Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Parameter-Efficient Low-Resource Dialogue State Tracking by Prompt Tuning
Mingyu Derek Ma · Jiun-Yu Kao · Shuyang Gao · arpit gupta · Di Jin · Tagyoung Chung · Nanyun Peng
Poster
P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Ziyi Wang · Xumin Yu · Yongming Rao · Jie Zhou · Jiwen Lu
Poster
Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning
Xiang Chen · Lei Li · Ningyu Zhang · Xiaozhuan Liang · Shumin Deng · Chuanqi Tan · Fei Huang · Luo Si · Huajun Chen
Poster
Thu 9:00 Test-Time Prompt Tuning for Zero-Shot Generalization in Vision-Language Models
Manli Shu · Weili Nie · De-An Huang · Zhiding Yu · Tom Goldstein · Anima Anandkumar · Chaowei Xiao