Search All 2022 Events
 

50 Results

<<   <   Page 1 of 5   >   >>
Poster
Label-invariant Augmentation for Semi-Supervised Graph Classification
Han Yue · Chunhui Zhang · Chuxu Zhang · Hongfu Liu
Poster
Tue 9:00 Active Surrogate Estimators: An Active Learning Approach to Label-Efficient Model Evaluation
Jannik Kossen · Sebastian Farquhar · Yarin Gal · Thomas Rainforth
Poster
Thu 14:00 Label-Aware Global Consistency for Multi-Label Learning with Single Positive Labels
Ming-Kun Xie · Jiahao Xiao · Sheng-Jun Huang
Workshop
Layover Intermediate Layer for Multi-Label Classification in Efficient Transfer Learning
Seongha Eom · Taehyeon Kim · Se-Young Yun
Poster
Tue 14:00 Class-Dependent Label-Noise Learning with Cycle-Consistency Regularization
De Cheng · Yixiong Ning · Nannan Wang · Xinbo Gao · Heng Yang · Yuxuan Du · Bo Han · Tongliang Liu
Poster
Wed 14:00 ELIAS: End-to-End Learning to Index and Search in Large Output Spaces
Nilesh Gupta · Patrick Chen · Hsiang-Fu Yu · Cho-Jui Hsieh · Inderjit Dhillon
Poster
Estimating Noise Transition Matrix with Label Correlations for Noisy Multi-Label Learning
Shikun Li · Xiaobo Xia · Hansong Zhang · Yibing Zhan · Shiming Ge · Tongliang Liu
Poster
Thu 9:00 DualCoOp: Fast Adaptation to Multi-Label Recognition with Limited Annotations
Ximeng Sun · Ping Hu · Kate Saenko
Poster
Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation using Depth Distribution
Quanliang Wu · Huajun Liu
Workshop
Learn Complementary Pseudo-label for Source-free Domain Adaptive Medical Segmentation
Wanqing Xie · Mingzhen Li · Jinzhou Wu · Yongsong HUANG · Yuanyuan Bu · Jane You · Xiaofeng Liu
Poster
Tue 14:00 Unsupervised Visual Representation Learning via Mutual Information Regularized Assignment
Dong Hoon Lee · Sungik Choi · Hyunwoo Kim · Sae-Young Chung
Poster
MVP-N: A Dataset and Benchmark for Real-World Multi-View Object Classification
REN WANG · Jiayue Wang · Tae Sung Kim · JINSUNG KIM · Hyuk-Jae Lee