Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
Poster
Wed 9:00 Self-supervised surround-view depth estimation with volumetric feature fusion
Jung-Hee Kim · Junhwa Hur · Tien Phuoc Nguyen · Seong-Gyun Jeong
Poster
Tue 14:00 Hierarchical Normalization for Robust Monocular Depth Estimation
Chi Zhang · Wei Yin · Billzb Wang · Gang Yu · BIN FU · Chunhua Shen
Poster
Wed 14:00 Expediting Large-Scale Vision Transformer for Dense Prediction without Fine-tuning
WEICONG LIANG · YUHUI YUAN · Henghui Ding · Xiao Luo · Weihong Lin · Ding Jia · Zheng Zhang · Chao Zhang · Han Hu
Poster
MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Yunsong Zhou · Quan Liu · Hongzi Zhu · Yunzhe Li · Shan Chang · Minyi Guo
Workshop
VISTA: VIrtual STereo based Augmentation for Depth Estimation in Automated Driving
Bin Cheng · Kshitiz Bansal · Mehul Agarwal · Gaurav Bansal · Dinesh Bharadia