Search All 2022 Events
 

24 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Tue 9:00 Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Olivier Marre · Michael Berry · Stephanie Palmer
Poster
Wed 14:00 GALOIS: Boosting Deep Reinforcement Learning via Generalizable Logic Synthesis
Yushi Cao · Zhiming Li · Tianpei Yang · Hao Zhang · YAN ZHENG · Yi Li · Jianye Hao · Yang Liu
Poster
Wed 9:00 Meta-Learning Dynamics Forecasting Using Task Inference
Rui Wang · Robin Walters · Rose Yu
Poster
Tue 9:00 Revisiting Non-Parametric Matching Cost Volumes for Robust and Generalizable Stereo Matching
Kelvin Cheng · Tianfu Wu · Christopher Healey
Poster
GenerSpeech: Towards Style Transfer for Generalizable Out-Of-Domain Text-to-Speech
Rongjie Huang · Yi Ren · Jinglin Liu · Chenye Cui · Zhou Zhao
Poster
Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning
Zhecheng Yuan · Zhengrong Xue · Bo Yuan · Xueqian Wang · YI WU · Yang Gao · Huazhe Xu
Poster
Wed 14:00 On the Generalizability and Predictability of Recommender Systems
Duncan McElfresh · Sujay Khandagale · Jonathan Valverde · John Dickerson · Colin White
Poster
Tue 14:00 Learning Generalizable Part-based Feature Representation for 3D Point Clouds
Xin Wei · Xiang Gu · Jian Sun
Poster
Coded Residual Transform for Generalizable Deep Metric Learning
Shichao Kan · Yixiong Liang · Min Li · Yigang Cen · Jianxin Wang · Zhihai He
Poster
Learning Generalizable Models for Vehicle Routing Problems via Knowledge Distillation
Jieyi Bi · Yining Ma · Jiahai Wang · Zhiguang Cao · Jinbiao Chen · Yuan Sun · Yeow Meng Chee
Poster
Thu 9:00 Identifiability and generalizability from multiple experts in Inverse Reinforcement Learning
Paul Rolland · Luca Viano · Norman Schürhoff · Boris Nikolov · Volkan Cevher
Poster
Thu 14:00 GenSDF: Two-Stage Learning of Generalizable Signed Distance Functions
Gene Chou · Ilya Chugunov · Felix Heide