Search All 2022 Events
 

35 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Semi-supervised Semantic Segmentation with Prototype-based Consistency Regularization
Haiming Xu · Lingqiao Liu · Qiuchen Bian · Zhen Yang
Poster
Wed 14:00 Semi-Supervised Semantic Segmentation via Gentle Teaching Assistant
Ying Jin · Jiaqi Wang · Dahua Lin
Workshop
Semi-Supervised Cross-Consistency Contrastive Learning for Nuclei Segmentation in Histology Images
Raja Muhammad Saad Bashir · Talha Qaiser · Shan Raza · Nasir Rajpoot
Workshop
Topic Segmentation in the Wild: Towards Segmentation of Semi-structured & Unstructured Chats
Reshmi Ghosh · Sharanya Kamath · Soundararajan Srinivasan · Dhuri Shrivastava · Samyadeep Basu · Harjeet Kajal
Poster
Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Junjie Chen · Li Niu · Siyuan Zhou · Jianlou Si · Chen Qian · Liqing Zhang
Poster
Wed 14:00 Expediting Large-Scale Vision Transformer for Dense Prediction without Fine-tuning
WEICONG LIANG · YUHUI YUAN · Henghui Ding · Xiao Luo · Weihong Lin · Ding Jia · Zheng Zhang · Chao Zhang · Han Hu
Workshop
Certified Defences Against Adversarial Patch Attacks on Semantic Segmentation
Maksym Yatsura · Kaspar Sakmann · N. Grace Hua · Matthias Hein · Jan Hendrik Metzen
Poster
Wed 9:00 RTFormer: Efficient Design for Real-Time Semantic Segmentation with Transformer
Jian Wang · Chenhui Gou · Qiman Wu · Haocheng Feng · Junyu Han · Errui Ding · Jingdong Wang
Poster
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
Poster
Thu 14:00 PolarMix: A General Data Augmentation Technique for LiDAR Point Clouds
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Dayan Guan · Kaiwen Cui · Shijian Lu · Ling Shao
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei
Poster
Thu 9:00 PeRFception: Perception using Radiance Fields
Yoonwoo Jeong · Seungjoo Shin · Junha Lee · Chris Choy · Anima Anandkumar · Minsu Cho · Jaesik Park