`

(10 events)   Timezone: »  
Show all »
Toggle Poster Visibility
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #1
D-VAE: A Variational Autoencoder for Directed Acyclic Graphs
Muhan Zhang · Shali Jiang · Zhicheng Cui · Roman Garnett · Yixin Chen
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #2
DATA: Differentiable ArchiTecture Approximation
Jianlong Chang · xinbang zhang · Yiwen Guo · GAOFENG MENG · SHIMING XIANG · Chunhong Pan
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #3
DetNAS: Backbone Search for Object Detection
Yukang Chen · Tong Yang · Xiangyu Zhang · GAOFENG MENG · Xinyu Xiao · Jian Sun
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #4
Discovering Neural Wirings
Mitchell Wortsman · Ali Farhadi · Mohammad Rastegari
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #5
Fast AutoAugment
Sungbin Lim · Ildoo Kim · Taesup Kim · Chiheon Kim · Sungwoong Kim
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #6
Meta-Surrogate Benchmarking for Hyperparameter Optimization
Aaron Klein · Zhenwen Dai · Frank Hutter · Neil Lawrence · Javier Gonzalez
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #7
NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures
Yong Guo · Yin Zheng · Mingkui Tan · Qi Chen · Jian Chen · Peilin Zhao · Junzhou Huang
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #8
Network Pruning via Transformable Architecture Search
Xuanyi Dong · Yi Yang
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #9
Scalable Global Optimization via Local Bayesian Optimization
David Eriksson · Michael Pearce · Jacob Gardner · Ryan Turner · Matthias Poloczek
Poster
Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #10
XNAS: Neural Architecture Search with Expert Advice
Niv Nayman · Asaf Noy · Tal Ridnik · Itamar Friedman · Rong Jin · Lihi Zelnik