Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 6A-2
Yichuan Mo · Botao Yu · Gang Li · Zezhong Xu · Haoran Wei · Arsene Fansi Tchango · Raef Bassily · Haoyu Lu · Qi Zhang · Songming Liu · Mingyu Ding · Peiling Lu · Yifei Wang · Xiang Li · Dongxian Wu · Ping Guo · Wen Zhang · Hao Zhongkai · Mehryar Mohri · Rishab Goel · Yisen Wang · Yifei Wang · Yangguang Zhu · Zhi Wen · Ananda Theertha Suresh · Chengyang Ying · Yujie Wang · Peng Ye · Rui Wang · Nanyi Fei · Hui Chen · Yiwen Guo · Wei Hu · Chenglong Liu · Julien Martel · Yuqi Huo · Wu Yichao · Hang Su · Yisen Wang · Peng Wang · Huajun Chen · Xu Tan · Jun Zhu · Ding Liang · Zhiwu Lu · Joumana Ghosn · Shanshan Zhang · Wei Ye · Ze Cheng · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu

Thu Dec 08 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) @

Author Information

Yichuan Mo (Peking University)
Botao Yu (Nanjing University)

Master student at Nanjing University. My research interest is deep learning in NLP, music, and other domains, trying to advance the AI technology in various applications. I am looking for a PhD opportunity around the world.

Gang Li (Nanjing University of Science and Technology)
Zezhong Xu (Zhejiang University)
Haoran Wei (University of Chinese Academy of Sciences)
Arsene Fansi Tchango (Mila - Institut Québécois en Intelligence Artificielle)
Raef Bassily (The Ohio State University)
Haoyu Lu (Renmin University of China)
Qi Zhang (Peking University)
Songming Liu
Mingyu Ding (The University of Hong Kong)
Peiling Lu (Microsoft)
Yifei Wang (Peking University)
Xiang Li (Nankai University)
Dongxian Wu (University of Tokyo)
Ping Guo (Intel)
Wen Zhang (Zhejiang University)
Hao Zhongkai (USTC)
Mehryar Mohri (Google Research & Courant Institute of Mathematical Sciences)
Rishab Goel (Borealis AI)
Yisen Wang (Peking University)
Yifei Wang (Peking University)
Yangguang Zhu (University of Chinese Academy of Sciences)
Zhi Wen (Mila)

Applied research scientist at Mila

Ananda Theertha Suresh (Google)
Chengyang Ying (Tsinghua University, Tsinghua University)
Yujie Wang (Sensetime Research)
Peng Ye (Zhejiang University)
Rui Wang (Microsoft Research Asia)
Nanyi Fei (Renmin University of China)
Hui Chen (Zhejiang University)
Yiwen Guo (ByteDance AI Lab)
Wei Hu (Nanjing University)
Chenglong Liu (University of Chinese Academy of Sciences)
Julien Martel (Université de Montréal)
Yuqi Huo (Renmin University of China)
Wu Yichao (SenseTime)
Hang Su (Tsinghua Univiersity)
Yisen Wang (Peking University)
Peng Wang (Intel)
Huajun Chen (College of Computer Science)
Xu Tan (Microsoft Research)
Jun Zhu (Tsinghua University)
Ding Liang (Tsinghua University, Tsinghua University)
Zhiwu Lu (Renmin University of China)
Joumana Ghosn (Mila)
Shanshan Zhang (Nanjing University of Science and Technology)
Wei Ye (Peking University)

Dr. Wei Ye is now an associate professor at National Engineering Research Center for Software Engineering, Peking University. In 2011, he obtained a doctorate degree from the School of Electronics Engineering and Computer Science, Peking University, working with Prof. Shikun Zhang. Wei Ye has a broad interest in real-world problems related to programming languages, natural languages, and knowledge graphs. More specifically, he is now conducting research into information extraction, natural language generation, and deep-learning-based program analysis.

Ze Cheng (University of Colorado, Boulder)
Shikun Zhang (Peking University)
Tao Qin (Microsoft Research)
Tie-Yan Liu (Microsoft Research)

More from the Same Authors