Search All 2022 Events
 

91 Results

<<   <   Page 1 of 8   >   >>
Workshop
One-shot Visual Imitation via Attributed Waypoints and Demonstration Augmentation
Matthew Chang · Saurabh Gupta
Poster
Thu 9:00 OST: Improving Generalization of DeepFake Detection via One-Shot Test-Time Training
Liang Chen · Yong Zhang · Yibing Song · Jue Wang · Lingqiao Liu
Workshop
One-Shot Learning of Visual Path Navigation for Autonomous Vehicles
Zhongying CuiZhu · Francois Charette · Amin Ghafourian · Debo Shi · Matthew Cui · Anjali Krishnamachar · Iman Soltani
Poster
Tue 14:00 DENSE: Data-Free One-Shot Federated Learning
Jie Zhang · Chen Chen · Bo Li · Lingjuan Lyu · Shuang Wu · Shouhong Ding · Chunhua Shen · Chao Wu
Poster
Wed 9:00 One-shot Neural Backdoor Erasing via Adversarial Weight Masking
Shuwen Chai · Jinghui Chen
Poster
Towards Diverse and Faithful One-shot Adaption of Generative Adversarial Networks
Yabo Zhang · mingshuai Yao · Yuxiang Wei · Zhilong Ji · Jinfeng Bai · Wangmeng Zuo
Poster
Generalized One-shot Domain Adaptation of Generative Adversarial Networks
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Tiande Guo · Ting Yao · Tao Mei
Workshop
One-Shot Optimal Design for Gaussian Process Analysis of Randomized Experiments
Jelena Markovic · Qing Feng · Eytan Bakshy
Poster
Tue 14:00 Diversity vs. Recognizability: Human-like generalization in one-shot generative models
Victor Boutin · Lakshya Singhal · Xavier Thomas · Thomas Serre
Poster
Wed 9:00 OnePose++: Keypoint-Free One-Shot Object Pose Estimation without CAD Models
Xingyi He · Jiaming Sun · Yuang Wang · Di Huang · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
Workshop
Abstract-to-Executable Trajectory Translation for One-Shot Task Generalization
Stone Tao · Xiaochen Li · Tongzhou Mu · Zhiao Huang · Yuzhe Qin · Hao Su
Workshop
One-shot learning for solution operators of partial differential equations
Lu Lu · Anran Jiao · Jay Pathak · Rishikesh Ranade · Haiyang He