Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 12   >   >>
Workshop
Empowering Language Models with Knowledge Graph Reasoning for Question Answering
Ziniu Hu · Yichong Xu · Wenhao Yu · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Kai-Wei Chang · Yizhou Sun
Workshop
Industry-scale CO2 Flow Simulations with Model-Parallel Fourier Neural Operators
Philipp Witte · Russell J. Hewett · Ranveer Chandra
Poster
Thu 9:00 AutoST: Towards the Universal Modeling of Spatio-temporal Sequences
Jianxin Li · Shuai Zhang · Hui Xiong · Haoyi Zhou
Poster
Thu 9:00 A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Yujing Wang · Yingyan Hou · Haonan Wang · Ziming Miao · Shibin Wu · Hao Sun · Qi Chen · Yuqing Xia · Chengmin Chi · Guoshuai Zhao · Zheng Liu · Xing Xie · Hao Sun · Weiwei Deng · Qi Zhang · Mao Yang
Poster
Online Neural Sequence Detection with Hierarchical Dirichlet Point Process
Weihan Li · Yu Qi · Gang Pan
Poster
Thu 9:00 Structure-Preserving 3D Garment Modeling with Neural Sewing Machines
Xipeng Chen · Guangrun Wang · Dizhong Zhu · Xiaodan Liang · Philip Torr · Liang Lin
Poster
Wed 14:00 Hybrid Neural Autoencoders for Stimulus Encoding in Visual and Other Sensory Neuroprostheses
Jacob Granley · Lucas Relic · Michael Beyeler
Poster
Tue 9:00 Neural Conservation Laws: A Divergence-Free Perspective
Jack Richter-Powell · Yaron Lipman · Ricky T. Q. Chen
Poster
Wed 9:00 VoxGRAF: Fast 3D-Aware Image Synthesis with Sparse Voxel Grids
Katja Schwarz · Axel Sauer · Michael Niemeyer · Yiyi Liao · Andreas Geiger
Poster
Tue 9:00 Learning Neural Set Functions Under the Optimal Subset Oracle
Zijing Ou · Tingyang Xu · Qinliang Su · Yingzhen Li · Peilin Zhao · Yatao Bian
Workshop
Surrogate Modeling for Methane Dispersion Simulations Using Fourier Neural Operator
Qie Zhang · Mirco Milletari · Yagna D Oruganti · Philipp Witte
Poster
Sparse Structure Search for Delta Tuning
Shengding Hu · Zhen Zhang · Ning Ding · Yadao Wang · Yasheng Wang · Zhiyuan Liu · Maosong Sun