Search All 2022 Events
 

28 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Tue 14:00 Saliency-Aware Neural Architecture Search
Ramtin Hosseini · Pengtao Xie
Poster
ZARTS: On Zero-order Optimization for Neural Architecture Search
Xiaoxing Wang · Wenxuan Guo · Jianlin Su · Xiaokang Yang · Junchi Yan
Poster
Tue 14:00 Searching for Better Spatio-temporal Alignment in Few-Shot Action Recognition
Yichao Cao · Xiu Su · Qingfei Tang · Shan You · Xiaobo Lu · Chang Xu
Poster
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
Poster
Thu 9:00 A Classification of $G$-invariant Shallow Neural Networks
Devanshu Agrawal · James Ostrowski
Poster
Tue 9:00 Efficient Architecture Search for Diverse Tasks
Junhong Shen · Misha Khodak · Ameet Talwalkar
Poster
Thu 9:00 AutoST: Towards the Universal Modeling of Spatio-temporal Sequences
Jianxin Li · Shuai Zhang · Hui Xiong · Haoyi Zhou
Workshop
MC-DARTS : Model Size Constrained Differentiable Architecture Search
Kazuki Hemmi · Yuki Tanigaki · Masaki Onishi
Poster
Thu 9:00 Emergence of Hierarchical Layers in a Single Sheet of Self-Organizing Spiking Neurons
Paul Bertens · Seong-Whan Lee
Workshop
Cross-device Federated Architecture Search
Stefanos Laskaridis · Javier Fernandez-Marques · Łukasz Dudziak
Poster
Tue 9:00 Interpreting Operation Selection in Differentiable Architecture Search: A Perspective from Influence-Directed Explanations
Miao Zhang · Wei Huang · Bin Yang
Poster
Thu 14:00 Bridge the Gap Between Architecture Spaces via A Cross-Domain Predictor
Yuqiao Liu · Yehui Tang · Zeqiong Lv · Yunhe Wang · Yanan Sun