Search All 2022 Events
 

215 Results

<<   <   Page 1 of 18   >   >>
Poster
Thu 9:00 TVLT: Textless Vision-Language Transformer
Zineng Tang · Jaemin Cho · Yixin Nie · Mohit Bansal
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao
Poster
Tue 9:00 WinoGAViL: Gamified Association Benchmark to Challenge Vision-and-Language Models
Yonatan Bitton · Nitzan Bitton Guetta · Ron Yosef · Yuval Elovici · Mohit Bansal · Gabriel Stanovsky · Roy Schwartz
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Poster
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
Poster
Wed 14:00 Visual Clues: Bridging Vision and Language Foundations for Image Paragraph Captioning
Yujia Xie · Luowei Zhou · Xiyang Dai · Lu Yuan · Nguyen Bach · Ce Liu · Michael Zeng
Poster
Thu 14:00 CLiMB: A Continual Learning Benchmark for Vision-and-Language Tasks
Tejas Srinivasan · Ting-Yun Chang · Leticia Pinto Alva · Georgios Chochlakis · Mohammad Rostami · Jesse Thomason
Poster
Wed 9:00 VLMbench: A Compositional Benchmark for Vision-and-Language Manipulation
Kaizhi Zheng · Xiaotong Chen · Odest Chadwicke Jenkins · Xin Wang
Poster
TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training
Yulong Liu · Guibo Zhu · Bin Zhu · Qi Song · Guojing Ge · Haoran Chen · GuanHui Qiao · Ru Peng · Lingxiang Wu · Jinqiao Wang
Poster
Thu 9:00 Wukong: A 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Benchmark
Jiaxi Gu · Xiaojun Meng · Guansong Lu · Lu Hou · Niu Minzhe · Xiaodan Liang · Lewei Yao · Runhui Huang · Wei Zhang · Xin Jiang · Chunjing XU · Hang Xu
Poster
Tue 9:00 UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
Poster
Thu 9:00 Test-Time Prompt Tuning for Zero-Shot Generalization in Vision-Language Models
Manli Shu · Weili Nie · De-An Huang · Zhiding Yu · Tom Goldstein · Anima Anandkumar · Chaowei Xiao