Search All 2022 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 9:00 Q-ViT: Accurate and Fully Quantized Low-bit Vision Transformer
Yanjing Li · Sheng Xu · Baochang Zhang · Xianbin Cao · Peng Gao · Guodong Guo
Workshop
ViT-DD: Multi-Task Vision Transformer for Semi-Supervised Driver Distraction Detection
Yunsheng Ma · Ziran Wang
Poster
Wed 14:00 Memory Efficient Continual Learning with Transformers
Beyza Ermis · Giovanni Zappella · Martin Wistuba · Aditya Rawal · Cedric Archambeau
Poster
Wed 9:00 MĀ³ViT: Mixture-of-Experts Vision Transformer for Efficient Multi-task Learning with Model-Accelerator Co-design
hanxue liang · Zhiwen Fan · Rishov Sarkar · Ziyu Jiang · Tianlong Chen · Kai Zou · Yu Cheng · Cong Hao · Zhangyang Wang
Workshop
All are Worth Words: a ViT Backbone for Score-based Diffusion Models
Fan Bao · Chongxuan LI · Yue Cao · Jun Zhu
Poster
VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components
Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
Poster
Wed 9:00 Deep Compression of Pre-trained Transformer Models
Naigang Wang · Chi-Chun (Charlie) Liu · Swagath Venkataramani · Sanchari Sen · Chia-Yu Chen · Kaoutar El Maghraoui · Vijayalakshmi (Viji) Srinivasan · Leland Chang