Search All 2022 Events
 

13 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 9:00 How Mask Matters: Towards Theoretical Understandings of Masked Autoencoders
Qi Zhang · Yifei Wang · Yisen Wang
Poster
Wed 9:00 Test-Time Training with Masked Autoencoders
Yossi Gandelsman · Yu Sun · Xinlei Chen · Alexei Efros
Poster
Tue 14:00 Masked Autoencoders As Spatiotemporal Learners
Christoph Feichtenhofer · haoqi fan · Yanghao Li · Kaiming He
Poster
Tue 9:00 VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training
Zhan Tong · Yibing Song · Jue Wang · Limin Wang
Affinity Workshop
Multispectral Masked Autoencoder for Remote Sensing Representation Learning
Yibing Wei · Zhicheng Yang · Hang Zhou · Mei Han · Pedro Morgado · Jui-Hsin Lai
Workshop
Fri 13:00 Masked Autoencoder-Based Self-Supervised Learning for Electrocardiograms to Detect Left Ventricular Systolic Dysfunction.
Shinnosuke Sawano · Satoshi Kodera · Hirotoshi Takeuchi · Issei Sukeda · Susumu Katsushika · Issei Komuro
Poster
Wed 14:00 SatMAE: Pre-training Transformers for Temporal and Multi-Spectral Satellite Imagery
Yezhen Cong · Samar Khanna · Chenlin Meng · Patrick Liu · Erik Rozi · Yutong He · Marshall Burke · David Lobell · Stefano Ermon
Poster
Wed 14:00 Masked Autoencoding for Scalable and Generalizable Decision Making
Fangchen Liu · Hao Liu · Aditya Grover · Pieter Abbeel
Poster
Wed 14:00 Masked Autoencoders that Listen
Po-Yao Huang · Hu Xu · Juncheng Li · Alexei Baevski · Michael Auli · Wojciech Galuba · Florian Metze · Christoph Feichtenhofer
Poster
Wed 9:00 MCMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders
Peng Gao · Teli Ma · Hongsheng Li · Ziyi Lin · Jifeng Dai · Yu Qiao
Workshop
Bi-channel Masked Graph Autoencoders for Spatially Resolved Single-cell Transcriptomics Data Imputation
Hongzhi Wen · Wei Jin · Jiayuan Ding · Christopher Xu · Yuying Xie · Jiliang Tang
Poster
Thu 14:00 SemMAE: Semantic-Guided Masking for Learning Masked Autoencoders
Gang Li · Heliang Zheng · Daqing Liu · Chaoyue Wang · Bing Su · Changwen Zheng