Search All 2022 Events
 

401 Results

<<   <   Page 1 of 34   >   >>
Competition
Thu 14:50 Graph-level Track: Intro
Weihua Hu
Affinity Workshop
Graph-Transformer for Cross-lingual Plagiarism Detection
Oumaima Hourrane
Panel
Tue 10:15 Panel 1B-3: Shield Decentralization for… & DHRL: A Graph-Based…
Seungjae Lee · Daniel Melcer
Competition
Thu 15:25 Live Q&A for Graph-level Track
Affinity Workshop
De novo PROTAC design using graph-based deep generative models
Divya Nori · Connor Coley · Rocío Mercado
Poster
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
Poster
Tue 14:00 Dual-discriminative Graph Neural Network for Imbalanced Graph-level Anomaly Detection
GE ZHANG · Zhenyu Yang · Jia Wu · Jian Yang · Shan Xue · Hao Peng · Jianlin Su · Chuan Zhou · Quan Z. Sheng · Leman Akoglu · Charu Aggarwal
Poster
TwiBot-22: Towards Graph-Based Twitter Bot Detection
Shangbin Feng · Zhaoxuan Tan · Herun Wan · Ningnan Wang · Zilong Chen · Binchi Zhang · Qinghua Zheng · Wenqian Zhang · Zhenyu Lei · Shujie Yang · Xinshun Feng · Qingyue Zhang · Hongrui Wang · Yuhan Liu · Yuyang Bai · Heng Wang · Zijian Cai · Yanbo Wang · Lijing Zheng · Zihan Ma · Jundong Li · Minnan Luo
Poster
Thu 14:00 DHRL: A Graph-Based Approach for Long-Horizon and Sparse Hierarchical Reinforcement Learning
Seungjae Lee · Jigang Kim · Inkyu Jang · H. Jin Kim
Poster
Tue 9:00 Micro and Macro Level Graph Modeling for Graph Variational Auto-Encoders
Kiarash Zahirnia · Oliver Schulte · Parmis Naddaf · Ke Li
Poster
Learning Graph-embedded Key-event Back-tracing for Object Tracking in Event Clouds
Zhiyu Zhu · Junhui Hou · Xianqiang Lyu
Workshop
Deep Surrogate Docking: Accelerating Automated Drug Discovery with Graph Neural Networks
Ryien Hosseini · Filippo Simini · Austin Clyde · Arvind Ramanathan