Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 10   >   >>
Poster
Tue 9:00 Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Affinity Workshop
Temporal Cycle Consistency: for a Video-to-Video Translation.
Kirubel Abebe Senbeto
Poster
Thu 14:00 Video Diffusion Models
Jonathan Ho · Tim Salimans · Alexey Gritsenko · William Chan · Mohammad Norouzi · David Fleet
Affinity Workshop
Boosting Self-supervised Video-based Human Action Recognition Through Knowledge Distillation
Fernando Camarena · MIGUEL GONZALEZ-MENDOZA · Leonardo Chang · Neil Hernandez-Gress
Poster
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
Poster
MinVIS: A Minimal Video Instance Segmentation Framework without Video-based Training
De-An Huang · Zhiding Yu · Anima Anandkumar
Poster
Wed 14:00 Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Zhenhailong Wang · Manling Li · Ruochen Xu · Luowei Zhou · Jie Lei · Xudong Lin · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Derek Hoiem · Shih-Fu Chang · Mohit Bansal · Heng Ji
Poster
Wed 14:00 Bringing Image Scene Structure to Video via Frame-Clip Consistency of Object Tokens
Elad Ben Avraham · Roei Herzig · Karttikeya Mangalam · Amir Bar · Anna Rohrbach · Leonid Karlinsky · Trevor Darrell · Amir Globerson
Poster
Text-Adaptive Multiple Visual Prototype Matching for Video-Text Retrieval
Chengzhi Lin · Ancong Wu · Junwei Liang · Jun Zhang · Wenhang Ge · Wei-Shi Zheng · Chunhua Shen
Poster
Thu 9:00 Egocentric Video-Language Pretraining
Kevin Qinghong Lin · Jinpeng Wang · Mattia Soldan · Michael Wray · Rui Yan · Eric Z. XU · Difei Gao · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou