Search All 2021 Events
 

Filter by Keyword:

162 Results

<<   <   Page 1 of 14   >   >>
Workshop
Pretraining for Language-Conditioned Imitation with Transformers
Aaron Putterman · Kevin Lu · Igor Mordatch · Pieter Abbeel
Poster
Thu 8:30 SOAT: A Scene- and Object-Aware Transformer for Vision-and-Language Navigation
Abhinav Moudgil · Arjun Majumdar · Harsh Agrawal · Stefan Lee · Dhruv Batra
Poster
Thu 0:30 History Aware Multimodal Transformer for Vision-and-Language Navigation
Shizhe Chen · Pierre-Louis Guhur · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
Datasets and Benchmarks
VALUE: A Multi-Task Benchmark for Video-and-Language Understanding Evaluation
Linjie Li · Jie Lei · Zhe Gan · Licheng Yu · Yen-Chun Chen · Rohit Pillai · Yu Cheng · Luowei Zhou · Xin Wang · William Yang Wang · Tamara L Berg · Mohit Bansal · Jingjing Liu · Lijuan Wang · Zicheng Liu
Poster
Tue 16:30 CLIP-It! Language-Guided Video Summarization
Medhini Narasimhan · Anna Rohrbach · Trevor Darrell
Poster
Tue 8:30 Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-and-Language Pre-training
Hongwei Xue · Yupan Huang · Bei Liu · Houwen Peng · Jianlong Fu · Houqiang Li · Jiebo Luo
Poster
Tue 16:30 Curriculum Learning for Vision-and-Language Navigation
Jiwen Zhang · zhongyu wei · Jianqing Fan · Jiajie Peng
Poster
Wed 0:30 Landmark-RxR: Solving Vision-and-Language Navigation with Fine-Grained Alignment Supervision
Keji He · Yan Huang · Qi Wu · Jianhua Yang · Dong An · Shuanglin Sima · Liang Wang
Poster
Wed 16:30 Low-dimensional Structure in the Space of Language Representations is Reflected in Brain Responses
Richard Antonello · Javier Turek · Vy Vo · Alexander Huth
Poster
Thu 8:30 Container: Context Aggregation Networks
peng gao · Jiasen Lu · Hongsheng Li · Roozbeh Mottaghi · Aniruddha Kembhavi
Workshop
Tue 3:45 Advances in Programming Languages and Neurosymbolic Systems (AIPLANS)
Breandan Considine · Disha Shrivastava · David Yu-Tung Hui · Chin-Wei Huang · Shawn Tan · Xujie Si · Prakash Panangaden · Guy Van den Broeck · Daniel Tarlow
Datasets and Benchmarks
NaturalProofs: Mathematical Theorem Proving in Natural Language
Sean Welleck · Jiacheng Liu · Ronan Le Bras · Hanna Hajishirzi · Yejin Choi · Kyunghyun Cho