Search All 2022 Events
 

589 Results

<<   <   Page 1 of 50   >   >>
Workshop
Designing Biological Sequences via Meta-Reinforcement Learning and Bayesian Optimization
Leo Feng · Padideh Nouri · Aneri Muni · Yoshua Bengio · Pierre-Luc Bacon
Poster
Tue 14:00 Enhanced Meta Reinforcement Learning via Demonstrations in Sparse Reward Environments
Desik Rengarajan · Sapana Chaudhary · Jaewon Kim · Dileep Kalathil · Srinivas Shakkottai
Poster
Thu 14:00 On the Effectiveness of Fine-tuning Versus Meta-reinforcement Learning
Mandi Zhao · Pieter Abbeel · Stephen James
Poster
Tue 9:00 A Theoretical Understanding of Gradient Bias in Meta-Reinforcement Learning
Bo Liu · Xidong Feng · Jie Ren · Luo Mai · Rui Zhu · Haifeng Zhang · Jun Wang · Yaodong Yang
Workshop
MetaXCR: Reinforcement-Based Meta-Transfer Learning for Cross-Lingual Commonsense Reasoning
Jie He · Yu Fu
Affinity Workshop
Modelling non-reinforced preferences using selective attention
Noor Sajid · Panagiotis Tigas · Zafeirios Fountas · Qinghai Guo · Alexey Zakharov · Lancelot Da Costa
Poster
Tue 9:00 Giving Feedback on Interactive Student Programs with Meta-Exploration
Evan Liu · Moritz Stephan · Allen Nie · Chris Piech · Emma Brunskill · Chelsea Finn
Poster
Wed 14:00 DOMINO: Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning
Yao Mu · Yuzheng Zhuang · Fei Ni · Bin Wang · Jianyu Chen · Jianye Hao · Ping Luo
Poster
Thu 14:00 Meta-Reinforcement Learning with Self-Modifying Networks
Mathieu Chalvidal · Thomas Serre · Rufin VanRullen
Poster
Wed 14:00 MATE: Benchmarking Multi-Agent Reinforcement Learning in Distributed Target Coverage Control
Xuehai Pan · Mickel Liu · Fangwei Zhong · Yaodong Yang · Song-Chun Zhu · Yizhou Wang
Poster
Thu 14:00 Honor of Kings Arena: an Environment for Generalization in Competitive Reinforcement Learning
Hua Wei · Jingxiao Chen · Xiyang Ji · Hongyang Qin · Minwen Deng · Siqin Li · Liang Wang · Weinan Zhang · Yong Yu · Liu Linc · Lanxiao Huang · Deheng Ye · Qiang Fu · Wei Yang
Poster
Wed 9:00 Avalon: A Benchmark for RL Generalization Using Procedurally Generated Worlds
Joshua Albrecht · Abraham Fetterman · Bryden Fogelman · Ellie Kitanidis · Bartosz Wr√≥blewski · Nicole Seo · Michael Rosenthal · Maksis Knutins · Zack Polizzi · James Simon · Kanjun Qiu