Skip to yearly menu bar Skip to main content


(1902 events)   Timezone:  
Toggle Poster Visibility
Poster
@ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Poster
@ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Poster
@ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Poster
@ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #0
Rankmax: An Adaptive Projection Alternative to the Softmax Function
Weiwei Kong · Walid Krichene · Nicolas E Mayoraz · Steffen Rendle · Li Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #1
Field-wise Learning for Multi-field Categorical Data
Zhibin Li · jian zhang · Yongshun Gong · Yazhou Yao · Qiang Wu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #2
Deep Diffusion-Invariant Wasserstein Distributional Classification
Sung Woo Park · Dong Wook Shu · Junseok Kwon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #3
No Subclass Left Behind: Fine-Grained Robustness in Coarse-Grained Classification Problems
Nimit Sohoni · Jared Dunnmon · Geoffrey Angus · Albert Gu · Christopher Ré
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #4
Efficient Clustering Based On A Unified View Of K-means And Ratio-cut
Shenfei Pei · Feiping Nie · Rong Wang · Xuelong Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #5
Probabilistic Fair Clustering
Seyed Esmaeili · Brian Brubach · Leonidas Tsepenekas · John Dickerson
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #6
Sampling-Decomposable Generative Adversarial Recommender
Binbin Jin · Defu Lian · Zheng Liu · Qi Liu · Jianhui Ma · Xing Xie · Enhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #7
Trading Personalization for Accuracy: Data Debugging in Collaborative Filtering
Long Chen · Yuan Yao · Feng Xu · Miao Xu · Hanghang Tong
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #8
Ratio Trace Formulation of Wasserstein Discriminant Analysis
Hexuan Liu · Yunfeng Cai · You-Lin Chen · Ping Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #9
Coresets for Regressions with Panel Data
Lingxiao Huang · K Sudhir · Nisheeth Vishnoi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #10
Multi-task Additive Models for Robust Estimation and Automatic Structure Discovery
Yingjie Wang · Hong Chen · Feng Zheng · Chen Xu · Tieliang Gong · Yanhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #11
Adversarial Learning for Robust Deep Clustering
Xu Yang · Cheng Deng · Kun Wei · Junchi Yan · Wei Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #12
Adversarial Counterfactual Learning and Evaluation for Recommender System
Da Xu · Chuanwei Ruan · Evren Korpeoglu · Sushant Kumar · Kannan Achan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #13
Adversarial Crowdsourcing Through Robust Rank-One Matrix Completion
Qianqian Ma · Alex Olshevsky
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #14
Interventional Few-Shot Learning
Zhongqi Yue · Hanwang Zhang · Qianru Sun · Xian-Sheng Hua
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #15
Neural Methods for Point-wise Dependency Estimation
Yao-Hung Hubert Tsai · Han Zhao · Makoto Yamada · Louis-Philippe Morency · Russ Salakhutdinov
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #16
Multi-label Contrastive Predictive Coding
Jiaming Song · Stefano Ermon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #17
Self-Supervised Relationship Probing
Jiuxiang Gu · Jason Kuen · Shafiq Joty · Jianfei Cai · Vlad I. Morariu · Handong Zhao · Tong Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #18
Debiased Contrastive Learning
Ching-Yao Chuang · Joshua Robinson · Yen-Chen Lin · Antonio Torralba · Stefanie Jegelka
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #19
The Autoencoding Variational Autoencoder
Taylan Cemgil · Sumedh Ghaisas · Krishnamurthy Dvijotham · Sven Gowal · Pushmeet Kohli
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #20
Learning Diverse and Discriminative Representations via the Principle of Maximal Coding Rate Reduction
Yaodong Yu · Kwan Ho Ryan Chan · Chong You · Chaobing Song · Yi Ma
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #21
Unsupervised Data Augmentation for Consistency Training
Qizhe Xie · Zihang Dai · Eduard Hovy · Thang Luong · Quoc V Le
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #22
Temporal Positive-unlabeled Learning for Biomedical Hypothesis Generation via Risk Estimation
Uchenna Akujuobi · Jun Chen · Mohamed Elhoseiny · Michael Spranger · Xiangliang Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #23
Hard Negative Mixing for Contrastive Learning
Yannis Kalantidis · Mert Bulent Sariyildiz · Noe Pion · Philippe Weinzaepfel · Diane Larlus
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #24
Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature learning
Yue Cao · Zhenda Xie · Bin Liu · Yutong Lin · Zheng Zhang · Han Hu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #25
VIME: Extending the Success of Self- and Semi-supervised Learning to Tabular Domain
Jinsung Yoon · Yao Zhang · James Jordon · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #26
Unsupervised Representation Learning by Invariance Propagation
Feng Wang · Huaping Liu · Di Guo · Sun Fuchun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #27
Joint Contrastive Learning with Infinite Possibilities
Qi Cai · Yu Wang · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #28
Variational Inference for Graph Convolutional Networks in the Absence of Graph Data and Adversarial Settings
Pantelis Elinas · Edwin Bonilla · Louis Tiao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #29
Restoring Negative Information in Few-Shot Object Detection
Yukuan Yang · Fangyun Wei · Miaojing Shi · Guoqi Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #30
One-sample Guided Object Representation Disassembling
Zunlei Feng · Yongming He · Xinchao Wang · Xin Gao · Jie Lei · Cheng Jin · Mingli Song
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #31
Few-shot Visual Reasoning with Meta-Analogical Contrastive Learning
Youngsung Kim · Jinwoo Shin · Eunho Yang · Sung Ju Hwang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Heejong Bong · Zongge Liu · Zhao Ren · Matthew Smith · Valerie Ventura · Robert E Kass
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #33
Heavy-tailed Representations, Text Polarity Classification & Data Augmentation
Hamid Jalalzai · Pierre Colombo · Chloé Clavel · Eric Gaussier · Giovanna Varni · Emmanuel Vignon · Anne Sabourin
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #34
Hierarchical Poset Decoding for Compositional Generalization in Language
Yinuo Guo · Zeqi Lin · Jian-Guang Lou · Dongmei Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #35
Strongly Incremental Constituency Parsing with Graph Neural Networks
Kaiyu Yang · Jia Deng
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #36
A Simple Language Model for Task-Oriented Dialogue
Ehsan Hosseini-Asl · Bryan McCann · Chien-Sheng Wu · Semih Yavuz · Richard Socher
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #37
Learning Dynamic Belief Graphs to Generalize on Text-Based Games
Ashutosh Adhikari · Xingdi Yuan · Marc-Alexandre Côté · Mikuláš Zelinka · Marc-Antoine Rondeau · Romain Laroche · Pascal Poupart · Jian Tang · Adam Trischler · Will Hamilton
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #38
Incorporating Pragmatic Reasoning Communication into Emergent Language
Yipeng Kang · Tonghan Wang · Gerard de Melo
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #39
Learning Strategic Network Emergence Games
Rakshit Trivedi · Hongyuan Zha
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #40
Fighting Copycat Agents in Behavioral Cloning from Observation Histories
Chuan Wen · Jierui Lin · Trevor Darrell · Dinesh Jayaraman · Yang Gao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #41
Attention-Gated Brain Propagation: How the brain can implement reward-based error backpropagation
Isabella Pozzi · Sander Bohte · Pieter Roelfsema
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #42
Can the Brain Do Backpropagation? --- Exact Implementation of Backpropagation in Predictive Coding Networks
Yuhang Song · Thomas Lukasiewicz · Zhenghua Xu · Rafal Bogacz
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #43
Demixed shared component analysis of neural population data from multiple brain areas
Yu Takagi · Steven Kennerley · Jun-ichiro Hirayama · Laurence T Hunt
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #44
Neural encoding with visual attention
Meenakshi Khosla · Gia Ngo · Keith Jamison · Amy Kuceyeski · Mert Sabuncu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #45
On Numerosity of Deep Neural Networks
Xi Zhang · Xiaolin Wu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #46
Compact task representations as a normative model for higher-order brain activity
Severin Berger · Christian Machens
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #47
Using noise to probe recurrent neural network structure and prune synapses
Eli Moore · Rishidev Chaudhuri
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #48
An Imitation from Observation Approach to Transfer Learning with Dynamics Mismatch
Siddharth Desai · Ishan Durugkar · Haresh Karnan · Garrett Warnell · Josiah Hanna · Peter Stone
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #49
Language Models are Few-Shot Learners
Tom B Brown · Benjamin Mann · Nick Ryder · Melanie Subbiah · Jared Kaplan · Prafulla Dhariwal · Arvind Neelakantan · Pranav Shyam · Girish Sastry · Amanda Askell · Sandhini Agarwal · Ariel Herbert-Voss · Gretchen M Krueger · Tom Henighan · Rewon Child · Aditya Ramesh · Daniel Ziegler · Jeffrey Wu · Clemens Winter · Chris Hesse · Mark Chen · Eric Sigler · Mateusz Litwin · Scott Gray · Benjamin Chess · Jack Clark · Christopher Berner · Sam McCandlish · Alec Radford · Ilya Sutskever · Dario Amodei
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #50
Incorporating BERT into Parallel Sequence Decoding with Adapters
Junliang Guo · Zhirui Zhang · Linli Xu · Hao-Ran Wei · Boxing Chen · Enhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #51
CogLTX: Applying BERT to Long Texts
Ming Ding · Chang Zhou · Hongxia Yang · Jie Tang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #52
MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding
Kaitao Song · Xu Tan · Tao Qin · Jianfeng Lu · Tie-Yan Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #53
MiniLM: Deep Self-Attention Distillation for Task-Agnostic Compression of Pre-Trained Transformers
Wenhui Wang · Furu Wei · Li Dong · Hangbo Bao · Nan Yang · Ming Zhou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #54
Towards Neural Programming Interfaces
Zachary Brown · Nathaniel Robinson · David Wingate · Nancy Fulda
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #55
Language Through a Prism: A Spectral Approach for Multiscale Language Representations
Alex Tamkin · Dan Jurafsky · Noah Goodman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #56
ColdGANs: Taming Language GANs with Cautious Sampling Strategies
Thomas Scialom · Paul-Alexis Dray · Sylvain Lamprier · Benjamin Piwowarski · Jacopo Staiano
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #57
ConvBERT: Improving BERT with Span-based Dynamic Convolution
Zi-Hang Jiang · Weihao Yu · Daquan Zhou · Yunpeng Chen · Jiashi Feng · Shuicheng Yan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #58
Investigating Gender Bias in Language Models Using Causal Mediation Analysis
Jesse Vig · Sebastian Gehrmann · Yonatan Belinkov · Sharon Qian · Daniel Nevo · Yaron Singer · Stuart Shieber
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #59
Cross-lingual Retrieval for Iterative Self-Supervised Training
Chau Tran · Yuqing Tang · Xian Li · Jiatao Gu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #60
DynaBERT: Dynamic BERT with Adaptive Width and Depth
Lu Hou · Zhiqi Huang · Lifeng Shang · Xin Jiang · Xiao Chen · Qun Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #62
Pre-training via Paraphrasing
Mike Lewis · Marjan Ghazvininejad · Gargi Ghosh · Armen Aghajanyan · Sida Wang · Luke Zettlemoyer
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #63
Dialog without Dialog Data: Learning Visual Dialog Agents from VQA Data
Michael Cogswell · Jiasen Lu · Rishabh Jain · Stefan Lee · Devi Parikh · Dhruv Batra
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #64
Funnel-Transformer: Filtering out Sequential Redundancy for Efficient Language Processing
Zihang Dai · Guokun Lai · Yiming Yang · Quoc V Le
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #65
Big Bird: Transformers for Longer Sequences
Manzil Zaheer · Guru Guruganesh · Kumar Avinava Dubey · Joshua Ainslie · Chris Alberti · Santiago Ontanon · Philip Pham · Anirudh Ravula · Qifan Wang · Li Yang · Amr Ahmed
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #66
Self-Supervised Generative Adversarial Compression
Chong Yu · Jeff Pool
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #67
The Generalized Lasso with Nonlinear Observations and Generative Priors
Zhaoqiang Liu · Jonathan Scarlett
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #68
Robust compressed sensing using generative models
Ajil Jalal · Liu Liu · Alex Dimakis · Constantine Caramanis
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #69
Knowledge Distillation in Wide Neural Networks: Risk Bound, Data Efficiency and Imperfect Teacher
Guangda Ji · Zhanxing Zhu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #70
Fourier Spectrum Discrepancies in Deep Network Generated Images
Tarik Dzanic · Karan Shah · Freddie Witherden
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #71
Minimax Optimal Nonparametric Estimation of Heterogeneous Treatment Effects
Zijun Gao · Yanjun Han
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #72
Towards a Combinatorial Characterization of Bounded-Memory Learning
Alon Gonen · Shachar Lovett · Michal Moshkovitz
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #73
The Power of Comparisons for Actively Learning Linear Classifiers
Max Hopkins · Daniel Kane · Shachar Lovett
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #74
Estimating decision tree learnability with polylogarithmic sample complexity
Guy Blanc · Neha Gupta · Jane Lange · Li-Yang Tan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #75
Provably Efficient Neural Estimation of Structural Equation Models: An Adversarial Approach
Luofeng Liao · You-Lin Chen · Zhuoran Yang · Bo Dai · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #76
Matrix Inference and Estimation in Multi-Layer Models
Parthe Pandit · Mojtaba Sahraee Ardakan · Sundeep Rangan · Philip Schniter · Alyson Fletcher
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #77
Election Coding for Distributed Learning: Protecting SignSGD against Byzantine Attacks
Jy-yong Sohn · Dong-Jun Han · Beongjun Choi · Jaekyun Moon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #78
Limits on Testing Structural Changes in Ising Models
Aditya Gangrade · Bobak Nazer · Venkatesh Saligrama
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #79
A Robust Functional EM Algorithm for Incomplete Panel Count Data
Alexander Moreno · Zhenke Wu · Jamie Roslyn Yap · Cho Lam · David Wetter · Inbal Nahum-Shani · Walter Dempsey · James Rehg
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #80
Weston-Watkins Hinge Loss and Ordered Partitions
Yutong Wang · Clayton Scott
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #81
On the Equivalence between Online and Private Learnability beyond Binary Classification
Young H Jung · Baekjin Kim · Ambuj Tewari
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #82
Breaking the Sample Size Barrier in Model-Based Reinforcement Learning with a Generative Model
Gen Li · Yuting Wei · Yuejie Chi · Yuantao Gu · Yuxin Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #84
A Finite-Time Analysis of Two Time-Scale Actor-Critic Methods
Yue Wu · Weitong ZHANG · Pan Xu · Quanquan Gu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #85
Reinforcement Learning for Control with Multiple Frequencies
Jongmin Lee · Byung-Jun Lee · Kee-Eung Kim
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #86
Bridging Imagination and Reality for Model-Based Deep Reinforcement Learning
Guangxiang Zhu · Minghao Zhang · Honglak Lee · Chongjie Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #87
First Order Constrained Optimization in Policy Space
Yiming Zhang · Quan Vuong · Keith Ross
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #88
DisCor: Corrective Feedback in Reinforcement Learning via Distribution Correction
Aviral Kumar · Abhishek Gupta · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #89
Natural Policy Gradient Primal-Dual Method for Constrained Markov Decision Processes
Dongsheng Ding · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Mihailo Jovanovic
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #90
MOPO: Model-based Offline Policy Optimization
Tianhe Yu · Garrett Thomas · Lantao Yu · Stefano Ermon · James Zou · Sergey Levine · Chelsea Finn · Tengyu Ma
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #91
Trust the Model When It Is Confident: Masked Model-based Actor-Critic
Feiyang Pan · Jia He · Dandan Tu · Qing He
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #92
Pipeline PSRO: A Scalable Approach for Finding Approximate Nash Equilibria in Large Games
Stephen McAleer · JB Lanier · Roy Fox · Pierre Baldi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #93
Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity
Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #94
MOReL: Model-Based Offline Reinforcement Learning
Rahul Kidambi · Aravind Rajeswaran · Praneeth Netrapalli · Thorsten Joachims
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #95
Variance-Reduced Off-Policy TDC Learning: Non-Asymptotic Convergence Analysis
Shaocong Ma · Yi Zhou · Shaofeng Zou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #96
Independent Policy Gradient Methods for Competitive Reinforcement Learning
Constantinos Daskalakis · Dylan Foster · Noah Golowich
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #97
Provably Good Batch Reinforcement Learning Without Great Exploration
Yao Liu · Adith Swaminathan · Alekh Agarwal · Emma Brunskill
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #98
(De)Randomized Smoothing for Certifiable Defense against Patch Attacks
Alexander Levine · Soheil Feizi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #99
Contrastive Learning with Adversarial Examples
Chih-Hui Ho · Nuno Nvasconcelos
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #100
CoADNet: Collaborative Aggregation-and-Distribution Networks for Co-Salient Object Detection
Qijian Zhang · Runmin Cong · Junhui Hou · Chongyi Li · Yao Zhao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #101
Glow-TTS: A Generative Flow for Text-to-Speech via Monotonic Alignment Search
Jaehyeon Kim · Sungwon Kim · Jungil Kong · Sungroh Yoon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #102
The Cone of Silence: Speech Separation by Localization
Teerapat Jenrungrot · Vivek Jayaram · Steve Seitz · Ira Kemelmacher-Shlizerman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #103
HiFi-GAN: Generative Adversarial Networks for Efficient and High Fidelity Speech Synthesis
Jungil Kong · Jaehyeon Kim · Jaekyoung Bae
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #105
Swapping Autoencoder for Deep Image Manipulation
Taesung Park · Jun-Yan Zhu · Oliver Wang · Jingwan Lu · Eli Shechtman · Alexei Efros · Richard Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #106
LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-resolution and Beyond
Wenbo Li · Kun Zhou · Lu Qi · Nianjuan Jiang · Jiangbo Lu · Jiaya Jia
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #107
Domain Generalization via Entropy Regularization
Shanshan Zhao · Mingming Gong · Tongliang Liu · Huan Fu · Dacheng Tao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #108
Self-Supervised Few-Shot Learning on Point Clouds
Charu Sharma · Manohar Kaul
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #109
DeepSVG: A Hierarchical Generative Network for Vector Graphics Animation
Alexandre Carlier · Martin Danelljan · Alexandre Alahi · Radu Timofte
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #110
CLEARER: Multi-Scale Neural Architecture Search for Image Restoration
Yuanbiao Gou · Boyun Li · Zitao Liu · Songfan Yang · Xi Peng
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #111
Language and Visual Entity Relationship Graph for Agent Navigation
Yicong Hong · Cristian Rodriguez · Yuankai Qi · Qi Wu · Stephen Gould
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #112
Fast Fourier Convolution
Lu Chi · Borui Jiang · Yadong Mu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #113
Simulating a Primary Visual Cortex at the Front of CNNs Improves Robustness to Image Perturbations
Joel Dapello · Tiago Marques · Martin Schrimpf · Franziska Geiger · David Cox · James J DiCarlo
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #114
The Devil is in the Detail: A Framework for Macroscopic Prediction via Microscopic Models
Yingxiang Yang · Negar Kiyavash · Le Song · Niao He
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #115
When and How to Lift the Lockdown? Global COVID-19 Scenario Analysis and Policy Assessment using Compartmental Gaussian Processes
Zhaozhi Qian · Ahmed Alaa · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #116
Reinforced Molecular Optimization with Neighborhood-Controlled Grammars
Chencheng Xu · Qiao Liu · Minlie Huang · Tao Jiang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #117
Multi-Task Temporal Shift Attention Networks for On-Device Contactless Vitals Measurement
Xin Liu · Josh Fromm · Shwetak Patel · Daniel McDuff
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #118
MRI Banding Removal via Adversarial Training
Aaron Defazio · Tullie Murrell · Michael Recht
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #119
Learning to Select Best Forecast Tasks for Clinical Outcome Prediction
Yuan Xue · Nan Du · Anne Mottram · Martin Seneviratne · Andrew Dai
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #120
Interpretable Sequence Learning for Covid-19 Forecasting
Sercan Arik · Chun-Liang Li · Jinsung Yoon · Rajarishi Sinha · Arkady Epshteyn · Long Le · Vikas Menon · Shashank Singh · Leyou Zhang · Martin Nikoltchev · Yash Sonthalia · Hootan Nakhost · Elli Kanal · Tomas Pfister
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #121
Adversarial Attacks on Deep Graph Matching
Zijie Zhang · Zeru Zhang · Yang Zhou · Yelong Shen · Ruoming Jin · Dejing Dou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #122
Adversarial Sparse Transformer for Time Series Forecasting
Sifan Wu · Xi Xiao · Qianggang Ding · Peilin Zhao · Ying Wei · Junzhou Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #123
Diversity can be Transferred: Output Diversification for White- and Black-box Attacks
Yusuke Tashiro · Yang Song · Stefano Ermon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #124
Input-Aware Dynamic Backdoor Attack
Tuan Anh Nguyen · Anh Tran
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #125
Understanding Global Feature Contributions With Additive Importance Measures
Ian Covert · Scott Lundberg · Su-In Lee
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #126
Improving Policy-Constrained Kidney Exchange via Pre-Screening
Duncan McElfresh · Michael Curry · Tuomas Sandholm · John Dickerson
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #127
Learning Black-Box Attackers with Transferable Priors and Query Feedback
Jiancheng YANG · Yangzhou Jiang · Xiaoyang Huang · Bingbing Ni · Chenglong Zhao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #128
De-Anonymizing Text by Fingerprinting Language Generation
Zhen Sun · Roei Schuster · Vitaly Shmatikov
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #129
Beta Embeddings for Multi-Hop Logical Reasoning in Knowledge Graphs
Hongyu Ren · Jure Leskovec
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #130
Design Space for Graph Neural Networks
Jiaxuan You · Zhitao Ying · Jure Leskovec
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #131
Learning Physical Graph Representations from Visual Scenes
Daniel Bear · Chaofei Fan · Damian Mrowca · Yunzhu Li · Seth Alter · Aran Nayebi · Jeremy Schwartz · Li Fei-Fei · Jiajun Wu · Josh Tenenbaum · Daniel Yamins
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #132
Equivariant Networks for Hierarchical Structures
Renhao Wang · Marjan Albooyeh · Siamak Ravanbakhsh
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #133
ARMA Nets: Expanding Receptive Field for Dense Prediction
Jiahao Su · Shiqi Wang · Furong Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #134
Storage Efficient and Dynamic Flexible Runtime Channel Pruning via Deep Reinforcement Learning
Jianda Chen · Shangyu Chen · Sinno Jialin Pan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #135
How to Characterize The Landscape of Overparameterized Convolutional Neural Networks
Yihong Gu · Weizhong Zhang · Cong Fang · Jason Lee · Tong Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #136
Towards Learning Convolutions from Scratch
Behnam Neyshabur
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #137
Bayesian Attention Modules
Xinjie Fan · Shujian Zhang · Bo Chen · Mingyuan Zhou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #138
Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Hu Liu · Jing LU · Xiwei Zhao · Sulong Xu · Hao Peng · Yutong Liu · Zehua Zhang · Jian Li · Junsheng Jin · Yongjun Bao · Weipeng Yan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #139
Understanding and Exploring the Network with Stochastic Architectures
Zhijie Deng · Yinpeng Dong · Shifeng Zhang · Jun Zhu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #140
Neuron Merging: Compensating for Pruned Neurons
Woojeong Kim · Suhyun Kim · Mincheol Park · Geunseok Jeon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #141
Position-based Scaled Gradient for Model Quantization and Pruning
Jangho Kim · KiYoon Yoo · Nojun Kwak
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #142
ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Haoran You · Xiaohan Chen · Yongan Zhang · Chaojian Li · Sicheng Li · Zihao Liu · Zhangyang Wang · Yingyan Lin
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #143
Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
Hidenori Tanaka · Daniel Kunin · Daniel Yamins · Surya Ganguli
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #144
Attribution Preservation in Network Compression for Reliable Network Interpretation
Geondo Park · June Yong Yang · Sung Ju Hwang · Eunho Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #145
Language as a Cognitive Tool to Imagine Goals in Curiosity Driven Exploration
Cédric Colas · Tristan Karch · Nicolas Lair · Jean-Michel Dussoux · Clément Moulin-Frier · Peter F Dominey · Pierre-Yves Oudeyer
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #146
An Efficient Asynchronous Method for Integrating Evolutionary and Gradient-based Policy Search
Kyunghyun Lee · Byeong-Uk Lee · Ukcheol Shin · In So Kweon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #147
Model-based Reinforcement Learning for Semi-Markov Decision Processes with Neural ODEs
Jianzhun Du · Joseph Futoma · Finale Doshi-Velez
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #148
Refactoring Policy for Compositional Generalizability using Self-Supervised Object Proposals
Tongzhou Mu · Jiayuan Gu · Zhiwei Jia · Hao Tang · Hao Su
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #149
Cooperative Heterogeneous Deep Reinforcement Learning
Han Zheng · Pengfei Wei · Jing Jiang · Guodong Long · Qinghua Lu · Chengqi Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #150
The Mean-Squared Error of Double Q-Learning
Wentao Weng · Harsh Gupta · Niao He · Lei Ying · R. Srikant
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #151
Novelty Search in Representational Space for Sample Efficient Exploration
Ruo Yu Tao · Vincent Francois-Lavet · Joelle Pineau
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #152
Learning Implicit Credit Assignment for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Meng Zhou · Ken Liu · Pengwei Sui · Yixuan Li · Yuk Ying Chung
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #153
Decentralized TD Tracking with Linear Function Approximation and its Finite-Time Analysis
Gang Wang · Songtao Lu · Georgios Giannakis · Gerald Tesauro · Jian Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #154
Robust Multi-Agent Reinforcement Learning with Model Uncertainty
Kaiqing Zhang · TAO SUN · Yunzhe Tao · Sahika Genc · Sunil Mallya · Tamer Basar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #155
Bayesian Multi-type Mean Field Multi-agent Imitation Learning
Fan Yang · Alina Vereshchaka · Changyou Chen · Wen Dong
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #156
Emergent Complexity and Zero-shot Transfer via Unsupervised Environment Design
Michael Dennis · Natasha Jaques · Eugene Vinitsky · Alexandre Bayen · Stuart Russell · Andrew Critch · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #157
Inverse Rational Control with Partially Observable Continuous Nonlinear Dynamics
Minhae Kwon · Saurabh Daptardar · Paul R Schrater · Xaq Pitkow
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #158
Safe Reinforcement Learning via Curriculum Induction
Matteo Turchetta · Andrey Kolobov · Shital Shah · Andreas Krause · Alekh Agarwal
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #159
On the Stability and Convergence of Robust Adversarial Reinforcement Learning: A Case Study on Linear Quadratic Systems
Kaiqing Zhang · Bin Hu · Tamer Basar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #160
Sample Complexity of Asynchronous Q-Learning: Sharper Analysis and Variance Reduction
Gen Li · Yuting Wei · Yuejie Chi · Yuantao Gu · Yuxin Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #161
Off-Policy Evaluation via the Regularized Lagrangian
Mengjiao (Sherry) Yang · Ofir Nachum · Bo Dai · Lihong Li · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #162
Dynamic Regret of Policy Optimization in Non-Stationary Environments
Yingjie Fei · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Qiaomin Xie
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #163
Constrained episodic reinforcement learning in concave-convex and knapsack settings
Kianté Brantley · Miro Dudik · Thodoris Lykouris · Sobhan Miryoosefi · Max Simchowitz · Aleksandrs Slivkins · Wen Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #164
Off-Policy Interval Estimation with Lipschitz Value Iteration
Ziyang Tang · Yihao Feng · Na Zhang · Jian Peng · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #165
CoinDICE: Off-Policy Confidence Interval Estimation
Bo Dai · Ofir Nachum · Yinlam Chow · Lihong Li · Csaba Szepesvari · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #166
Risk-Sensitive Reinforcement Learning: Near-Optimal Risk-Sample Tradeoff in Regret
Yingjie Fei · Zhuoran Yang · Yudong Chen · Zhaoran Wang · Qiaomin Xie
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #167
Reinforcement Learning with General Value Function Approximation: Provably Efficient Approach via Bounded Eluder Dimension
Ruosong Wang · Russ Salakhutdinov · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #168
Task-agnostic Exploration in Reinforcement Learning
Xuezhou Zhang · Yuzhe Ma · Adish Singla
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #169
Provably Efficient Exploration for Reinforcement Learning Using Unsupervised Learning
Fei Feng · Ruosong Wang · Wotao Yin · Simon Du · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #170
On Function Approximation in Reinforcement Learning: Optimism in the Face of Large State Spaces
Zhuoran Yang · Chi Jin · Zhaoran Wang · Mengdi Wang · Michael Jordan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #171
Upper Confidence Primal-Dual Reinforcement Learning for CMDP with Adversarial Loss
Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang · Jieping Ye · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #172
Minimax Value Interval for Off-Policy Evaluation and Policy Optimization
Nan Jiang · Jiawei Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #173
Logarithmic Regret Bound in Partially Observable Linear Dynamical Systems
Sahin Lale · Kamyar Azizzadenesheli · Babak Hassibi · Anima Anandkumar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #174
The Power of Predictions in Online Control
Chenkai Yu · Guanya Shi · Soon-Jo Chung · Yisong Yue · Adam Wierman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #570
Information Theoretic Regret Bounds for Online Nonlinear Control
Sham Kakade · Akshay Krishnamurthy · Kendall Lowrey · Motoya Ohnishi · Wen Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #61
Latent Template Induction with Gumbel-CRFs
Yao Fu · Chuanqi Tan · Bin Bi · Mosha Chen · Yansong Feng · Alexander Rush
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #175
Federated Principal Component Analysis
Andreas Grammenos · Rodrigo Mendoza Smith · Jon Crowcroft · Cecilia Mascolo
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #176
Learning Differential Equations that are Easy to Solve
Jacob Kelly · Jesse Bettencourt · Matthew Johnson · David Duvenaud
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #177
Learning Rich Rankings
Arjun Seshadri · Stephen Ragain · Johan Ugander
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #178
Self-supervised Co-Training for Video Representation Learning
Tengda Han · Weidi Xie · Andrew Zisserman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #179
Prophet Attention: Predicting Attention with Future Attention
Fenglin Liu · Xuancheng Ren · Xian Wu · Shen Ge · Wei Fan · Yuexian Zou · Xu Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #180
Audeo: Audio Generation for a Silent Performance Video
Kun Su · Xiulong Liu · Eli Shlizerman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #181
Cascaded Text Generation with Markov Transformers
Yuntian Deng · Alexander Rush
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #182
All Word Embeddings from One Embedding
Sho Takase · Sosuke Kobayashi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #183
Data Diversification: A Simple Strategy For Neural Machine Translation
Xuan-Phi Nguyen · Shafiq Joty · Kui Wu · Ai Ti Aw
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #184
Learning Sparse Prototypes for Text Generation
Junxian He · Taylor Berg-Kirkpatrick · Graham Neubig
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #185
A Discrete Variational Recurrent Topic Model without the Reparametrization Trick
Mehdi Rezaee · Francis Ferraro
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #186
AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries
AJ Piergiovanni · Michael S Ryoo
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #187
Convolutional Tensor-Train LSTM for Spatio-Temporal Learning
Jiahao Su · Wonmin Byeon · Jean Kossaifi · Furong Huang · Jan Kautz · Anima Anandkumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #189
End-to-End Learning and Intervention in Games
Jiayang Li · Jing Yu · Yu Nie · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #190
Cross-validation Confidence Intervals for Test Error
Pierre Bayle · Alexandre Bayle · Lucas Janson · Lester Mackey
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #191
Learning Robust Decision Policies from Observational Data
Muhammad Osama · Dave Zachariah · Peter Stoica
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #192
Improved Sample Complexity for Incremental Autonomous Exploration in MDPs
Jean Tarbouriech · Matteo Pirotta · Michal Valko · Alessandro Lazaric
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #193
Self-Imitation Learning via Generalized Lower Bound Q-learning
Yunhao Tang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #194
An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods
Yanli Liu · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Wotao Yin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #195
One Solution is Not All You Need: Few-Shot Extrapolation via Structured MaxEnt RL
Saurabh Kumar · Aviral Kumar · Sergey Levine · Chelsea Finn
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #196
An operator view of policy gradient methods
Dibya Ghosh · Marlos C. Machado · Nicolas Le Roux
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #197
Robust Reinforcement Learning via Adversarial training with Langevin Dynamics
Parameswaran Kamalaruban · Yu-Ting Huang · Ya-Ping Hsieh · Paul Rolland · Cheng Shi · Volkan Cevher
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #198
Improving Sample Complexity Bounds for (Natural) Actor-Critic Algorithms
Tengyu Xu · Zhe Wang · Yingbin Liang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #199
How to Learn a Useful Critic? Model-based Action-Gradient-Estimator Policy Optimization
Pierluca D'Oro · Wojciech Jaśkowski
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #200
The Value Equivalence Principle for Model-Based Reinforcement Learning
Christopher Grimm · Andre Barreto · Satinder Singh · David Silver
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #201
Doubly Robust Off-Policy Value and Gradient Estimation for Deterministic Policies
Nathan Kallus · Masatoshi Uehara
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #202
Neurosymbolic Reinforcement Learning with Formally Verified Exploration
Greg Anderson · Abhinav Verma · Isil Dillig · Swarat Chaudhuri
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #203
Near-Optimal Reinforcement Learning with Self-Play
Yu Bai · Chi Jin · Tiancheng Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #204
Variational Policy Gradient Method for Reinforcement Learning with General Utilities
Junyu Zhang · Alec Koppel · Amrit Singh Bedi · Csaba Szepesvari · Mengdi Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #205
PC-PG: Policy Cover Directed Exploration for Provable Policy Gradient Learning
Alekh Agarwal · Mikael Henaff · Sham Kakade · Wen Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #206
Deep Multimodal Fusion by Channel Exchanging
Yikai Wang · Wenbing Huang · Fuchun Sun · Tingyang Xu · Yu Rong · Junzhou Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #207
Learning Representations from Audio-Visual Spatial Alignment
Pedro Morgado · Yi Li · Nuno Nvasconcelos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #208
Knowledge Augmented Deep Neural Networks for Joint Facial Expression and Action Unit Recognition
Zijun Cui · Tengfei Song · Yuru Wang · Qiang Ji
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #209
Causal Intervention for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Dong Zhang · Hanwang Zhang · Jinhui Tang · Xian-Sheng Hua · Qianru Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #210
Generative View Synthesis: From Single-view Semantics to Novel-view Images
Tewodros Amberbir Habtegebrial · Varun Jampani · Orazio Gallo · Didier Stricker
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #211
Labelling unlabelled videos from scratch with multi-modal self-supervision
Yuki Asano · Mandela Patrick · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #212
Unfolding the Alternating Optimization for Blind Super Resolution
zhengxiong luo · Yan Huang · Shang Li · Liang Wang · Tieniu Tan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #213
Video Frame Interpolation without Temporal Priors
Youjian Zhang · Chaoyue Wang · Dacheng Tao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #214
Delving into the Cyclic Mechanism in Semi-supervised Video Object Segmentation
Yuxi Li · Ning Xu · Jinlong Peng · John See · Weiyao Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #215
Color Visual Illusions: A Statistics-based Computational Model
Elad Hirsch · Ayellet Tal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #216
A Ranking-based, Balanced Loss Function Unifying Classification and Localisation in Object Detection
Kemal Oksuz · Baris Can Cam · Emre Akbas · Sinan Kalkan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #217
Make One-Shot Video Object Segmentation Efficient Again
Tim Meinhardt · Laura Leal-Taixé
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #218
SIRI: Spatial Relation Induced Network For Spatial Description Resolution
peiyao wang · Weixin Luo · Yanyu Xu · Haojie Li · Shugong Xu · Jianyu Yang · Shenghua Gao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #219
Multi-Plane Program Induction with 3D Box Priors
Yikai Li · Jiayuan Mao · Xiuming Zhang · Bill Freeman · Josh Tenenbaum · Noah Snavely · Jiajun Wu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #220
RELATE: Physically Plausible Multi-Object Scene Synthesis Using Structured Latent Spaces
Sebastien Ehrhardt · Oliver Groth · Aron Monszpart · Martin Engelcke · Ingmar Posner · Niloy Mitra · Andrea Vedaldi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #221
Unsupervised object-centric video generation and decomposition in 3D
Paul Henderson · Christoph Lampert
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #222
Dissecting Neural ODEs
Stefano Massaroli · Michael Poli · Jinkyoo Park · Atsushi Yamashita · Hajime Asama
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #223
On ranking via sorting by estimated expected utility
Clement Calauzenes · Nicolas Usunier
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #224
Constant-Expansion Suffices for Compressed Sensing with Generative Priors
Constantinos Daskalakis · Dhruv Rohatgi · Emmanouil Zampetakis
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #225
Model Interpretability through the Lens of Computational Complexity
Pablo Barceló · Mikaël Monet · Jorge Pérez · Bernardo Subercaseaux
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #226
Agnostic $Q$-learning with Function Approximation in Deterministic Systems: Near-Optimal Bounds on Approximation Error and Sample Complexity
Simon Du · Jason Lee · Gaurav Mahajan · Ruosong Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #227
Smoothed Analysis of Online and Differentially Private Learning
Nika Haghtalab · Tim Roughgarden · Abhishek Shetty
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #228
Non-Convex SGD Learns Halfspaces with Adversarial Label Noise
Ilias Diakonikolas · Vasilis Kontonis · Christos Tzamos · Nikos Zarifis
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #229
Hardness of Learning Neural Networks with Natural Weights
Amit Daniely · Gal Vardi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #230
Classification Under Misspecification: Halfspaces, Generalized Linear Models, and Evolvability
Sitan Chen · Frederic Koehler · Ankur Moitra · Morris Yau
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #231
The Complexity of Adversarially Robust Proper Learning of Halfspaces with Agnostic Noise
Ilias Diakonikolas · Daniel M. Kane · Pasin Manurangsi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #232
The phase diagram of approximation rates for deep neural networks
Dmitry Yarotsky · Anton Zhevnerchuk
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #233
A Dynamical Central Limit Theorem for Shallow Neural Networks
Zhengdao Chen · Grant Rotskoff · Joan Bruna · Eric Vanden-Eijnden
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #234
Learning Bounds for Risk-sensitive Learning
Jaeho Lee · Sejun Park · Jinwoo Shin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #235
Agnostic Learning of a Single Neuron with Gradient Descent
Spencer Frei · Yuan Cao · Quanquan Gu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #236
Information theoretic limits of learning a sparse rule
Clément Luneau · jean barbier · Nicolas Macris
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #237
From Finite to Countable-Armed Bandits
Anand Kalvit · Assaf Zeevi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #238
Optimal Best-arm Identification in Linear Bandits
Yassir Jedra · Alexandre Proutiere
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #239
Restless-UCB, an Efficient and Low-complexity Algorithm for Online Restless Bandits
Siwei Wang · Longbo Huang · John C. S. Lui
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #240
Finite Continuum-Armed Bandits
Solenne Gaucher
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #241
Adversarial Blocking Bandits
Nicholas Bishop · Hau Chan · Debmalya Mandal · Long Tran-Thanh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #242
Inference for Batched Bandits
Kelly Zhang · Lucas Janson · Susan Murphy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #243
Online Algorithm for Unsupervised Sequential Selection with Contextual Information
Arun Verma · Manjesh Kumar Hanawal · Csaba Szepesvari · Venkatesh Saligrama
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #244
Adversarial Attacks on Linear Contextual Bandits
Evrard Garcelon · Baptiste Roziere · Laurent Meunier · Jean Tarbouriech · Olivier Teytaud · Alessandro Lazaric · Matteo Pirotta
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #245
Crush Optimism with Pessimism: Structured Bandits Beyond Asymptotic Optimality
Kwang-Sung Jun · Chicheng Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #246
Finding All $\epsilon$-Good Arms in Stochastic Bandits
Blake Mason · Lalit Jain · Ardhendu Tripathy · Robert Nowak
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #247
An Optimal Elimination Algorithm for Learning a Best Arm
Avinatan Hassidim · Ron Kupfer · Yaron Singer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #248
Instance-wise Feature Grouping
Aria Masoomi · Chieh T Wu · Tingting Zhao · Zifeng Wang · Peter Castaldi · Jennifer Dy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #249
POLY-HOOT: Monte-Carlo Planning in Continuous Space MDPs with Non-Asymptotic Analysis
Weichao Mao · Kaiqing Zhang · Qiaomin Xie · Tamer Basar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #250
Online Planning with Lookahead Policies
Yonathan Efroni · Mohammad Ghavamzadeh · Shie Mannor
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #251
Escaping the Gravitational Pull of Softmax
Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Bo Dai · Lihong Li · Csaba Szepesvari · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #252
Online Bayesian Persuasion
Matteo Castiglioni · Andrea Celli · Alberto Marchesi · Nicola Gatti
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #253
KFC: A Scalable Approximation Algorithm for $k$−center Fair Clustering
Elfarouk Harb · Ho Shan Lam
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #254
CoinPress: Practical Private Mean and Covariance Estimation
Sourav Biswas · Yihe Dong · Gautam Kamath · Jonathan Ullman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #255
Auditing Differentially Private Machine Learning: How Private is Private SGD?
Matthew Jagielski · Jonathan Ullman · Alina Oprea
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #256
Private Learning of Halfspaces: Simplifying the Construction and Reducing the Sample Complexity
Haim Kaplan · Yishay Mansour · Uri Stemmer · Eliad Tsfadia
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #257
Smoothly Bounding User Contributions in Differential Privacy
Alessandro Epasto · Mohammad Mahdian · Jieming Mao · Vahab Mirrokni · Lijie Ren
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #258
Learning from Mixtures of Private and Public Populations
Raef Bassily · Shay Moran · Anupama Nandi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #259
A Computational Separation between Private Learning and Online Learning
Mark Bun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #260
Instance-optimality in differential privacy via approximate inverse sensitivity mechanisms
Hilal Asi · John Duchi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #261
Improving Sparse Vector Technique with Renyi Differential Privacy
Yuqing Zhu · Yu-Xiang Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #262
GS-WGAN: A Gradient-Sanitized Approach for Learning Differentially Private Generators
Dingfan Chen · Tribhuvanesh Orekondy · Mario Fritz
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #263
Private Identity Testing for High-Dimensional Distributions
Clément L Canonne · Gautam Kamath · Audra McMillan · Jonathan Ullman · Lydia Zakynthinou
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #264
Optimal Private Median Estimation under Minimal Distributional Assumptions
Christos Tzamos · Emmanouil-Vasileios Vlatakis-Gkaragkounis · Ilias Zadik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #265
Learning discrete distributions: user vs item-level privacy
Yuhan Liu · Ananda Theertha Suresh · Felix Xinnan Yu · Sanjiv Kumar · Michael D Riley
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #266
Locally private non-asymptotic testing of discrete distributions is faster using interactive mechanisms
Thomas Berrett · Cristina Butucea
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #267
Mitigating Manipulation in Peer Review via Randomized Reviewer Assignments
Steven Jecmen · Hanrui Zhang · Ryan Liu · Nihar Shah · Vincent Conitzer · Fei Fang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #268
Phase retrieval in high dimensions: Statistical and computational phase transitions
Antoine Maillard · Bruno Loureiro · Florent Krzakala · Lenka Zdeborová
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #269
Higher-Order Spectral Clustering of Directed Graphs
Steinar Laenen · He Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #270
Deep Transformation-Invariant Clustering
Tom Monnier · Thibault Groueix · Mathieu Aubry
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #271
Faster DBSCAN via subsampled similarity queries
Heinrich Jiang · Jennifer Jang · Jakub Lacki
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #272
From Trees to Continuous Embeddings and Back: Hyperbolic Hierarchical Clustering
Ines Chami · Albert Gu · Vaggos Chatziafratis · Christopher Ré
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #273
Strongly local p-norm-cut algorithms for semi-supervised learning and local graph clustering
Meng Liu · David Gleich
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #274
Exact Recovery of Mangled Clusters with Same-Cluster Queries
Marco Bressan · Nicolò Cesa-Bianchi · Silvio Lattanzi · Andrea Paudice
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #275
Simple and Scalable Sparse k-means Clustering via Feature Ranking
Zhiyue Zhang · Kenneth Lange · Jason Xu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #276
Efficient Clustering for Stretched Mixtures: Landscape and Optimality
Kaizheng Wang · Yuling Yan · Mateo Diaz
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #277
Community detection in sparse time-evolving graphs with a dynamical Bethe-Hessian
Lorenzo Dall'Amico · Romain Couillet · Nicolas Tremblay
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #278
Classification with Valid and Adaptive Coverage
Yaniv Romano · Matteo Sesia · Emmanuel Candes
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #279
Self-Supervised Learning by Cross-Modal Audio-Video Clustering
Humam Alwassel · Dhruv Mahajan · Bruno Korbar · Lorenzo Torresani · Bernard Ghanem · Du Tran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #280
HyNet: Learning Local Descriptor with Hybrid Similarity Measure and Triplet Loss
Yurun Tian · Axel Barroso Laguna · Tony Ng · Vassileios Balntas · Krystian Mikolajczyk
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #281
Distributionally Robust Local Non-parametric Conditional Estimation
Viet Anh Nguyen · Fan Zhang · Jose Blanchet · Erick Delage · Yinyu Ye
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #282
Differentially Private Clustering: Tight Approximation Ratios
Badih Ghazi · Ravi Kumar · Pasin Manurangsi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #283
Faster Differentially Private Samplers via Rényi Divergence Analysis of Discretized Langevin MCMC
Arun Ganesh · Kunal Talwar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #284
Learning to Decode: Reinforcement Learning for Decoding of Sparse Graph-Based Channel Codes
Salman Habib · Allison Beemer · Joerg Kliewer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #285
Non-Euclidean Universal Approximation
Anastasis Kratsios · Ievgen Bilokopytov
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #286
WoodFisher: Efficient Second-Order Approximation for Neural Network Compression
Sidak Pal Singh · Dan Alistarh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #287
Deep Transformers with Latent Depth
Xian Li · Asa Cooper Stickland · Yuqing Tang · Xiang Kong
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #288
Movement Pruning: Adaptive Sparsity by Fine-Tuning
Victor Sanh · Thomas Wolf · Alexander Rush
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #289
Sanity-Checking Pruning Methods: Random Tickets can Win the Jackpot
Jingtong Su · Yihang Chen · Tianle Cai · Tianhao Wu · Ruiqi Gao · Liwei Wang · Jason Lee
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #290
Pruning Filter in Filter
Fanxu Meng · Hao Cheng · Ke Li · Huixiang Luo · Xiaowei Guo · Guangming Lu · Xing Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #292
The Lottery Ticket Hypothesis for Pre-trained BERT Networks
Tianlong Chen · Jonathan Frankle · Shiyu Chang · Sijia Liu · Yang Zhang · Zhangyang Wang · Michael Carbin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #293
The Generalization-Stability Tradeoff In Neural Network Pruning
Brian Bartoldson · Ari Morcos · Adrian Barbu · Gordon Erlebacher
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #294
Greedy Optimization Provably Wins the Lottery: Logarithmic Number of Winning Tickets is Enough
Mao Ye · Lemeng Wu · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #295
Firefly Neural Architecture Descent: a General Approach for Growing Neural Networks
Lemeng Wu · Bo Liu · Peter Stone · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #296
HYDRA: Pruning Adversarially Robust Neural Networks
Vikash Sehwag · Shiqi Wang · Prateek Mittal · Suman Jana
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #297
Logarithmic Pruning is All You Need
Laurent Orseau · Marcus Hutter · Omar Rivasplata
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #299
Optimal Lottery Tickets via Subset Sum: Logarithmic Over-Parameterization is Sufficient
Ankit Pensia · Shashank Rajput · Alliot Nagle · Harit Vishwakarma · Dimitris Papailiopoulos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #300
Higher-Order Certification For Randomized Smoothing
Jeet Mohapatra · Ching-Yun Ko · Tsui-Wei Weng · Pin-Yu Chen · Sijia Liu · Luca Daniel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #301
Adversarial robustness via robust low rank representations
Pranjal Awasthi · Himanshu Jain · Ankit Singh Rawat · Aravindan Vijayaraghavan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #302
Denoised Smoothing: A Provable Defense for Pretrained Classifiers
Hadi Salman · Mingjie Sun · Greg Yang · Ashish Kapoor · J. Zico Kolter
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #303
Margins are Insufficient for Explaining Gradient Boosting
Allan Grønlund · Lior Kamma · Kasper Green Larsen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #304
On the Power of Louvain in the Stochastic Block Model
Vincent Cohen-Addad · Adrian Kosowski · Frederik Mallmann-Trenn · David Saulpic
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #305
Robust large-margin learning in hyperbolic space
Melanie Weber · Manzil Zaheer · Ankit Singh Rawat · Aditya Menon · Sanjiv Kumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #306
Self-Learning Transformations for Improving Gaze and Head Redirection
Yufeng Zheng · Seonwook Park · Xucong Zhang · Shalini De Mello · Otmar Hilliges
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #307
Exactly Computing the Local Lipschitz Constant of ReLU Networks
Matt Jordan · Alex Dimakis
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #308
Optimizing Mode Connectivity via Neuron Alignment
Norman J Tatro · Pin-Yu Chen · Payel Das · Igor Melnyk · Prasanna Sattigeri · Rongjie Lai
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #309
An Efficient Framework for Clustered Federated Learning
Avishek Ghosh · Jichan Chung · Dong Yin · Kannan Ramchandran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #310
On the distance between two neural networks and the stability of learning
Jeremy Bernstein · Arash Vahdat · Yisong Yue · Ming-Yu Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #311
One Ring to Rule Them All: Certifiably Robust Geometric Perception with Outliers
Heng Yang · Luca Carlone
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #312
Multi-Robot Collision Avoidance under Uncertainty with Probabilistic Safety Barrier Certificates
Wenhao Luo · Wen Sun · Ashish Kapoor
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #313
Consequences of Misaligned AI
Simon Zhuang · Dylan Hadfield-Menell
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #314
Certified Defense to Image Transformations via Randomized Smoothing
Marc Fischer · Maximilian Baader · Martin Vechev
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #315
Certifying Strategyproof Auction Networks
Michael Curry · Ping-yeh Chiang · Tom Goldstein · John Dickerson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #316
Enabling certification of verification-agnostic networks via memory-efficient semidefinite programming
Sumanth Dathathri · Krishnamurthy Dvijotham · Alexey Kurakin · Aditi Raghunathan · Jonathan Uesato · Rudy Bunel · Shreya Shankar · Jacob Steinhardt · Ian Goodfellow · Percy Liang · Pushmeet Kohli
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #317
Improving robustness against common corruptions by covariate shift adaptation
Steffen Schneider · Evgenia Rusak · Luisa Eck · Oliver Bringmann · Wieland Brendel · Matthias Bethge
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #318
Deeply Learned Spectral Total Variation Decomposition
Tamara G. Grossmann · Yury Korolev · Guy Gilboa · Carola-Bibiane Schönlieb
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #319
Stochastic Segmentation Networks: Modelling Spatially Correlated Aleatoric Uncertainty
Miguel Monteiro · Loic Le Folgoc · Daniel Coelho de Castro · Nick Pawlowski · Bernardo Marques · Konstantinos Kamnitsas · Mark van der Wilk · Ben Glocker
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #320
Multiscale Deep Equilibrium Models
Shaojie Bai · Vladlen Koltun · J. Zico Kolter
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #321
Faithful Embeddings for Knowledge Base Queries
Haitian Sun · Andrew Arnold · Tania Bedrax Weiss · Fernando Pereira · William Cohen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #322
GradAug: A New Regularization Method for Deep Neural Networks
Taojiannan Yang · Sijie Zhu · Chen Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #323
Monotone operator equilibrium networks
Ezra Winston · J. Zico Kolter
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #324
Hierarchical nucleation in deep neural networks
Diego Doimo · Aldo Glielmo · Alessio Ansuini · Alessandro Laio
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #325
What Do Neural Networks Learn When Trained With Random Labels?
Hartmut Maennel · Ibrahim Alabdulmohsin · Ilya Tolstikhin · Robert Baldock · Olivier Bousquet · Sylvain Gelly · Daniel Keysers
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #326
H-Mem: Harnessing synaptic plasticity with Hebbian Memory Networks
Thomas Limbacher · Robert Legenstein
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #327
ExpandNets: Linear Over-parameterization to Train Compact Convolutional Networks
Shuxuan Guo · Jose M. Alvarez · Mathieu Salzmann
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #328
Throughput-Optimal Topology Design for Cross-Silo Federated Learning
Othmane Marfoq · CHUAN XU · Giovanni Neglia · Richard Vidal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #329
Wavelet Flow: Fast Training of High Resolution Normalizing Flows
Jason Yu · Konstantinos Derpanis · Marcus Brubaker
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #330
Woodbury Transformations for Deep Generative Flows
You Lu · Bert Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #331
Why Normalizing Flows Fail to Detect Out-of-Distribution Data
Polina Kirichenko · Pavel Izmailov · Andrew Wilson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #332
The Convex Relaxation Barrier, Revisited: Tightened Single-Neuron Relaxations for Neural Network Verification
Christian Tjandraatmadja · Ross Anderson · Joey Huchette · Will Ma · KRUNAL KISHOR PATEL · Juan Pablo Vielma
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #333
Regret in Online Recommendation Systems
Kaito Ariu · Narae Ryu · Se-Young Yun · Alexandre Proutiere
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #334
Simplify and Robustify Negative Sampling for Implicit Collaborative Filtering
Jingtao Ding · Yuhan Quan · Quanming Yao · Yong Li · Depeng Jin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #335
Myersonian Regression
Allen Liu · Renato Leme · Jon Schneider
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #336
On Convergence of Nearest Neighbor Classifiers over Feature Transformations
Luka Rimanic · Cedric Renggli · Bo Li · Ce Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #337
Learning Utilities and Equilibria in Non-Truthful Auctions
Hu Fu · Tao Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #338
Contextual Reserve Price Optimization in Auctions via Mixed Integer Programming
Joey Huchette · Haihao Lu · Hossein Esfandiari · Vahab Mirrokni
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #339
Secretary and Online Matching Problems with Machine Learned Advice
Antonios Antoniadis · Themis Gouleakis · Pieter Kleer · Pavel Kolev
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #340
On the Error Resistance of Hinge-Loss Minimization
Kunal Talwar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #341
Polynomial-Time Computation of Optimal Correlated Equilibria in Two-Player Extensive-Form Games with Public Chance Moves and Beyond
Gabriele Farina · Tuomas Sandholm
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #342
Chaos, Extremism and Optimism: Volume Analysis of Learning in Games
Yun Kuen Cheung · Georgios Piliouras
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #343
A Game-Theoretic Analysis of the Empirical Revenue Maximization Algorithm with Endogenous Sampling
Xiaotie Deng · Ron Lavi · Tao Lin · Qi Qi · Wenwei WANG · Xiang Yan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #344
A Bandit Learning Algorithm and Applications to Auction Design
Kim Thang Nguyen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #345
No-regret Learning in Price Competitions under Consumer Reference Effects
Negin Golrezaei · Patrick Jaillet · Jason Cheuk Nam Liang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #346
Robust and Heavy-Tailed Mean Estimation Made Simple, via Regret Minimization
Sam Hopkins · Jerry Li · Fred Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #347
Partially View-aligned Clustering
Zhenyu Huang · Peng Hu · Joey Tianyi Zhou · Jiancheng Lv · Xi Peng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #348
MeshSDF: Differentiable Iso-Surface Extraction
Edoardo Remelli · Artem Lukoianov · Stephan Richter · Benoit Guillard · Timur Bagautdinov · Pierre Baque · Pascal Fua
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #349
Joint Policy Search for Multi-agent Collaboration with Imperfect Information
Yuandong Tian · Qucheng Gong · Yu Jiang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #350
On Infinite-Width Hypernetworks
Etai Littwin · Tomer Galanti · Lior Wolf · Greg Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #351
Training Generative Adversarial Networks with Limited Data
Tero Karras · Miika Aittala · Janne Hellsten · Samuli Laine · Jaakko Lehtinen · Timo Aila
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #352
Reinforcement Learning with Combinatorial Actions: An Application to Vehicle Routing
Arthur Delarue · Ross Anderson · Christian Tjandraatmadja
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #353
A Self-Tuning Actor-Critic Algorithm
Tom Zahavy · Zhongwen Xu · Vivek Veeriah · Matteo Hessel · Junhyuk Oh · Hado van Hasselt · David Silver · Satinder Singh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #354
Residual Force Control for Agile Human Behavior Imitation and Extended Motion Synthesis
Ye Yuan · Kris Kitani
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #355
See, Hear, Explore: Curiosity via Audio-Visual Association
Victoria Dean · Shubham Tulsiani · Abhinav Gupta
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #356
Finite-Time Analysis for Double Q-learning
Huaqing Xiong · Lin Zhao · Yingbin Liang · Wei Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #357
Adaptive Discretization for Model-Based Reinforcement Learning
Sean Sinclair · Tianyu Wang · Gauri Jain · Siddhartha Banerjee · Christina Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #358
Object Goal Navigation using Goal-Oriented Semantic Exploration
Devendra Singh Chaplot · Dhiraj Prakashchand Gandhi · Abhinav Gupta · Russ Salakhutdinov
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #359
Online Algorithms for Multi-shop Ski Rental with Machine Learned Advice
Shufan Wang · Jian Li · Shiqiang Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #360
Planning in Markov Decision Processes with Gap-Dependent Sample Complexity
Anders Jonsson · Emilie Kaufmann · Pierre Menard · Omar Darwiche Domingues · Edouard Leurent · Michal Valko
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #361
A new convergent variant of Q-learning with linear function approximation
Diogo Carvalho · Francisco S. Melo · Pedro A. Santos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #362
A Unified Switching System Perspective and Convergence Analysis of Q-Learning Algorithms
Donghwan Lee · Niao He
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #363
Adversarially Robust Streaming Algorithms via Differential Privacy
Avinatan Hassidim · Haim Kaplan · Yishay Mansour · Yossi Matias · Uri Stemmer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #364
Generalized Boosting
Arun Suggala · Bingbin Liu · Pradeep Ravikumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #365
A Topological Filter for Learning with Label Noise
Pengxiang Wu · Songzhu Zheng · Mayank Goswami · Dimitris Metaxas · Chao Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #366
Learning by Minimizing the Sum of Ranked Range
Shu Hu · Yiming Ying · xin wang · Siwei Lyu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #367
Partial Optimal Transport with applications on Positive-Unlabeled Learning
Laetitia Chapel · Mokhtar Z. Alaya · Gilles Gasso
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #368
Assisted Learning: A Framework for Multi-Organization Learning
Xun Xian · Xinran Wang · Jie Ding · Reza Ghanadan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #369
Learning Disentangled Representations and Group Structure of Dynamical Environments
Robin Quessard · Thomas Barrett · William Clements
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #370
Posterior Network: Uncertainty Estimation without OOD Samples via Density-Based Pseudo-Counts
Bertrand Charpentier · Daniel Zügner · Stephan Günnemann
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #371
Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks
Patrick Lewis · Ethan Perez · Aleksandra Piktus · Fabio Petroni · Vladimir Karpukhin · Naman Goyal · Heinrich Küttler · Mike Lewis · Wen-tau Yih · Tim Rocktäschel · Sebastian Riedel · Douwe Kiela
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #372
Improving Natural Language Processing Tasks with Human Gaze-Guided Neural Attention
Ekta Sood · Simon Tannert · Philipp Mueller · Andreas Bulling
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #373
COBE: Contextualized Object Embeddings from Narrated Instructional Video
Gedas Bertasius · Lorenzo Torresani
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #374
Beyond Homophily in Graph Neural Networks: Current Limitations and Effective Designs
Jiong Zhu · Yujun Yan · Lingxiao Zhao · Mark Heimann · Leman Akoglu · Danai Koutra
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #375
Evolving Graphical Planner: Contextual Global Planning for Vision-and-Language Navigation
Zhiwei Deng · Karthik Narasimhan · Olga Russakovsky
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #376
Can Q-Learning with Graph Networks Learn a Generalizable Branching Heuristic for a SAT Solver?
Vitaly Kurin · Saad Godil · Shimon Whiteson · Bryan Catanzaro
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #377
Probably Approximately Correct Constrained Learning
Luiz Chamon · Alejandro Ribeiro
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #378
Sharp uniform convergence bounds through empirical centralization
Cyrus Cousins · Matteo Riondato
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #379
Interpolation Technique to Speed Up Gradients Propagation in Neural ODEs
Talgat Daulbaev · Alexandr Katrutsa · Larisa Markeeva · Julia Gusak · Andrzej Cichocki · Ivan Oseledets
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #380
Gaussian Gated Linear Networks
David Budden · Adam Marblestone · Eren Sezener · Tor Lattimore · Gregory Wayne · Joel Veness
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #381
BayReL: Bayesian Relational Learning for Multi-omics Data Integration
Ehsan Hajiramezanali · Arman Hasanzadeh · Nick Duffield · Krishna Narayanan · Xiaoning Qian
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #382
Manifold structure in graph embeddings
Patrick Rubin-Delanchy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #383
GAIT-prop: A biologically plausible learning rule derived from backpropagation of error
Nasir Ahmad · Marcel A. J. van Gerven · Luca Ambrogioni
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #384
Learning to Learn with Feedback and Local Plasticity
Jack Lindsey · Ashok Litwin-Kumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #385
A Theoretical Framework for Target Propagation
Alexander Meulemans · Francesco Carzaniga · Johan Suykens · João Sacramento · Benjamin F. Grewe
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #386
Inductive Quantum Embedding
Santosh Kumar Srivastava · Dinesh Khandelwal · Dhiraj Madan · Dinesh Garg · Hima Karanam · L Venkata Subramaniam
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #387
Optimizing Neural Networks via Koopman Operator Theory
Akshunna S. Dogra · William Redman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #388
Biological credit assignment through dynamic inversion of feedforward networks
Bill Podlaski · Christian K. Machens
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #389
On 1/n neural representation and robustness
Josue Nassar · Piotr Sokol · Sueyeon Chung · Kenneth D Harris · Il Memming Park
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #390
Real World Games Look Like Spinning Tops
Wojciech Czarnecki · Gauthier Gidel · Brendan Tracey · Karl Tuyls · Shayegan Omidshafiei · David Balduzzi · Max Jaderberg
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #391
Quantitative Propagation of Chaos for SGD in Wide Neural Networks
Valentin De Bortoli · Alain Durmus · Xavier Fontaine · Umut Simsekli
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #392
Network size and size of the weights in memorization with two-layers neural networks
Sebastien Bubeck · Ronen Eldan · Yin Tat Lee · Dan Mikulincer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #393
Consistent Estimation of Identifiable Nonparametric Mixture Models from Grouped Observations
Alexander Ritchie · Robert Vandermeulen · Clayton Scott
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #394
All-or-nothing statistical and computational phase transitions in sparse spiked matrix estimation
jean barbier · Nicolas Macris · Cynthia Rush
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #395
Soft Contrastive Learning for Visual Localization
Janine Thoma · Danda Pani Paudel · Luc V Gool
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #396
A Flexible Framework for Designing Trainable Priors with Adaptive Smoothing and Game Encoding
Bruno Lecouat · Jean Ponce · Julien Mairal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #397
Human Parsing Based Texture Transfer from Single Image to 3D Human via Cross-View Consistency
Fang Zhao · Shengcai Liao · Kaihao Zhang · Ling Shao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #398
Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution
Shangchen Zhou · Jiawei Zhang · Wangmeng Zuo · Chen Change Loy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #399
GPS-Net: Graph-based Photometric Stereo Network
Zhuokun Yao · Kun Li · Ying Fu · Haofeng Hu · Boxin Shi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #400
Convolutional Generation of Textured 3D Meshes
Dario Pavllo · Graham Spinks · Thomas Hofmann · Marie-Francine Moens · Aurelien Lucchi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #401
Beta R-CNN: Looking into Pedestrian Detection from Another Perspective
Zixuan Xu · Banghuai Li · Ye Yuan · Anhong Dang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #402
Neural Sparse Representation for Image Restoration
Yuchen Fan · Jiahui Yu · Yiqun Mei · Yulun Zhang · Yun Fu · Ding Liu · Thomas Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #403
GRAF: Generative Radiance Fields for 3D-Aware Image Synthesis
Katja Schwarz · Yiyi Liao · Michael Niemeyer · Andreas Geiger
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #404
Watch out! Motion is Blurring the Vision of Your Deep Neural Networks
Qing Guo · Felix Juefei-Xu · Xiaofei Xie · Lei Ma · Jian Wang · Bing Yu · Wei Feng · Yang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #405
Continuous Object Representation Networks: Novel View Synthesis without Target View Supervision
Nicolai Hani · Selim Engin · Jun-Jee Chao · Volkan Isler
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #406
Learning Semantic-aware Normalization for Generative Adversarial Networks
Heliang Zheng · Jianlong Fu · Yanhong Zeng · Jiebo Luo · Zheng-Jun Zha
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #407
3D Multi-bodies: Fitting Sets of Plausible 3D Human Models to Ambiguous Image Data
Benjamin Biggs · David Novotny · Sebastien Ehrhardt · Hanbyul Joo · Ben Graham · Andrea Vedaldi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #408
Learning to Detect Objects with a 1 Megapixel Event Camera
Etienne Perot · Pierre de Tournemire · Davide Nitti · Jonathan Masci · Amos Sironi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #409
A Loss Function for Generative Neural Networks Based on Watson’s Perceptual Model
Steffen Czolbe · Oswin Krause · Ingemar Cox · Christian Igel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #410
GANSpace: Discovering Interpretable GAN Controls
Erik Härkönen · Aaron Hertzmann · Jaakko Lehtinen · Sylvain Paris
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #411
Deep Energy-based Modeling of Discrete-Time Physics
Takashi Matsubara · Ai Ishikawa · Takaharu Yaguchi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #412
SLIP: Learning to Predict in Unknown Dynamical Systems with Long-Term Memory
Paria Rashidinejad · Jiantao Jiao · Stuart Russell
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #413
Weak Form Generalized Hamiltonian Learning
Kevin Course · Trefor Evans · Prasanth Nair
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #414
Disentangling by Subspace Diffusion
David Pfau · Irina Higgins · Alex Botev · Sébastien Racanière
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #415
Simultaneous Preference and Metric Learning from Paired Comparisons
Austin Xu · Mark Davenport
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #416
Hausdorff Dimension, Heavy Tails, and Generalization in Neural Networks
Umut Simsekli · Ozan Sener · George Deligiannidis · Murat Erdogdu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #417
Hold me tight! Influence of discriminative features on deep network boundaries
Guillermo Ortiz-Jimenez · Apostolos Modas · Seyed-Mohsen Moosavi · Pascal Frossard
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #418
Training Generative Adversarial Networks by Solving Ordinary Differential Equations
Chongli Qin · Yan Wu · Jost Tobias Springenberg · Andy Brock · Jeff Donahue · Timothy Lillicrap · Pushmeet Kohli
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #419
Sparse Graphical Memory for Robust Planning
Scott Emmons · Ajay Jain · Misha Laskin · Thanard Kurutach · Pieter Abbeel · Deepak Pathak
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #420
Task-Agnostic Online Reinforcement Learning with an Infinite Mixture of Gaussian Processes
Mengdi Xu · Wenhao Ding · Jiacheng Zhu · ZUXIN LIU · Baiming Chen · Ding Zhao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #421
Bayesian Robust Optimization for Imitation Learning
Daniel S. Brown · Scott Niekum · Marek Petrik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #422
Learning Parities with Neural Networks
Amit Daniely · Eran Malach
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #423
Learning the Linear Quadratic Regulator from Nonlinear Observations
Zakaria Mhammedi · Dylan Foster · Max Simchowitz · Dipendra Misra · Wen Sun · Akshay Krishnamurthy · Alexander Rakhlin · John Langford
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #424
Optimal Robustness-Consistency Trade-offs for Learning-Augmented Online Algorithms
Alexander Wei · Fred Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #425
Stateful Posted Pricing with Vanishing Regret via Dynamic Deterministic Markov Decision Processes
Yuval Emek · Ron Lavi · Rad Niazadeh · Yangguang Shi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #426
On the Theory of Transfer Learning: The Importance of Task Diversity
Nilesh Tripuraneni · Michael Jordan · Chi Jin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #427
Online Agnostic Boosting via Regret Minimization
Nataly Brukhim · Xinyi Chen · Elad Hazan · Shay Moran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #428
Minimax Classification with 0-1 Loss and Performance Guarantees
Santiago Mazuelas · Andrea Zanoni · Aritz Pérez
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #429
Robust Density Estimation under Besov IPM Losses
Ananya Uppal · Shashank Singh · Barnabas Poczos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #430
Online Multitask Learning with Long-Term Memory
Mark Herbster · Stephen Pasteris · Lisa Tse
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #431
Improving Local Identifiability in Probabilistic Box Embeddings
Shib Dasgupta · Michael Boratko · Dongxu Zhang · Luke Vilnis · Xiang Li · Andrew McCallum
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #432
Finite-Sample Analysis of Contractive Stochastic Approximation Using Smooth Convex Envelopes
Zaiwei Chen · Siva Theja Maguluri · Sanjay Shakkottai · Karthikeyan Shanmugam
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #433
Synthetic Data Generators -- Sequential and Private
Olivier Bousquet · Roi Livni · Shay Moran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #434
Near-Optimal SQ Lower Bounds for Agnostically Learning Halfspaces and ReLUs under Gaussian Marginals
Ilias Diakonikolas · Daniel Kane · Nikos Zarifis
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #435
Statistical-Query Lower Bounds via Functional Gradients
Surbhi Goel · Aravind Gollakota · Adam Klivans
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #436
PAC-Bayes Learning Bounds for Sample-Dependent Priors
Pranjal Awasthi · Satyen Kale · Stefani Karp · Mehryar Mohri
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #437
Sharpened Generalization Bounds based on Conditional Mutual Information and an Application to Noisy, Iterative Algorithms
Mahdi Haghifam · Jeffrey Negrea · Ashish Khisti · Daniel Roy · Gintare Karolina Dziugaite
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #438
Decision trees as partitioning machines to characterize their generalization properties
Jean-Samuel Leboeuf · Frédéric LeBlanc · Mario Marchand
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #439
A Limitation of the PAC-Bayes Framework
Roi Livni · Shay Moran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #440
Conditioning and Processing: Techniques to Improve Information-Theoretic Generalization Bounds
Hassan Hafez-Kolahi · Zeinab Golgooni · Shohreh Kasaei · Mahdieh Soleymani
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #441
Second Order PAC-Bayesian Bounds for the Weighted Majority Vote
Andres Masegosa · Stephan Lorenzen · Christian Igel · Yevgeny Seldin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #442
PAC-Bayes Analysis Beyond the Usual Bounds
Omar Rivasplata · Ilja Kuzborskij · Csaba Szepesvari · John Shawe-Taylor
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #443
Maximum-Entropy Adversarial Data Augmentation for Improved Generalization and Robustness
Long Zhao · Ting Liu · Xi Peng · Dimitris Metaxas
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #444
Probabilistic Orientation Estimation with Matrix Fisher Distributions
David Mohlin · Josephine Sullivan · Gérald Bianchi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #445
Discover, Hallucinate, and Adapt: Open Compound Domain Adaptation for Semantic Segmentation
KwanYong Park · Sanghyun Woo · Inkyu Shin · In So Kweon
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #446
Inference Stage Optimization for Cross-scenario 3D Human Pose Estimation
Jianfeng Zhang · Xuecheng Nie · Jiashi Feng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #447
Deep Wiener Deconvolution: Wiener Meets Deep Learning for Image Deblurring
Jiangxin Dong · Stefan Roth · Bernt Schiele
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #448
Calibrating CNNs for Lifelong Learning
Pravendra Singh · Vinay Kumar Verma · Pratik Mazumder · Lawrence Carin · Piyush Rai
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #449
Long-Tailed Classification by Keeping the Good and Removing the Bad Momentum Causal Effect
Kaihua Tang · Jianqiang Huang · Hanwang Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #450
Diverse Image Captioning with Context-Object Split Latent Spaces
Shweta Mahajan · Stefan Roth
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #451
An Analysis of SVD for Deep Rotation Estimation
Jake Levinson · Carlos Esteves · Kefan Chen · Noah Snavely · Angjoo Kanazawa · Afshin Rostamizadeh · Ameesh Makadia
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #452
DISK: Learning local features with policy gradient
Michał Tyszkiewicz · Pascal Fua · Eduard Trulls
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #453
Wasserstein Distances for Stereo Disparity Estimation
Divyansh Garg · Yan Wang · Bharath Hariharan · Mark Campbell · Kilian Weinberger · Wei-Lun Chao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #454
GOCor: Bringing Globally Optimized Correspondence Volumes into Your Neural Network
Prune Truong · Martin Danelljan · Luc V Gool · Radu Timofte
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #455
On the Value of Out-of-Distribution Testing: An Example of Goodhart's Law
Damien Teney · Ehsan Abbasnejad · Kushal Kafle · Robik Shrestha · Christopher Kanan · Anton van den Hengel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #456
A Dictionary Approach to Domain-Invariant Learning in Deep Networks
Ze Wang · Xiuyuan Cheng · Guillermo Sapiro · Qiang Qiu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #457
Balanced Meta-Softmax for Long-Tailed Visual Recognition
Jiawei Ren · Cunjun Yu · shunan sheng · Xiao Ma · Haiyu Zhao · Shuai Yi · Hongsheng Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #458
Evidential Sparsification of Multimodal Latent Spaces in Conditional Variational Autoencoders
Masha Itkina · Boris Ivanovic · Ransalu Senanayake · Mykel J Kochenderfer · Marco Pavone
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #459
Sparse Symplectically Integrated Neural Networks
Daniel DiPietro · Shiying Xiong · Bo Zhu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #460
Node Embeddings and Exact Low-Rank Representations of Complex Networks
Sudhanshu Chanpuriya · Cameron Musco · Konstantinos Sotiropoulos · Charalampos Tsourakakis
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #461
Global Convergence of Deep Networks with One Wide Layer Followed by Pyramidal Topology
Quynh Nguyen · Marco Mondelli
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #462
Towards Understanding Hierarchical Learning: Benefits of Neural Representations
Minshuo Chen · Yu Bai · Jason Lee · Tuo Zhao · Huan Wang · Caiming Xiong · Richard Socher
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #463
Stochasticity of Deterministic Gradient Descent: Large Learning Rate for Multiscale Objective Function
Lingkai Kong · Molei Tao
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #464
Stochastic Gradient Descent in Correlated Settings: A Study on Gaussian Processes
Hao Chen · Lili Zheng · Raed AL Kontar · Garvesh Raskutti
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #465
Penalized Langevin dynamics with vanishing penalty for smooth and log-concave targets
Avetik Karagulyan · Arnak Dalalyan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #466
Universal guarantees for decision tree induction via a higher-order splitting criterion
Guy Blanc · Neha Gupta · Jane Lange · Li-Yang Tan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #467
Learning Restricted Boltzmann Machines with Sparse Latent Variables
Guy Bresler · Rares-Darius Buhai
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #468
The Adaptive Complexity of Maximizing a Gross Substitutes Valuation
Ron Kupfer · Sharon Qian · Eric Balkanski · Yaron Singer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #469
Hedging in games: Faster convergence of external and swap regrets
Xi Chen · Binghui Peng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #470
Nonasymptotic Guarantees for Spiked Matrix Recovery with Generative Priors
Jorio Cocola · Paul Hand · Vlad Voroninski
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #471
In search of robust measures of generalization
Gintare Karolina Dziugaite · Alexandre Drouin · Brady Neal · Nitarshan Rajkumar · Ethan Caballero · Linbo Wang · Ioannis Mitliagkas · Daniel Roy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #472
On Convergence and Generalization of Dropout Training
Poorya Mianjy · Raman Arora
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #473
Dynamical mean-field theory for stochastic gradient descent in Gaussian mixture classification
Francesca Mignacco · Florent Krzakala · Pierfrancesco Urbani · Lenka Zdeborová
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #474
Complex Dynamics in Simple Neural Networks: Understanding Gradient Flow in Phase Retrieval
Stefano Sarao Mannelli · Giulio Biroli · Chiara Cammarota · Florent Krzakala · Pierfrancesco Urbani · Lenka Zdeborová
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #475
Correspondence learning via linearly-invariant embedding
Riccardo Marin · Marie-Julie Rakotosaona · Simone Melzi · Maks Ovsjanikov
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #476
PIE-NET: Parametric Inference of Point Cloud Edges
Xiaogang Wang · Yuelang Xu · Kai Xu · Andrea Tagliasacchi · Bin Zhou · Ali Mahdavi-Amiri · Hao Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #477
Neural Non-Rigid Tracking
Aljaz Bozic · Pablo Palafox · Michael Zollhöfer · Angela Dai · Justus Thies · Matthias Niessner
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #478
Continuous Surface Embeddings
Natalia Neverova · David Novotny · Marc Szafraniec · Vasil Khalidov · Patrick Labatut · Andrea Vedaldi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #479
Learning to Orient Surfaces by Self-supervised Spherical CNNs
Riccardo Spezialetti · Federico Stella · Marlon Marcon · Luciano Silva · Samuele Salti · Luigi Di Stefano
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #480
SDF-SRN: Learning Signed Distance 3D Object Reconstruction from Static Images
Chen-Hsuan Lin · Chaoyang Wang · Simon Lucey
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #481
Neural Unsigned Distance Fields for Implicit Function Learning
Julian Chibane · Mohamad Aymen mir · Gerard Pons-Moll
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #482
Skeleton-bridged Point Completion: From Global Inference to Local Adjustment
Yinyu Nie · Yiqun Lin · Xiaoguang Han · Shihui Guo · Jian Chang · Shuguang Cui · Jian.J Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #483
Rotation-Invariant Local-to-Global Representation Learning for 3D Point Cloud
SEOHYUN KIM · JaeYoo Park · Bohyung Han
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #484
Deep Shells: Unsupervised Shape Correspondence with Optimal Transport
Marvin Eisenberger · Aysim Toker · Laura Leal-Taixé · Daniel Cremers
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #485
Dense Correspondences between Human Bodies via Learning Transformation Synchronization on Graphs
Xiangru Huang · Haitao Yang · Etienne Vouga · Qixing Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #486
3D Shape Reconstruction from Vision and Touch
Edward Smith · Roberto Calandra · Adriana Romero · Georgia Gkioxari · David Meger · Jitendra Malik · Michal Drozdzal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #487
Canonical 3D Deformer Maps: Unifying parametric and non-parametric methods for dense weakly-supervised category reconstruction
David Novotny · Roman Shapovalov · Andrea Vedaldi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #488
Multiview Neural Surface Reconstruction by Disentangling Geometry and Appearance
Lior Yariv · Yoni Kasten · Dror Moran · Meirav Galun · Matan Atzmon · Basri Ronen · Yaron Lipman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #489
Neural Sparse Voxel Fields
Lingjie Liu · Jiatao Gu · Kyaw Zaw Lin · Tat-Seng Chua · Christian Theobalt
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #490
RepPoints v2: Verification Meets Regression for Object Detection
Yihong Chen · Zheng Zhang · Yue Cao · Liwei Wang · Stephen Lin · Han Hu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #491
Efficient Contextual Bandits with Continuous Actions
Maryam Majzoubi · Chicheng Zhang · Rajan Chari · Akshay Krishnamurthy · John Langford · Aleksandrs Slivkins
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #492
Collapsing Bandits and Their Application to Public Health Intervention
Aditya Mate · Jackson Killian · Haifeng Xu · Andrew Perrault · Milind Tambe
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #493
Learning to Play Sequential Games versus Unknown Opponents
Pier Giuseppe Sessa · Ilija Bogunovic · Maryam Kamgarpour · Andreas Krause
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #494
Interferobot: aligning an optical interferometer by a reinforcement learning agent
Dmitry Sorokin · Alexander Ulanov · Ekaterina Sazhina · Alexander Lvovsky
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #495
Reinforcement Learning in Factored MDPs: Oracle-Efficient Algorithms and Tighter Regret Bounds for the Non-Episodic Setting
Ziping Xu · Ambuj Tewari
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #496
Reinforcement Learning with Feedback Graphs
Christoph Dann · Yishay Mansour · Mehryar Mohri · Ayush Sekhari · Karthik Sridharan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #497
A Unifying View of Optimism in Episodic Reinforcement Learning
Gergely Neu · Ciara Pike-Burke
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #498
Provably Efficient Reward-Agnostic Navigation with Linear Value Iteration
Andrea Zanette · Alessandro Lazaric · Mykel J Kochenderfer · Emma Brunskill
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #499
On Reward-Free Reinforcement Learning with Linear Function Approximation
Ruosong Wang · Simon Du · Lin Yang · Russ Salakhutdinov
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #500
On Efficiency in Hierarchical Reinforcement Learning
Zheng Wen · Doina Precup · Morteza Ibrahimi · Andre Barreto · Benjamin Van Roy · Satinder Singh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #501
Towards Minimax Optimal Reinforcement Learning in Factored Markov Decision Processes
Yi Tian · Jian Qian · Suvrit Sra
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #502
Efficient Model-Based Reinforcement Learning through Optimistic Policy Search and Planning
Sebastian Curi · Felix Berkenkamp · Andreas Krause
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #503
Belief-Dependent Macro-Action Discovery in POMDPs using the Value of Information
Genevieve Flaspohler · Nick Roy · John Fisher III
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #504
High-Throughput Synchronous Deep RL
Iou-Jen Liu · Raymond A. Yeh · Alex Schwing
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #505
AttendLight: Universal Attention-Based Reinforcement Learning Model for Traffic Signal Control
Afshin Oroojlooy · Mohammadreza Nazari · Davood Hajinezhad · Jorge Silva
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #507
Dynamic Submodular Maximization
Morteza Monemizadeh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #508
Adaptive Shrinkage Estimation for Streaming Graphs
Nesreen K. Ahmed · Nick Duffield
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #509
Near-Optimal Comparison Based Clustering
Michaël Perrot · Pascal Esser · Debarghya Ghoshdastidar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #510
Impossibility Results for Grammar-Compressed Linear Algebra
Amir Abboud · Arturs Backurs · Karl Bringmann · Marvin Künnemann
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #511
Statistical control for spatio-temporal MEG/EEG source imaging with desparsified mutli-task Lasso
Jerome-Alexis Chevalier · Joseph Salmon · Alexandre Gramfort · Bertrand Thirion
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #512
Submodular Meta-Learning
Arman Adibi · Aryan Mokhtari · Hamed Hassani
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #513
Fairness in Streaming Submodular Maximization: Algorithms and Hardness
Marwa El Halabi · Slobodan Mitrović · Ashkan Norouzi-Fard · Jakab Tardos · Jakub Tarnawski
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #514
Fast Adaptive Non-Monotone Submodular Maximization Subject to a Knapsack Constraint
Georgios Amanatidis · Federico Fusco · Philip Lazos · Stefano Leonardi · Rebecca Reiffenhäuser
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #515
Direct Policy Gradients: Direct Optimization of Policies in Discrete Action Spaces
Guy Lorberbom · Chris Maddison · Nicolas Heess · Tamir Hazan · Danny Tarlow
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #516
Efficient active learning of sparse halfspaces with arbitrary bounded noise
Chicheng Zhang · Jie Shen · Pranjal Awasthi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #517
Learning Structured Distributions From Untrusted Batches: Faster and Simpler
Sitan Chen · Jerry Li · Ankur Moitra
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #519
Outlier Robust Mean Estimation with Subgaussian Rates via Stability
Ilias Diakonikolas · Daniel M. Kane · Ankit Pensia
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #520
Fictitious Play for Mean Field Games: Continuous Time Analysis and Applications
Sarah Perrin · Julien Perolat · Mathieu Lauriere · Matthieu Geist · Romuald Elie · Olivier Pietquin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #521
Hitting the High Notes: Subset Selection for Maximizing Expected Order Statistics
Aranyak Mehta · Uri Nadav · Alexandros Psomas · Aviad Rubinstein
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #522
PAC-Bayesian Bound for the Conditional Value at Risk
Zakaria Mhammedi · Benjamin Guedj · Robert Williamson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #523
Universal Function Approximation on Graphs
Rickard Brüel Gabrielsson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #524
Model Class Reliance for Random Forests
Gavin Smith · Roberto Mansilla · James Goulding
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #525
Hypersolvers: Toward Fast Continuous-Depth Models
Michael Poli · Stefano Massaroli · Atsushi Yamashita · Hajime Asama · Jinkyoo Park
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #526
Almost Surely Stable Deep Dynamics
Nathan Lawrence · Philip Loewen · Michael Forbes · Johan Backstrom · Bhushan Gopaluni
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #527
Learning Optimal Representations with the Decodable Information Bottleneck
Yann Dubois · Douwe Kiela · David Schwab · Ramakrishna Vedantam
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #528
Provable Online CP/PARAFAC Decomposition of a Structured Tensor via Dictionary Learning
Sirisha Rambhatla · Xingguo Li · Jarvis Haupt
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #529
Measuring Systematic Generalization in Neural Proof Generation with Transformers
Nicolas Gontier · Koustuv Sinha · Siva Reddy · Chris Pal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #530
Online Decision Based Visual Tracking via Reinforcement Learning
ke Song · Wei Zhang · Ran Song · Yibin Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #531
On the Modularity of Hypernetworks
Tomer Galanti · Lior Wolf
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #532
Pushing the Limits of Narrow Precision Inferencing at Cloud Scale with Microsoft Floating Point
Bita Darvish Rouhani · Daniel Lo · Ritchie Zhao · Ming Liu · Jeremy Fowers · Kalin Ovtcharov · Anna Vinogradsky · Sarah Massengill · Lita Yang · Ray Bittner · Alessandro Forin · Haishan Zhu · Taesik Na · Prerak Patel · Shuai Che · Lok Chand Koppaka · XIA SONG · Subhojit Som · Kaustav Das · Saurabh K T · Steve Reinhardt · Sitaram Lanka · Eric Chung · Doug Burger
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #533
Counterexample-Guided Learning of Monotonic Neural Networks
Aishwarya Sivaraman · Golnoosh Farnadi · Todd Millstein · Guy Van den Broeck
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #534
Permute-and-Flip: A new mechanism for differentially private selection
Ryan McKenna · Daniel Sheldon
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #535
No-Regret Learning Dynamics for Extensive-Form Correlated Equilibrium
Andrea Celli · Alberto Marchesi · Gabriele Farina · Nicola Gatti
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #536
Spike and slab variational Bayes for high dimensional logistic regression
Kolyan Ray · Botond Szabo · Gabriel Clara
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #537
How does Weight Correlation Affect Generalisation Ability of Deep Neural Networks?
Gaojie Jin · Xinping Yi · Liang Zhang · Lijun Zhang · Sven Schewe · Xiaowei Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #538
Learning discrete distributions with infinite support
Doron Cohen · Aryeh Kontorovich · Geoffrey Wolfer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #539
Off-policy Policy Evaluation For Sequential Decisions Under Unobserved Confounding
Hongseok Namkoong · Ramtin Keramati · Steve Yadlowsky · Emma Brunskill
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #540
A Maximum-Entropy Approach to Off-Policy Evaluation in Average-Reward MDPs
Nevena Lazic · Dong Yin · Mehrdad Farajtabar · Nir Levine · Dilan Gorur · Chris Harris · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #541
Instance-based Generalization in Reinforcement Learning
Martin Bertran · Natalia Martinez · Mariano Phielipp · Guillermo Sapiro
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #542
Efficient Planning in Large MDPs with Weak Linear Function Approximation
Roshan Shariff · Csaba Szepesvari
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #543
Multi-agent active perception with prediction rewards
Mikko Lauri · Frans Oliehoek
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #544
Gamma-Models: Generative Temporal Difference Learning for Infinite-Horizon Prediction
Michael Janner · Igor Mordatch · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #545
The LoCA Regret: A Consistent Metric to Evaluate Model-Based Behavior in Reinforcement Learning
Harm Van Seijen · Hadi Nekoei · Evan Racah · Sarath Chandar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #546
Expert-Supervised Reinforcement Learning for Offline Policy Learning and Evaluation
Aaron Sonabend · Junwei Lu · Leo Anthony Celi · Tianxi Cai · Peter Szolovits
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #547
Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation
Jian Shen · Han Zhao · Weinan Zhang · Yong Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #548
Deep Reinforcement and InfoMax Learning
Bogdan Mazoure · Remi Tachet des Combes · Thang Long Doan · Philip Bachman · R Devon Hjelm
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #549
Zap Q-Learning With Nonlinear Function Approximation
Shuhang Chen · Adithya M Devraj · Fan Lu · Ana Busic · Sean Meyn
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #550
MDP Homomorphic Networks: Group Symmetries in Reinforcement Learning
Elise van der Pol · Daniel E Worrall · Herke van Hoof · Frans Oliehoek · Max Welling
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #551
Stochastic Latent Actor-Critic: Deep Reinforcement Learning with a Latent Variable Model
Alex X. Lee · Anusha Nagabandi · Pieter Abbeel · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #552
FLAMBE: Structural Complexity and Representation Learning of Low Rank MDPs
Alekh Agarwal · Sham Kakade · Akshay Krishnamurthy · Wen Sun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #553
Sample-Efficient Reinforcement Learning of Undercomplete POMDPs
Chi Jin · Sham Kakade · Akshay Krishnamurthy · Qinghua Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #554
Provably Efficient Online Hyperparameter Optimization with Population-Based Bandits
Jack Parker-Holder · Vu Nguyen · Stephen J Roberts
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #555
Self-Supervised MultiModal Versatile Networks
Jean-Baptiste Alayrac · Adria Recasens · Rosalia Schneider · Relja Arandjelović · Jason Ramapuram · Jeffrey De Fauw · Lucas Smaira · Sander Dieleman · Andrew Zisserman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #556
Deep Subspace Clustering with Data Augmentation
Mahdi Abavisani · Alireza Naghizadeh · Dimitris Metaxas · Vishal Patel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #557
Learning Retrospective Knowledge with Reverse Reinforcement Learning
Shangtong Zhang · Vivek Veeriah · Shimon Whiteson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #558
The MAGICAL Benchmark for Robust Imitation
Sam Toyer · Rohin Shah · Andrew Critch · Stuart Russell
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #559
Sample Efficient Reinforcement Learning via Low-Rank Matrix Estimation
Devavrat Shah · Dogyoon Song · Zhi Xu · Yuzhe Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #560
Counterfactual Data Augmentation using Locally Factored Dynamics
Silviu Pitis · Elliot Creager · Animesh Garg
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #561
POMDPs in Continuous Time and Discrete Spaces
Bastian Alt · Matthias Schultheis · Heinz Koeppl
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #562
Long-Horizon Visual Planning with Goal-Conditioned Hierarchical Predictors
Karl Pertsch · Oleh Rybkin · Frederik Ebert · Shenghao Zhou · Dinesh Jayaraman · Chelsea Finn · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #563
Forethought and Hindsight in Credit Assignment
Veronica Chelu · Doina Precup · Hado van Hasselt
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #564
Learning Multi-Agent Communication through Structured Attentive Reasoning
Murtaza Rangwala · Ryan K Williams
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #565
MultiON: Benchmarking Semantic Map Memory using Multi-Object Navigation
Saim Wani · Shivansh Patel · Unnat Jain · Angel Chang · Manolis Savva
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #566
Influence-Augmented Online Planning for Complex Environments
Jinke He · Miguel Suau · Frans Oliehoek
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #567
Security Analysis of Safe and Seldonian Reinforcement Learning Algorithms
Pinar Ozisik · Philip Thomas
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #568
Provably Efficient Neural GTD for Off-Policy Learning
Hoi-To Wai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Mingyi Hong
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #569
An Equivalence between Loss Functions and Non-Uniform Sampling in Experience Replay
Scott Fujimoto · David Meger · Doina Precup
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 1 #1020
Comparator-Adaptive Convex Bandits
Dirk van der Hoeven · Ashok Cutkosky · Haipeng Luo
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #83
Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning
Aviral Kumar · Aurick Zhou · George Tucker · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #571
Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning
Deheng Ye · Guibin Chen · Wen Zhang · Sheng Chen · Bo Yuan · Bo Liu · Jia Chen · Zhao Liu · Fuhao Qiu · Hongsheng Yu · Yinyuting Yin · Bei Shi · Liang Wang · Tengfei Shi · Qiang Fu · Wei Yang · Lanxiao Huang · Wei Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #572
Federated Bayesian Optimization via Thompson Sampling
Zhongxiang Dai · Bryan Kian Hsiang Low · Patrick Jaillet
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #573
Deep Reinforcement Learning with Stacked Hierarchical Attention for Text-based Games
Yunqiu Xu · Meng Fang · Ling Chen · Yali Du · Joey Tianyi Zhou · Chengqi Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #574
Reinforcement Learning with Augmented Data
Misha Laskin · Kimin Lee · Adam Stooke · Lerrel Pinto · Pieter Abbeel · Aravind Srinivas
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #575
Generating Adjacency-Constrained Subgoals in Hierarchical Reinforcement Learning
Tianren Zhang · Shangqi Guo · Tian Tan · Xiaolin Hu · Feng Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #576
Almost Optimal Model-Free Reinforcement Learningvia Reference-Advantage Decomposition
Zihan Zhang · Yuan Zhou · Xiangyang Ji
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #577
Weighted QMIX: Expanding Monotonic Value Function Factorisation for Deep Multi-Agent Reinforcement Learning
Tabish Rashid · Gregory Farquhar · Bei Peng · Shimon Whiteson
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #578
Succinct and Robust Multi-Agent Communication With Temporal Message Control
Sai Qian Zhang · Qi Zhang · Jieyu Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #579
Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning for Networked Systems with Average Reward
Guannan Qu · Yiheng Lin · Adam Wierman · Na Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #580
Learning Individually Inferred Communication for Multi-Agent Cooperation
gang Ding · Tiejun Huang · Zongqing Lu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #581
Emergent Reciprocity and Team Formation from Randomized Uncertain Social Preferences
Bowen Baker
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #582
Marginal Utility for Planning in Continuous or Large Discrete Action Spaces
Zaheen Ahmad · Levi Lelis · Michael Bowling
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #583
A Novel Automated Curriculum Strategy to Solve Hard Sokoban Planning Instances
Dieqiao Feng · Carla Gomes · Bart Selman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #584
Softmax Deep Double Deterministic Policy Gradients
Ling Pan · Qingpeng Cai · Longbo Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #585
Non-Crossing Quantile Regression for Distributional Reinforcement Learning
Fan Zhou · Jianing Wang · Xingdong Feng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #586
Improving Generalization in Reinforcement Learning with Mixture Regularization
KAIXIN WANG · Bingyi Kang · Jie Shao · Jiashi Feng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #587
Choice Bandits
Arpit Agarwal · Nicholas Johnson · Shivani Agarwal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #588
Differentiable Meta-Learning of Bandit Policies
Craig Boutilier · Chih-wei Hsu · Branislav Kveton · Martin Mladenov · Csaba Szepesvari · Manzil Zaheer
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #589
Latent Bandits Revisited
Joey Hong · Branislav Kveton · Manzil Zaheer · Yinlam Chow · Amr Ahmed · Craig Boutilier
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #590
Finite-Time Analysis of Round-Robin Kullback-Leibler Upper Confidence Bounds for Optimal Adaptive Allocation with Multiple Plays and Markovian Rewards
Vrettos Moulos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #591
Sub-sampling for Efficient Non-Parametric Bandit Exploration
Dorian Baudry · Emilie Kaufmann · Odalric-Ambrym Maillard
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #592
Online Learning in Contextual Bandits using Gated Linear Networks
Eren Sezener · Marcus Hutter · David Budden · Jianan Wang · Joel Veness
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #593
High-Dimensional Contextual Policy Search with Unknown Context Rewards using Bayesian Optimization
Qing Feng · Ben Letham · Hongzi Mao · Eytan Bakshy
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #594
Rewriting History with Inverse RL: Hindsight Inference for Policy Improvement
Benjamin Eysenbach · XINYANG GENG · Sergey Levine · Russ Salakhutdinov
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #595
RD$^2$: Reward Decomposition with Representation Decomposition
Zichuan Lin · Derek Yang · Li Zhao · Tao Qin · Guangwen Yang · Tie-Yan Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #596
Efficient Exploration of Reward Functions in Inverse Reinforcement Learning via Bayesian Optimization
Sreejith Balakrishnan · Quoc Phong Nguyen · Bryan Kian Hsiang Low · Harold Soh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #597
Learning Guidance Rewards with Trajectory-space Smoothing
Tanmay Gangwani · Yuan Zhou · Jian Peng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #598
Avoiding Side Effects in Complex Environments
Alex Turner · Neale Ratzlaff · Prasad Tadepalli
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #599
Reward-rational (implicit) choice: A unifying formalism for reward learning
Hong Jun Jeon · Smitha Milli · Anca Dragan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #600
Planning with General Objective Functions: Going Beyond Total Rewards
Ruosong Wang · Peilin Zhong · Simon Du · Russ Salakhutdinov · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #601
Preference-based Reinforcement Learning with Finite-Time Guarantees
Yichong Xu · Ruosong Wang · Lin Yang · Aarti Singh · Artur Dubrawski
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #602
Is Long Horizon RL More Difficult Than Short Horizon RL?
Ruosong Wang · Simon Du · Lin Yang · Sham Kakade
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #603
Online Meta-Critic Learning for Off-Policy Actor-Critic Methods
Wei Zhou · Yiying Li · Yongxin Yang · Huaimin Wang · Timothy Hospedales
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #604
POMO: Policy Optimization with Multiple Optima for Reinforcement Learning
Yeong-Dae Kwon · Jinho Choo · Byoungjip Kim · Iljoo Yoon · Youngjune Gwon · Seungjai Min
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #605
Error Bounds of Imitating Policies and Environments
Tian Xu · Ziniu Li · Yang Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #606
Model-based Adversarial Meta-Reinforcement Learning
Zichuan Lin · Garrett Thomas · Guangwen Yang · Tengyu Ma
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #608
Offline Imitation Learning with a Misspecified Simulator
Shengyi Jiang · Jingcheng Pang · Yang Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #609
Policy Improvement via Imitation of Multiple Oracles
Ching-An Cheng · Andrey Kolobov · Alekh Agarwal
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #610
Toward the Fundamental Limits of Imitation Learning
Nived Rajaraman · Lin Yang · Jiantao Jiao · Kannan Ramchandran
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #611
Trajectory-wise Multiple Choice Learning for Dynamics Generalization in Reinforcement Learning
Younggyo Seo · Kimin Lee · Ignasi Clavera Gilaberte · Thanard Kurutach · Jinwoo Shin · Pieter Abbeel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #612
Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory
Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #613
Multi-task Batch Reinforcement Learning with Metric Learning
Jiachen Li · Quan Vuong · Shuang Liu · Minghua Liu · Kamil Ciosek · Henrik Christensen · Hao Su
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #614
Multi-Task Reinforcement Learning with Soft Modularization
Ruihan Yang · Huazhe Xu · YI WU · Xiaolong Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #615
Generalized Hindsight for Reinforcement Learning
Alexander Li · Lerrel Pinto · Pieter Abbeel
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #616
Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning
Cong Zhang · Wen Song · Zhiguang Cao · Jie Zhang · Puay Siew Tan · Xu Chi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #617
BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning
Xinyue Chen · Zijian Zhou · Zheng Wang · Che Wang · Yanqiu Wu · Keith Ross
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #618
Steady State Analysis of Episodic Reinforcement Learning
Huang Bojun
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #619
The Hateful Memes Challenge: Detecting Hate Speech in Multimodal Memes
Douwe Kiela · Hamed Firooz · Aravind Mohan · Vedanuj Goswami · Amanpreet Singh · Pratik Ringshia · Davide Testuggine
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #620
Learning Disentangled Representations of Videos with Missing Data
Armand Comas · Chi Zhang · Zlatan Feric · Octavia Camps · Rose Yu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #621
Cycle-Contrast for Self-Supervised Video Representation Learning
Quan Kong · Wenpeng Wei · Ziwei Deng · Tomoaki Yoshinaga · Tomokazu Murakami
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #622
Fewer is More: A Deep Graph Metric Learning Perspective Using Fewer Proxies
Yuehua Zhu · Muli Yang · Cheng Deng · Wei Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #623
Blind Video Temporal Consistency via Deep Video Prior
Chenyang Lei · Yazhou Xing · Qifeng Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #624
Hierarchical Patch VAE-GAN: Generating Diverse Videos from a Single Sample
Shir Gur · Sagie Benaim · Lior Wolf
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #625
Space-Time Correspondence as a Contrastive Random Walk
Allan Jabri · Andrew Owens · Alexei Efros
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #626
Do Adversarially Robust ImageNet Models Transfer Better?
Hadi Salman · Andrew Ilyas · Logan Engstrom · Ashish Kapoor · Aleksander Madry
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #627
Video Object Segmentation with Adaptive Feature Bank and Uncertain-Region Refinement
Yongqing Liang · Xin Li · Navid Jafari · Jim Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #628
Counterfactual Contrastive Learning for Weakly-Supervised Vision-Language Grounding
Zhu Zhang · Zhou Zhao · Zhijie Lin · jieming zhu · Xiuqiang He
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #629
Forget About the LiDAR: Self-Supervised Depth Estimators with MED Probability Volumes
Juan Luis GonzalezBello · Munchurl Kim
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #630
COOT: Cooperative Hierarchical Transformer for Video-Text Representation Learning
Simon Ging · Mohammadreza Zolfaghari · Hamed Pirsiavash · Thomas Brox
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #631
Stochastic Normalization
Zhi Kou · Kaichao You · Mingsheng Long · Jianmin Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #632
Curriculum By Smoothing
Samarth Sinha · Animesh Garg · Hugo Larochelle
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #633
Focus of Attention Improves Information Transfer in Visual Features
Matteo Tiezzi · Stefano Melacci · Alessandro Betti · Marco Maggini · Marco Gori
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #634
Semantic Visual Navigation by Watching YouTube Videos
Matthew Chang · Arjun Gupta · Saurabh Gupta
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #635
Lipschitz-Certifiable Training with a Tight Outer Bound
Sungyoon Lee · Jaewook Lee · Saerom Park
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #636
Efficient Exact Verification of Binarized Neural Networks
Kai Jia · Martin Rinard
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #637
Information Theoretic Counterfactual Learning from Missing-Not-At-Random Feedback
Zifeng Wang · Xi Chen · Rui Wen · Shao-Lun Huang · Ercan E Kuruoglu · Yefeng Zheng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #638
CASTLE: Regularization via Auxiliary Causal Graph Discovery
Trent Kyono · Yao Zhang · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #639
Multi-Stage Influence Function
Hongge Chen · Si Si · Yang Li · Ciprian Chelba · Sanjiv Kumar · Duane Boning · Cho-Jui Hsieh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #640
On Completeness-aware Concept-Based Explanations in Deep Neural Networks
Chih-Kuan Yeh · Been Kim · Sercan Arik · Chun-Liang Li · Tomas Pfister · Pradeep Ravikumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #641
Adaptive Online Estimation of Piecewise Polynomial Trends
Dheeraj Baby · Yu-Xiang Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #642
Robust Optimization for Fairness with Noisy Protected Groups
Serena Wang · Wenshuo Guo · Harikrishna Narasimhan · Andrew Cotter · Maya Gupta · Michael Jordan
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #643
Beyond Individualized Recourse: Interpretable and Interactive Summaries of Actionable Recourses
Kaivalya Rawal · Himabindu Lakkaraju
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #644
The Discrete Gaussian for Differential Privacy
Clément L Canonne · Gautam Kamath · Thomas Steinke
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #645
Locally Differentially Private (Contextual) Bandits Learning
Kai Zheng · Tianle Cai · Weiran Huang · Zhenguo Li · Liwei Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #646
A Scalable Approach for Privacy-Preserving Collaborative Machine Learning
Jinhyun So · Basak Guler · Salman Avestimehr
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #647
Privacy Amplification via Random Check-Ins
Borja Balle · Peter Kairouz · Brendan McMahan · Om Thakkar · Abhradeep Guha Thakurta
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #648
The Flajolet-Martin Sketch Itself Preserves Differential Privacy: Private Counting with Minimal Space
Adam Smith · Shuang Song · Abhradeep Guha Thakurta
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #649
Breaking the Communication-Privacy-Accuracy Trilemma
Wei-Ning Chen · Peter Kairouz · Ayfer Ozgur
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #650
Towards practical differentially private causal graph discovery
Lun Wang · Qi Pang · Dawn Song
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #651
Optimal and Practical Algorithms for Smooth and Strongly Convex Decentralized Optimization
Dmitry Kovalev · Adil Salim · Peter Richtarik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #652
Relative gradient optimization of the Jacobian term in unsupervised deep learning
Luigi Gresele · Giancarlo Fissore · Adrián Javaloy · Bernhard Schölkopf · Aapo Hyvarinen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #653
Multipole Graph Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations
Zongyi Li · Nikola Kovachki · Kamyar Azizzadenesheli · Burigede Liu · Andrew Stuart · Kaushik Bhattacharya · Anima Anandkumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #654
Learning Discrete Energy-based Models via Auxiliary-variable Local Exploration
Hanjun Dai · Rishabh Singh · Bo Dai · Charles Sutton · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #655
Proximity Operator of the Matrix Perspective Function and its Applications
Joong-Ho (Johann) Won
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #656
Improved Algorithms for Convex-Concave Minimax Optimization
Yuanhao Wang · Jian Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #657
Decentralized Accelerated Proximal Gradient Descent
Haishan Ye · Ziang Zhou · Luo Luo · Tong Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #658
Optimal Epoch Stochastic Gradient Descent Ascent Methods for Min-Max Optimization
Yan Yan · Yi Xu · Qihang Lin · Wei Liu · Tianbao Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #659
Lower Bounds and Optimal Algorithms for Personalized Federated Learning
Filip Hanzely · Slavomír Hanzely · Samuel Horváth · Peter Richtarik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #660
A Scalable MIP-based Method for Learning Optimal Multivariate Decision Trees
Haoran Zhu · Pavankumar Murali · Dzung Phan · Lam Nguyen · Jayant Kalagnanam
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #661
A Feasible Level Proximal Point Method for Nonconvex Sparse Constrained Optimization
Digvijay Boob · Qi Deng · Guanghui Lan · Yilin Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #662
Subgroup-based Rank-1 Lattice Quasi-Monte Carlo
Yueming LYU · Yuan Yuan · Ivor Tsang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #663
Efficient Nonmyopic Bayesian Optimization via One-Shot Multi-Step Trees
Shali Jiang · Daniel Jiang · Maximilian Balandat · Brian Karrer · Jacob Gardner · Roman Garnett
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #664
Optimal Query Complexity of Secure Stochastic Convex Optimization
Wei Tang · Chien-Ju Ho · Yang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #665
Approximate Cross-Validation with Low-Rank Data in High Dimensions
Will Stephenson · Madeleine Udell · Tamara Broderick
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #666
Revisiting the Sample Complexity of Sparse Spectrum Approximation of Gaussian Processes
Minh Hoang · Nghia Hoang · Hai Pham · David Woodruff
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #667
A Closer Look at Accuracy vs. Robustness
Yao-Yuan Yang · Cyrus Rashtchian · Hongyang Zhang · Russ Salakhutdinov · Kamalika Chaudhuri
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #668
Dual Manifold Adversarial Robustness: Defense against Lp and non-Lp Adversarial Attacks
Wei-An Lin · Chun Pong Lau · Alexander Levine · Rama Chellappa · Soheil Feizi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #669
AdvFlow: Inconspicuous Black-box Adversarial Attacks using Normalizing Flows
Hadi Mohaghegh Dolatabadi · Sarah Erfani · Christopher Leckie
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #670
Once-for-All Adversarial Training: In-Situ Tradeoff between Robustness and Accuracy for Free
Haotao Wang · Tianlong Chen · Shupeng Gui · TingKuei Hu · Ji Liu · Zhangyang Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #671
Adversarial Distributional Training for Robust Deep Learning
Yinpeng Dong · Zhijie Deng · Tianyu Pang · Jun Zhu · Hang Su
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #672
On the Trade-off between Adversarial and Backdoor Robustness
Cheng-Hsin Weng · Yan-Ting Lee · Shan-Hung (Brandon) Wu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #673
An Efficient Adversarial Attack for Tree Ensembles
Chong Zhang · Huan Zhang · Cho-Jui Hsieh
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #674
Adversarial Self-Supervised Contrastive Learning
Minseon Kim · Jihoon Tack · Sung Ju Hwang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #675
Adversarial Weight Perturbation Helps Robust Generalization
Dongxian Wu · Shu-Tao Xia · Yisen Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #676
Large-Scale Adversarial Training for Vision-and-Language Representation Learning
Zhe Gan · Yen-Chun Chen · Linjie Li · Chen Zhu · Yu Cheng · Jingjing Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #677
GreedyFool: Distortion-Aware Sparse Adversarial Attack
Xiaoyi Dong · Dongdong Chen · Jianmin Bao · Chuan Qin · Lu Yuan · Weiming Zhang · Nenghai Yu · Dong Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #678
Consistency Regularization for Certified Robustness of Smoothed Classifiers
Jongheon Jeong · Jinwoo Shin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #679
Measuring Robustness to Natural Distribution Shifts in Image Classification
Rohan Taori · Achal Dave · Vaishaal Shankar · Nicholas Carlini · Benjamin Recht · Ludwig Schmidt
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #680
Certified Monotonic Neural Networks
Xingchao Liu · Xing Han · Na Zhang · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #681
Backpropagating Linearly Improves Transferability of Adversarial Examples
Yiwen Guo · Qizhang Li · Hao Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #682
Practical No-box Adversarial Attacks against DNNs
Qizhang Li · Yiwen Guo · Hao Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #683
Learning to Adapt to Evolving Domains
Hong Liu · Mingsheng Long · Jianmin Wang · Yu Wang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #684
MetaPerturb: Transferable Regularizer for Heterogeneous Tasks and Architectures
Jeong Un Ryu · JaeWoong Shin · Hae Beom Lee · Sung Ju Hwang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #685
Heuristic Domain Adaptation
Shuhao Cui · Xuan Jin · Shuhui Wang · Yuan He · Qingming Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #686
Adversarial Style Mining for One-Shot Unsupervised Domain Adaptation
Yawei Luo · Ping Liu · Tao Guan · Junqing Yu · Yi Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #687
Robust Recovery via Implicit Bias of Discrepant Learning Rates for Double Over-parameterization
Chong You · Zhihui Zhu · Qing Qu · Yi Ma
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #688
Self-paced Contrastive Learning with Hybrid Memory for Domain Adaptive Object Re-ID
Yixiao Ge · Feng Zhu · Dapeng Chen · Rui Zhao · Hongsheng Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #689
Implicit Neural Representations with Periodic Activation Functions
Vincent Sitzmann · Julien N.P Martel · Alexander Bergman · David Lindell · Gordon Wetzstein
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #690
Rethinking Pre-training and Self-training
Barret Zoph · Golnaz Ghiasi · Tsung-Yi Lin · Yin Cui · Hanxiao Liu · Ekin Dogus Cubuk · Quoc V Le
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #691
MetaSDF: Meta-Learning Signed Distance Functions
Vincent Sitzmann · Eric Chan · Richard Tucker · Noah Snavely · Gordon Wetzstein
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #692
CSI: Novelty Detection via Contrastive Learning on Distributionally Shifted Instances
Jihoon Tack · Sangwoo Mo · Jongheon Jeong · Jinwoo Shin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #693
Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Guoliang Kang · Yunchao Wei · Yi Yang · Yueting Zhuang · Alexander Hauptmann
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #694
Deep Automodulators
Ari Heljakka · Yuxin Hou · Juho Kannala · Arno Solin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #695
Autoregressive Score Matching
Chenlin Meng · Lantao Yu · Yang Song · Jiaming Song · Stefano Ermon
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #696
Compositional Visual Generation with Energy Based Models
Yilun Du · Shuang Li · Igor Mordatch
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #697
How does This Interaction Affect Me? Interpretable Attribution for Feature Interactions
Michael Tsang · Sirisha Rambhatla · Yan Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #698
Domain Adaptation as a Problem of Inference on Graphical Models
Kun Zhang · Mingming Gong · Petar Stojanov · Biwei Huang · QINGSONG LIU · Clark Glymour
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #699
Fast Unbalanced Optimal Transport on a Tree
Ryoma Sato · Makoto Yamada · Hisashi Kashima
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #700
Coupling-based Invertible Neural Networks Are Universal Diffeomorphism Approximators
Takeshi Teshima · Isao Ishikawa · Koichi Tojo · Kenta Oono · Masahiro Ikeda · Masashi Sugiyama
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #701
O(n) Connections are Expressive Enough: Universal Approximability of Sparse Transformers
Chulhee Yun · Yin-Wen Chang · Srinadh Bhojanapalli · Ankit Singh Rawat · Sashank Reddi · Sanjiv Kumar
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #702
A Universal Approximation Theorem of Deep Neural Networks for Expressing Probability Distributions
Yulong Lu · Jianfeng Lu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #703
Robust Sub-Gaussian Principal Component Analysis and Width-Independent Schatten Packing
Arun Jambulapati · Jerry Li · Kevin Tian
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #704
Is Plug-in Solver Sample-Efficient for Feature-based Reinforcement Learning?
Qiwen Cui · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #705
Black-Box Certification with Randomized Smoothing: A Functional Optimization Based Framework
Dinghuai Zhang · Mao Ye · Chengyue Gong · Zhanxing Zhu · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #706
Preference learning along multiple criteria: A game-theoretic perspective
Kush Bhatia · Ashwin Pananjady · Peter Bartlett · Anca Dragan · Martin Wainwright
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #707
On Correctness of Automatic Differentiation for Non-Differentiable Functions
Wonyeol Lee · Hangyeol Yu · Xavier Rival · Hongseok Yang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #708
Robust Gaussian Covariance Estimation in Nearly-Matrix Multiplication Time
Jerry Li · Guanghao Ye
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #709
Cooperative Multi-player Bandit Optimization
Ilai Bistritz · Nicholas Bambos
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #710
Neutralizing Self-Selection Bias in Sampling for Sortition
Bailey Flanigan · Paul Gölz · Anupam Gupta · Ariel Procaccia
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #711
The Complete Lasso Tradeoff Diagram
Hua Wang · Yachong Yang · Zhiqi Bu · Weijie Su
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #712
Quantifying the Empirical Wasserstein Distance to a Set of Measures: Beating the Curse of Dimensionality
Nian Si · Jose Blanchet · Soumyadip Ghosh · Mark Squillante
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #713
Distributional Robustness with IPMs and links to Regularization and GANs
Hisham Husain
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #714
Towards Convergence Rate Analysis of Random Forests for Classification
Wei Gao · Zhi-Hua Zhou
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #715
Learning to Mutate with Hypergradient Guided Population
Zhiqiang Tao · Yaliang Li · Bolin Ding · Ce Zhang · Jingren Zhou · Yun Fu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #716
Robust Disentanglement of a Few Factors at a Time using rPU-VAE
Benjamin Estermann · Markus Marks · Mehmet Fatih Yanik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #717
Self-Supervised Graph Transformer on Large-Scale Molecular Data
Yu Rong · Yatao Bian · Tingyang Xu · Weiyang Xie · Ying Wei · Wenbing Huang · Junzhou Huang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #718
TorsionNet: A Reinforcement Learning Approach to Sequential Conformer Search
Tarun Gogineni · Ziping Xu · Exequiel Punzalan · Runxuan Jiang · Joshua Kammeraad · Ambuj Tewari · Paul Zimmerman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #719
CogMol: Target-Specific and Selective Drug Design for COVID-19 Using Deep Generative Models
Vijil Chenthamarakshan · Payel Das · Samuel Hoffman · Hendrik Strobelt · Inkit Padhi · Kar Wai Lim · Benjamin Hoover · Matteo Manica · Jannis Born · Teodoro Laino · Aleksandra Mojsilovic
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #720
TaylorGAN: Neighbor-Augmented Policy Update Towards Sample-Efficient Natural Language Generation
Chun-Hsing Lin · Siang-Ruei Wu · Hung-yi Lee · Yun-Nung Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #721
Towards Interpretable Natural Language Understanding with Explanations as Latent Variables
Wangchunshu Zhou · Jinyi Hu · Hanlin Zhang · Xiaodan Liang · Maosong Sun · Chenyan Xiong · Jian Tang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #722
Learning to summarize with human feedback
Nisan Stiennon · Long Ouyang · Jeffrey Wu · Daniel Ziegler · Ryan Lowe · Chelsea Voss · Alec Radford · Dario Amodei · Paul Christiano
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #723
Language-Conditioned Imitation Learning for Robot Manipulation Tasks
Simon Stepputtis · Joseph Campbell · Mariano Phielipp · Stefan Lee · Chitta Baral · Heni Ben Amor
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #724
Guiding Deep Molecular Optimization with Genetic Exploration
Sungsoo Ahn · Junsu Kim · Hankook Lee · Jinwoo Shin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #725
What is being transferred in transfer learning?
Behnam Neyshabur · Hanie Sedghi · Chiyuan Zhang
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #726
What shapes feature representations? Exploring datasets, architectures, and training
Katherine L. Hermann · Andrew Lampinen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #727
FracTrain: Fractionally Squeezing Bit Savings Both Temporally and Spatially for Efficient DNN Training
Yonggan Fu · Haoran You · Yang Zhao · Yue Wang · Chaojian Li · Kailash Gopalakrishnan · Zhangyang Wang · Yingyan Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #728
Benchmarking Deep Learning Interpretability in Time Series Predictions
Aya Abdelsalam Ismail · Mohamed Gunady · Hector Corrada Bravo · Soheil Feizi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #729
Stochastic Deep Gaussian Processes over Graphs
Naiqi Li · Wenjie Li · Jifeng Sun · Yinghua Gao · Yong Jiang · Shu-Tao Xia
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #730
Minimax Lower Bounds for Transfer Learning with Linear and One-hidden Layer Neural Networks
Mohammadreza Mousavi Kalan · Zalan Fabian · Salman Avestimehr · Mahdi Soltanolkotabi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #731
Rethinking Learnable Tree Filter for Generic Feature Transform
Lin Song · Yanwei Li · Zhengkai Jiang · Zeming Li · Xiangyu Zhang · Hongbin Sun · Jian Sun · Nanning Zheng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #732
SOLOv2: Dynamic and Fast Instance Segmentation
Xinlong Wang · Rufeng Zhang · Tao Kong · Lei Li · Chunhua Shen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #733
HOI Analysis: Integrating and Decomposing Human-Object Interaction
Yong-Lu Li · Xinpeng Liu · Xiaoqian Wu · Yizhuo Li · Cewu Lu
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #734
RANet: Region Attention Network for Semantic Segmentation
Dingguo Shen · Yuanfeng Ji · Ping Li · Yi Wang · Di Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #735
ICNet: Intra-saliency Correlation Network for Co-Saliency Detection
Wen-Da Jin · Jun Xu · Ming-Ming Cheng · Yi Zhang · Wei Guo
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #736
Few-Cost Salient Object Detection with Adversarial-Paced Learning
Dingwen Zhang · HaiBin Tian · Jungong Han
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #737
Detecting Hands and Recognizing Physical Contact in the Wild
Supreeth Narasimhaswamy · Trung Nguyen · Minh Hoai Nguyen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #738
Targeted Adversarial Perturbations for Monocular Depth Prediction
Alex Wong · Safa Cicek · Stefano Soatto
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #739
Self-Supervised Visual Representation Learning from Hierarchical Grouping
Xiao Zhang · Michael Maire
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #740
Learning Affordance Landscapes for Interaction Exploration in 3D Environments
Tushar Nagarajan · Kristen Grauman
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #741
Deep Variational Instance Segmentation
Jialin Yuan · Chao Chen · Fuxin Li
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #742
Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation
Yangxin Wu · Gengwei Zhang · Hang Xu · Xiaodan Liang · Liang Lin
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #743
Fine-Grained Dynamic Head for Object Detection
Lin Song · Yanwei Li · Zhengkai Jiang · Zeming Li · Hongbin Sun · Jian Sun · Nanning Zheng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #744
Learning About Objects by Learning to Interact with Them
Martin Lohmann · Jordi Salvador · Aniruddha Kembhavi · Roozbeh Mottaghi
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #745
Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D
Ankit Goyal · Kaiyu Yang · Dawei Yang · Jia Deng
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #1146
Optimal visual search based on a model of target detectability in natural images
Shima Rashidi · Krista Ehinger · Andrew Turpin · Lars Kulik
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #1163
Online Influence Maximization under Linear Threshold Model
Shuai Li · Fang Kong · Kejie Tang · Qizhi Li · Wei Chen
[ Paper ]
Poster
Tue Dec 08 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 2 #1190
Profile Entropy: A Fundamental Measure for the Learnability and Compressibility of Distributions
Yi Hao · Alon Orlitsky
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #291
Model Fusion via Optimal Transport
Sidak Pal Singh · Martin Jaggi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #746
What if Neural Networks had SVDs?
Alexander Mathiasen · Frederik Hvilshøj · Jakob Rødsgaard Jørgensen · Anshul Nasery · Davide Mottin
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #747
Understanding and Improving Fast Adversarial Training
Maksym Andriushchenko · Nicolas Flammarion
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #748
Posterior Re-calibration for Imbalanced Datasets
Junjiao Tian · Yen-Cheng Liu · Nathaniel Glaser · Yen-Chang Hsu · Zsolt Kira
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #749
Just Pick a Sign: Optimizing Deep Multitask Models with Gradient Sign Dropout
Zhao Chen · Jiquan Ngiam · Yanping Huang · Thang Luong · Henrik Kretzschmar · Yuning Chai · Dragomir Anguelov
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #750
GCN meets GPU: Decoupling “When to Sample” from “How to Sample”
Morteza Ramezani · Weilin Cong · Mehrdad Mahdavi · Anand Sivasubramaniam · Mahmut Kandemir
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #751
Improving model calibration with accuracy versus uncertainty optimization
Ranganath Krishnan · Omesh Tickoo
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #752
Deep Evidential Regression
Alexander Amini · Wilko Schwarting · Ava P Soleimany · Daniela Rus
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #753
Practical Quasi-Newton Methods for Training Deep Neural Networks
Donald Goldfarb · Yi Ren · Achraf Bahamou
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #754
Ultra-Low Precision 4-bit Training of Deep Neural Networks
Xiao Sun · Naigang Wang · Chia-Yu Chen · Jiamin Ni · Ankur Agrawal · Xiaodong Cui · Swagath Venkataramani · Kaoutar El Maghraoui · Vijayalakshmi (Viji) Srinivasan · Kailash Gopalakrishnan
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #755
Improving Neural Network Training in Low Dimensional Random Bases
Frithjof Gressmann · Zach Eaton-Rosen · Carlo Luschi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #756
Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks
Ziqi Liu · Zhengwei Wu · Zhiqiang Zhang · Jun Zhou · Shuang Yang · Le Song · Yuan Qi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #757
ScaleCom: Scalable Sparsified Gradient Compression for Communication-Efficient Distributed Training
Chia-Yu Chen · Jiamin Ni · Songtao Lu · Xiaodong Cui · Pin-Yu Chen · Xiao Sun · Naigang Wang · Swagath Venkataramani · Vijayalakshmi (Viji) Srinivasan · Wei Zhang · Kailash Gopalakrishnan
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #758
Robust Optimal Transport with Applications in Generative Modeling and Domain Adaptation
Yogesh Balaji · Rama Chellappa · Soheil Feizi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #759
Bayesian filtering unifies adaptive and non-adaptive neural network optimization methods
Laurence Aitchison
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #760
MomentumRNN: Integrating Momentum into Recurrent Neural Networks
Tan Nguyen · Richard Baraniuk · Andrea Bertozzi · Stanley Osher · Bao Wang
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #761
Why are Adaptive Methods Good for Attention Models?
Jingzhao Zhang · Sai Praneeth Karimireddy · Andreas Veit · Seungyeon Kim · Sashank Reddi · Sanjiv Kumar · Suvrit Sra
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #762
MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler
Zhining Liu · Pengfei Wei · Jing Jiang · Wei Cao · Jiang Bian · Yi Chang
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #763
Dark Experience for General Continual Learning: a Strong, Simple Baseline
Pietro Buzzega · Matteo Boschini · Angelo Porrello · Davide Abati · SIMONE CALDERARA
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #764
RATT: Recurrent Attention to Transient Tasks for Continual Image Captioning
Riccardo Del Chiaro · Bartłomiej Twardowski · Andrew Bagdanov · Joost van de Weijer
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #765
Continual Learning of a Mixed Sequence of Similar and Dissimilar Tasks
Zixuan Ke · Bing Liu · Xingchang Huang
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #766
Continual Deep Learning by Functional Regularisation of Memorable Past
Pingbo Pan · Siddharth Swaroop · Alexander Immer · Runa Eschenhagen · Richard Turner · Mohammad Emtiyaz Khan
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #767
Look-ahead Meta Learning for Continual Learning
Gunshi Gupta · Karmesh Yadav · Liam Paull
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #768
A Combinatorial Perspective on Transfer Learning
Jianan Wang · Eren Sezener · David Budden · Marcus Hutter · Joel Veness
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #769
Continual Learning in Low-rank Orthogonal Subspaces
Arslan Chaudhry · Naeemullah Khan · Puneet Dokania · Philip Torr
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #770
Mitigating Forgetting in Online Continual Learning via Instance-Aware Parameterization
Hung-Jen Chen · An-Chieh Cheng · Da-Cheng Juan · Wei Wei · Min Sun
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #771
Online Fast Adaptation and Knowledge Accumulation (OSAKA): a New Approach to Continual Learning
Massimo Caccia · Pau Rodriguez · Oleksiy Ostapenko · Fabrice Normandin · Min Lin · Lucas Page-Caccia · Issam Hadj Laradji · Irina Rish · Alexandre Lacoste · David Vázquez · Laurent Charlin
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #772
Bayesian Meta-Learning for the Few-Shot Setting via Deep Kernels
Massimiliano Patacchiola · Jack Turner · Elliot Crowley · Michael O'Boyle · Amos Storkey
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #773
Task-Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Liam Collins · Aryan Mokhtari · Sanjay Shakkottai
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #774
Learning to Learn Variational Semantic Memory
Xiantong Zhen · Yingjun Du · Huan Xiong · Qiang Qiu · Cees Snoek · Ling Shao
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #775
Continuous Meta-Learning without Tasks
James Harrison · Apoorva Sharma · Chelsea Finn · Marco Pavone
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #776
Auxiliary Task Reweighting for Minimum-data Learning
Baifeng Shi · Judy Hoffman · Kate Saenko · Trevor Darrell · Huijuan Xu
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #777
Hierarchically Organized Latent Modules for Exploratory Search in Morphogenetic Systems
Mayalen Etcheverry · Clément Moulin-Frier · Pierre-Yves Oudeyer
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #778
Estimation and Imputation in Probabilistic Principal Component Analysis with Missing Not At Random Data
Aude Sportisse · Claire Boyer · Julie Josse
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #779
PLANS: Neuro-Symbolic Program Learning from Videos
Raphaël Dang-Nhu
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #780
Probabilistic Linear Solvers for Machine Learning
Jonathan Wenger · Philipp Hennig
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #781
A/B Testing in Dense Large-Scale Networks: Design and Inference
Preetam Nandy · Kinjal Basu · Shaunak Chatterjee · Ye Tu
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #782
Dual Instrumental Variable Regression
Krikamol Muandet · Arash Mehrjou · Si Kai Lee · Anant Raj
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #783
Estimating the Effects of Continuous-valued Interventions using Generative Adversarial Networks
Ioana Bica · James Jordon · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #784
Gradient Regularized V-Learning for Dynamic Treatment Regimes
Yao Zhang · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #785
Identifying Causal-Effect Inference Failure with Uncertainty-Aware Models
Andrew Jesson · Sören Mindermann · Uri Shalit · Yarin Gal
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #786
Causal Estimation with Functional Confounders
Aahlad Puli · Adler Perotte · Rajesh Ranganath
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #787
Counterfactual Prediction for Bundle Treatment
Hao Zou · Peng Cui · Bo Li · Zheyan Shen · Jianxin Ma · Hongxia Yang · Yue He
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #788
Minimax Estimation of Conditional Moment Models
Nishanth Dikkala · Greg Lewis · Lester Mackey · Vasilis Syrgkanis
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #789
Off-Policy Evaluation and Learning for External Validity under a Covariate Shift
Masatoshi Uehara · Masahiro Kato · Shota Yasui
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #790
Sense and Sensitivity Analysis: Simple Post-Hoc Analysis of Bias Due to Unobserved Confounding
Victor Veitch · Anisha Zaveri
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #791
Multi-task Causal Learning with Gaussian Processes
Virginia Aglietti · Theodoros Damoulas · Mauricio Álvarez · Javier González
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #792
Causal Shapley Values: Exploiting Causal Knowledge to Explain Individual Predictions of Complex Models
Tom Heskes · Evi Sijben · Ioan Gabriel Bucur · Tom Claassen
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #793
Algorithmic recourse under imperfect causal knowledge: a probabilistic approach
Amir-Hossein Karimi · Julius von Kügelgen · Bernhard Schölkopf · Isabel Valera
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #794
Compositional Generalization via Neural-Symbolic Stack Machines
Xinyun Chen · Chen Liang · Adams Wei Yu · Dawn Song · Denny Zhou
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #795
Learning Invariants through Soft Unification
Nuri Cingillioglu · Alessandra Russo
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #796
Linear Disentangled Representations and Unsupervised Action Estimation
Matthew Painter · Adam Prugel-Bennett · Jonathon Hare
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #797
Identifying Mislabeled Data using the Area Under the Margin Ranking
Geoff Pleiss · Tianyi Zhang · Ethan Elenberg · Kilian Weinberger
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #798
A Bayesian Nonparametrics View into Deep Representations
Michał Jamroż · Marcin Kurdziel · Mateusz Opala
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #799
Learning Invariances in Neural Networks from Training Data
Gregory Benton · Marc Finzi · Pavel Izmailov · Andrew Wilson
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #800
Inverse Learning of Symmetries
Mario Wieser · Sonali Parbhoo · Aleksander Wieczorek · Volker Roth
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #801
Post-training Iterative Hierarchical Data Augmentation for Deep Networks
Adil Khan · Khadija Fraz
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #802
Exemplar VAE: Linking Generative Models, Nearest Neighbor Retrieval, and Data Augmentation
Sajad Norouzi · David Fleet · Mohammad Norouzi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #803
Goal-directed Generation of Discrete Structures with Conditional Generative Models
Amina Mollaysa · Brooks Paige · Alexandros Kalousis
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #804
CoSE: Compositional Stroke Embeddings
Emre Aksan · Thomas Deselaers · Andrea Tagliasacchi · Otmar Hilliges
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #805
A Causal View on Robustness of Neural Networks
Cheng Zhang · Kun Zhang · Yingzhen Li
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #806
Regularizing Towards Permutation Invariance In Recurrent Models
Edo Cohen-Karlik · Avichai Ben David · Amir Globerson
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #807
STLnet: Signal Temporal Logic Enforced Multivariate Recurrent Neural Networks
Meiyi Ma · Ji Gao · Lu Feng · John A Stankovic
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #808
Generative causal explanations of black-box classifiers
Matthew O'Shaughnessy · Gregory Canal · Marissa Connor · Christopher Rozell · Mark Davenport
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #809
Assessing SATNet's Ability to Solve the Symbol Grounding Problem
Oscar Chang · Lampros Flokas · Hod Lipson · Michael Spranger
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #810
Towards Better Generalization of Adaptive Gradient Methods
Yingxue Zhou · Belhal Karimi · Jinxing Yu · Zhiqiang Xu · Ping Li
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #811
Adam with Bandit Sampling for Deep Learning
Rui Liu · Tianyi Wu · Barzan Mozafari
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #812
Random Reshuffling: Simple Analysis with Vast Improvements
Konstantin Mishchenko · Ahmed Khaled Ragab Bayoumi · Peter Richtarik
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #813
Explore Aggressively, Update Conservatively: Stochastic Extragradient Methods with Variable Stepsize Scaling
Yu-Guan Hsieh · Franck Iutzeler · Jérôme Malick · Panayotis Mertikopoulos
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #814
Boosting First-Order Methods by Shifting Objective: New Schemes with Faster Worst-Case Rates
Kaiwen Zhou · Anthony Man-Cho So · James Cheng
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #815
A Catalyst Framework for Minimax Optimization
Junchi Yang · Siqi Zhang · Negar Kiyavash · Niao He
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #816
Global Convergence and Variance Reduction for a Class of Nonconvex-Nonconcave Minimax Problems
Junchi Yang · Negar Kiyavash · Niao He
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #817
On the Almost Sure Convergence of Stochastic Gradient Descent in Non-Convex Problems
Panayotis Mertikopoulos · Nadav Hallak · Ali Kavis · Volkan Cevher
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #818
Hybrid Variance-Reduced SGD Algorithms For Minimax Problems with Nonconvex-Linear Function
Quoc Tran Dinh · Deyi Liu · Lam Nguyen
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #819
An Improved Analysis of Stochastic Gradient Descent with Momentum
Yanli Liu · Yuan Gao · Wotao Yin
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #820
Robustness Analysis of Non-Convex Stochastic Gradient Descent using Biased Expectations
Kevin Scaman · Cedric Malherbe
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #821
Online Robust Regression via SGD on the l1 loss
Scott Pesme · Nicolas Flammarion
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #822
Stochastic Optimization with Heavy-Tailed Noise via Accelerated Gradient Clipping
Eduard Gorbunov · Marina Danilova · Alexander Gasnikov
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #823
Large-Scale Methods for Distributionally Robust Optimization
Daniel Levy · Yair Carmon · John Duchi · Aaron Sidford
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #824
Least Squares Regression with Markovian Data: Fundamental Limits and Algorithms
Dheeraj Nagaraj · Xian Wu · Guy Bresler · Prateek Jain · Praneeth Netrapalli
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #825
Stochastic Recursive Gradient Descent Ascent for Stochastic Nonconvex-Strongly-Concave Minimax Problems
Luo Luo · Haishan Ye · Zhichao Huang · Tong Zhang
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #826
Provable Overlapping Community Detection in Weighted Graphs
Jimit Majmudar · Stephen Vavasis
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #827
Improving Inference for Neural Image Compression
Yibo Yang · Robert Bamler · Stephan Mandt
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #828
Bongard-LOGO: A New Benchmark for Human-Level Concept Learning and Reasoning
Weili Nie · Zhiding Yu · Lei Mao · Ankit Patel · Yuke Zhu · Anima Anandkumar
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #829
Kernel Methods Through the Roof: Handling Billions of Points Efficiently
Giacomo Meanti · Luigi Carratino · Lorenzo Rosasco · Alessandro Rudi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #830
Discovering conflicting groups in signed networks
Ruo-Chun Tzeng · Bruno Ordozgoiti · Aristides Gionis
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #831
StratLearner: Learning a Strategy for Misinformation Prevention in Social Networks
Guangmo Tong
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #832
Learning Differentiable Programs with Admissible Neural Heuristics
Ameesh Shah · Eric Zhan · Jennifer J Sun · Abhinav Verma · Yisong Yue · Swarat Chaudhuri
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #833
Neural Execution Engines: Learning to Execute Subroutines
Yujun Yan · Kevin Swersky · Danai Koutra · Parthasarathy Ranganathan · Milad Hashemi
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #834
Multimodal Graph Networks for Compositional Generalization in Visual Question Answering
Raeid Saqur · Karthik Narasimhan
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #835
RL Unplugged: A Suite of Benchmarks for Offline Reinforcement Learning
Caglar Gulcehre · Ziyu Wang · Alexander Novikov · Thomas Paine · Sergio Gómez · Konrad Zolna · Rishabh Agarwal · Josh Merel · Daniel Mankowitz · Cosmin Paduraru · Gabriel Dulac-Arnold · Jerry Li · Mohammad Norouzi · Matthew Hoffman · Nicolas Heess · Nando de Freitas
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #836
SEVIR : A Storm Event Imagery Dataset for Deep Learning Applications in Radar and Satellite Meteorology
Mark Veillette · Siddharth Samsi · Chris Mattioli
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #837
Instead of Rewriting Foreign Code for Machine Learning, Automatically Synthesize Fast Gradients
William Moses · Valentin Churavy
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #838
Fast geometric learning with symbolic matrices
Jean Feydy · Alexis Glaunès · Benjamin Charlier · Michael Bronstein
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #839
Synbols: Probing Learning Algorithms with Synthetic Datasets
Alexandre Lacoste · Pau Rodríguez López · Frederic Branchaud-Charron · Parmida Atighehchian · Massimo Caccia · Issam Hadj Laradji · Alexandre Drouin · Matthew Craddock · Laurent Charlin · David Vázquez
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #840
Evaluating Attribution for Graph Neural Networks
Benjamin Sanchez-Lengeling · Jennifer Wei · Brian Lee · Emily Reif · Peter Wang · Wesley Qian · Kevin McCloskey · Lucy Colwell · Alexander Wiltschko
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #841
Accelerating Reinforcement Learning through GPU Atari Emulation
Steven Dalton · iuri frosio
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #842
Adaptive Gradient Quantization for Data-Parallel SGD
Fartash Faghri · Iman Tabrizian · Ilia Markov · Dan Alistarh · Daniel Roy · Ali Ramezani-Kebrya
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #843
Universally Quantized Neural Compression
Eirikur Agustsson · Lucas Theis
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #844
Searching for Low-Bit Weights in Quantized Neural Networks
Zhaohui Yang · Yunhe Wang · Kai Han · Chunjing XU · Chao Xu · Dacheng Tao · Chang Xu
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #845
Bayesian Bits: Unifying Quantization and Pruning
Mart van Baalen · Christos Louizos · Markus Nagel · Rana Ali Amjad · Ying Wang · Tijmen Blankevoort · Max Welling
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #846
FleXOR: Trainable Fractional Quantization
Dongsoo Lee · Se Jung Kwon · Byeongwook Kim · Yongkweon Jeon · Baeseong Park · Jeongin Yun
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #847
Robust Quantization: One Model to Rule Them All
moran shkolnik · Brian Chmiel · Ron Banner · Gil Shomron · Yury Nahshan · Alex Bronstein · Uri Weiser
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #848
A Statistical Framework for Low-bitwidth Training of Deep Neural Networks
Jianfei Chen · Yu Gai · Zhewei Yao · Michael Mahoney · Joseph Gonzalez
[ Paper ]
Poster
Wed Dec 09 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Poster Session 3 #849
Invertible Gaussian Reparameterization: Revisiting the Gumbel-Softmax
In