Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 Revisiting Heterophily For Graph Neural Networks
Sitao Luan · Chenqing Hua · Qincheng Lu · Jiaqi Zhu · Mingde Zhao · Shuyuan Zhang · Xiao-Wen Chang · Doina Precup
Poster
DropCov: A Simple yet Effective Method for Improving Deep Architectures
Qilong Wang · Mingze Gao · Zhaolin Zhang · Jiangtao Xie · Peihua Li · Qinghua Hu
Poster
Deliberated Domain Bridging for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Lin Chen · Zhixiang Wei · Xin Jin · Huaian Chen · Miao Zheng · Kai Chen · Yi Jin