Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 6B

Virtual

Moderators: Zhouchen Lin · Kamyar Azizzadenesheli · Stas Tiomkin

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Thu 8 Dec. 17:00 - 17:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 6B-1

Yushun Zhang · Duc Nguyen · Jiancong Xiao · Wei Jiang · Yaohua Wang · Yilun Xu · Zhen LI · Anderson Ye Zhang · Ziming Liu · Fangyi Zhang · Gilles Stoltz · Congliang Chen · Gang Li · Yanbo Fan · Ruoyu Sun · Naichen Shi · Yibo Wang · Ming Lin · Max Tegmark · Lijun Zhang · Jue Wang · Ruoyu Sun · Tommi Jaakkola · Senzhang Wang · Zhi-Quan Luo · Xiuyu Sun · Zhi-Quan Luo · Tianbao Yang · Rong Jin

Thu 8 Dec. 17:30 - 17:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 6B-2

Alexander Korotin · Jinyuan Jia · Weijian Deng · Shi Feng · Maying Shen · Denizalp Goktas · Fang-Yi Yu · Alexander Kolesov · Sadie Zhao · Stephen Gould · Hongxu Yin · Wenjie Qu · Liang Zheng · Evgeny Burnaev · Amy Greenwald · Neil Gong · Pavlo Molchanov · Yiling Chen · Lei Mao · Jianna Liu · Jose M. Alvarez

Thu 8 Dec. 18:00 - 18:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 6B-3

Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · WEICONG LIANG · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu

Thu 8 Dec. 18:30 - 18:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 6B-4

Junjie Chen · Chuanxia Zheng · JINLONG LI · Yu Shi · Shichao Kan · Yu Wang · Fermín Travi · Ninh Pham · Lei Chai · Guobing Gan · Tung-Long Vuong · Gonzalo Ruarte · Tao Liu · Li Niu · Jingjing Zou · Zequn Jie · Peng Zhang · Ming LI · Yixiong Liang · Guolin Ke · Jianfei Cai · Gaston Bujia · Sunzhu Li · Siyuan Zhou · Jingyang Lin · Xu Wang · Min Li · Zhuoming Chen · Qing Ling · Xiaolin Wei · Xiuqing Lu · Shuxin Zheng · Dinh Phung · Yigang Cen · Jianlou Si · Juan Esteban Kamienkowski · Jianxin Wang · Chen Qian · Lin Ma · Benyou Wang · Yingwei Pan · Tie-Yan Liu · Liqing Zhang · Zhihai He · Ting Yao · Tao Mei