Panel

Featured Papers Panels 1B

Virtual

Moderators: Bo Dai · Dimitris Samaras · Roy Fox · Tong Zhang

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Tue 6 Dec. 9:00 - 9:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1B-1

Qitian Wu · Runlin Lei · Rongqin Chen · Luca Pinchetti · Yangze Zhou · Abhinav Kumar · Hans Hao-Hsun Hsu · Wentao Zhao · Chenhao Tan · Zhen Wang · Shenghui Zhang · Yuesong Shen · Tommaso Salvatori · Gitta Kutyniok · Zenan Li · Amit Sharma · Leong Hou U · Yordan Yordanov · Christian Tomani · Bruno Ribeiro · Yaliang Li · David P Wipf · Daniel Cremers · Bolin Ding · Beren Millidge · Ye Li · Yuhang Song · Junchi Yan · Zhewei Wei · Thomas Lukasiewicz

Tue 6 Dec. 9:15 - 9:30 PST

Panel
Panel 1B-1: Online Minimax Multiobjective… & Minimax-Optimal Multi-Agent RL…

Gen Li · Georgy Noarov

Tue 6 Dec. 9:30 - 9:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1B-2

Eugene Golikov · Nils M. Kriege · Qing Xiu · Kai Han · Greg Yang · Jing Tang · Shuang Cui · He Huang

Q&A on RocketChat immediately following Lightning Talks

Tue 6 Dec. 9:45 - 10:00 PST

Panel
Panel 1B-2: Multi-Game Decision Transformers… & A Continuous Time…

Andrew Campbell · Kuang-Huei Lee

Tue 6 Dec. 10:00 - 10:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1B-3

Chaofei Wang · Qixun Wang · Jing Xu · Long-Kai Huang · Xi Weng · Fei Ye · Harsh Rangwani · shrinivas ramasubramanian · Yifei Wang · Qisen Yang · Xu Luo · Lei Huang · Adrian G. Bors · Ying Wei · Xinglin Pan · Sho Takemori · Hong Zhu · Rui Huang · Lei Zhao · Yisen Wang · Kato Takashi · Shiji Song · Yanan Li · Rao Anwer · Yuhei Umeda · Salman Khan · Gao Huang · Wenjie Pei · Fahad Shahbaz Khan · Venkatesh Babu R · Zenglin Xu

Tue 6 Dec. 10:15 - 10:30 PST

Panel
Panel 1B-3: Shield Decentralization for… & DHRL: A Graph-Based…

Seungjae Lee · Daniel Melcer

Tue 6 Dec. 10:30 - 10:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 1B-4

Andrei Atanov · Shiqi Yang · Wanshan Li · Yongchang Hao · Ziquan Liu · Jiaxin Shi · Anton Plaksin · Jiaxiang Chen · Ziqi Pan · yaxing wang · Yuxin Liu · Stepan Martyanov · Alessandro Rinaldo · Yuhao Zhou · Li Niu · Qingyuan Yang · Andrei Filatov · Yi Xu · Liqing Zhang · Lili Mou · Ruomin Huang · Teresa Yeo · kai wang · Daren Wang · Jessica Hwang · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hu Ding · Michalis Titsias · Shangling Jui · Ajay Sohmshetty · Lester Mackey · Joost van de Weijer · Hao Li · Amir Zamir · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin

Tue 6 Dec. 10:45 - 11:00 PST

Panel
Panel 1B-4: Video PreTraining (VPT):… & Energy-Based Contrastive Learning…

Beomsu Kim · Bowen Baker