Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #110
Channel Gating Neural Networks
Weizhe Hua · Yuan Zhou · Christopher De Sa · Zhiru Zhang · G. Edward Suh
[ Paper [ Slides
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #111
Deconstructing Lottery Tickets: Zeros, Signs, and the Supermask
Hattie Zhou · Janice Lan · Rosanne Liu · Jason Yosinski
[ Paper [ Poster
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #112
Point-Voxel CNN for Efficient 3D Deep Learning
Zhijian Liu · Haotian Tang · Yujun Lin · Song Han
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #113
Gate Decorator: Global Filter Pruning Method for Accelerating Deep Convolutional Neural Networks
Zhonghui You · Kun Yan · Jinmian Ye · Meng Ma · Ping Wang
[ Paper [ Poster
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #114
Inherent Weight Normalization in Stochastic Neural Networks
Georgios Detorakis · Sourav Dutta · Abhishek Khanna · Matthew Jerry · Suman Datta · Emre O Neftci
[ Paper [ Poster
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #115
MetaQuant: Learning to Quantize by Learning to Penetrate Non-differentiable Quantization
Shangyu Chen · Wenya Wang · Sinno Jialin Pan
[ Paper [ Slides
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #116
Model Compression with Adversarial Robustness: A Unified Optimization Framework
Shupeng Gui · Haotao Wang · Haichuan Yang · Chen Yu · Zhangyang Wang · Ji Liu
Poster
Tue Dec 10 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #117
Positive-Unlabeled Compression on the Cloud
Yixing Xu · Yunhe Wang · Hanting Chen · Kai Han · Chunjing XU · Dacheng Tao · Chang Xu
[ Paper [ Poster