Skip to yearly menu bar Skip to main content


(173 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #0
Rankmax: An Adaptive Projection Alternative to the Softmax Function
Weiwei Kong · Walid Krichene · Nicolas E Mayoraz · Steffen Rendle · Li Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #1
Field-wise Learning for Multi-field Categorical Data
Zhibin Li · jian zhang · Yongshun Gong · Yazhou Yao · Qiang Wu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #2
Deep Diffusion-Invariant Wasserstein Distributional Classification
Sung Woo Park · Dong Wook Shu · Junseok Kwon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #3
No Subclass Left Behind: Fine-Grained Robustness in Coarse-Grained Classification Problems
Nimit Sohoni · Jared Dunnmon · Geoffrey Angus · Albert Gu · Christopher Ré
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #4
Efficient Clustering Based On A Unified View Of K-means And Ratio-cut
Shenfei Pei · Feiping Nie · Rong Wang · Xuelong Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #5
Probabilistic Fair Clustering
Seyed Esmaeili · Brian Brubach · Leonidas Tsepenekas · John Dickerson
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #6
Sampling-Decomposable Generative Adversarial Recommender
Binbin Jin · Defu Lian · Zheng Liu · Qi Liu · Jianhui Ma · Xing Xie · Enhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #7
Trading Personalization for Accuracy: Data Debugging in Collaborative Filtering
Long Chen · Yuan Yao · Feng Xu · Miao Xu · Hanghang Tong
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #8
Ratio Trace Formulation of Wasserstein Discriminant Analysis
Hexuan Liu · Yunfeng Cai · You-Lin Chen · Ping Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #9
Coresets for Regressions with Panel Data
Lingxiao Huang · K Sudhir · Nisheeth Vishnoi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #10
Multi-task Additive Models for Robust Estimation and Automatic Structure Discovery
Yingjie Wang · Hong Chen · Feng Zheng · Chen Xu · Tieliang Gong · Yanhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #11
Adversarial Learning for Robust Deep Clustering
Xu Yang · Cheng Deng · Kun Wei · Junchi Yan · Wei Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #12
Adversarial Counterfactual Learning and Evaluation for Recommender System
Da Xu · Chuanwei Ruan · Evren Korpeoglu · Sushant Kumar · Kannan Achan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #13
Adversarial Crowdsourcing Through Robust Rank-One Matrix Completion
Qianqian Ma · Alex Olshevsky
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #14
Interventional Few-Shot Learning
Zhongqi Yue · Hanwang Zhang · Qianru Sun · Xian-Sheng Hua
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #15
Neural Methods for Point-wise Dependency Estimation
Yao-Hung Hubert Tsai · Han Zhao · Makoto Yamada · Louis-Philippe Morency · Russ Salakhutdinov
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #16
Multi-label Contrastive Predictive Coding
Jiaming Song · Stefano Ermon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #17
Self-Supervised Relationship Probing
Jiuxiang Gu · Jason Kuen · Shafiq Joty · Jianfei Cai · Vlad I. Morariu · Handong Zhao · Tong Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #18
Debiased Contrastive Learning
Ching-Yao Chuang · Joshua Robinson · Yen-Chen Lin · Antonio Torralba · Stefanie Jegelka
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #19
The Autoencoding Variational Autoencoder
Taylan Cemgil · Sumedh Ghaisas · Krishnamurthy Dvijotham · Sven Gowal · Pushmeet Kohli
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #20
Learning Diverse and Discriminative Representations via the Principle of Maximal Coding Rate Reduction
Yaodong Yu · Kwan Ho Ryan Chan · Chong You · Chaobing Song · Yi Ma
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #21
Unsupervised Data Augmentation for Consistency Training
Qizhe Xie · Zihang Dai · Eduard Hovy · Thang Luong · Quoc V Le
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #22
Temporal Positive-unlabeled Learning for Biomedical Hypothesis Generation via Risk Estimation
Uchenna Akujuobi · Jun Chen · Mohamed Elhoseiny · Michael Spranger · Xiangliang Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #23
Hard Negative Mixing for Contrastive Learning
Yannis Kalantidis · Mert Bulent Sariyildiz · Noe Pion · Philippe Weinzaepfel · Diane Larlus
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #24
Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature learning
Yue Cao · Zhenda Xie · Bin Liu · Yutong Lin · Zheng Zhang · Han Hu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #25
VIME: Extending the Success of Self- and Semi-supervised Learning to Tabular Domain
Jinsung Yoon · Yao Zhang · James Jordon · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #26
Unsupervised Representation Learning by Invariance Propagation
Feng Wang · Huaping Liu · Di Guo · Sun Fuchun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #27
Joint Contrastive Learning with Infinite Possibilities
Qi Cai · Yu Wang · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #28
Variational Inference for Graph Convolutional Networks in the Absence of Graph Data and Adversarial Settings
Pantelis Elinas · Edwin Bonilla · Louis Tiao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #29
Restoring Negative Information in Few-Shot Object Detection
Yukuan Yang · Fangyun Wei · Miaojing Shi · Guoqi Li
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #30
One-sample Guided Object Representation Disassembling
Zunlei Feng · Yongming He · Xinchao Wang · Xin Gao · Jie Lei · Cheng Jin · Mingli Song
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #31
Few-shot Visual Reasoning with Meta-Analogical Contrastive Learning
Youngsung Kim · Jinwoo Shin · Eunho Yang · Sung Ju Hwang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #32
Latent Dynamic Factor Analysis of High-Dimensional Neural Recordings
Heejong Bong · Zongge Liu · Zhao Ren · Matthew Smith · Valerie Ventura · Robert E Kass
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #33
Heavy-tailed Representations, Text Polarity Classification & Data Augmentation
Hamid Jalalzai · Pierre Colombo · Chloé Clavel · Eric Gaussier · Giovanna Varni · Emmanuel Vignon · Anne Sabourin
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #34
Hierarchical Poset Decoding for Compositional Generalization in Language
Yinuo Guo · Zeqi Lin · Jian-Guang Lou · Dongmei Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #35
Strongly Incremental Constituency Parsing with Graph Neural Networks
Kaiyu Yang · Jia Deng
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #36
A Simple Language Model for Task-Oriented Dialogue
Ehsan Hosseini-Asl · Bryan McCann · Chien-Sheng Wu · Semih Yavuz · Richard Socher
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #37
Learning Dynamic Belief Graphs to Generalize on Text-Based Games
Ashutosh Adhikari · Xingdi Yuan · Marc-Alexandre Côté · Mikuláš Zelinka · Marc-Antoine Rondeau · Romain Laroche · Pascal Poupart · Jian Tang · Adam Trischler · Will Hamilton
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #38
Incorporating Pragmatic Reasoning Communication into Emergent Language
Yipeng Kang · Tonghan Wang · Gerard de Melo
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #39
Learning Strategic Network Emergence Games
Rakshit Trivedi · Hongyuan Zha
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #40
Fighting Copycat Agents in Behavioral Cloning from Observation Histories
Chuan Wen · Jierui Lin · Trevor Darrell · Dinesh Jayaraman · Yang Gao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #41
Attention-Gated Brain Propagation: How the brain can implement reward-based error backpropagation
Isabella Pozzi · Sander Bohte · Pieter Roelfsema
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #42
Can the Brain Do Backpropagation? --- Exact Implementation of Backpropagation in Predictive Coding Networks
Yuhang Song · Thomas Lukasiewicz · Zhenghua Xu · Rafal Bogacz
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #43
Demixed shared component analysis of neural population data from multiple brain areas
Yu Takagi · Steven Kennerley · Jun-ichiro Hirayama · Laurence T Hunt
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #44
Neural encoding with visual attention
Meenakshi Khosla · Gia Ngo · Keith Jamison · Amy Kuceyeski · Mert Sabuncu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #45
On Numerosity of Deep Neural Networks
Xi Zhang · Xiaolin Wu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #46
Compact task representations as a normative model for higher-order brain activity
Severin Berger · Christian Machens
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #47
Using noise to probe recurrent neural network structure and prune synapses
Eli Moore · Rishidev Chaudhuri
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #48
An Imitation from Observation Approach to Transfer Learning with Dynamics Mismatch
Siddharth Desai · Ishan Durugkar · Haresh Karnan · Garrett Warnell · Josiah Hanna · Peter Stone
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #49
Language Models are Few-Shot Learners
Tom B Brown · Benjamin Mann · Nick Ryder · Melanie Subbiah · Jared Kaplan · Prafulla Dhariwal · Arvind Neelakantan · Pranav Shyam · Girish Sastry · Amanda Askell · Sandhini Agarwal · Ariel Herbert-Voss · Gretchen M Krueger · Tom Henighan · Rewon Child · Aditya Ramesh · Daniel Ziegler · Jeffrey Wu · Clemens Winter · Chris Hesse · Mark Chen · Eric Sigler · Mateusz Litwin · Scott Gray · Benjamin Chess · Jack Clark · Christopher Berner · Sam McCandlish · Alec Radford · Ilya Sutskever · Dario Amodei
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #50
Incorporating BERT into Parallel Sequence Decoding with Adapters
Junliang Guo · Zhirui Zhang · Linli Xu · Hao-Ran Wei · Boxing Chen · Enhong Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #51
CogLTX: Applying BERT to Long Texts
Ming Ding · Chang Zhou · Hongxia Yang · Jie Tang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #52
MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding
Kaitao Song · Xu Tan · Tao Qin · Jianfeng Lu · Tie-Yan Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #53
MiniLM: Deep Self-Attention Distillation for Task-Agnostic Compression of Pre-Trained Transformers
Wenhui Wang · Furu Wei · Li Dong · Hangbo Bao · Nan Yang · Ming Zhou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #54
Towards Neural Programming Interfaces
Zachary Brown · Nathaniel Robinson · David Wingate · Nancy Fulda
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #55
Language Through a Prism: A Spectral Approach for Multiscale Language Representations
Alex Tamkin · Dan Jurafsky · Noah Goodman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #56
ColdGANs: Taming Language GANs with Cautious Sampling Strategies
Thomas Scialom · Paul-Alexis Dray · Sylvain Lamprier · Benjamin Piwowarski · Jacopo Staiano
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #57
ConvBERT: Improving BERT with Span-based Dynamic Convolution
Zi-Hang Jiang · Weihao Yu · Daquan Zhou · Yunpeng Chen · Jiashi Feng · Shuicheng Yan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #58
Investigating Gender Bias in Language Models Using Causal Mediation Analysis
Jesse Vig · Sebastian Gehrmann · Yonatan Belinkov · Sharon Qian · Daniel Nevo · Yaron Singer · Stuart Shieber
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #59
Cross-lingual Retrieval for Iterative Self-Supervised Training
Chau Tran · Yuqing Tang · Xian Li · Jiatao Gu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #60
DynaBERT: Dynamic BERT with Adaptive Width and Depth
Lu Hou · Zhiqi Huang · Lifeng Shang · Xin Jiang · Xiao Chen · Qun Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #62
Pre-training via Paraphrasing
Mike Lewis · Marjan Ghazvininejad · Gargi Ghosh · Armen Aghajanyan · Sida Wang · Luke Zettlemoyer
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #63
Dialog without Dialog Data: Learning Visual Dialog Agents from VQA Data
Michael Cogswell · Jiasen Lu · Rishabh Jain · Stefan Lee · Devi Parikh · Dhruv Batra
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #64
Funnel-Transformer: Filtering out Sequential Redundancy for Efficient Language Processing
Zihang Dai · Guokun Lai · Yiming Yang · Quoc V Le
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #65
Big Bird: Transformers for Longer Sequences
Manzil Zaheer · Guru Guruganesh · Kumar Avinava Dubey · Joshua Ainslie · Chris Alberti · Santiago Ontanon · Philip Pham · Anirudh Ravula · Qifan Wang · Li Yang · Amr Ahmed
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #66
Self-Supervised Generative Adversarial Compression
Chong Yu · Jeff Pool
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #67
The Generalized Lasso with Nonlinear Observations and Generative Priors
Zhaoqiang Liu · Jonathan Scarlett
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #68
Robust compressed sensing using generative models
Ajil Jalal · Liu Liu · Alex Dimakis · Constantine Caramanis
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #69
Knowledge Distillation in Wide Neural Networks: Risk Bound, Data Efficiency and Imperfect Teacher
Guangda Ji · Zhanxing Zhu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #70
Fourier Spectrum Discrepancies in Deep Network Generated Images
Tarik Dzanic · Karan Shah · Freddie Witherden
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #71
Minimax Optimal Nonparametric Estimation of Heterogeneous Treatment Effects
Zijun Gao · Yanjun Han
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #72
Towards a Combinatorial Characterization of Bounded-Memory Learning
Alon Gonen · Shachar Lovett · Michal Moshkovitz
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #73
The Power of Comparisons for Actively Learning Linear Classifiers
Max Hopkins · Daniel Kane · Shachar Lovett
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #74
Estimating decision tree learnability with polylogarithmic sample complexity
Guy Blanc · Neha Gupta · Jane Lange · Li-Yang Tan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #75
Provably Efficient Neural Estimation of Structural Equation Models: An Adversarial Approach
Luofeng Liao · You-Lin Chen · Zhuoran Yang · Bo Dai · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #76
Matrix Inference and Estimation in Multi-Layer Models
Parthe Pandit · Mojtaba Sahraee Ardakan · Sundeep Rangan · Philip Schniter · Alyson Fletcher
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #77
Election Coding for Distributed Learning: Protecting SignSGD against Byzantine Attacks
Jy-yong Sohn · Dong-Jun Han · Beongjun Choi · Jaekyun Moon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #78
Limits on Testing Structural Changes in Ising Models
Aditya Gangrade · Bobak Nazer · Venkatesh Saligrama
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #79
A Robust Functional EM Algorithm for Incomplete Panel Count Data
Alexander Moreno · Zhenke Wu · Jamie Roslyn Yap · Cho Lam · David Wetter · Inbal Nahum-Shani · Walter Dempsey · James Rehg
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #80
Weston-Watkins Hinge Loss and Ordered Partitions
Yutong Wang · Clayton Scott
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #81
On the Equivalence between Online and Private Learnability beyond Binary Classification
Young H Jung · Baekjin Kim · Ambuj Tewari
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #82
Breaking the Sample Size Barrier in Model-Based Reinforcement Learning with a Generative Model
Gen Li · Yuting Wei · Yuejie Chi · Yuantao Gu · Yuxin Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #84
A Finite-Time Analysis of Two Time-Scale Actor-Critic Methods
Yue Wu · Weitong ZHANG · Pan Xu · Quanquan Gu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #85
Reinforcement Learning for Control with Multiple Frequencies
Jongmin Lee · Byung-Jun Lee · Kee-Eung Kim
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #86
Bridging Imagination and Reality for Model-Based Deep Reinforcement Learning
Guangxiang Zhu · Minghao Zhang · Honglak Lee · Chongjie Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #87
First Order Constrained Optimization in Policy Space
Yiming Zhang · Quan Vuong · Keith Ross
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #88
DisCor: Corrective Feedback in Reinforcement Learning via Distribution Correction
Aviral Kumar · Abhishek Gupta · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #89
Natural Policy Gradient Primal-Dual Method for Constrained Markov Decision Processes
Dongsheng Ding · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Mihailo Jovanovic
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #90
MOPO: Model-based Offline Policy Optimization
Tianhe Yu · Garrett Thomas · Lantao Yu · Stefano Ermon · James Zou · Sergey Levine · Chelsea Finn · Tengyu Ma
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #91
Trust the Model When It Is Confident: Masked Model-based Actor-Critic
Feiyang Pan · Jia He · Dandan Tu · Qing He
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #92
Pipeline PSRO: A Scalable Approach for Finding Approximate Nash Equilibria in Large Games
Stephen McAleer · JB Lanier · Roy Fox · Pierre Baldi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #93
Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity
Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #94
MOReL: Model-Based Offline Reinforcement Learning
Rahul Kidambi · Aravind Rajeswaran · Praneeth Netrapalli · Thorsten Joachims
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #95
Variance-Reduced Off-Policy TDC Learning: Non-Asymptotic Convergence Analysis
Shaocong Ma · Yi Zhou · Shaofeng Zou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #96
Independent Policy Gradient Methods for Competitive Reinforcement Learning
Constantinos Daskalakis · Dylan Foster · Noah Golowich
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #97
Provably Good Batch Reinforcement Learning Without Great Exploration
Yao Liu · Adith Swaminathan · Alekh Agarwal · Emma Brunskill
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #98
(De)Randomized Smoothing for Certifiable Defense against Patch Attacks
Alexander Levine · Soheil Feizi
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #99
Contrastive Learning with Adversarial Examples
Chih-Hui Ho · Nuno Nvasconcelos
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #100
CoADNet: Collaborative Aggregation-and-Distribution Networks for Co-Salient Object Detection
Qijian Zhang · Runmin Cong · Junhui Hou · Chongyi Li · Yao Zhao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #101
Glow-TTS: A Generative Flow for Text-to-Speech via Monotonic Alignment Search
Jaehyeon Kim · Sungwon Kim · Jungil Kong · Sungroh Yoon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #102
The Cone of Silence: Speech Separation by Localization
Teerapat Jenrungrot · Vivek Jayaram · Steve Seitz · Ira Kemelmacher-Shlizerman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #103
HiFi-GAN: Generative Adversarial Networks for Efficient and High Fidelity Speech Synthesis
Jungil Kong · Jaehyeon Kim · Jaekyoung Bae
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #105
Swapping Autoencoder for Deep Image Manipulation
Taesung Park · Jun-Yan Zhu · Oliver Wang · Jingwan Lu · Eli Shechtman · Alexei Efros · Richard Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #106
LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-resolution and Beyond
Wenbo Li · Kun Zhou · Lu Qi · Nianjuan Jiang · Jiangbo Lu · Jiaya Jia
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #107
Domain Generalization via Entropy Regularization
Shanshan Zhao · Mingming Gong · Tongliang Liu · Huan Fu · Dacheng Tao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #108
Self-Supervised Few-Shot Learning on Point Clouds
Charu Sharma · Manohar Kaul
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #109
DeepSVG: A Hierarchical Generative Network for Vector Graphics Animation
Alexandre Carlier · Martin Danelljan · Alexandre Alahi · Radu Timofte
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #110
CLEARER: Multi-Scale Neural Architecture Search for Image Restoration
Yuanbiao Gou · Boyun Li · Zitao Liu · Songfan Yang · Xi Peng
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #111
Language and Visual Entity Relationship Graph for Agent Navigation
Yicong Hong · Cristian Rodriguez · Yuankai Qi · Qi Wu · Stephen Gould
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #112
Fast Fourier Convolution
Lu Chi · Borui Jiang · Yadong Mu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #113
Simulating a Primary Visual Cortex at the Front of CNNs Improves Robustness to Image Perturbations
Joel Dapello · Tiago Marques · Martin Schrimpf · Franziska Geiger · David Cox · James J DiCarlo
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #114
The Devil is in the Detail: A Framework for Macroscopic Prediction via Microscopic Models
Yingxiang Yang · Negar Kiyavash · Le Song · Niao He
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #115
When and How to Lift the Lockdown? Global COVID-19 Scenario Analysis and Policy Assessment using Compartmental Gaussian Processes
Zhaozhi Qian · Ahmed Alaa · Mihaela van der Schaar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #116
Reinforced Molecular Optimization with Neighborhood-Controlled Grammars
Chencheng Xu · Qiao Liu · Minlie Huang · Tao Jiang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #117
Multi-Task Temporal Shift Attention Networks for On-Device Contactless Vitals Measurement
Xin Liu · Josh Fromm · Shwetak Patel · Daniel McDuff
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #118
MRI Banding Removal via Adversarial Training
Aaron Defazio · Tullie Murrell · Michael Recht
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #119
Learning to Select Best Forecast Tasks for Clinical Outcome Prediction
Yuan Xue · Nan Du · Anne Mottram · Martin Seneviratne · Andrew Dai
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #120
Interpretable Sequence Learning for Covid-19 Forecasting
Sercan Arik · Chun-Liang Li · Jinsung Yoon · Rajarishi Sinha · Arkady Epshteyn · Long Le · Vikas Menon · Shashank Singh · Leyou Zhang · Martin Nikoltchev · Yash Sonthalia · Hootan Nakhost · Elli Kanal · Tomas Pfister
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #121
Adversarial Attacks on Deep Graph Matching
Zijie Zhang · Zeru Zhang · Yang Zhou · Yelong Shen · Ruoming Jin · Dejing Dou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #122
Adversarial Sparse Transformer for Time Series Forecasting
Sifan Wu · Xi Xiao · Qianggang Ding · Peilin Zhao · Ying Wei · Junzhou Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #123
Diversity can be Transferred: Output Diversification for White- and Black-box Attacks
Yusuke Tashiro · Yang Song · Stefano Ermon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #124
Input-Aware Dynamic Backdoor Attack
Tuan Anh Nguyen · Anh Tran
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #125
Understanding Global Feature Contributions With Additive Importance Measures
Ian Covert · Scott Lundberg · Su-In Lee
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #126
Improving Policy-Constrained Kidney Exchange via Pre-Screening
Duncan McElfresh · Michael Curry · Tuomas Sandholm · John Dickerson
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #127
Learning Black-Box Attackers with Transferable Priors and Query Feedback
Jiancheng YANG · Yangzhou Jiang · Xiaoyang Huang · Bingbing Ni · Chenglong Zhao
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #128
De-Anonymizing Text by Fingerprinting Language Generation
Zhen Sun · Roei Schuster · Vitaly Shmatikov
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #129
Beta Embeddings for Multi-Hop Logical Reasoning in Knowledge Graphs
Hongyu Ren · Jure Leskovec
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #130
Design Space for Graph Neural Networks
Jiaxuan You · Zhitao Ying · Jure Leskovec
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #131
Learning Physical Graph Representations from Visual Scenes
Daniel Bear · Chaofei Fan · Damian Mrowca · Yunzhu Li · Seth Alter · Aran Nayebi · Jeremy Schwartz · Li Fei-Fei · Jiajun Wu · Josh Tenenbaum · Daniel Yamins
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #132
Equivariant Networks for Hierarchical Structures
Renhao Wang · Marjan Albooyeh · Siamak Ravanbakhsh
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #133
ARMA Nets: Expanding Receptive Field for Dense Prediction
Jiahao Su · Shiqi Wang · Furong Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #134
Storage Efficient and Dynamic Flexible Runtime Channel Pruning via Deep Reinforcement Learning
Jianda Chen · Shangyu Chen · Sinno Jialin Pan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #135
How to Characterize The Landscape of Overparameterized Convolutional Neural Networks
Yihong Gu · Weizhong Zhang · Cong Fang · Jason Lee · Tong Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #136
Towards Learning Convolutions from Scratch
Behnam Neyshabur
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #137
Bayesian Attention Modules
Xinjie Fan · Shujian Zhang · Bo Chen · Mingyuan Zhou
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #138
Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Hu Liu · Jing LU · Xiwei Zhao · Sulong Xu · Hao Peng · Yutong Liu · Zehua Zhang · Jian Li · Junsheng Jin · Yongjun Bao · Weipeng Yan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #139
Understanding and Exploring the Network with Stochastic Architectures
Zhijie Deng · Yinpeng Dong · Shifeng Zhang · Jun Zhu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #140
Neuron Merging: Compensating for Pruned Neurons
Woojeong Kim · Suhyun Kim · Mincheol Park · Geunseok Jeon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #141
Position-based Scaled Gradient for Model Quantization and Pruning
Jangho Kim · KiYoon Yoo · Nojun Kwak
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #142
ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Haoran You · Xiaohan Chen · Yongan Zhang · Chaojian Li · Sicheng Li · Zihao Liu · Zhangyang Wang · Yingyan Lin
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #143
Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
Hidenori Tanaka · Daniel Kunin · Daniel Yamins · Surya Ganguli
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #144
Attribution Preservation in Network Compression for Reliable Network Interpretation
Geondo Park · June Yong Yang · Sung Ju Hwang · Eunho Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #145
Language as a Cognitive Tool to Imagine Goals in Curiosity Driven Exploration
Cédric Colas · Tristan Karch · Nicolas Lair · Jean-Michel Dussoux · Clément Moulin-Frier · Peter F Dominey · Pierre-Yves Oudeyer
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #146
An Efficient Asynchronous Method for Integrating Evolutionary and Gradient-based Policy Search
Kyunghyun Lee · Byeong-Uk Lee · Ukcheol Shin · In So Kweon
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #147
Model-based Reinforcement Learning for Semi-Markov Decision Processes with Neural ODEs
Jianzhun Du · Joseph Futoma · Finale Doshi-Velez
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #148
Refactoring Policy for Compositional Generalizability using Self-Supervised Object Proposals
Tongzhou Mu · Jiayuan Gu · Zhiwei Jia · Hao Tang · Hao Su
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #149
Cooperative Heterogeneous Deep Reinforcement Learning
Han Zheng · Pengfei Wei · Jing Jiang · Guodong Long · Qinghua Lu · Chengqi Zhang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #150
The Mean-Squared Error of Double Q-Learning
Wentao Weng · Harsh Gupta · Niao He · Lei Ying · R. Srikant
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #151
Novelty Search in Representational Space for Sample Efficient Exploration
Ruo Yu Tao · Vincent Francois-Lavet · Joelle Pineau
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #152
Learning Implicit Credit Assignment for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Meng Zhou · Ken Liu · Pengwei Sui · Yixuan Li · Yuk Ying Chung
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #153
Decentralized TD Tracking with Linear Function Approximation and its Finite-Time Analysis
Gang Wang · Songtao Lu · Georgios Giannakis · Gerald Tesauro · Jian Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #154
Robust Multi-Agent Reinforcement Learning with Model Uncertainty
Kaiqing Zhang · TAO SUN · Yunzhe Tao · Sahika Genc · Sunil Mallya · Tamer Basar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #155
Bayesian Multi-type Mean Field Multi-agent Imitation Learning
Fan Yang · Alina Vereshchaka · Changyou Chen · Wen Dong
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #156
Emergent Complexity and Zero-shot Transfer via Unsupervised Environment Design
Michael Dennis · Natasha Jaques · Eugene Vinitsky · Alexandre Bayen · Stuart Russell · Andrew Critch · Sergey Levine
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #157
Inverse Rational Control with Partially Observable Continuous Nonlinear Dynamics
Minhae Kwon · Saurabh Daptardar · Paul R Schrater · Xaq Pitkow
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #158
Safe Reinforcement Learning via Curriculum Induction
Matteo Turchetta · Andrey Kolobov · Shital Shah · Andreas Krause · Alekh Agarwal
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #159
On the Stability and Convergence of Robust Adversarial Reinforcement Learning: A Case Study on Linear Quadratic Systems
Kaiqing Zhang · Bin Hu · Tamer Basar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #160
Sample Complexity of Asynchronous Q-Learning: Sharper Analysis and Variance Reduction
Gen Li · Yuting Wei · Yuejie Chi · Yuantao Gu · Yuxin Chen
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #161
Off-Policy Evaluation via the Regularized Lagrangian
Mengjiao (Sherry) Yang · Ofir Nachum · Bo Dai · Lihong Li · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #162
Dynamic Regret of Policy Optimization in Non-Stationary Environments
Yingjie Fei · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Qiaomin Xie
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #163
Constrained episodic reinforcement learning in concave-convex and knapsack settings
Kianté Brantley · Miro Dudik · Thodoris Lykouris · Sobhan Miryoosefi · Max Simchowitz · Aleksandrs Slivkins · Wen Sun
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #164
Off-Policy Interval Estimation with Lipschitz Value Iteration
Ziyang Tang · Yihao Feng · Na Zhang · Jian Peng · Qiang Liu
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #165
CoinDICE: Off-Policy Confidence Interval Estimation
Bo Dai · Ofir Nachum · Yinlam Chow · Lihong Li · Csaba Szepesvari · Dale Schuurmans
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #166
Risk-Sensitive Reinforcement Learning: Near-Optimal Risk-Sample Tradeoff in Regret
Yingjie Fei · Zhuoran Yang · Yudong Chen · Zhaoran Wang · Qiaomin Xie
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #167
Reinforcement Learning with General Value Function Approximation: Provably Efficient Approach via Bounded Eluder Dimension
Ruosong Wang · Russ Salakhutdinov · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #168
Task-agnostic Exploration in Reinforcement Learning
Xuezhou Zhang · Yuzhe Ma · Adish Singla
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #169
Provably Efficient Exploration for Reinforcement Learning Using Unsupervised Learning
Fei Feng · Ruosong Wang · Wotao Yin · Simon Du · Lin Yang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #170
On Function Approximation in Reinforcement Learning: Optimism in the Face of Large State Spaces
Zhuoran Yang · Chi Jin · Zhaoran Wang · Mengdi Wang · Michael Jordan
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #171
Upper Confidence Primal-Dual Reinforcement Learning for CMDP with Adversarial Loss
Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang · Jieping Ye · Zhaoran Wang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #172
Minimax Value Interval for Off-Policy Evaluation and Policy Optimization
Nan Jiang · Jiawei Huang
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #173
Logarithmic Regret Bound in Partially Observable Linear Dynamical Systems
Sahin Lale · Kamyar Azizzadenesheli · Babak Hassibi · Anima Anandkumar
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #174
The Power of Predictions in Online Control
Chenkai Yu · Guanya Shi · Soon-Jo Chung · Yisong Yue · Adam Wierman
[ Paper ]
Poster
Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #570
Information Theoretic Regret Bounds for Online Nonlinear Control
Sham Kakade · Akshay Krishnamurthy · Kendall Lowrey · Motoya Ohnishi · Wen Sun
[ Paper ]