Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5B-3
Yanze Wu · Jie Xiao · Nianzu Yang · Jieyi Bi · Jian Yao · Yiting Chen · Qizhou Wang · Yangru Huang · Yongqiang Chen · Peixi Peng · Yuxin Hong · Xintao Wang · Feng Liu · Yining Ma · Qibing Ren · Xueyang Fu · Yonggang Zhang · Kaipeng Zeng · Jiahai Wang · GEN LI · Yonggang Zhang · Qitian Wu · Yifan Zhao · Chiyu Wang · Junchi Yan · Feng Wu · Yatao Bian · Xiaosong Jia · Ying Shan · Zhiguang Cao · Zheng-Jun Zha · Guangyao Chen · Tianjun Xiao · Han Yang · Jing Zhang · Jinbiao Chen · MA Kaili · Yonghong Tian · Junchi Yan · Chen Gong · Tong He · Binghui Xie · Yuan Sun · Francesco Locatello · Tongliang Liu · Yeow Meng Chee · David P Wipf · Tongliang Liu · Bo Han · Bo Han · Yanwei Fu · James Cheng · Zheng Zhang

Thu Dec 08 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) @

Author Information

Yanze Wu (ARC Lab, Tencent PCG)
Jie Xiao (University of Science and Technology of China)
Nianzu Yang (Shanghai Jiao Tong University)
Jieyi Bi (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
Jian Yao (Fudan University)
Yiting Chen (Shanghai Jiao Tong University)
Qizhou Wang (Hong Kong Baptist University)
Yangru Huang (Peking University)
Yongqiang Chen (The Chinese University of Hong Kong)
Peixi Peng (Peking University)
Yuxin Hong (Fudan University)
Xintao Wang (Applied Research Center, Tencent PCG)
Feng Liu (University of Melbourne)
Yining Ma (National University of Singapore)
Qibing Ren (Shanghai Jiao Tong University)
Xueyang Fu (University of Science and Technology of China)
Yonggang Zhang (Hong Kong Baptist University)
Kaipeng Zeng (Shanghai Jiaotong University)
Jiahai Wang (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
GEN LI (yonsei)
Yonggang Zhang (Hong Kong Baptist University)
Qitian Wu (Shanghai Jiao Tong University)
Yifan Zhao (Peking University)
Chiyu Wang (University of California, Berkeley)
Junchi Yan (Shanghai Jiao Tong University)
Feng Wu
Yatao Bian (Tencent AI Lab)
Xiaosong Jia (University of California, Berkeley)
Ying Shan (Tencent)
Zhiguang Cao (Singapore Institute of Manufacturing Technology)
Zheng-Jun Zha (University of Science and Technology of China)
Guangyao Chen (Peking University)
Tianjun Xiao (Amazon AI)
Han Yang (Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong)
Jing Zhang (The University of Sydney)
Jinbiao Chen (SUN YAT-SEN UNIVERSITY)
MA Kaili (CUHK)
Yonghong Tian (Peking University)
Junchi Yan (Shanghai Jiao Tong University)
Chen Gong (Nanjing University of Science and Technology)
Tong He (Amazon Web Services)
Binghui Xie (Fudan University)
Yuan Sun (The University of Melbourne)
Francesco Locatello (Amazon)
Tongliang Liu (The University of Sydney)
Yeow Meng Chee (National University of Singapore)
David P Wipf (AWS)
Tongliang Liu (The University of Sydney)
Bo Han (HKBU / RIKEN)
Bo Han (HKBU / RIKEN)
Yanwei Fu (Fudan University, Shanghai;)
James Cheng (The Chinese University of Hong Kong)
Zheng Zhang (Shanghai New York Univeristy)

More from the Same Authors