Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 14:00 K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge
Sheng Shen · Chunyuan Li · Xiaowei Hu · Yujia Xie · Jianwei Yang · Pengchuan Zhang · Zhe Gan · Lijuan Wang · Lu Yuan · Ce Liu · Kurt Keutzer · Trevor Darrell · Anna Rohrbach · Jianfeng Gao
Poster
Thu 14:00 ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
Chunyuan Li · Haotian Liu · Liunian Li · Pengchuan Zhang · Jyoti Aneja · Jianwei Yang · Ping Jin · Houdong Hu · Zicheng Liu · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Poster
Wed 14:00 Task-level Differentially Private Meta Learning
Xinyu Zhou · Raef Bassily
Poster
Thu 9:00 Learn what matters: cross-domain imitation learning with task-relevant embeddings
Tim Franzmeyer · Philip Torr · João Henriques
Workshop
Fri 13:00 Contributed talk 3: The Curse of Low Task Diversity: On the Failure of Transfer Learning to Outperform MAML and Their Empirical Equivalence
Workshop
The Curse of Low Task Diversity: On the Failure of Transfer Learning to Outperform MAML and Their Empirical Equivalence
Brando Miranda · Patrick Yu · Yu-Xiong Wang · Sanmi Koyejo
Workshop
On the Feasibility of Cross-Task Transfer with Model-Based Reinforcement Learning
yifan xu · Nicklas Hansen · Zirui Wang · Yung-Chieh Chan · Hao Su · Zhuowen Tu
Workshop
Task Modeling: Approximating Multitask Predictions for Cross-Task Transfer
Dongyue Li · Huy Nguyen · Hongyang Zhang
Workshop
Multi-Agent Policy Transfer via Task Relationship Modeling
Rong-Jun Qin · Feng Chen · Tonghan Wang · Lei Yuan · Xiaoran Wu · Yipeng Kang · Zongzhang Zhang · Chongjie Zhang · Yang Yu
Poster
Thu 9:00 WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents
Shunyu Yao · Howard Chen · John Yang · Karthik Narasimhan
Poster
Wed 14:00 MoCapAct: A Multi-Task Dataset for Simulated Humanoid Control
Nolan Wagener · Andrey Kolobov · Felipe Vieira Frujeri · Ricky Loynd · Ching-An Cheng · Matthew Hausknecht
Workshop
Transferability Between Regression Tasks
Cuong Ngoc Nguyen · Phong Tran The · Lam Ho · Vu Dinh · Anh Tran · Tal Hassner · Cuong V. Nguyen