Search All 2022 Events
 

278 Results

<<   <   Page 1 of 24   >   >>
Poster
Wed 14:00 Environment Diversification with Multi-head Neural Network for Invariant Learning
Bo-Wei Huang · Keng-Te Liao · Chang-Sheng Kao · Shou-De Lin
Poster
Learning Substructure Invariance for Out-of-Distribution Molecular Representations
Nianzu Yang · Kaipeng Zeng · Qitian Wu · Xiaosong Jia · Junchi Yan
Poster
Tue 14:00 Disentangling the Predictive Variance of Deep Ensembles through the Neural Tangent Kernel
Seijin Kobayashi · Pau Vilimelis Aceituno · Johannes von Oswald
Poster
Tue 9:00 Censored Quantile Regression Neural Networks for Distribution-Free Survival Analysis
Tim Pearce · Jong-Hyeon Jeong · yichen jia · Jun Zhu
Poster
Tue 9:00 Evaluating Out-of-Distribution Performance on Document Image Classifiers
Stefan Larson · Yi Yang Gordon Lim · Yutong Ai · David Kuang · Kevin Leach
Poster
Tue 14:00 GOOD: A Graph Out-of-Distribution Benchmark
Shurui Gui · Xiner Li · Limei Wang · Shuiwang Ji
Poster
Tue 9:00 OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection
Jingkang Yang · Pengyun Wang · Dejian Zou · Zitang Zhou · Kunyuan Ding · WENXUAN PENG · Haoqi Wang · Guangyao Chen · Bo Li · Yiyou Sun · Xuefeng Du · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Dan Hendrycks · Yixuan Li · Ziwei Liu
Poster
Tue 14:00 SIREN: Shaping Representations for Detecting Out-of-Distribution Objects
Xuefeng Du · Gabriel Gozum · Yifei Ming · Yixuan Li
Poster
Wed 14:00 Introspective Learning : A Two-Stage approach for Inference in Neural Networks
Mohit Prabhushankar · Ghassan AlRegib
Poster
Tue 14:00 Towards Out-of-Distribution Sequential Event Prediction: A Causal Treatment
Chenxiao Yang · Qitian Wu · Qingsong Wen · Zhiqiang Zhou · Liang Sun · Junchi Yan
Poster
Thu 9:00 Distribution-Informed Neural Networks for Domain Adaptation Regression
Jun Wu · Jingrui He · Sheng Wang · Kaiyu Guan · Elizabeth Ainsworth
Poster
Tue 9:00 Is Out-of-Distribution Detection Learnable?
Zhen Fang · Yixuan Li · Jie Lu · Jiahua Dong · Bo Han · Feng Liu