Skip to yearly menu bar Skip to main content


Poster Session
in
Workshop: OPT 2022: Optimization for Machine Learning

Poster Session 2

Jinwuk Seok · Bo Liu · Ryotaro Mitsuboshi · David Martinez-Rubio · Weiqiang Zheng · Ilgee Hong · Chen Fan · Kazusato Oko · Bo Tang · Miao Cheng · Aaron Defazio · Tim G. J. Rudner · Gabriele Farina · Vishwak Srinivasan · Ruichen Jiang · Peng Wang · Jane Lee · Nathan Wycoff · Nikhil Ghosh · Yinbin Han · David Mueller · Liu Yang · Amrutha Varshini Ramesh · Siqi Zhang · Kaifeng Lyu · David Yunis · Kumar Kshitij Patel · Fangshuo Liao · Dmitrii Avdiukhin · Xiang Li · Sattar Vakili · Jiaxin Shi


Abstract:

Chat is not available.