Juan Munoz · Nilesh Jain · Ravishankar Iyer
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #224
Uncertainty Estimation Using Riemannian Model Dynamics for Offline Reinforcement Learning
Guy Tennenholtz · Shie Mannor
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #223
Structured Energy Network As a Loss
Jay Yoon Lee · Dhruvesh Patel · Purujit Goyal · Wenlong Zhao · Zhiyang Xu · Andrew McCallum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #222
The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm
Shilong Bao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #221
Sharpness-Aware Training for Free
JIAWEI DU · Daquan Zhou · Jiashi Feng · Vincent Tan · Joey Tianyi Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #220
Interpreting Operation Selection in Differentiable Architecture Search: A Perspective from Influence-Directed Explanations
Miao Zhang · Wei Huang · Bin Yang
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #219
Scalable design of Error-Correcting Output Codes using Discrete Optimization with Graph Coloring
Samarth Gupta · Saurabh Amin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #218
Amortized Mixing Coupling Processes for Clustering
Huafeng Liu · Liping Jing
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #217
GraphQNTK: Quantum Neural Tangent Kernel for Graph Data
Yehui Tang · Junchi Yan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #216
ShuffleMixer: An Efficient ConvNet for Image Super-Resolution
Long Sun · Jinshan Pan · Jinhui Tang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #215
Quo Vadis: Is Trajectory Forecasting the Key Towards Long-Term Multi-Object Tracking?
Patrick Dendorfer · Vladimir Yugay · Aljosa Osep · Laura Leal-Taixé
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #214
Adapting Self-Supervised Vision Transformers by Probing Attention-Conditioned Masking Consistency
Viraj Prabhu · Sriram Yenamandra · Aaditya Singh · Judy Hoffman
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #213
Learning Latent Seasonal-Trend Representations for Time Series Forecasting
Zhiyuan Wang · Xovee Xu · Weifeng Zhang · Goce Trajcevski · Ting Zhong · Fan Zhou
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #212
Pluralistic Image Completion with Gaussian Mixture Models
Xiaobo Xia · Wenhao Yang · Jie Ren · Yewen Li · Yibing Zhan · Bo Han · Tongliang Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #211
CoupAlign: Coupling Word-Pixel with Sentence-Mask Alignments for Referring Image Segmentation
Zicheng Zhang · Yi Zhu · Jianzhuang Liu · Xiaodan Liang · Wei Ke
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #210
Make an Omelette with Breaking Eggs: Zero-Shot Learning for Novel Attribute Synthesis
Yu-Hsuan Li · Tzu-Yin Chao · Ching-Chun Huang · Pin-Yu Chen · Wei-Chen Chiu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #209
Graph Few-shot Learning with Task-specific Structures
Song Wang · Chen Chen · Jundong Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #208
Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #207
Recommender Forest for Efficient Retrieval
Chao Feng · Wuchao Li · Defu Lian · Zheng Liu · Enhong Chen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #206
Label Noise in Adversarial Training: A Novel Perspective to Study Robust Overfitting
Chengyu Dong · Liyuan Liu · Jingbo Shang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #205
Randomized Message-Interception Smoothing: Gray-box Certificates for Graph Neural Networks
Yan Scholten · Jan Schuchardt · Simon Geisler · Aleksandar Bojchevski · Stephan Günnemann
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #204
SemiFL: Semi-Supervised Federated Learning for Unlabeled Clients with Alternate Training
Enmao Diao · Jie Ding · Vahid Tarokh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #203
Task-Agnostic Graph Explanations
Yaochen Xie · Sumeet Katariya · Xianfeng Tang · Edward Huang · Nikhil Rao · Karthik Subbian · Shuiwang Ji
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #202
CageNeRF: Cage-based Neural Radiance Field for Generalized 3D Deformation and Animation
Yicong Peng · Yichao Yan · Shengqi Liu · Yuhao Cheng · Shanyan Guan · Bowen Pan · Guangtao Zhai · Xiaokang Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #201
LECO: Learnable Episodic Count for Task-Specific Intrinsic Reward
Daejin Jo · Sungwoong Kim · Daniel Nam · Taehwan Kwon · Seungeun Rho · Jongmin Kim · Donghoon Lee
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #200
Resource-Adaptive Federated Learning with All-In-One Neural Composition
Yiqun Mei · Pengfei Guo · Mo Zhou · Vishal Patel
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #300
Block-Recurrent Transformers
DeLesley Hutchins · Imanol Schlag · Yuhuai Wu · Ethan Dyer · Behnam Neyshabur
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #302
Distinguishing Learning Rules with Brain Machine Interfaces
Jacob Portes · Christian Schmid · James M Murray
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #303
Imitating Past Successes can be Very Suboptimal
Benjamin Eysenbach · Soumith Udatha · Russ Salakhutdinov · Sergey Levine
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #304
Bounded-Regret MPC via Perturbation Analysis: Prediction Error, Constraints, and Nonlinearity
Yiheng Lin · Yang Hu · Guannan Qu · Tongxin Li · Adam Wierman
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #305
Neural Conservation Laws: A Divergence-Free Perspective
Jack Richter-Powell · Yaron Lipman · Ricky T. Q. Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #306
Relaxing Equivariance Constraints with Non-stationary Continuous Filters
Tycho van der Ouderaa · David W. Romero · Mark van der Wilk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #307
Continual Learning In Environments With Polynomial Mixing Times
Matthew Riemer · Sharath Chandra Raparthy · Ignacio Cases · Gopeshh Subbaraj · Maximilian Puelma Touzel · Irina Rish
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #308
Non-Linear Coordination Graphs
Yipeng Kang · Tonghan Wang · Qianlan Yang · Xiaoran Wu · Chongjie Zhang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #309
Rate-Distortion Theoretic Bounds on Generalization Error for Distributed Learning
Milad Sefidgaran · Romain Chor · Abdellatif Zaidi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #310
Mirror Descent Maximizes Generalized Margin and Can Be Implemented Efficiently
Haoyuan Sun · Kwangjun Ahn · Christos Thrampoulidis · Navid Azizan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #311
Instance-Dependent Near-Optimal Policy Identification in Linear MDPs via Online Experiment Design
Andrew Wagenmaker · Kevin Jamieson
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #312
On the Complexity of Adversarial Decision Making
Dylan J Foster · Alexander Rakhlin · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #313
Convergence beyond the over-parameterized regime using Rayleigh quotients
David A. R. Robin · Kevin Scaman · marc lelarge
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #314
An Algorithm for Learning Switched Linear Dynamics from Data
Guillaume Berger · Monal Narasimhamurthy · Kandai Watanabe · Morteza Lahijanian · Sriram Sankaranarayanan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #315
Differentially Private Learning Needs Hidden State (Or Much Faster Convergence)
Jiayuan Ye · Reza Shokri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #316
Cluster Randomized Designs for One-Sided Bipartite Experiments
Jennifer Brennan · Vahab Mirrokni · Jean Pouget-Abadie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #317
Near-Optimal Randomized Exploration for Tabular Markov Decision Processes
Zhihan Xiong · Ruoqi Shen · Qiwen Cui · Maryam Fazel · Simon Du
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #318
Order-Invariant Cardinality Estimators Are Differentially Private
Charlie Dickens · Justin Thaler · Daniel Ting
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #319
Mirror Descent with Relative Smoothness in Measure Spaces, with application to Sinkhorn and EM
Pierre-Cyril Aubin-Frankowski · Anna Korba · Flavien Léger
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #320
Generalization Error Bounds on Deep Learning with Markov Datasets
Lan V. Truong
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #321
Autoinverse: Uncertainty Aware Inversion of Neural Networks
Navid Ansari · Hans-peter Seidel · Nima Vahidi Ferdowsi · Vahid Babaei
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #322
Optimal Transport of Classifiers to Fairness
Maarten Buyl · Tijl De Bie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #323
Path Independent Equilibrium Models Can Better Exploit Test-Time Computation
Cem Anil · Ashwini Pokle · Kaiqu Liang · Johannes Treutlein · Yuhuai Wu · Shaojie Bai · J. Zico Kolter · Roger Grosse
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #324
Fair Infinitesimal Jackknife: Mitigating the Influence of Biased Training Data Points Without Refitting
Prasanna Sattigeri · Soumya Ghosh · Inkit Padhi · Pierre Dognin · Kush Varshney
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #325
On Sample Optimality in Personalized Collaborative and Federated Learning
Mathieu Even · Laurent Massoulié · Kevin Scaman
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #326
Active Ranking without Strong Stochastic Transitivity
Hao Lou · Tao Jin · Yue Wu · Pan Xu · Quanquan Gu · Farzad Farnoud
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #327
How Sampling Impacts the Robustness of Stochastic Neural Networks
Sina Däubener · Asja Fischer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #328
Convexity Certificates from Hessians
Julien Klaus · Niklas Merk · Konstantin Wiedom · Sören Laue · Joachim Giesen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #329
Optimal Binary Classification Beyond Accuracy
Shashank Singh · Justin Khim
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #330
Sample Constrained Treatment Effect Estimation
Raghavendra Addanki · David Arbour · Tung Mai · Cameron Musco · Anup Rao
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #331
Privacy of Noisy Stochastic Gradient Descent: More Iterations without More Privacy Loss
Jason Altschuler · Kunal Talwar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #332
SecureFedYJ: a safe feature Gaussianization protocol for Federated Learning
Tanguy Marchand · Boris Muzellec · Constance Béguier · Jean Ogier du Terrail · Mathieu Andreux
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #333
Continual learning: a feature extraction formalization, an efficient algorithm, and fundamental obstructions
Binghui Peng · Andrej Risteski
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #334
Evolution of Neural Tangent Kernels under Benign and Adversarial Training
Noel Loo · Ramin Hasani · Alexander Amini · Daniela Rus
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #335
Parameters or Privacy: A Provable Tradeoff Between Overparameterization and Membership Inference
Jasper Tan · Blake Mason · Hamid Javadi · Richard Baraniuk
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #336
Active Exploration for Inverse Reinforcement Learning
David Lindner · Andreas Krause · Giorgia Ramponi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #337
A Unified Framework for Deep Symbolic Regression
Mikel Landajuela · Chak Shing Lee · Jiachen Yang · Ruben Glatt · Claudio P Santiago · Ignacio Aravena · Terrell Mundhenk · Garrett Mulcahy · Brenden K Petersen
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #338
Learning Generalized Policy Automata for Relational Stochastic Shortest Path Problems
Rushang Karia · Rashmeet Kaur Nayyar · Siddharth Srivastava
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #339
CARD: Classification and Regression Diffusion Models
Xizewen Han · Huangjie Zheng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #340
GT-GAN: General Purpose Time Series Synthesis with Generative Adversarial Networks
Jinsung Jeon · JEONGHAK KIM · Haryong Song · Seunghyeon Cho · Noseong Park
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #341
So3krates: Equivariant attention for interactions on arbitrary length-scales in molecular systems
Thorben Frank · Oliver Unke · Klaus-Robert Müller
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #342
Micro and Macro Level Graph Modeling for Graph Variational Auto-Encoders
Kiarash Zahirnia · Oliver Schulte · Parmis Naddaf · Ke Li
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #442
Learning Representations via a Robust Behavioral Metric for Deep Reinforcement Learning
Jianda Chen · Sinno Pan
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #441
Transferring Fairness under Distribution Shifts via Fair Consistency Regularization
Bang An · Zora Che · Mucong Ding · Furong Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #440
Bridging the Gap from Asymmetry Tricks to Decorrelation Principles in Non-contrastive Self-supervised Learning
Kang-Jun Liu · Masanori Suganuma · Takayuki Okatani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #439
Template based Graph Neural Network with Optimal Transport Distances
Cédric Vincent-Cuaz · Rémi Flamary · Marco Corneli · Titouan Vayer · Nicolas Courty
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #438
A composable machine-learning approach for steady-state simulations on high-resolution grids
Rishikesh Ranade · Chris Hill · Lalit Ghule · Jay Pathak
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #437
SoteriaFL: A Unified Framework for Private Federated Learning with Communication Compression
Zhize Li · Haoyu Zhao · Boyue Li · Yuejie Chi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #436
A Unified Analysis of Mixed Sample Data Augmentation: A Loss Function Perspective
Chanwoo Park · Sangdoo Yun · Sanghyuk Chun
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #435
From Gradient Flow on Population Loss to Learning with Stochastic Gradient Descent
Christopher De Sa · Satyen Kale · Jason Lee · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #434
Stability and Generalization for Markov Chain Stochastic Gradient Methods
Puyu Wang · Yunwen Lei · Yiming Ying · Ding-Xuan Zhou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #433
Learning Energy Networks with Generalized Fenchel-Young Losses
Mathieu Blondel · Felipe Llinares-Lopez · Robert Dadashi · Leonard Hussenot · Matthieu Geist
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #432
AZ-whiteness test: a test for signal uncorrelation on spatio-temporal graphs
Daniele Zambon · Cesare Alippi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #431
Equivariant Networks for Crystal Structures
Oumar Kaba · Siamak Ravanbakhsh
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #430
Text Classification with Born's Rule
Emanuele Guidotti · Alfio Ferrara
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #429
A Probabilistic Graph Coupling View of Dimension Reduction
Hugues Van Assel · Thibault Espinasse · Julien Chiquet · Franck Picard
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #428
Laplacian Autoencoders for Learning Stochastic Representations
Marco Miani · Frederik Warburg · Pablo Moreno-Muñoz · Nicki Skafte · Søren Hauberg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #426
UQGAN: A Unified Model for Uncertainty Quantification of Deep Classifiers trained via Conditional GANs
Philipp Oberdiek · Gernot Fink · Matthias Rottmann
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #425
Variational Model Perturbation for Source-Free Domain Adaptation
Mengmeng Jing · Xiantong Zhen · Jingjing Li · Cees Snoek
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #424
On the Effect of Pre-training for Transformer in Different Modality on Offline Reinforcement Learning
Shiro Takagi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #423
Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
Yue Hu · Shaoheng Fang · Zixing Lei · Yiqi Zhong · Siheng Chen
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #422
EcoFormer: Energy-Saving Attention with Linear Complexity
Jing Liu · Zizheng Pan · Haoyu He · Jianfei Cai · Bohan Zhuang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #421
Dataset Distillation using Neural Feature Regression
Yongchao Zhou · Ehsan Nezhadarya · Jimmy Ba
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #420
Iterative Scene Graph Generation
Siddhesh Khandelwal · Leonid Sigal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #419
ALIFE: Adaptive Logit Regularizer and Feature Replay for Incremental Semantic Segmentation
Youngmin Oh · Donghyeon Baek · Bumsub Ham
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #418
Hyperbolic Feature Augmentation via Distribution Estimation and Infinite Sampling on Manifolds
Zhi Gao · Yuwei Wu · Yunde Jia · Mehrtash Harandi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #417
Provably Adversarially Robust Detection of Out-of-Distribution Data (Almost) for Free
Alexander Meinke · Julian Bitterwolf · Matthias Hein
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #416
Distributed Methods with Compressed Communication for Solving Variational Inequalities, with Theoretical Guarantees
Aleksandr Beznosikov · Peter Richtarik · Michael Diskin · Max Ryabinin · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #415
Global Convergence and Stability of Stochastic Gradient Descent
Vivak Patel · Shushu Zhang · Bowen Tian
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #414
Regret Bounds for Information-Directed Reinforcement Learning
Botao Hao · Tor Lattimore
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #413
Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Zhen Zhang · Ignavier Ng · Dong Gong · Yuhang Liu · Ehsan Abbasnejad · Mingming Gong · Kun Zhang · Javen Qinfeng Shi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #412
Error Analysis of Tensor-Train Cross Approximation
Zhen Qin · Alexander Lidiak · Zhexuan Gong · Gongguo Tang · Michael B Wakin · Zhihui Zhu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #411
Efficient Risk-Averse Reinforcement Learning
Ido Greenberg · Yinlam Chow · Mohammad Ghavamzadeh · Shie Mannor
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #409
Learning Robust Dynamics through Variational Sparse Gating
Arnav Kumar Jain · Shivakanth Sujit · Shruti Joshi · Vincent Michalski · Danijar Hafner · Samira Ebrahimi Kahou
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #408
DiSC: Differential Spectral Clustering of Features
Ram Dyuthi Sristi · Gal Mishne · Ariel Jaffe
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #407
WeightedSHAP: analyzing and improving Shapley based feature attributions
Yongchan Kwon · James Zou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #406
Learning to Reason with Neural Networks: Generalization, Unseen Data and Boolean Measures
Emmanuel Abbe · Samy Bengio · Elisabetta Cornacchia · Jon Kleinberg · Aryo Lotfi · Maithra Raghu · Chiyuan Zhang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #404
On the Global Convergence Rates of Decentralized Softmax Gradient Play in Markov Potential Games
Runyu Zhang · Jincheng Mei · Bo Dai · Dale Schuurmans · Na Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #403
Safety Guarantees for Neural Network Dynamic Systems via Stochastic Barrier Functions
Rayan Mazouz · Karan Muvvala · Akash Ratheesh Babu · Luca Laurenti · Morteza Lahijanian
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #402
A Unified Framework for Alternating Offline Model Training and Policy Learning
Shentao Yang · Shujian Zhang · Yihao Feng · Mingyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #502
Decentralized Local Stochastic Extra-Gradient for Variational Inequalities
Aleksandr Beznosikov · Pavel Dvurechenskii · Anastasiia Koloskova · Valentin Samokhin · Sebastian Stich · Alexander Gasnikov
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #503
Gradient Estimation with Discrete Stein Operators
Jiaxin Shi · Yuhao Zhou · Jessica Hwang · Michalis Titsias · Lester Mackey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #504
On the SDEs and Scaling Rules for Adaptive Gradient Algorithms
Sadhika Malladi · Kaifeng Lyu · Abhishek Panigrahi · Sanjeev Arora
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #506
Root Cause Analysis of Failures in Microservices through Causal Discovery
Azam Ikram · Sarthak Chakraborty · Subrata Mitra · Shiv Saini · Saurabh Bagchi · Murat Kocaoglu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #507
Low-rank Optimal Transport: Approximation, Statistics and Debiasing
Meyer Scetbon · Marco Cuturi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #508
Learning single-index models with shallow neural networks
Alberto Bietti · Joan Bruna · Clayton Sanford · Min Jae Song
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #509
Generalized Variational Inference in Function Spaces: Gaussian Measures meet Bayesian Deep Learning
Veit David Wild · Robert Hu · Dino Sejdinovic
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #510
Efficient identification of informative features in simulation-based inference
Jonas Beck · Michael Deistler · Yves Bernaerts · Jakob H Macke · Philipp Berens
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #511
Exact learning dynamics of deep linear networks with prior knowledge
Lukas Braun · Clémentine Dominé · James Fitzgerald · Andrew Saxe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #512
Adversarial training for high-stakes reliability
Daniel Ziegler · Seraphina Nix · Lawrence Chan · Tim Bauman · Peter Schmidt-Nielsen · Tao Lin · Adam Scherlis · Noa Nabeshima · Benjamin Weinstein-Raun · Daniel de Haas · Buck Shlegeris · Nate Thomas
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #513
NaturalProver: Grounded Mathematical Proof Generation with Language Models
Sean Welleck · Jiacheng Liu · Ximing Lu · Hannaneh Hajishirzi · Yejin Choi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #514
Open-Ended Reinforcement Learning with Neural Reward Functions
Robert Meier · Asier Mujika
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #515
Gradient flow dynamics of shallow ReLU networks for square loss and orthogonal inputs
Etienne Boursier · Loucas PILLAUD-VIVIEN · Nicolas Flammarion
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #516
Memory safe computations with XLA compiler
Artem Artemev · Yuze An · Tilman Roeder · Mark van der Wilk
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #517
C2FAR: Coarse-to-Fine Autoregressive Networks for Precise Probabilistic Forecasting
Shane Bergsma · Tim Zeyl · Javad Rahimipour Anaraki · Lei Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #518
Continuous MDP Homomorphisms and Homomorphic Policy Gradient
Sahand Rezaei-Shoshtari · Rosie Zhao · Prakash Panangaden · David Meger · Doina Precup
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #519
Data augmentation for efficient learning from parametric experts
Alexandre Galashov · Josh Merel · Nicolas Heess
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #520
Generating Training Data with Language Models: Towards Zero-Shot Language Understanding
Yu Meng · Jiaxin Huang · Yu Zhang · Jiawei Han
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #521
Deep Surrogate Assisted Generation of Environments
Varun Bhatt · Bryon Tjanaka · Matthew Fontaine · Stefanos Nikolaidis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #522
SGAM: Building a Virtual 3D World through Simultaneous Generation and Mapping
Yuan Shen · Wei-Chiu Ma · Shenlong Wang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #523
Evaluating Latent Space Robustness and Uncertainty of EEG-ML Models under Realistic Distribution Shifts
Neeraj Wagh · Jionghao Wei · Samarth Rawal · Brent M Berry · Yogatheesan Varatharajah
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #524
Predicting Cellular Responses to Novel Drug Perturbations at a Single-Cell Resolution
Leon Hetzel · Simon Boehm · Niki Kilbertus · Stephan Günnemann · mohammad lotfollahi · Fabian Theis
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #525
Fine-tuning language models to find agreement among humans with diverse preferences
Michiel Bakker · Martin Chadwick · Hannah Sheahan · Michael Tessler · Lucy Campbell-Gillingham · Jan Balaguer · Nat McAleese · Amelia Glaese · John Aslanides · Matt Botvinick · Christopher Summerfield
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #526
A Unified Sequence Interface for Vision Tasks
Ting Chen · Saurabh Saxena · Lala Li · Tsung-Yi Lin · David Fleet · Geoffrey Hinton
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #527
Learning Probabilistic Models from Generator Latent Spaces with Hat EBM
Mitch Hill · Erik Nijkamp · Jonathan Mitchell · Bo Pang · Song-Chun Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #528
Deep Generalized Schrödinger Bridge
Guan-Horng Liu · Tianrong Chen · Oswin So · Evangelos Theodorou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #529
NSNet: A General Neural Probabilistic Framework for Satisfiability Problems
Zhaoyu Li · Xujie Si
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #530
Distributionally Robust Optimization with Data Geometry
Jiashuo Liu · Jiayun Wu · Bo Li · Peng Cui
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #531
Quantifying Statistical Significance of Neural Network-based Image Segmentation by Selective Inference
Vo Nguyen Le Duy · Shogo Iwazaki · Ichiro Takeuchi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #532
On Efficient Online Imitation Learning via Classification
Yichen Li · Chicheng Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #533
Group Meritocratic Fairness in Linear Contextual Bandits
Riccardo Grazzi · Arya Akhavan · John IF Falk · Leonardo Cella · Massimiliano Pontil
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #534
Subspace Recovery from Heterogeneous Data with Non-isotropic Noise
John Duchi · Vitaly Feldman · Lunjia Hu · Kunal Talwar
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #535
Knowledge Distillation: Bad Models Can Be Good Role Models
Gal Kaplun · Eran Malach · Preetum Nakkiran · Shai Shalev-Shwartz
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #536
Active Labeling: Streaming Stochastic Gradients
Vivien Cabannes · Francis Bach · Vianney Perchet · Alessandro Rudi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #537
Renyi Differential Privacy of Propose-Test-Release and Applications to Private and Robust Machine Learning
Jiachen T. Wang · Saeed Mahloujifar · Shouda Wang · Ruoxi Jia · Prateek Mittal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #538
Stability and Generalization of Kernel Clustering: from Single Kernel to Multiple Kernel
Weixuan Liang · Xinwang Liu · Yong Liu · sihang zhou · Jun-Jie Huang · Siwei Wang · Jiyuan Liu · Yi Zhang · En Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #539
Near-Optimal No-Regret Learning Dynamics for General Convex Games
Gabriele Farina · Ioannis Anagnostides · Haipeng Luo · Chung-Wei Lee · Christian Kroer · Tuomas Sandholm
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #540
Constrained Stochastic Nonconvex Optimization with State-dependent Markov Data
Abhishek Roy · Krishnakumar Balasubramanian · Saeed Ghadimi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #541
A Robust Phased Elimination Algorithm for Corruption-Tolerant Gaussian Process Bandits
Ilija Bogunovic · Zihan Li · Andreas Krause · Jonathan Scarlett
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #542
Global Convergence of Federated Learning for Mixed Regression
Lili Su · Jiaming Xu · Pengkun Yang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #642
Kernel similarity matching with Hebbian networks
Kyle Luther · Sebastian Seung
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #641
Improved techniques for deterministic l2 robustness
Sahil Singla · Soheil Feizi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #640
Matryoshka Representation Learning
Aditya Kusupati · Gantavya Bhatt · Aniket Rege · Matthew Wallingford · Aditya Sinha · Vivek Ramanujan · William Howard-Snyder · Kaifeng Chen · Sham Kakade · Prateek Jain · Ali Farhadi
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #639
Ask4Help: Learning to Leverage an Expert for Embodied Tasks
Kunal Pratap Singh · Luca Weihs · Alvaro Herrasti · Jonghyun Choi · Aniruddha Kembhavi · Roozbeh Mottaghi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #638
Wavelet Feature Maps Compression for Image-to-Image CNNs
Shahaf E. Finder · Yair Zohav · Maor Ashkenazi · Eran Treister
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #637
Listen to Interpret: Post-hoc Interpretability for Audio Networks with NMF
Jayneel Parekh · Sanjeel Parekh · Pavlo Mozharovskyi · Florence d'Alché-Buc · Gaël Richard
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #636
Learning Dense Object Descriptors from Multiple Views for Low-shot Category Generalization
Stefan Stojanov · Anh Thai · Zixuan Huang · James Rehg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #635
Semantic Diffusion Network for Semantic Segmentation
Haoru Tan · Sitong Wu · Jimin Pi
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #634
Non-Linguistic Supervision for Contrastive Learning of Sentence Embeddings
Yiren Jian · Chongyang Gao · Soroush Vosoughi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #633
CUP: Critic-Guided Policy Reuse
Jin Zhang · Siyuan Li · Chongjie Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #632
XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #631
ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Junting Pan · Ziyi Lin · Xiatian Zhu · Jing Shao · Hongsheng Li
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #630
Distilling Representations from GAN Generator via Squeeze and Span
Yu Yang · Xiaotian Cheng · Chang Liu · Hakan Bilen · Xiangyang Ji
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #629
SHINE: SubHypergraph Inductive Neural nEtwork
Yuan Luo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #628
Q-ViT: Accurate and Fully Quantized Low-bit Vision Transformer
Yanjing Li · Sheng Xu · Baochang Zhang · Xianbin Cao · Peng Gao · Guodong Guo
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #627
Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation
Botao Yu · Peiling Lu · Rui Wang · Wei Hu · Xu Tan · Wei Ye · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #626
LasUIE: Unifying Information Extraction with Latent Adaptive Structure-aware Generative Language Model
Hao Fei · Shengqiong Wu · Jingye Li · Bobo Li · Fei Li · Libo Qin · Meishan Zhang · Min Zhang · Tat-Seng Chua
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #625
LION: Latent Point Diffusion Models for 3D Shape Generation
xiaohui zeng · Arash Vahdat · Francis Williams · Zan Gojcic · Or Litany · Sanja Fidler · Karsten Kreis
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #624
Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Thierry Mora · Michael Berry · Stephanie Palmer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #623
Indicators of Attack Failure: Debugging and Improving Optimization of Adversarial Examples
Maura Pintor · Luca Demetrio · Angelo Sotgiu · Ambra Demontis · Nicholas Carlini · Battista Biggio · Fabio Roli
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #622
The Pitfalls of Regularization in Off-Policy TD Learning
Gaurav Manek · J. Zico Kolter
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #621
Fine-tuning Language Models over Slow Networks using Activation Quantization with Guarantees
Jue WANG · Binhang Yuan · Luka Rimanic · Yongjun He · Tri Dao · Beidi Chen · Christopher Ré · Ce Zhang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #620
Online Training Through Time for Spiking Neural Networks
Mingqing Xiao · Qingyan Meng · Zongpeng Zhang · Di He · Zhouchen Lin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #619
General Cutting Planes for Bound-Propagation-Based Neural Network Verification
Huan Zhang · Shiqi Wang · Kaidi Xu · Linyi Li · Bo Li · Suman Jana · Cho-Jui Hsieh · J. Zico Kolter
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #618
Universality of Group Convolutional Neural Networks Based on Ridgelet Analysis on Groups
Sho Sonoda · Isao Ishikawa · Masahiro Ikeda
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #617
Single Loop Gaussian Homotopy Method for Non-convex Optimization
Hidenori Iwakiri · Yuhang Wang · Shinji Ito · Akiko Takeda
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #616
Bring Your Own Algorithm for Optimal Differentially Private Stochastic Minimax Optimization
Liang Zhang · Kiran Thekumparampil · Sewoong Oh · Niao He
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #615
Multi-agent Performative Prediction with Greedy Deployment and Consensus Seeking Agents
Qiang LI · Chung-Yiu Yau · Hoi-To Wai
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #614
A Multilabel Classification Framework for Approximate Nearest Neighbor Search
Ville Hyvönen · Elias Jääsaari · Teemu Roos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #613
Spectral Bias in Practice: The Role of Function Frequency in Generalization
Sara Fridovich-Keil · Raphael Gontijo Lopes · Rebecca Roelofs
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #612
Influencing Long-Term Behavior in Multiagent Reinforcement Learning
Dong-Ki Kim · Matthew Riemer · Miao Liu · Jakob Foerster · Michael Everett · Chuangchuang Sun · Gerald Tesauro · Jonathan How
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #611
Quality Not Quantity: On the Interaction between Dataset Design and Robustness of CLIP
Thao Nguyen · Gabriel Ilharco · Mitchell Wortsman · Sewoong Oh · Ludwig Schmidt
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #610
Giving Feedback on Interactive Student Programs with Meta-Exploration
Evan Liu · Moritz Stephan · Allen Nie · Chris Piech · Emma Brunskill · Chelsea Finn
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #609
Unsupervised Object Representation Learning using Translation and Rotation Group Equivariant VAE
Alireza Nasiri · Tristan Bepler
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #608
Few-Shot Continual Active Learning by a Robot
Ali Ayub · Carter Fendley
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #607
Data-Efficient Pipeline for Offline Reinforcement Learning with Limited Data
Allen Nie · Yannis Flet-Berliac · Deon Jordan · William Steenbergen · Emma Brunskill
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #606
VoiceBlock: Privacy through Real-Time Adversarial Attacks with Audio-to-Audio Models
Patrick O'Reilly · Andreas Bugler · Keshav Bhandari · Max Morrison · Bryan Pardo
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #605
Retrieval-Augmented Diffusion Models
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Kaan Oktay · Jonas Müller · Björn Ommer
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #604
On Analyzing Generative and Denoising Capabilities of Diffusion-based Deep Generative Models
Kamil Deja · Anna Kuzina · Tomasz Trzcinski · Jakub Tomczak
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #603
Toward Robust Spiking Neural Network Against Adversarial Perturbation
LING LIANG · Kaidi Xu · Xing Hu · Lei Deng · Yuan Xie
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #602
Debiased Causal Tree: Heterogeneous Treatment Effects Estimation with Unmeasured Confounding
Caizhi Tang · Huiyuan Wang · Xinyu Li · Qing Cui · Ya-Lin Zhang · Feng Zhu · Longfei Li · Jun Zhou · Linbo Jiang
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #701
On the Convergence of Stochastic Multi-Objective Gradient Manipulation and Beyond
Shiji Zhou · Wenpeng Zhang · Jiyan Jiang · Wenliang Zhong · Jinjie GU · Wenwu Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #702
Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #703
OTKGE: Multi-modal Knowledge Graph Embeddings via Optimal Transport
Zongsheng Cao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #704
Hierarchical Lattice Layer for Partially Monotone Neural Networks
Hiroki Yanagisawa · Kohei Miyaguchi · Takayuki Katsuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #705
On the symmetries of the synchronization problem in Cryo-EM: Multi-Frequency Vector Diffusion Maps on the Projective Plane
Gabriele Cesa · Arash Behboodi · Taco Cohen · Max Welling
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #706
What Makes a "Good" Data Augmentation in Knowledge Distillation - A Statistical Perspective
Huan Wang · Suhas Lohit · Michael Jones · Yun Fu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #707
HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions
Yongming Rao · Wenliang Zhao · Yansong Tang · Jie Zhou · Ser Nam Lim · Jiwen Lu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #708
Adversarial Attack on Attackers: Post-Process to Mitigate Black-Box Score-Based Query Attacks
Sizhe Chen · Zhehao Huang · Qinghua Tao · Yingwen Wu · Cihang Xie · Xiaolin Huang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #709
Revisiting Non-Parametric Matching Cost Volumes for Robust and Generalizable Stereo Matching
Kelvin Cheng · Tianfu Wu · Christopher Healey
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #710
Learning Contrastive Embedding in Low-Dimensional Space
Shuo Chen · Chen Gong · Jun Li · Jian Yang · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #711
Few-Shot Fast-Adaptive Anomaly Detection
Ze Wang · Yipin Zhou · Rui Wang · Tsung-Yu Lin · Ashish Shah · Ser Nam Lim
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #712
Scalable Representation Learning in Linear Contextual Bandits with Constant Regret Guarantees
Andrea Tirinzoni · Matteo Papini · Ahmed Touati · Alessandro Lazaric · Matteo Pirotta
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #713
Exploration via Planning for Information about the Optimal Trajectory
Viraj Mehta · Ian Char · Joseph Abbate · Rory Conlin · Mark Boyer · Stefano Ermon · Jeff Schneider · Willie Neiswanger
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #714
Theoretical analysis of deep neural networks for temporally dependent observations
Mingliang Ma · Abolfazl Safikhani
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #715
Provably sample-efficient RL with side information about latent dynamics
Yao Liu · Dipendra Misra · Miro Dudik · Robert Schapire
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #716
In What Ways Are Deep Neural Networks Invariant and How Should We Measure This?
Henry Kvinge · Tegan Emerson · Grayson Jorgenson · Scott Vasquez · Tim Doster · Jesse Lew
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #717
Truncated proposals for scalable and hassle-free simulation-based inference
Michael Deistler · Pedro Goncalves · Jakob H Macke
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #718
Calibrated Data-Dependent Constraints with Exact Satisfaction Guarantees
Songkai Xue · Yuekai Sun · Mikhail Yurochkin
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #719
Policy Optimization with Linear Temporal Logic Constraints
Cameron Voloshin · Hoang Le · Swarat Chaudhuri · Yisong Yue
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #720
Fast Instrument Learning with Faster Rates
Ziyu Wang · Yuhao Zhou · Jun Zhu
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #722
Outlier-Robust Sparse Estimation via Non-Convex Optimization
Yu Cheng · Ilias Diakonikolas · Rong Ge · Shivam Gupta · Daniel Kane · Mahdi Soltanolkotabi
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #723
Gradient Methods Provably Converge to Non-Robust Networks
Gal Vardi · Gilad Yehudai · Ohad Shamir
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #724
Operator Splitting Value Iteration
Amin Rakhsha · Andrew Wang · Mohammad Ghavamzadeh · Amir-massoud Farahmand
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #725
Bayesian Optimistic Optimization: Optimistic Exploration for Model-based Reinforcement Learning
Chenyang Wu · Tianci Li · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #726
Learning from Stochastically Revealed Preference
John Birge · Xiaocheng Li · Chunlin Sun
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #727
Augmented RBMLE-UCB Approach for Adaptive Control of Linear Quadratic Systems
Akshay Mete · Rahul Singh · P. R. Kumar
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #728
An $\alpha$-No-Regret Algorithm For Graphical Bilinear Bandits
Geovani Rizk · Igor Colin · Albert Thomas · Rida Laraki · Yann Chevaleyre
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #729
Outlier-Robust Sparse Mean Estimation for Heavy-Tailed Distributions
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Jasper Lee · Ankit Pensia
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #730
Distributed Inverse Constrained Reinforcement Learning for Multi-agent Systems
Shicheng Liu · Minghui Zhu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #731
Uplifting Bandits
Yu-Guan Hsieh · Shiva Kasiviswanathan · Branislav Kveton
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #732
Poisson Flow Generative Models
Yilun Xu · Ziming Liu · Max Tegmark · Tommi Jaakkola
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #734
Multi-agent Dynamic Algorithm Configuration
Ke Xue · Jiacheng Xu · Lei Yuan · Miqing Li · Chao Qian · Zongzhang Zhang · Yang Yu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #735
Muffliato: Peer-to-Peer Privacy Amplification for Decentralized Optimization and Averaging
Edwige Cyffers · Mathieu Even · Aurélien Bellet · Laurent Massoulié
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #736
A Theory of PAC Learnability under Transformation Invariances
Han Shao · Omar Montasser · Avrim Blum
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #738
Lost in Latent Space: Examining failures of disentangled models at combinatorial generalisation
Milton Montero · Jeffrey Bowers · Rui Ponte Costa · Casimir Ludwig · Gaurav Malhotra
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #739
Biologically plausible solutions for spiking networks with efficient coding
Veronika Koren · Stefano Panzeri
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #740
Phase transitions in when feedback is useful
Lokesh Boominathan · Xaq Pitkow
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #741
Simple and Optimal Greedy Online Contention Resolution Schemes
Vasilis Livanos
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #742
Private Estimation with Public Data
Alex Bie · Gautam Kamath · Vikrant Singhal
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #842
Robustness to Label Noise Depends on the Shape of the Noise Distribution
Diane Oyen · Michal Kucer · Nicolas Hengartner · Har Simrat Singh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #841
A general approximation lower bound in $L^p$ norm, with applications to feed-forward neural networks
El Mehdi Achour · Armand Foucault · Sébastien Gerchinovitz · François Malgouyres
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #840
Minimax Optimal Algorithms for Fixed-Budget Best Arm Identification
Junpei Komiyama · Taira Tsuchiya · Junya Honda
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #243
Minimax Optimal Online Imitation Learning via Replay Estimation
Gokul Swamy · Nived Rajaraman · Matt Peng · Sanjiban Choudhury · J. Bagnell · Steven Wu · Jiantao Jiao · Kannan Ramchandran
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #838
Approximate Euclidean lengths and distances beyond Johnson-Lindenstrauss
Aleksandros Sobczyk · Mathieu Luisier
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #837
List-Decodable Sparse Mean Estimation
Shiwei Zeng · Jie Shen
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #836
Finite-Time Last-Iterate Convergence for Learning in Multi-Player Games
Yang Cai · Argyris Oikonomou · Weiqiang Zheng
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #835
SAGDA: Achieving $\mathcal{O}(\epsilon^{-2})$ Communication Complexity in Federated Min-Max Learning
Haibo Yang · Zhuqing Liu · Xin Zhang · Jia Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #834
Depth is More Powerful than Width with Prediction Concatenation in Deep Forest
Shen-Huan Lyu · Yi-Xiao He · Zhi-Hua Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #833
Neural Abstractions
Alessandro Abate · Alec Edwards · Mirco Giacobbe
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #831
Random Rank: The One and Only Strategyproof and Proportionally Fair Randomized Facility Location Mechanism
Haris Aziz · Alexander Lam · Mashbat Suzuki · Toby Walsh
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #830
Smooth Fictitious Play in Stochastic Games with Perturbed Payoffs and Unknown Transitions
Lucas Baudin · Rida Laraki
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #829
The Query Complexity of Cake Cutting
Simina Branzei · Noam Nisan
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #828
Learning (Very) Simple Generative Models Is Hard
Sitan Chen · Jerry Li · Yuanzhi Li
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #827
Cryptographic Hardness of Learning Halfspaces with Massart Noise
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Pasin Manurangsi · Lisheng Ren
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #826
Stochastic Second-Order Methods Improve Best-Known Sample Complexity of SGD for Gradient-Dominated Functions
Saeed Masiha · Saber Salehkaleybar · Niao He · Negar Kiyavash · Patrick Thiran
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #825
Accelerated Primal-Dual Gradient Method for Smooth and Convex-Concave Saddle-Point Problems with Bilinear Coupling
Dmitry Kovalev · Alexander Gasnikov · Peter Richtarik
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #824
Sample-Efficient Learning of Correlated Equilibria in Extensive-Form Games
Ziang Song · Song Mei · Yu Bai
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #823
SAPD+: An Accelerated Stochastic Method for Nonconvex-Concave Minimax Problems
Xuan Zhang · Necdet Serhat Aybat · Mert Gurbuzbalaban
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #822
On Optimal Learning Under Targeted Data Poisoning
Steve Hanneke · Amin Karbasi · Mohammad Mahmoody · Idan Mehalel · Shay Moran
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #821
Taming Fat-Tailed (“Heavier-Tailed” with Potentially Infinite Variance) Noise in Federated Learning
Haibo Yang · Peiwen Qiu · Jia Liu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #820
Nearly Optimal Best-of-Both-Worlds Algorithms for Online Learning with Feedback Graphs
Shinji Ito · Taira Tsuchiya · Junya Honda
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #819
Better Best of Both Worlds Bounds for Bandits with Switching Costs
Idan Amir · Guy Azov · Tomer Koren · Roi Livni
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #818
Coreset for Line-Sets Clustering
Sagi Lotan · Ernesto Evgeniy Sanches Shayda · Dan Feldman
[ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #817
On the Efficient Implementation of High Accuracy Optimality of Profile Maximum Likelihood
Moses Charikar · Zhihao Jiang · Kirankumar Shiragur · Aaron Sidford
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #816
Society of Agents: Regret Bounds of Concurrent Thompson Sampling
Yan Chen · Perry Dong · Qinxun Bai · Maria Dimakopoulou · Wei Xu · Zhengyuan Zhou
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #815
Improved Convergence Rate of Stochastic Gradient Langevin Dynamics with Variance Reduction and its Application to Optimization
Yuri Kinoshita · Taiji Suzuki
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #814
Kernel Multimodal Continuous Attention
Alexander Moreno · Zhenke Wu · Supriya Nagesh · Walter Dempsey · James Rehg
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #813
Empirical Gateaux Derivatives for Causal Inference
Michael Jordan · Yixin Wang · Angela Zhou
[ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #812
Bayesian Persuasion for Algorithmic Recourse
Keegan Harris · Valerie Chen · Joon Kim · Ameet Talwalkar · Hoda Heidari · Steven Wu
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #811
Hardness of Noise-Free Learning for Two-Hidden-Layer Neural Networks
Sitan Chen · Aravind Gollakota · Adam Klivans · Raghu Meka
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #810
The Hessian Screening Rule
Johan Larsson · Jonas Wallin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #809
Distributed Optimization for Overparameterized Problems: Achieving Optimal Dimension Independent Communication Complexity
Bingqing Song · Ioannis Tsaknakis · Chung-Yiu Yau · Hoi-To Wai · Mingyi Hong
[ Poster [ OpenReview
Poster
Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #808
Will Bilevel Optimizers Benefit from Loops
Kaiyi Ji · Mingrui Liu · Yingbin Liang · Lei Ying
[ OpenReview