Search All 2022 Events
 

238 Results

<<   <   Page 1 of 20   >   >>
Poster
Tue 9:00 Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Workshop
De novo PROTAC design using graph-based deep generative models
Divya Nori · Connor Coley · RocĂ­o Mercado
Workshop
Spectrum Guided Topology Augmentation for Graph Contrastive Learning
Lu Lin · Jinghui Chen · Hongning Wang
Poster
Revisiting Graph Contrastive Learning from the Perspective of Graph Spectrum
Nian Liu · Xiao Wang · Deyu Bo · Chuan Shi · Jian Pei
Workshop
Graph Contrastive Learning with Cross-view Reconstruction
Qianlong Wen · Zhongyu Ouyang · Chunhui Zhang · Yiyue Qian · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Workshop
Contrastive Graph Few-Shot Learning
Chunhui Zhang · Hongfu Liu · Jundong Li · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Workshop
Graph Contrastive Learning for Materials
Teddy Koker · Keegan Quigley · Will Spaeth · Nathan Frey · Lin Li
Poster
Tue 14:00 Uncovering the Structural Fairness in Graph Contrastive Learning
Ruijia Wang · Xiao Wang · Chuan Shi · Le Song
Poster
Thu 9:00 TreeMoCo: Contrastive Neuron Morphology Representation Learning
Hanbo Chen · Jiawei Yang · Daniel Iascone · Lijuan Liu · Lei He · Hanchuan Peng · Jianhua Yao
Poster
Label-invariant Augmentation for Semi-Supervised Graph Classification
Han Yue · Chunhui Zhang · Chuxu Zhang · Hongfu Liu
Workshop
A 3D-Shape Similarity-based Contrastive Approach to Molecular Representation Learning
Austin Atsango · Nathaniel Diamant · Ziqing Lu · Tommaso Biancalani · Gabriele Scalia · Kangway Chuang
Poster
Thu 14:00 Learning on Arbitrary Graph Topologies via Predictive Coding
Tommaso Salvatori · Luca Pinchetti · Beren Millidge · Yuhang Song · Tianyi Bao · Rafal Bogacz · Thomas Lukasiewicz