Search All 2021 Events
 

Filter by Keyword:

Results

<<   <   Page 1 of 5   >   >>
Poster
Tue 8:30 Towards Optimal Strategies for Training Self-Driving Perception Models in Simulation
David Acuna · Jonah Philion · Sanja Fidler
Poster
Tue 8:30 Learning to Adapt via Latent Domains for Adaptive Semantic Segmentation
Yunan Liu · Shanshan Zhang · Yang Li · Jian Yang
Poster
Tue 8:30 Hyperbolic Procrustes Analysis Using Riemannian Geometry
Ya-Wei Eileen Lin · Yuval Kluger · Ronen Talmon
Competition
Tue 11:04 Breakout: VisDA21: Visual Domain Adaptation
Poster
Tue 16:30 Quantifying and Improving Transferability in Domain Generalization
Guojun Zhang · Han Zhao · Yaoliang Yu · Pascal Poupart
Poster
Thu 0:30 Adversarial Reweighting for Partial Domain Adaptation
Xiang Gu · Xi Yu · Yan Yang · Jian Sun · Zongben Xu
Poster
Thu 0:30 Cycle Self-Training for Domain Adaptation
Hong Liu · Jianmin Wang · Mingsheng Long
Poster
Tue 8:30 Multi-Objective Meta Learning
Feiyang YE · Baijiong Lin · Zhixiong Yue · Pengxin Guo · Qiao Xiao · Yu Zhang
Poster
Thu 8:30 Assessing Fairness in the Presence of Missing Data
Yiliang Zhang · Qi Long
Poster
Tue 8:30 Aligning Silhouette Topology for Self-Adaptive 3D Human Pose Recovery
Ramesha Rakesh Mugaludi · Jogendra Nath Kundu · Varun Jampani · Venkatesh Babu R
Poster
Thu 0:30 TransMatcher: Deep Image Matching Through Transformers for Generalizable Person Re-identification
Shengcai Liao · Ling Shao
Poster
Tue 16:30 Gradual Domain Adaptation without Indexed Intermediate Domains
Hong-You Chen · Wei-Lun Chao