Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 6A-4
Xiu-Shen Wei · Konstantina Dritsa · Guillaume Huguet · ABHRA CHAUDHURI · Zhenbin Wang · Kevin Qinghong Lin · Yutong Chen · Jianan Zhou · Yongsen Mao · Junwei Liang · Jinpeng Wang · Mao Ye · Yiming Zhang · Aikaterini Thoma · H.-Y. Xu · Daniel Sumner Magruder · Enwei Zhang · Jianing Zhu · Ronglai Zuo · Massimiliano Mancini · Hanxiao Jiang · Jun Zhang · Fangyun Wei · Faen Zhang · Ioannis Pavlopoulos · Zeynep Akata · Xiatian Zhu · Jingfeng ZHANG · Alexander Tong · Mattia Soldan · Chunhua Shen · Yuxin Peng · Liuhan Peng · Michael Wray · Tongliang Liu · Anjan Dutta · Yu Wu · Oluwadamilola Fasina · Panos Louridas · Angel Chang · Manik Kuchroo · Manolis Savva · Shujie LIU · Wei Zhou · Rui Yan · Gang Niu · Liang Tian · Bo Han · Eric Z. XU · Guy Wolf · Yingying Zhu · Brian Mak · Difei Gao · Masashi Sugiyama · Smita Krishnaswamy · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou

Thu Dec 08 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) @

Author Information

Xiu-Shen Wei (Nanjing University of Science and Technology)
Konstantina Dritsa (Athens University of Economics and Business)
Guillaume Huguet (Mila; Université de Montréal)
ABHRA CHAUDHURI (University of Exeter)
Zhenbin Wang (University of Electronic Science and Technology of China)
Kevin Qinghong Lin (National University of Singapore)
Kevin Qinghong Lin

I am currently a first-year Ph.D. student in Show Lab @ NUS, working with Prof. Mike Shou. Before that, I spend a wonderful year at Tencent as an intern, working with Dr. Wei Liu. I obtained my B.Sc and M.Sc degree in Shenzhen University. My research interests lie in Multi-Modal Learning, especially Vision-Language Pretraining.

Yutong Chen (Tsinghua University, Tsinghua University)
Jianan Zhou (Nanyang Technological University)
Yongsen Mao (Simon Fraser University)
Junwei Liang (Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou))
Junwei Liang

I am an assistant professor at The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou campus) in the AI Thrust. I am interested in building AI systems that can understand and predict human behaviors. I received my Ph.D. from CMU. Please see these [projects](https://junweiliang.me/projects.html#projects) for an overview. My mission: develop AI technologies for social good.

Jinpeng Wang (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Mao Ye (School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China)

Professor of School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China. He is the member of computer vision expert committee and multimedia computing expert committee of computer society. In 2002, he received his Ph.D. in Computational Mathematics from the Chinese University of Hong Kong and joined the University of Electronic Science and Technology of China. He has been selected into the new century excellent talents support plan of the Ministry of education and the Sichuan outstanding youth discipline leader support plan. At present, the main research fields are machine learning and computer vision, and more than 100 international academic papers have been published. He presided over various national, provincial and ministerial level projects such as the national key research and development program, the National Natural Science Foundation, and the science and Technology Department of Sichuan Province. He has served as the editorial board member of Engineering Applications of Artificial Intelligence, and the editorial board member of ZTE technology. He won one first prize of scientific and technological progress award of Sichuan Province and one second prize of science and technology award of China image graphics society. He also won the excellent cooperation team of Huawei University of Electronic Science and technology in 2012 and the best student paper award of 2017 ICME International Conference as a supervisor.

Yiming Zhang (Simon Fraser University)
Aikaterini Thoma (Athens University of Economics and Business)
H.-Y. Xu (School of Computer Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology)
Daniel Sumner Magruder (Yale University)
Enwei Zhang (Tencent Youtu Lab)
Jianing Zhu (HKBU)
Ronglai Zuo (The Hong Kong University of Science and Technology)
Massimiliano Mancini (University of Tuebingen)
Hanxiao Jiang (Simon Fraser University)
Jun Zhang (Tencent Youtu Lab)
Fangyun Wei (Microsoft Research Asia)
Faen Zhang (ISCAS)
Ioannis Pavlopoulos (Stockholm University)
Zeynep Akata (University of Tübingen)
Xiatian Zhu (University of Surrey)
Jingfeng ZHANG (RIKEN AIP)
Alexander Tong (Mila)
Mattia Soldan (KAUST)
Chunhua Shen (University of Adelaide)
Yuxin Peng (Peking University)
Liuhan Peng (Xinjiang University)
Michael Wray (University of Bristol)
Tongliang Liu (The University of Sydney)
Anjan Dutta (University of Surrey)
Yu Wu (Microsoft)
Oluwadamilola Fasina (Yale University)
Panos Louridas (Athens University of Economics and Business)
Angel Chang (Simon Fraser University)
Manik Kuchroo (Yale)
Manolis Savva (Simon Fraser University)
Shujie LIU (Microsoft)
Wei Zhou
Rui Yan (Nanjing University of Science and Technology)
Gang Niu (RIKEN)
Gang Niu

Gang Niu is currently an indefinite-term senior research scientist at RIKEN Center for Advanced Intelligence Project.

Liang Tian (University of Electronic Science and Technology of China)
Bo Han (HKBU / RIKEN)
Eric Z. XU (National University of Singapore)
Guy Wolf (Université de Montréal; Mila)
Yingying Zhu (University of Texas, Arlington)
Brian Mak (The Hong Kong University of Science and Technology)
Difei Gao (NUS)
Masashi Sugiyama (RIKEN / University of Tokyo)
Smita Krishnaswamy (Yale University)
Rong-Cheng Tu (Beijing Institute of Technology)
Wenzhe Zhao (South China University of Technology)
Weijie Kong (Peking University)
Chengfei Cai (Zhejiang University)
WANG HongFa (Chinese Academy of Sciences)
Dima Damen (University of Bristol)
Dima Damen

Professor of Computer Vision at the University of Bristol.

Bernard Ghanem (KAUST)
Wei Liu (Tencent)
Mike Zheng Shou (National University of Singapore)

More from the Same Authors