Search All 2022 Events
 

9 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
Poster
Wed 14:00 NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
Arjun Krishnakumar · Colin White · Arber Zela · Renbo Tu · Mahmoud Safari · Frank Hutter
Poster
Tue 9:00 NAS-Bench-360: Benchmarking Neural Architecture Search on Diverse Tasks
Renbo Tu · Nicholas Roberts · Misha Khodak · Junhong Shen · Frederic Sala · Ameet Talwalkar
Poster
Thu 9:00 Rapid Model Architecture Adaption for Meta-Learning
Yiren Zhao · Xitong Gao · I Shumailov · Nicolo Fusi · Robert Mullins
Poster
Thu 14:00 UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models for Neural Processing Units
Igor Fedorov · Ramon Matas · Hokchhay Tann · Chuteng Zhou · Matthew Mattina · Paul Whatmough
Poster
Wed 9:00 TA-GATES: An Encoding Scheme for Neural Network Architectures
Xuefei Ning · Zixuan Zhou · Junbo Zhao · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Changcheng Tang · Shuang Liang · Huazhong Yang · Yu Wang
Poster
Thu 9:00 Generalization Properties of NAS under Activation and Skip Connection Search
Zhenyu Zhu · Fanghui Liu · Grigorios Chrysos · Volkan Cevher
Workshop
Transfer NAS with Meta-learned Bayesian Surrogates
Gresa Shala · Thomas Elsken · Frank Hutter · Josif Grabocka
Workshop
Stochastic Gradient Estimator for Differentiable NAS
Libin Hou · Linyuan Wang · Qi Peng · Bin Yan