Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Learning Optical Flow from Continuous Spike Streams
Rui Zhao · Ruiqin Xiong · Jing Zhao · Zhaofei Yu · Xiaopeng Fan · Tiejun Huang
Poster
Tue 9:00 Online Training Through Time for Spiking Neural Networks
Mingqing Xiao · Qingyan Meng · Zongpeng Zhang · Di He · Zhouchen Lin
Poster
Thu 14:00 Training Spiking Neural Networks with Local Tandem Learning
Qu Yang · Jibin Wu · Malu Zhang · Yansong Chua · Xinchao Wang · Haizhou Li