Search All 2022 Events
 

27 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Workshop
PACT: Perception-Action Causal Transformer for Autoregressive Robotics Pretraining
Rogerio Bonatti · Sai Vemprala · shuang ma · Felipe Vieira Frujeri · Shuhang Chen · Ashish Kapoor
Spotlight Spotlight
Thu 18:00 Lightning Talks 6B-3
Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · WEICONG LIANG · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu
Poster
Tue 14:00 Self-Supervised Learning Through Efference Copies
Franz Scherr · Qinghai Guo · Timoleon Moraitis
Poster
Wed 9:00 Risk-Driven Design of Perception Systems
Anthony Corso · Sydney Katz · Craig Innes · Xin Du · Subramanian Ramamoorthy · Mykel J Kochenderfer
Poster
Tue 14:00 Private Multiparty Perception for Navigation
Hui Lu · Mia Chiquier · Carl Vondrick
Poster
Tue 9:00 Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
Yue Hu · Shaoheng Fang · Zixing Lei · Yiqi Zhong · Siheng Chen
Poster
Wed 14:00 Expediting Large-Scale Vision Transformer for Dense Prediction without Fine-tuning
WEICONG LIANG · YUHUI YUAN · Henghui Ding · Xiao Luo · Weihong Lin · Ding Jia · Zheng Zhang · Chao Zhang · Han Hu
Poster
Thu 9:00 Learning Active Camera for Multi-Object Navigation
Peihao Chen · Dongyu Ji · Kunyang Lin · Weiwen Hu · Wenbing Huang · Thomas Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
Poster
BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework
Tingting Liang · Hongwei Xie · Kaicheng Yu · Zhongyu Xia · Zhiwei Lin · Yongtao Wang · Tao Tang · Bing Wang · Zhi Tang
Poster
Wed 14:00 Hybrid Neural Autoencoders for Stimulus Encoding in Visual and Other Sensory Neuroprostheses
Jacob Granley · Lucas Relic · Michael Beyeler
Poster
Tue 14:00 PALMER: Perception - Action Loop with Memory for Long-Horizon Planning
Onur Beker · Mohammad Mohammadi · Amir Zamir
Poster
Thu 9:00 PeRFception: Perception using Radiance Fields
Yoonwoo Jeong · Seungjoo Shin · Junha Lee · Chris Choy · Anima Anandkumar · Minsu Cho · Jaesik Park