Search All 2022 Events
 

11 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 14:00 Cross-Linked Unified Embedding for cross-modality representation learning
Xinming Tu · Zhi-Jie Cao · xia chenrui · Sara Mostafavi · Ge Gao
Workshop
Fri 14:00 A report on recent experimental tests of two predictions of contemporary computable models of the biological deep neural network underling primate visual intelligence
James J DiCarlo
Workshop
Fri 11:40 A computational model predicts humans' aesthetic judgments based on deep neural network feature values
Aenne Brielmann
Workshop
Deep Surrogate Docking: Accelerating Automated Drug Discovery with Graph Neural Networks
Ryien Hosseini · Filippo Simini · Austin Clyde · Arvind Ramanathan
Poster
Wed 9:00 Graph Coloring via Neural Networks for Haplotype Assembly and Viral Quasispecies Reconstruction
Hansheng Xue · Vaibhav Rajan · Yu Lin
Poster
Wed 14:00 Biologically Inspired Dynamic Thresholds for Spiking Neural Networks
Jianchuan Ding · Bo Dong · Felix Heide · Yufei Ding · Yunduo Zhou · Baocai Yin · Xin Yang
Poster
Wed 14:00 Beyond accuracy: generalization properties of bio-plausible temporal credit assignment rules
Yuhan Helena Liu · Arna Ghosh · Blake Richards · Eric Shea-Brown · Guillaume Lajoie
Workshop
meTCRs - Learning a metric for T-cell receptors
Felix Drost · Lennard Schiefelbein · Benjamin Schubert
Poster
Thu 14:00 Biologically-plausible backpropagation through arbitrary timespans via local neuromodulators
Yuhan Helena Liu · Stephen Smith · Stefan Mihalas · Eric Shea-Brown · Uygar Sümbül
Workshop
What cleaves? Is proteasomal cleavage prediction reaching a ceiling?
Ingo Ziegler · Bolei Ma · Ercong Nie · Bernd Bischl · David Rügamer · Benjamin Schubert · Emilio Dorigatti
Spotlight Spotlight
Thu 10:30 Lightning Talks 5A-4
Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen