Search All 2021 Events
 

Filter by Keyword:

248 Results

<<   <   Page 1 of 21   >   >>
Workshop
Accurate Imputation and Efficient Data Acquisitionwith Transformer-based VAEs
Sarah Lewis · Tatiana Matejovicova · Yingzhen Li · Angus Lamb · Yordan Zaykov · Miltiadis Allamanis · Cheng Zhang
Poster
Thu 0:30 Neural Rule-Execution Tracking Machine For Transformer-Based Text Generation
Yufei Wang · Can Xu · Huang Hu · Chongyang Tao · Stephen Wan · Mark Dras · Mark Johnson · Daxin Jiang
Affinity Workshop
Transformer-based Self-Supervised Learning for Medical Images
Mariia Dobko · Mariia Kokshaikyna
Workshop
Accurate Imputation and Efficient Data Acquisitionwith Transformer-based VAEs
Sarah Lewis · Tatiana Matejovicova · Yingzhen Li · Angus Lamb · Yordan Zaykov · Miltiadis Allamanis · Cheng Zhang
Poster
Wed 16:30 TNASP: A Transformer-based NAS Predictor with a Self-evolution Framework
Shun Lu · Jixiang Li · Jianchao Tan · Sen Yang · Ji Liu
Workshop
Characterizing and Improving MPC-based Private Inference for Transformer-based Models
Yongqin Wang · Brian Knott · Murali Annavaram · Hsien-Hsin Lee
Poster
Fri 8:30 Influence Patterns for Explaining Information Flow in BERT
Kaiji Lu · Zifan Wang · Piotr Mardziel · Anupam Datta
Poster
Tue 8:30 Learning Generative Vision Transformer with Energy-Based Latent Space for Saliency Prediction
Jing Zhang · Jianwen Xie · Nick Barnes · Ping Li
Poster
Tue 16:30 Direct Multi-view Multi-person 3D Pose Estimation
tao wang · Jianfeng Zhang · Yujun Cai · Shuicheng Yan · Jiashi Feng
Poster
Tue 16:30 Improved Transformer for High-Resolution GANs
Long Zhao · Zizhao Zhang · Ting Chen · Dimitris Metaxas · Han Zhang
Poster
Thu 8:30 Stabilizing Deep Q-Learning with ConvNets and Vision Transformers under Data Augmentation
Nicklas Hansen · Hao Su · Xiaolong Wang
Poster
Tue 8:30 Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-and-Language Pre-training
Hongwei Xue · Yupan Huang · Bei Liu · Houwen Peng · Jianlong Fu · Houqiang Li · Jiebo Luo