Search All 2022 Events
 

32 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Tue 14:00 Learning Generalizable Part-based Feature Representation for 3D Point Clouds
Xin Wei · Xiang Gu · Jian Sun
Poster
Tue 14:00 Unsupervised Learning of Shape Programs with Repeatable Implicit Parts
Boyang Deng · Sumith Kulal · Zhengyang Dong · Congyue Deng · Yonglong Tian · Jiajun Wu
Workshop
Learning Semantics-Aware Locomotion Skills from Human Demonstrations
Yuxiang Yang · Xiangyun Meng · Wenhao Yu · Tingnan Zhang · Jie Tan · Byron Boots
Poster
Thu 9:00 ElasticMVS: Learning elastic part representation for self-supervised multi-view stereopsis
Jinzhi Zhang · Ruofan Tang · Zheng Cao · Jing Xiao · Ruqi Huang · LU FANG
Poster
Thu 14:00 Exploiting Semantic Relations for Glass Surface Detection
Jiaying Lin · Yuen-Hei Yeung · Rynson Lau
Poster
Thu 14:00 SemMAE: Semantic-Guided Masking for Learning Masked Autoencoders
Gang Li · Heliang Zheng · Daqing Liu · Chaoyue Wang · Bing Su · Changwen Zheng
Poster
Thu 9:00 Joint Learning of 2D-3D Weakly Supervised Semantic Segmentation
Hyeokjun Kweon · Kuk-Jin Yoon
Poster
Tue 9:00 Semantic Diffusion Network for Semantic Segmentation
Haoru Tan · Sitong Wu · Jimin Pi
Poster
Wed 9:00 Decomposed Knowledge Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation
Donghyeon Baek · Youngmin Oh · Sanghoon Lee · Junghyup Lee · Bumsub Ham
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei
Poster
Tue 9:00 ALIFE: Adaptive Logit Regularizer and Feature Replay for Incremental Semantic Segmentation
Youngmin Oh · Donghyeon Baek · Bumsub Ham
Poster
Thu 14:00 DaDA: Distortion-aware Domain Adaptation for Unsupervised Semantic Segmentation
Sujin Jang · Joohan Na · Dokwan Oh