Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 6B-4
Junjie Chen · Chuanxia Zheng · JINLONG LI · Yu Shi · Shichao Kan · Yu Wang · Fermín Travi · Ninh Pham · Lei Chai · Guobing Gan · Tung-Long Vuong · Gonzalo Ruarte · Tao Liu · Li Niu · Jingjing Zou · Zequn Jie · Peng Zhang · Ming LI · Yixiong Liang · Guolin Ke · Jianfei Cai · Gaston Bujia · Sunzhu Li · Siyuan Zhou · Jingyang Lin · Xu Wang · Min Li · Zhuoming Chen · Qing Ling · Xiaolin Wei · Xiuqing Lu · Shuxin Zheng · Dinh Phung · Yigang Cen · Jianlou Si · Juan Esteban Kamienkowski · Jianxin Wang · Chen Qian · Lin Ma · Benyou Wang · Yingwei Pan · Tie-Yan Liu · Liqing Zhang · Zhihai He · Ting Yao · Tao Mei

Thu Dec 08 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) @

Author Information

Junjie Chen (Shanghai Jiao Tong University)
Chuanxia Zheng (Monash University)
Chuanxia Zheng

I am a research fellow in the Department of Data Science & AI at Monash University. My research interests focus on computer vision and machine learning, especially for scene understanding and synthesis. I have done a wide range of research on 2D image generation, completion and translation, 3D scene reconstruction, translation and interpretation, which are applicable to the problem of synthesizing a photorealistic virtual world from images.

JINLONG LI (Meituan Inc.)
Yu Shi (Microsoft Research)
Shichao Kan (Central South University)
Yu Wang (Qiyuan Lab)
Fermín Travi (Computer Science Department, University of Buenos Aires)
Ninh Pham (University of Auckland)
Ninh Pham

Ninh Pham is a senior lecturer at University of Auckland. His research interest is designing and analysing efficient and practical randomized algorithms for large-scale machine learning and data mining tasks.

Lei Chai (Nanjing University)
Guobing Gan (Tianjin University)
Tung-Long Vuong (VNU - University of Engineering and Technology)
Gonzalo Ruarte (Computer Science Department, University of Buenos Aires)
Tao Liu (University of Auckland)
Li Niu (Shanghai Jiao Tong University)
Jingjing Zou (University of California, San Diego)
Zequn Jie (Tencent AI Lab)
Peng Zhang (Tianjin University)
Ming LI (Nanjing University)
Yixiong Liang (Central South University)
Yixiong Liang

Yixiong Liang is currently an Professor of Computer Science in Central South University. Between 2011 and 2012, he was a visitor at the Robotics Institute, Carnegie Mellon University. From 2005 to 2007, he was a Postdoctoral Fellow in Institute of Automation, Chinese Academy of Science. He received the Ph.D., M.S. and B.S. degrees from Chongqing University, China, in 2005, 2002 and 1999, respectively. His research interests include computer vision and medical image analysis.

Guolin Ke (Microsoft)
Jianfei Cai (Monash University)
Gaston Bujia (Computer Science Department, Universidad de Buenos Aires)
Sunzhu Li (Tianjin University)
Siyuan Zhou (Shanghai Jiao Tong University)
Jingyang Lin (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Xu Wang (Shenzhen University)
Min Li (Central South University)
Zhuoming Chen (Tsinghua University)
Qing Ling (Sun Yat-Sen University)
Xiaolin Wei (Meituan)
Xiuqing Lu (Tianjin University)
Shuxin Zheng (Microsoft)
Dinh Phung (Monash University)
Yigang Cen (Beijing jiaotong university)
Jianlou Si
Juan Esteban Kamienkowski (Instituto de Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires - CONICET))
Jianxin Wang (Central South University, China)
Chen Qian (SenseTime)
Lin Ma (Tencent AI Lab)
Benyou Wang (Universita' degli studi di Padova)
Yingwei Pan (JD AI Research)
Tie-Yan Liu (Microsoft Research)
Liqing Zhang (Shanghai Jiao Tong University)
Zhihai He (Pengcheng Lab, Shenzhen P R China)
Ting Yao (JD AI Research)
Tao Mei (AI Research of JD.com)

More from the Same Authors