Search All 2022 Events
 

6 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
On the Sparsity of Image Super-resolution Network
Chenyu Dong · Hailong Ma · Jinjin Gu · Ruofan Zhang · Jieming Li · Chun Yuan
Poster
Tue 14:00 Learning Best Combination for Efficient N:M Sparsity
Yuxin Zhang · Mingbao Lin · ZhiHang Lin · Yiting Luo · Ke Li · Fei Chao · Yongjian Wu · Rongrong Ji
Poster
Thu 9:00 Sparsity in Continuous-Depth Neural Networks
Hananeh Aliee · Till Richter · Mikhail Solonin · Ignacio Ibarra · Fabian Theis · Niki Kilbertus
Poster
Thu 9:00 Lottery Tickets on a Data Diet: Finding Initializations with Sparse Trainable Networks
Mansheej Paul · Brett Larsen · Surya Ganguli · Jonathan Frankle · Gintare Karolina Dziugaite
Workshop
Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Chunhui Zhang · Chao Huang · Yijun Tian · Qianlong Wen · Zhongyu Ouyang · Youhuan Li · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Poster
Thu 9:00 Asymptotic Properties for Bayesian Neural Network in Besov Space
Kyeongwon Lee · Jaeyong Lee