Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Weighted Mutual Learning with Diversity-Driven Model Compression
Miao Zhang · Li Wang · David Campos · Wei Huang · Chenjuan Guo · Bin Yang
Poster
Thu 9:00 DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning
Yu Shen · Yupeng Lu · Yang Li · Yaofeng Tu · Wentao Zhang · Bin CUI
Poster
Tue 9:00 The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm
Shilong Bao · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang