Search All 2022 Events
 

5 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Benchmarking Counterfactual Reasoning Abilities about Implicit Physical Properties
Maitreya Patel · Tejas Gokhale · Chitta Baral · 'YZ' Yezhou Yang
Poster
Thu 14:00 CLEVRER-Humans: Describing Physical and Causal Events the Human Way
Jiayuan Mao · Xuelin Yang · Xikun Zhang · Noah Goodman · Jiajun Wu
Poster
Tue 14:00 HandMeThat: Human-Robot Communication in Physical and Social Environments
Yanming Wan · Jiayuan Mao · Josh Tenenbaum
Poster
Tue 9:00 MTNeuro: A Benchmark for Evaluating Representations of Brain Structure Across Multiple Levels of Abstraction
Jorge Quesada · Lakshmi Sathidevi · Ran Liu · Nauman Ahad · Joy Jackson · Mehdi Azabou · Jingyun Xiao · Christopher Liding · Matthew Jin · Carolina Urzay · William Gray-Roncal · Erik Johnson · Eva Dyer
Poster
Thu 14:00 On the Learning Mechanisms in Physical Reasoning
Shiqian Li · Kewen Wu · Chi Zhang · Yixin Zhu