Search All 2022 Events
 

5 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Poster
Thu 14:00 Video Diffusion Models
Jonathan Ho · Tim Salimans · Alexey Gritsenko · William Chan · Mohammad Norouzi · David Fleet
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Poster
Text-Adaptive Multiple Visual Prototype Matching for Video-Text Retrieval
Chengzhi Lin · Ancong Wu · Junwei Liang · Jun Zhang · Wenhang Ge · Wei-Shi Zheng · Chunhua Shen
Poster
Towards Video Text Visual Question Answering: Benchmark and Baseline
Minyi Zhao · Bingjia Li · Jie Wang · Wanqing Li · Wenjing Zhou · Lan Zhang · Shijie Xuyang · Zhihang Yu · Xinkun Yu · Guangze Li · Aobotao Dai · Shuigeng Zhou