Skip to yearly menu bar Skip to main content


(10 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #100
SuperGLUE: A Stickier Benchmark for General-Purpose Language Understanding Systems
Alex Wang · Yada Pruksachatkun · Nikita Nangia · Amanpreet Singh · Julian Michael · Felix Hill · Omer Levy · Samuel Bowman
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #101
A Tensorized Transformer for Language Modeling
Xindian Ma · Peng Zhang · Shuai Zhang · Nan Duan · Yuexian Hou · Ming Zhou · Dawei Song
[ Paper [ Poster [ Slides
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #102
AttentionXML: Label Tree-based Attention-Aware Deep Model for High-Performance Extreme Multi-Label Text Classification
Ronghui You · Zihan Zhang · Ziye Wang · Suyang Dai · Hiroshi Mamitsuka · Shanfeng Zhu
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #103
Comparing Unsupervised Word Translation Methods Step by Step
Mareike Hartmann · Yova Kementchedjhieva · Anders S√łgaard
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #104
Glyce: Glyph-vectors for Chinese Character Representations
Yuxian Meng · Wei Wu · Fei Wang · Xiaoya Li · Ping Nie · Fan Yin · Muyu Li · Qinghong Han · Yuxian Meng · Jiwei Li
[ Paper [ Slides
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #105
Hierarchical Optimal Transport for Document Representation
Mikhail Yurochkin · Sebastian Claici · Edward Chien · Farzaneh Mirzazadeh · Justin Solomon
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #106
Improving Textual Network Learning with Variational Homophilic Embeddings
Wenlin Wang · Chenyang Tao · Zhe Gan · Guoyin Wang · Liqun Chen · Xinyuan Zhang · Ruiyi Zhang · Qian Yang · Ricardo Henao · Lawrence Carin
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #107
Mixtape: Breaking the Softmax Bottleneck Efficiently
Zhilin Yang · Thang Luong · Russ Salakhutdinov · Quoc V Le
[ Paper
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #108
Ouroboros: On Accelerating Training of Transformer-Based Language Models
Qian Yang · Zhouyuan Huo · Wenlin Wang · Lawrence Carin
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #109
Fast Structured Decoding for Sequence Models
Zhiqing Sun · Zhuohan Li · Haoqing Wang · Di He · Zi Lin · Zhihong Deng
[ Paper [ Poster