Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 6A-1
Ziyi Wang · Nian Liu · Yaming Yang · Qilong Wang · Yuanxin Liu · Zongxin Yang · Yizhao Gao · Yanchen Deng · Dongze Lian · Nanyi Fei · Ziyu Guan · Xiao Wang · Shufeng Kong · Xumin Yu · Daquan Zhou · Yi Yang · Fandong Meng · Mingze Gao · Caihua Liu · Yongming Rao · Zheng Lin · Haoyu Lu · Zhe Wang · Jiashi Feng · Zhaolin Zhang · Deyu Bo · Xinchao Wang · Chuan Shi · Jiangnan Li · Jiangtao Xie · Jie Zhou · Zhiwu Lu · Wei Zhao · Bo An · Jiwen Lu · Peihua Li · Jian Pei · Hao Jiang · Cai Xu · Peng Fu · Qinghua Hu · Yijie Li · Weigang Lu · Yanan Cao · Jianbin Huang · Weiping Wang · Zhao Cao · Jie Zhou

Thu Dec 08 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) @

Author Information

Ziyi Wang (Tsinghua University)
Nian Liu (Beijing University of Post and Telecommunication)
Yaming Yang (Xidian University)
Qilong Wang (Tianjin University)
Yuanxin Liu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences; SCS, University of Chinese Academy of Sciences)
Zongxin Yang (Zhejiang University)
Yizhao Gao (Renmin University of China)
Yanchen Deng (Nanyang Technological University)
Dongze Lian (National University of Singapore)
Nanyi Fei (Renmin University of China)
Ziyu Guan (Xidian University)
Xiao Wang (Beijing University of Post and Telecommunication)
Shufeng Kong (Nanyang Technological University)
Xumin Yu (Department of Automation, Tsinghua University, Tsinghua University)
Daquan Zhou (National University of Singapore)
Yi Yang (Zhejiang University)
Fandong Meng (WeChat AI)
Mingze Gao (Tianjin University)
Caihua Liu (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Yongming Rao (Tsinghua University)
Zheng Lin (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences)
Haoyu Lu (Renmin University of China)
Zhe Wang (Xidian University)
Jiashi Feng (UC Berkeley)
Zhaolin Zhang (Tianjin University)
Deyu Bo (Beijing University of Post and Telecommunication)
Xinchao Wang
Chuan Shi (Beijing University of Post and Telecommunication, Tsinghua University)
Jiangnan Li (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences)
Jiangtao Xie (Dalian University of Technology)
Jie Zhou (Tsinghua University)
Zhiwu Lu (Renmin University of China)
Wei Zhao
Bo An (Nanyang Technological University)
Jiwen Lu (Tsinghua University)
Peihua Li (Dalian University of Technology)
Jian Pei (Simon Fraser University)
Hao Jiang (Huawei Technologies Ltd.)
Cai Xu (Xidian University)
Peng Fu (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences)
Qinghua Hu (Tianjin University)
Yijie Li (Xidian University)
Weigang Lu (Xidian University)
Yanan Cao (Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences)
Jianbin Huang
Weiping Wang (Institute of Information Engineering, CAS, China)
Zhao Cao (Huawei Technologies Ltd.)
Jie Zhou (WeChat AI)

More from the Same Authors